Teorija metajezika in opis avtonimije v slovenščini

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.06

Ključne besede:

metajezik, avtonimija, terminologija, jezikoslovna terminologija, ponazarjalni zgledi

Povzetek

Članek opisuje odnos med metajezikom in objektnim jezikom ter osnovne pojme, uporabljene pri opisu metajezika in jezikoslovne terminologije. Navedene so posebnosti slovenskega metajezika, pri čemer je posebna pozornost posvečena pojavu avtonimije v jezikoslovnih
besedilih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

ur.com 2018 = STA, Strokovnjakom se zdi izraz dezinformacije ustreznejši kot lažne novice, 24ur.com, 12. 3. 2018, https://www.24ur.com/novice/svet/strokovnjakom-se-zdi-izraz-dezinformacije-ustreznejsi-kot-lazne-novice.html.

Bezlaj 1979 = France Bezlaj, Slovensko kos biti komu "parem esse, superari", Jezik in slovstvo 24.7 (1979), 193–195.

Bezlaj 1984 = France Bezlaj, Slovensko pletnja "romarski čoln na Bledu", Jezik in slovstvo 29.8 (1984), 294.

Čepar 2017 = Metod Čepar, Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Linguistica et philologica 35).

Dnevnik 2022 = Kaj pomeni beseda oksimoron, Dnevnik, 5. 9. 2022, https://www.dnevnik.si/1042996189.

Dobrovoljc 2019 = Helena Dobrovoljc, Z vezajem ali brez? »3D-tiskalnik«, Jezikovna svetovalnica, 2019, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/3860/z-vezajem-ali-brez-3d-tiskalnik.

Dobrovoljc – Bizjak Končar 2013 = Helena Dobrovoljc – Aleksandra Bizjak Končar, Je olje »makadamijevo« ali »makadamijino«?, Jezikovna svetovalnica, 2013, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/230/je-olje-makadamijevo-ali-makadamijino.

ECB 2023 = Evropska centralna banka, Kaj je inflacija?, 2023, https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/what_is_inflation.sl.html.

eSP = ePravopis: Slovar slovenskega pravopisa, 2014–, www.fran.si.

eSSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2016–, www.fran.si.

eSSKJ16 = Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, 2022–, www.fran.si.

Frankovič 2022 = Marjan Frankovič, V čem sploh je kulturnost kulturnega boja, če je njegov diskurz prepojen z nekulturo: s strupenim sovraštvom, ovaduštvom, nasiljem in zlobo?, Portal Plus, 6. 10. 2022, https://www.portalplus.si/5012/kultura-nasa-bo-osveta/#.

Furlan 2017 = Metka Furlan, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika, 2017–, www.fran.si.

Gantar idr. 2018 = Polona Gantar – Špela Arhar Holdt – Senja Pollak, Leksikalne novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije, Slavistična revija 66.4 (2018), 459–472.

Grošelj 2020 = Robert Grošelj, Bolgarski zamenjalni odvisniki v slovenščini: prevodni pogled, Jezikoslovni zapiski 26.2 (2020), 129–144.

Herrity 2016 = Peter Herrity, Slovene: a Comprehensive Grammar, London – New York: Routledge, 2016.

Horvat 2016 = Mojca Horvat, Narečno besedotvorje v luči lingvistične geografije, Jezikoslovni zapiski 22.2 (2016), 79–91.

Jakopin 1968 = Franc Jakopin, Slovnica ruskega knjižnega jezika, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968.

Jelovšek 2022 = Alenka Jelovšek, Samostalniške tvorjenke in določanje iztočnic v obrnjenem Hipolitovem slovarju, Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 537–550.

Korpus 16 = Korpus 16: korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, 2019, različica 1.0, www.fran.si/korpus16.

Marvin idr. 2019 = Tatjana Marvin – Saba Battelino – Samo Beguš – Jure Derganc, Porazdelitev fonemov v slovenščini in izdelava matričnega testa za govorno avdiometrijo, Slavistična revija 67.4 (2019), 269–287.

Merše 2019 = Majda Merše, Frazni glagoli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Slavia Centralis 12.1 (2019), 142–157.

metaFida 1.0 = metaFida 1.0, združeni korpus slovenščine, https://www.clarin.si/ske/#dashboard?corpname=mfida01.

Meterc 2019 = Matej Meterc, Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju, Jezikoslovni zapiski 25.2 (2019), 33–45.

Orel 2021 = Irena Orel, Jezikovne spremembe besedila Mesec božje ljubezni iz Nebeškega cilja (1684) Matije Kastelca v ponovni izdaji iz druge polovice 18. stoletja (1768), Slavia Centralis 14.2 (2021), 147–176.

