Fonetično-fonološki status fonema /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku

Avtorji

  • Drago Unuk Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.02

Ključne besede:

fonetika in fonologija, fonem /v/, alofon, soglasniški niz, zlog, vezljivost, fonotaktika

Povzetek

Članek obravnava fonetični in fonološki status fonema /v/ glede na slovenski knjižni jezik. Fonetično-fonološke raziskave v novejšem času so pokazale nejasnosti glede definiranih glasovnih variant (alofonov) fonema /v/ v sodobnem govorjenem knjižnem jeziku in variantnost uresničevanja pravopisno-pravorečne norme ter potrebo po fonetični in fonološki obravnavi alofonov fonema /v/. Obravnava je usmerjena v raziskovalna vprašanja o /v/: število in vrste alofonov ter fonotaktične razvrstitve posameznih alofonov v glasovnem okolju v vzglasju in izglasju zloga glede na načelo zaporedje zvočnosti; fonetične artikulacijske, akustične in avditivne značilnosti posameznih alofonov; zapisovanje posameznih alofonov v transkripciji IPA in narodni fonetični transkripciji; fonotaktična pravila razvrstitve posameznih alofonov. Raziskava ugotavlja drugačen fonetični in fonološki status /v/, kot je uveljavljen v predpisnih priročnikih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec – Kolarič – Rupel 1956 = Anton Bajec – Rudolf Kolarič – Mirko Rupel, Slovenska slovnica, Ljubljana: DZS, 1956.

Bezlaj 1939 = Fran Bezlaj, Oris slovenskega knjižnega izgovora, Ljubljana: Znanstveno društvo, 1939.

Basbøll 2007 = Hans Basbøll, The phonology of Danish, Oxford: Oxford University Press, 2007, DOI: https://doi.org/10.1017/S0332586507001679.

Breznik 1934 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celje: Družba sv. Mohorja, 1934.

Clements – Keyser 1983 = George N. Clements – Samuel Jay Keyser, CV phonology: a generative theory of the syllable, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1983 (Linguistic Inquiry Monograph 9), http://seas3.elte.hu/egg12/clements-keyser-83.pdf.

Cohn 2003 = Abigail Cohn, Phonology, v: The handbook of linguistics, ur. Mark Aronoff – Janie Rees Miller, Oxford – Malden: Blackwell Publishers Ltd., 2003, 180–212.

Crystal 2008 = David Crystal, A dictionary of linguistics and phonetics, Malden – Oxford – Carlton: Blackwell, 2008.

Dobrovoljc 2004 = Helena Dobrovoljc, Pravopisje na Slovenskem, Ljubljana: Založba ZRC, 2004 (Zbirka Lingua Slovenica 1).

Duanmu 2008 = San Duanmu, Syllable Structure: the Limits of Variation, Oxford: Oxford University Press, 2008.

Golden 1997 = Marija Golden, O jeziku in jezikoslovju, Ljubljana: Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, 1997.

Goldsmith 2011 = John Goldsmith, The syllable, v: The handbook of phonological theory, ur. John Goldsmith – Jason Riggle – Alan C. L. Yu, West Sussex: Blackwell Publishing Ltd., 2011, 164–198.

Greenberg 2006 = Mark L. Greenberg, A short reference grammar of standard Slovene, Kansas: University of Kansas, 2006, https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/51/20082006-greenberg.

Gussmann 2007 = Edmund Gussmann, The Phonology of Polish, Oxford: Oxford University Press, 2007, DOI: https://doi.org/10.1017/S0952675708001565.

Horga 2019 = Damir Horga, Hrvatsko i slovensko /v/ u akustičkoj usporedbi, v: Slovenski javni

govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest, ur. Hotimir Tivadar, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 27–37.

Hulst – Ritter 1999 = Harry van der Hulst – Nancy A. Ritter, Theories of the syllable, v: The syllable: views and facts, ur. Harry van der Hulst – Nancy A. Ritter, Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1999 (Studies in generative grammar 45).

