Glasovne spremembe v krajevnem govoru Komna (SLA 107, OLA 5)

Avtorji

  • Aleks Birsa Jogan

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.28.1.06

Ključne besede:

fonetika, fonologija, dialektologija, kraško narečje, vzhodnokraški govori, meje arealov

Povzetek

Prispevek obravnava glasovne spremembe v krajevnem govoru Komna, ki so se dogajale od zapisa za SLA (1954) in zapisa za OLA (1986) do danes. Poleg njih so predstavljene še meje arealov nekaterih odrazov za dolge samoglasnike.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Birsa Jogan 2021 = Aleks Birsa Jogan, Komenski govor nekoč in danes, diplomska naloga, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2021.

Logar 1948 = Tine Logar, Branik [zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas (T104)], listkovno gradivo, rokopis, hrani ISJFR ZRC SAZU, 1948.

Logar 1954 = Tine Logar, Komen [zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas (T105)], rokopis, prepis v elektronsko obliko, hrani ISJFR ZRC SAZU, 1954.

Logar 1981 = Tine Logar, Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem, v: Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, ur. Pavle Ivić idr., Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981, 29–34.

Logar 1993 = Tine Logar, Slovenska narečja, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993.

Logar 1996 [1955] = Tine Logar, Dialektološke študije VII: pripombe k obsegu in karakteristiki kraščine in notranjščine v Ramovševih Dialektih, v: Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 1996, 65–71.

OLA = Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas – vstupitel’nyj vypusk: obščie principy – spravočnye materialy, Moskva: Nauka, 21994 [11978].

Orožen 1981 = Martina Orožen, Komen (OLA 5), v: Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, ur. Pavle Ivić idr., Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981, 59–65.

Rigler 2001 [1963] = Jakob Rigler, Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, v: Jakob Rigler, Zbrani spisi 1: jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave, ur. Vera Smole, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2001, 13–57.

Rogelja 2011 = Nina Rogelja, Zemljepisna in hišna imena v vasi Lipa na Krasu in njeni okolici, diplomsko delo, Univerza v Novi Gorici, 2011, http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/24Rogelja.pdf (dostop 16. 7. 2021).

Smole 2001 = Vera Smole, Zahodna slovenska narečja, v: Enciklopedija Slovenije 15: Wi–Ž, ur. Marjan Javornik idr., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001, 35–38.

Šekli 2009 = Matej Šekli, Merila določanja mej med slovenskimi narečji in podnarečji, v: Slovenska narečja med sistemom in rabo, ur. Vera Smole, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2009 (Obdobja 26), 291–318, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/26-Sekli.pdf (dostop 29. 7. 2021).

Prenosi

Objavljeno

2022-09-27

Kako citirati

Birsa Jogan, A. (2022). Glasovne spremembe v krajevnem govoru Komna (SLA 107, OLA 5). Jezikoslovni Zapiski, 28(1), 111–122. https://doi.org/10.3986/JZ.28.1.06

Številka

Rubrike

Razprave in članki