Petric 2018 = Špela Petric, Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018 (Lingua Slovenica 12).

Porčnik 2022 = Tanja Porčnik, Vloga sistema zavor in ravnovesij v Združenih državah Amerike pri spoštovanju pravic ujetnikov v Guantánamu, doktorska disertacija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede UL, 2022.

RTVSLO 2014 = RTVSLO, Jezikovni kotiček z Milojko Mansoor, oddaja Dobro jutro, 3. 12. 2014, https://365.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174307604.

Siol.net 2020 = M. T., Izbrali so besedo desetletja, Siol.net, 4. 1. 2020, https://siol.net/trendi/kultura/izbrali-so-besedo-desetletja-515603.

SLA 2 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 2: kmetija 1: atlas, ur. Jožica Škofic – Mojca Horvat – Karmen Kenda-Jež, 2: komentarji, ur. Jožica Škofic – Matej Šekli, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Jezikovni atlasi).

Snoj 2016 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, 2022, www.fran.si.

Snoj 2017 = Marko Snoj, Nebina, Jezikoslovni zapiski 23.2 (2017), 297–300.

SP = Slovenski pravopis, www.fran.si.

SP Pravila = Slovenski pravopis 1: pravila, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2007.

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si.

Šekli 2021 = Matej Šekli, Besedotvorni vzorec tipa vinar – vinarstvo oz. strojar – strojarstvo v slovenščini v kontekstu srednjeevropskega jezikovnega areala, Slavistična revija 69.1 (2021), 141–155.

Šorli 2020 = Mojca Šorli, Semantična prozodija: leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja, 2000.

Trivunović 2022 = Eva Trivunović, Primerjava izvora in razvoja frazemov ločiti ljuljko od pšenice in ločiti zrnje od plev ter njunih variant slovenskem knjižnem jeziku, Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 33–51.

Uhlik – Žele 2022 = Mladen Uhlik – Andreja Žele, Ubesedovanje načina v slovenščini, ruščini in štokavščini: podobnosti in razhajanja, Slavistična revija 70.3 (2022), 269–287.

Unuk 2022 = Drago Unuk, Zapletenost vzglasja zloga v slovenskem jeziku: razpršenost zvočnosti v razvrstitvah začetnih nezvočniških segmentov, Jezikoslovni zapiski 28.1 (2022), 69–96.

Verdonik 2014 = Darinka Verdonik, Frazeološkost krščanskega izrazja v vsakdanjem govoru, Jezikoslovni zapiski 20.1 (2014), 59–78.

Zuljan Kumar 2022 = Danila Zuljan Kumar, Skladnja nadiškega in briškega narečja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2022.

Žejn 2016 = Andrejka Žejn, Jezik Poljanskega rokopisa – jezik rokopisa na prehodu iz 18. v 19. stoletje, Slavistična revija 64.4 (2016), 407–425.

Žele 2019 = Andreja Žele, Prostomorfemskost v slovenščini, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019.

Literatura

Barthes 1990 = Roland Barthes, Retorika Starih – Elementi semiologije, prevedla Rastko Močnik – Zoja Skušek-Močnik, Ljubljana: Založba ŠKUC – Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1990.

Carnap 1959 = Carnap Rudolf, The Logical Syntax of Language, prevedla Amethe Smeaton, Paterson, New Jersey: Littlefield, Adams & Co, 1959.

Hjelmslev 1963 = Louis Hjelmslev, Prolegomena to a Theory of Language, prevedel Francis J. Whitfield, Madison: The University of Wisconsin Press, 1963.

Gacoin-Marks 2021 = Florence Gacoin-Marks, Traduction des connotations autonymiques dans trois romans de Michel Houellebecq, Vestnik za tuje jezike 13.1 (2021), 365–381.

Grevisse – Goosse 2008 = Maurice Grevisse – André Goosse, Le bon usage: grammaire française, Pariz: Duculot, 2008.

Hjelmslev 1963 = Louis Hjelmslev, Prolegomena to a Theory of Language, prevedel Francis J. Whitfield, Madison: The University of Wisconsin Press, 1963.

Hjelmslev 1980 = Louis Hjelmslev, Prolegomena teroiji jezika, prevedel Ante Stamać, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1963.

Jakobson [1954] 1996 = Roman Jakobson, Dva vidika jezika in dve vrsti afazičnih motenj, prevedla Zoja Skušek, v: Lingvistični in drugi spisi, Ljubljana: Inštitut za humanistične študije, 1996, 87–116.