IPA 1999 = Handbook of the International Phonetic Association: a Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/languages-linguistics/phonetics-and-phonology/handbook-international-phonetic-association-guide-use-international-phonetic-alphabet?format=PB?format=PB.

IPA-razpredelnica 2020 = The international phonetic alphabet (revised to 2020), https://www.internationalphoneticassociation.

org/IPAcharts/IPA_chart_orig/pdfs/IPA_Kiel_2020_full.pdf.

Jakopin 1995 = Primož Jakopin, Nekaj številk iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Slavistična revija 43.3 (1995), 341–375.

Jakopin 2003 = Primož Jakopin, O nekaterih kvantitativnih kazalcih v slovenskem jeziku, v: Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje, ur. Ada Vidovič Muha, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2003 (Obdobja 20), 471–483.

Jones 1969 = Daniel Jones, An outline of English phonetics, Cambridge: W. Heffer & sons Ltd, 1969.

Junqua 1996 = Jean-Claude Junqua, The influence of acoustics on speech production: a noise-induced stress phenomenon known as the Lombard reflex, Speech Communication 20 (1996), 13–22, https://booksc.org/book/8872280/b137c6.

Jurgec 2004a = Peter Jurgec, Antihiatski pojavi v knjižni slovenščini, Jezikoslovni zapiski 10.1 (2004), 125–144.

Jurgec 2004b = Peter Jurgec, Fonologija v slovarju novejšega besedja, Jezikoslovni zapiski 10.2 (2004), 89–101.

Jurgec 2007 = Peter Jurgec, Novejše besedje s stališča fonologije: primer slovenščine, doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2007.

Kenstowicz 1994 = Michael Kenstowicz, Phonology in generative grammar, Cambridge, Massachusetts: Blackwell, 1994, http://courses.washington.edu/lingclas/451/leb_arabic.pdf.

Kořínek – Erhart 2000 = Josef Miloslav Kořínek – Adolf Erhart, Úvod do fonologie, Praha: Academia, 2000.

Kristoffersen 2000 = Gjert Kristoffersen, The phonology of Norwegian, Oxford: Oxford University Press, 2000, DOI: https://doi.org/10.1017/S095267570100416X.

Ladefoged – Disner 2012 = Peter Ladefoged – Sandra Ferrari Disner, Vowels and consonants, Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.

Ladefoged – Maddieson 1996 = Peter Ladefoged – Ian Maddieson, The sounds of the world’s languages, Oxford – Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers, 1996.

Laver 2003 = John Laver, Linguistic phonetics, v: The handbook of linguistics, ur. Mark Aronoff – Janie Rees Miller, Oxford – Malden: Blackwell Publishers Ltd., 2003, 150–179.

Merše – Jakopin – Novak 1992 = Majda Merše – Franc Jakopin – France Novak, Fonološki sistem knjižnega jezika slovenskih protestantov, Slavistična revija 40.4 (1992), 321–340.

Novak 2006 = France Novak, Predponi v- in u- v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Stati inu obstati: revija za vprašanja protestantizma 2.3–4 (2006), 138–159.

Noske 1993 = Roland Noske, A theory of syllabification and segmental alternation, Tübingen: Niemeyer, 1993, https://rnoske.home.xs4all.nl/CV/publicaties/proefschrift/diss1.pdf.

Petek – Šuštaršič 1997 = Bojan Petek – Rastislav Šuštaršič, A corpus-based approach to diphthong analysis of standard Slovenian, Eurospeech ’97 (1997), 767–770, https://www.semanticscholar.org/paper/A-corpus-based-approach-to-diphthong-analysis-of-Petek-Sustarsic/8a-2cc8b663f267947293bedb25e56589c3443825.

Ramovš 1924 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika II: konzonantizem, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924.

Ramovš 1971 (1913) = Fran Ramovš, Izreka v poeziji (1913), v: Zbrano delo 1, ur. Tine Logar – Jakob Rigler, Ljubljana: SAZU, 1971 (Dela SAZU 23/I).

Rupel 1946 = Mirko Rupel, Slovensko pravorečje, Ljubljana: DZS, 1946.

