Glagolska prehodnost v slovenščini

Avtorji

  • Andreja Žele

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.28.1.02

Ključne besede:

glagol, prehodnost, glagolske kategorije, diateza, tvornik, trpnik, glagolske tvorjenke

Povzetek

Namen prispevka je predstaviti prehodnost kot skladenjsko kategorijo glagolov v povezavi z drugimi glagolskimi kategorijami. Z vidika prehodnosti je opozorjeno tudi na skladenjske lastnosti in značilnosti slovenskih stavčnih zgradb in slovenskih povedi nasploh, tudi na diatezne zmožnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Avilova 1976 = Natal’ja Sergeevna Avilova, Vid glagola i semantika glagol’nogo slova, Moskva: Izdatel’stvo Nauka, 1976.

Bajec 1959 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika 4: predlogi in predpone, Ljubljana: SAZU, 1959.

Barić – Lončarić idr. 2003 = Eugenija Barić – Mijo Lončarić idr., Hrvatska gramatika, Zagreb: Školska knjiga, 2003.

Breznik 1934 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celje: Družba sv. Mohorja, 41934.

Dokulil idr. 1986 = Miloš Dokulil idr., Mluvnice češtiny 1: fonetika, fonologie, morfonologie a morfemika, tvoření slov, Praha: Academia, 1986.

Fran = Fran, slovenski slovarski portal, https://fran.si/ (2. 9. 2021).

Isačenko 1960a = Aleksandr Vasil’evič Isačenko, Grammatičeskij stroj russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim: morfologija 2, Bratislava: Izdatel’stvo slovackoj akademii nauk, 1960.

Isačenko 1960b = Aleksander Vasiljevič Isačenko, Slovesný vid, slovesná akce a obecný charakter slovesného děje, Slovo a slovesnost 21.1 (1960), 9–16.

Komárek idr. 1986 = Miroslav Komárek idr., Mluvnice češtiny 2: tvarosloví, Praha: Academia, 1986.

Merše 1995 = Majda Merše, Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Ljubljana: SAZU, 1995.

Miklič 2007 = Tjaša Miklič, Metafore o načinih gledanja na zunajjezikovna dejanja v obravnavanju glagolskega vida, Slavistična revija 55.1–2 (2007), 85–103.

Petr idr. 1987 = Jan Petr idr., Mluvnice češtiny 3: skladba, Praha: Academia, 1987.

Ramovš 1952 = Fran Ramovš, Morfologija slovenskega jezika, skripta, prirejena po predavanjih prof. dr. Fr. Ramovša v l. 1947/48, Ljubljana: DZS založila za Univerzitetno študijsko komisijo, 1952.

Saavedra 2009 = Dimka Saavedra, Deagentivnost sintaktičkih konstrukcija u hrvatskome jeziku, Suvremena lingvistika 67 (2009), 69–85.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42000.

Vidovič Muha 1993 = Ada Vidovič Muha, Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (Z normativnim slovensko-nemškim vidikom), Slavistična revija 41.1 (1993), 161–192.

Žele 2001 = Andreja Žele, Vezljivost v slovenskem jeziku (s poudarkom na glagolu), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Žele 2012 = Andreja Žele, Posebne zmožnosti slovenščine znotraj glagolsko-udeleženskega razmerja, Slavistična revija 60.1 (2012), 59–77.

Žele 2021= Andreja Žele, Zloženi povedek vs. zloženi glagol v slovenščini, Slavistična revija 69.3 (2021), 339–353.

Prenosi

Objavljeno

2022-09-27 — posodobljeno 2022-09-28

Verzije

Kako citirati

Žele, A. (2022). Glagolska prehodnost v slovenščini. Jezikoslovni Zapiski, 28(1), 39–53. https://doi.org/10.3986/JZ.28.1.02 (Original work published 27. september 2022)

Številka

Rubrike

Razprave in članki