Jakobson [1958] 1996 = Roman Jakobson, Lingvistika in poetika, prevedla Zoja Skušek, v: Lingvistični in drugi spisi, Ljubljana: Inštitut za humanistične študije, 1996, 147–190.

Jakobson [1976] 1985 = Roman Jakobson, Metalanguage as a Linguistic Problem, v: Selected writings 7. Contributions to comparative mythology. Studies in linguistics and philology, 1972–1982, ur. Stephen Rudy, Berlin – New York – Amsterdam: Mouton, 1985, 113–121.

Jakobson 1985 = Roman Jakobson, Selected writings 7. Contributions to comparative mythology. Studies in linguistics and philology, 1972–1982, ur. Stephen Rudy, Berlin – New York – Amsterdam: Mouton, 1985.

Jakobson 1996 = Roman Jakobson, Lingvistični in drugi spisi, prevedli Drago Bajt idr., Ljubljana: Inštitut za humanistične študije, 1996.

Legan Ravnikar 2021 = Andreja Legan Ravnikar, Konverzija v slovnici in slovarju: izhodišča za prepoznavanje konverzije v leksikografski praksi, Slavia Centralis 14.2 (2021), 177–194.

Perko 2012 = Gregor Perko, Modalisation autonymique et dynamisme communicatif, Écho des études romanes 8.1 (2012), 255–264.

Quine 1981 = Willard van Orman Quine, Mathematical Logic, pregledana izdaja, Cambridge – London: Harvard University Press, 1981.

Rey-Debove 1971 = Josette Rey-Debove, Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains, The Hague: Mouton, 1971.

Rey-Debove 1979 = Josette Rey-Debove, Les logiciens et le métalangage naturel, Histoire Épistémologie Langage 1.1 (1979), 15–22.

Rey-Debove [1985] 1997 = Josette Rey-Debove, Le métalangage en perspective, DRLAV Revue de linguistique. Métalangue. Métadiscours. Métacommunication 32 (1985), 21–32, ponatis v: Josette Rey-Debove, Le métalangage : étude linguistique du discours sur le langage, druga, pregledana in razširjena izdaja, Pariz: Armand Colin, 1997, 334–343.

Rey-Debove [1989] 1997 = Josette Rey-Debove, Le métalangage lexicographique : formes et fonctions en lexicographie monolingue, v Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie, ur. Franz Josef Hausmann idr., Berlin: Walter de Gruyter, 1989, 305–312, ponatis v: Josette Rey-Debove, Le métalangage : étude linguistique du discours sur le langage, druga, pregledana in razširjena izdaja, Pariz: Armand Colin, 1997, 344–355.

Rey-Debove 1990a = Josette Rey-Debove, Autonyme, v: Encyclopédie philosophique universelle II. Les notions philosophiques : dictionnaire, ur. Sylvain Auroux, Paris: Presses universitaires de France, 1990, 201–202.

Rey-Debove 1990b = Josette Rey-Debove, Métalangage, v: Encyclopédie philosophique universelle II. Les notions philosophiques: dictionnaire, ur. Sylvain Auroux, Paris: Presses universitaires de France, 1990, 1611.

Rey-Debove 1997 = Josette Rey-Debove, Le métalangage: étude linguistique du discours sur le langage, druga, pregledana in razširjena izdaja, Pariz: Armand Colin, 1997.

Rey-Debove 2001 = Josette Rey-Debove, Spécificité de la terminologie linguistique, v: Métalangage et terminologie linguistique. Actes du colloque international de Grenoble (Université Stendhal – Grenoble III, 14-16 mai 1998), ur. Bernard Colombat – Marie Savelli, Leuven – Paris – Sterling, Virginia: Peeters, 2001, 3–9.

Seneka 1967 = Lucij Anej Seneka, Ad Lucilium epistulae morales 1, prevedel Richard M. Gummere, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press – London: William Heinemann Ltd, 1967, https://archive.org/details/adluciliumepistu0001sene_1962/page/n5/mode/2up.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Trojar 2017 = Mitja Trojar, Development of Slovenian Linguistic Terminology in Slovenian Grammars in the 18th and 19th Centuries, doktorska disertacija, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij, 2017.

Weiss 2017 = Peter Weiss, Dvojni narekovaj (narekovaj spodaj – zgoraj), Jezikovna svetovalnica, 2017, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/2418/dvojni-narekovaj-narekovaj-spodaj-zgoraj.

Prenosi

Objavljeno

08.12.2023

Kako citirati

Trojar, M. (2023). Teorija metajezika in opis avtonimije v slovenščini. Jezikoslovni Zapiski, 29(2), 163–188. https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.06

Številka

Rubrike

Razprave in članki