Snoj 2022 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, ³2022, https://www.fran.si.

SP 1935 = Anton Breznik – Fran Ramovš, Slovenski pravopis, Ljubljana: Znanstveno društvo, 1935.

SP 1950 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – DZS, 1950.

SP 1962 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – DZS, 1962.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2001.

Srebot Rejec 1975 = Tatjana Srebot Rejec, Začetni in končni soglasniški sklopi v slovenskem knjižnem jeziku, Slavistična revija 23.3–4 (1975), 289–320.

Srebot Rejec 1992 = Tatjana Srebot Rejec, Initial and final sonorant clusters in Slovene, Linguistica 32 (1992), 227–230.

Srebot Rejec 2000 = Tatjana Srebot Rejec, Še o fonemu /v/ in njegovih alofonih, Slavistična revija 48.1 (2000), 41–54.

Šekli 2016 = Matej Šekli, Pomeni glagolskih predpon v slovenščini, Philological studies 1.14 (2016), 273–287.

Šekli 2021 = Matej Šekli, Geneza naglasnih sistemov slovenskega jezika in njihova standardizacija v knjižni slovenščini, v: 1. slovenski pravorečni posvet, ur. Tanja Mirtič – Marko Snoj, Ljubljana: SAZU, 2021 (Razprave 25), 76–110, https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/353/280.

Šuštaršič – Komar – Petek 1999 = Rastislav Šuštaršič – Smiljana Komar – Bojan Petek, Illustrations of the IPA: Slovene, v: Handbook of the International Phonetic Association: a Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge: Cambridge University

Press, 1999, 135–139, https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/languages-linguistics/phonetics-and-phonology/handbook-international-phonetic-association-guide-use-international-phonetic-alphabet?format=PB?format=PB.

Tivadar 1999 = Hotimir Tivadar, Fonem /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku, Slavistična revija 47.3 (1999), 341–361.

Tivadar – Horjak 2021 = Hotimir Tivadar – Luka Horjak, Smiselna kodifikacija slovenskega pravorečja, v: 1. slovenski pravorečni posvet, ur. Tanja Mirtič – Marko Snoj, Ljubljana: SAZU, 2021 (Razprave 25), 17–34.

Tivadar – Jurgec 2003 = Hotimir Tivadar – Peter Jurgec, Podoba govorjenega slovenskega knjižnega jezika v Slovenskem pravopisu 2001, Slavistična revija 51.2 (2003), 203–220.

Toporišič 1961= Jože Toporišič, Slovenski jezik na pločama: izgovor i intonacija s recitacijama, Zagreb: Inštitut za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1961 (Acta instituti phonetici 9).

Toporišič 1976 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 1976.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2000.

Toporišič 2003 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica malo drugače?, v: Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje, ur. Ada Vidovič Muha, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2003 (Obdobja 20), 397–420.

Unuk 2003 = Drago Unuk, Zlog v slovenskem jeziku, Ljubljana: Rokus – Slavistično društvo Slovenije, 2003.

Unuk 2009 = Drago Unuk, Pravopisna načela v slovenskem pravopisu, Revija za elementarno izobraževanje 2.4 (2009), 27–36.

Unuk 2022 = Drago Unuk, Zapletenost vzglasja zloga v slovenskem jeziku: razpršenost zvočnosti v razvrstitvah začetnih nezvočniških segmentov, Jezikoslovni zapiski 28.1 (2022), 69–96.

Vennemann 1988 = Theo Vennemann, Preference laws for syllable structure and the explanation of sound change, Berlin: Mouton de Gruyter, 1988, DOI: https://doi.org/10.1515/9783110849608.

Žele 2009 = Andreja Žele, Predponsko-predložna razmerja: na primerih glagolov v slovenščini, Opera Slavica 19.2 (2009), 23–35.

Prenosi

Objavljeno

08.12.2023

Kako citirati

Unuk, D. (2023). Fonetično-fonološki status fonema /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku. Jezikoslovni Zapiski, 29(2), 37–75. https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.02

Številka

Rubrike

Razprave in članki