Napake študentov pri pisanju poslovnih pisem v angleškem jeziku

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.10

Ključne besede:

poslovni angleški jezik, napake, poslovno pismo, slovenski jezik, angleški jezik

Povzetek

Prispevek se osredinja na položaj poslovnega angleškega jezika v slovenskem univerzitetnem prostoru in na problematiko pravilne sestave poslovnega pisma. Predstavlja pogoste napake, ki jih študenti delajo pri pisanju poslovnih pisem, in sicer ob analizi spremnih pisem, ki so jih pisali dodiplomski študenti Univerze na Primorskem med letoma 2015 in 2018. Obdelani so temeljni sklopi in predstavljeni rezultati, opozorjeno pa je tudi na težave, s katerimi se srečujejo slušatelji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Kompara Lukančič 2015b = Mojca Kompara Lukančič, Matematične vsebine v angleškem jeziku, interno študijsko gradivo, Univerza na Primorskem, 2015.

Literatura

Bokal 2015 = Ljudmila Bokal, Stroka kot terminografsko izhodišče (ob primeru klekljarske terminologije), Jezikoslovni zapiski 21.1 (2015), 37–50.

Brannen – Piekkari – Tietze 2017 = Mary Yoko Brannen – Rebecca Piekkari – Susanne Tietze, The Multifaceted Role of Language in International Business: Unpacking the Forms, Functions and Features of a Critical Challenge to MNC Theory and Performance, v: Language in International Business: Developing a Field, ur. Mary Yoko Brannen – Terry Mughan, Cham: Springer International Publishing Macmillan, 2017, 139–162, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-42745-4_6.

Chen 2007 = Yong Chen, Priprava učnih gradiv za poučevanje jezika znanosti in tehnologije: priprava učbenika za izobraževalni program angleškega jezika za arhitekte in gradbene inženirje, Scripta manent: revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika 3.2 (2007), 111–112.

Cook 2016 = Vivian Cook, Second Language Learning and Language Teaching, New York: Routledge, 2016.

Darics – Koller 2018 = Erika Darics – Veronika Koller, Language in Business, Language at Work, London: Palgrave, 2018.

Dörnyei – Henry – Muir 2015 = Zoltán Dörnyei – Alastair Henry – Christine Muir, Motivational Currents in Language Learning, Frameworks of Focused Interventions, New York: Routledge, 2015.

Dostal 2016 = Mateja Dostal, Developing foreign language communicative competence for English business meetings using business meeting simulations, Scripta manent: revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika 11.1 (2016), 2–20.

Dudley-Evans – St John 1998 = Tony Dudley-Evans – Maggie-Jo St John, Developments in English for Specific Purposes: a Multidisciplinary Approach, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Ellis – Johnson 1994 = Mark Ellis – Christine Johnson, Teaching Business English, Oxford: Oxford University Press, 1994.

Gajšt 2014 = Nataša Gajšt, Business English as a lingua franca – a cross-cultural perspective of teaching English for business purposes = Poslovna angleščina kot lingua franca – medkulturni vidik poučevanja poslovne angleščine, ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries 11 (2014), 77–87.

Godunc 2008 = Zdravka Godunc, Language education policy profile – Slovenia, Languages in Education, ur. Milena Ivšek, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008, 95–106.

Kompara Lukančič 2014 = Mojca Kompara Lukančič, Je slovenska Istra še dvojezična?, Jezikoslovni zapiski 20.2 (2014), 89–106.

Kompara Lukančič 2015a = Mojca Kompara Lukančič, The phenomenon of the Italian television in the bilingual area of Slovenia, Libro de resúmenes, Madrid: Universidad Politecnica de Madrid, 2015, 25.

Kompara Lukančič 2016 = Mojca Kompara Lukančič, Dvojezično območje slovenske Istre kot inovativno učno okolje za izboljšanje ravni znanja italijanskega jezika pri osnovnošolcih, Vodenje v vzgoji in izobraževanju 14.2 (2016), 21–34.

Kvasina – Radičević 2018 = Josipa Kvasina – Jasmina Radičević, Jezična pismenost kao jedna od ključnih poduzetničkih kompetencija, Obrazovanje za poduzetništvo – E4E 8.2 (2018), 167–178.

Mauranen – Ranta 2009 = Anna Mauranen – Elina Ranta, English as a Lingua Franca: Studies and Findings, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009.

Nećak-Lük 2008 = Albina Nećak-Lük, Learner’s language – language across the curriculum, Languages in Education, ur. Milena Ivšek, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008, 135–140.

Nickerson 2005 = Catherine Nickerson, English as a lingua franca in international business contexts, English for Specific Purposes 24.4 (2005), 367–380.

Plos 2010 = Alenka Plos, Študenti ekonomije in poslovnih ved kot ciljni uporabniki dvojezičnih (strokovnih) slovarjev, Vestnik za tuje jezike 2.1–2 (2010), 69–82,

Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11821.

Smajla 2014 = Tilen Smajla, Content and language integrated learning at an early age: possibilities and limitations, Švietimas: politika, vadyba, kokybe 17.2 (2014), 26–33.

Smajla – Podovšovnik 2014 = Tilen Smajla – Eva Podovšovnik, Pomen stališč vodstva osnovne šole do poučevanja prvega tujega jezika v 2. razredu po pristopu vsebinsko in jezikovno integriranega učenja (CLIL), Sodobna pedagogika 67.1 (2016), 116–134.

Tammelin 2004 = Maija Tammelin, Introducing a Collaborative Networkbased Learning Environment into Foreign Language and Business Communication Teaching, Helsinki: University of Helsinki Department of Applied Sciences of Education, 2004, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19988/introduc.pdf.

Prenosi

Objavljeno

08.12.2023

Kako citirati

Kompara Lukančič, M. (2023). Napake študentov pri pisanju poslovnih pisem v angleškem jeziku . Jezikoslovni Zapiski, 29(2), 249–262. https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.10

Številka

Rubrike

Razprave in članki