Besedotvorje v rokopisnem Hipolitovem slovarju (1711-1712): slovarsko izročilo in novosti

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.28.2.10

Ključne besede:

Hipolit Novomeški, Dictionarium trilingue (1711–1712), trojezični slovar, slovenski slovarji, besedne družine, pridevniške izpeljanke, pridevniške medponsko- priponske zloženke

Povzetek

V prispevku obravnavamo besedotvorno podobo slovenskih ustreznic k nemškim in latinskim iztočnicam v Hipolitovem slovarju Dictionarium trilingue (1711–1712). S starejšimi in mlajšimi slovarskimi viri od 16. do 21. stoletja smo primerjali izbrane zglede Hipolitovih besednih družin in ugotavljali njihovo razvejanost. Na vzorčnem gradivu smo iz alfabetarija slovarja izluščili vse pridevniške izpeljanke na črko L, M in pridevniške zloženke z dvomorfemskim medponsko-priponskim obrazilom na K, L, M ter na podlagi primerjave ugotavljali njihovo kontinuiteto, besedotvorno variantnost, arhaizacijo, izginotje ali revitalizacijo v knjižni slovenščini skozi stoletja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič 2012 = Kozma Ahačič, Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600–1758), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Linguistica et philologica 28).

Ahačič 2015 = Kozma Ahačič, Hipolit Novomeški in leto 1713: med nenatisnjenim slovarjem (1711) in prirejanjem Bohoričeve slovnice (1715), v: Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru, ur. Miha Preinfalk, Ljubljana: SD18 – Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC

SAZU, Inštitut za literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2015, http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sd18z15/VIEW/#head1:Hipolit_Novome%C5%A1ki_in_leto_1713_med_nenatisnjenim_

slovarjem_1711_.

Bajec 1952 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika II: izpeljava slovenskih pridevnikov, III. zloženke, Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede – DZS, 1952.

Breznik 1926 = Anton Breznik, Slovenski slovarji, Razprave znanstvenega društva za humanistične vede 3 (1926), 110–174.

Kidrič 2013 [1928] = Francè Kidrič, Hipolit (1667–1722), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, http://www.slovenska-biografija.

si/oseba/sbi231720/#slovenski-biografski-leksikon. Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 3. zv. Hintner – Kocen, ur. Izidor Cankar et al., Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1928.

Legan Ravnikar 2001 = Andreja Legan Ravnikar, Obredna terminologija v razvoju slovenskega knjižnega jezika: od Brižinskih spomenikov do ustalitve enotne knjižne norme sredi 19. stoletja, doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2001.

Legan Ravnikar 2008a = Andreja Legan Ravnikar, Slovenska krščanska terminologija: od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Lingua Slovenica 4).

Legan Ravnikar 2008b = Andreja Legan Ravnikar, »Vodnikovo« besedje v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju, v: Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2008 (Zora 56), 132–142.

Orel 2022 = Irena Orel, Leksika Hipolitovega slovenskega prevoda Orbis pictus (1712) primerjalno s kasnejšimi delnimi slovenskimi prevodi, Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 171–183.

Orožen 1996 = Martina Orožen, Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika: od Brižinskih spomenikov do Kopitarja, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996.

Ramovš 1924 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika II: konzonantizem, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924.

Stramljič Breznik 1999 = Irena Stramljič Breznik, Prispevki iz slovenskega besedoslovja, Maribor: Slavistično društvo, 1999 (Zora 7).

Stramljič Breznik 2004 = Irena Stramljič Breznik, Besednodružinski slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek za iztočnice na B, Maribor: Slavistično društvo, 2004 (Zora, Priročniki 1).

Stramljič Breznik 2005 = Irena Stramljič Breznik, Kvantitativne lastnosti slovenskega tvorjenega besedja v poskusnem besednodružinskem slovarju za črko B, Slavistična revija 53.4 (2005), [505]–520.

Stramljič Breznik 2007 = Irena Stramljič Breznik, Lastnosti pridevniških tvorjenk v poskusnem besednodružinskem slovarju slovenskega jezika, Razprave razreda za filološke in literarne vede 20, (2007), 275–289.

Stramljič Breznik 2010 = Irena Stramljič Breznik, Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom, Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2010 (Zora 71).

Šekli 2013 = Matej Šekli, Analoški procesi nastajanja drugotnih vzorcev zlaganja v pozni praslovanščini, Slavistična revija 61.2 (2013), 343–360.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2000.

Vidovič Muha 2011 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011.

Vidovič Muha 2019 = Ada Vidovič Muha, Iz zgodovine slovenskega besedotvorja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2022 — posodobljeno 13.04.2023

Verzije

Kako citirati

Legan Ravnikar, A. (2023). Besedotvorje v rokopisnem Hipolitovem slovarju (1711-1712): slovarsko izročilo in novosti. Jezikoslovni Zapiski, 28(2), 185–204. https://doi.org/10.3986/JZ.28.2.10 (Original work published 29. december 2022)

Številka

Rubrike

Hipolit Novomeški (1667–1722): ob tristoti obletnici smrti slovenskega leksikografa