Večnaglasnice v slovenističnem jezikoslovju: besedotvorni in fonološki pregled

Avtorji

  • Luka Horjak

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.28.1.05

Ključne besede:

večnaglasnice, besedotvorje, fonologija, naglas, slovenščina

Povzetek

V prispevku je kronološko predstavljena obravnava večnaglasnic v slovenščini od 19. stoletja do danes. Največ pozornosti je namenjene povezavi med večnaglasnostjo in besedotvorjem, saj jezikoslovci število naglasov povezujejo z zgradbo tvorjenke oz. besedotvorno vrsto. Poleg prevladujočega besedotvornega vidika so predstavljena tudi do­gnanja metrične fonologije, ki predstavi fonološka pravila za določanje števila primarnih naglasov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adelung 1781 = Johann Christoph Adelung, Deutsche Sprachlehre: zum Gebrauche der Schulen in den Königl. Preuß. Landen, Berlin, 1781.

Bajec 1952 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika III: zloženke, Ljubljana: SAZU, 1952.

Breznik 1916 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celovec: Družba sv. Mohorja, 1916.

Breznik 1934 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celje: Družba sv. Mohorja, 41934.

Breznik 1982 = Anton Breznik, Jezikoslovne razprave, ur. Jože Toporišič, Ljubljana: Slovenska matica, 1982.

Cantarutti – Szczepek Reed 2022 = Marina N. Cantarutti – Beatrice Szczepek Reed, Stress and Rhythm, v: The Cambridge Handbook of Phonetics, ur. Rachael-Anne Knight – Jane Setter, Cambridge: Cambridge University Press, 2022, 159–184.

Dajnko 1824 = Peter Dajnko, Lehrbuch der Windischen Sprache, Gradec, 1824.

Hall 2000 = T. Alan Hall, Phonologie: eine Einführung, Berlin: de Gruyter, 2000.

Jošt 2016 = Kaja Jošt, Večnaglasnice v slovenščini, magistrsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016.

Jurgec 2007 = Peter Jurgec, Novejše besedje s stališča fonologije: primer slovenščine, doktorska disertacija, Tromsø – Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007.

Jurgec 2010 = Peter Jurgec, O prihodnosti fonologije slovenščine in v Sloveniji, v: Izzivi sodobnega jezikoslovja, ur. Vojko Gorjanc – Andreja Žele, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 (Razprave FF), 13–34.

Kager 2007 = René Kager, Feet and metrical stress, v: The Cambridge Handbook of Phonology, ur. Paul de Lacy, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 195–227.

Koncept eSSKJ = Nataša Gliha Komac idr., Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: ZRC SAZU, 2015.

Miklošič 1875 = Franc Miklošič, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen II: Stammbildungslehre, Wien: W. Braumüller, 1875.

Perušek 1890 = Rajko Perušek, Zloženke v novej slovenščini, Novo mesto, 1890.

Pleteršnik [1894–1895] 2006 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar I–II, ur. Metka Furlan, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006.

SNB = Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 15. 9. 2020.

SP 1935 = Anton Breznik – Fran Ramovš, Slovenski pravopis, Ljubljana: Znanstveno društvo, 1935.

SP 1950 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU, 1950.

SP 1962 = Slovenski pravopis, Ljubljana: DZS, 1962.

SP 2001 = Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 15. 9. 2020.

SS 1956 = Anton Bajec – Rudolf Kolarič – Mirko Rupel – Jakob Šolar, Slovenska slovnica, Ljubljana: DZS, 1956.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 15. 9. 2020.

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika: druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 15. 9. 2020.

Šekli 2013 = Matej Šekli, Zgodovina obravnave zloženk v slovenščini, v: Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina: ob 80-letnici prof. dr. Martine Orožen in 85-letnici akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča, ur. Irena Orel, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, 236–263.

Škofic 2003 = Jožica Škofic, Gorenjščina v delih p. Stanislava Škrabca, v: Države, pokrajine, narodi, ljudstva in njih kulture ter znanosti v Škrabčevih delih: Škrabčeva misel IV: zbornik s simpozija 2002, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2003, 157–169.

Škrabec 1994a = Stanislav Škrabec, Jezikoslovna dela 1, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1994.

Škrabec 1994b = Stanislav Škrabec, Jezikoslovna dela 2, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1994.

Škrabec 1998 = Stanislav Škrabec, Jezikoslovna dela 4, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1998.

Štumberger 2015 = Saška Štumberger, Priredne zloženke v slovaropisju, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, 759–766.

Toporišič 1967 = Jože Toporišič, Besede z dvema naglasoma, v: Jezikovni pogovori II, ur. France Vurnik, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967, 128–135.

Toporišič 1969 = Jože Toporišič, O eno- in večnaglasnosti nekaterih besednih kategorij, Jezik in slovstvo 14.2 (1969), 51–59.

Toporišič 1978 = Jože Toporišič, Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika, Maribor: Obzorja, 1978.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42000.

Toporišič 2006 = Jože Toporišič, Besedjeslovne razprave, Ljubljana: ZRC SAZU, 2006.

Vidovič Muha 2011 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011.

Vidovič Muha 2019 = Ada Vidovič Muha, Iz zgodovine slovenskega besedotvorja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019.

Vodnik 1811 = Valentin Vodnik, Piſmenoſst ali Gramatika sa Perve Shole, Ljubljana: Eger, 1811.

Prenosi

Objavljeno

2022-09-27

Kako citirati

Horjak, L. (2022). Večnaglasnice v slovenističnem jezikoslovju: besedotvorni in fonološki pregled. Jezikoslovni Zapiski, 28(1), 97–110. https://doi.org/10.3986/JZ.28.1.05

Številka

Rubrike

Razprave in članki