Samostalniške tvorjenke in določanje iztočnic v obrnjenem Hipolitovem slovarju

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.28.2.11

Ključne besede:

zgodovinska leksikografija, obrnjeni slovar, slovenščina, samostalniške tvorjenke, zloženke, stava samostalniškega prilastka

Povzetek

V prispevku je predstavljeno vprašanje določanja iztočnic za izbrane samostalniške tvorjenke (izpeljanke iz glagolskih kalkov, sestavljenke s predpono iz prislova, zloženke) glede na zapis skupaj ali narazen v obrnjenem slovarju Hipolita Novomeškega. Primerjalno je pregledana obravnava izbranih primerov teh tvorjenk  v obstoječih slovenskih zgodovinskih slovarjih, na podlagi gradiva za obrnjeni slovar pa so izpostavljene dileme pri določanju iztočnic, zlasti vprašanje ločevanja zloženk od besednih zvez z netipično stavo samostalniškega prilastka. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Besedje 2011 = Kozma Ahačič idr., Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Zbirka Slovarji).

Gliha Komac idr. 2015 = Nataša Gliha Komac idr., Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika, http://www.fran.si/179/novi-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/ datoteke/Potrjeni_koncept_NoviSSKJ.pdf.

Karničar 1999 = Ludwig Karničar, Deutsch-windisches Wörterbuch mit einer Sammlung der verdeutschten windischen Stammwörter, und einiger vorzüglichern abstammenden Wörter, Graz: Institut für Slawistik der Universität, 1999.

Kastelec-Vorenc = Jože Stabej, Slovensko-latinski slovar: po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1997.

Logar 2005 = Nataša Logar, Norma v slovarju sodobne slovenščine: zloženke in kratice, Družboslovne razprave 21.48 (2005), 211–225.

Lägreid 1967 = Annelies Lägreid, Hieronymus Megiser, Slovenisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch: Neugestaltung und Faksimile der ersten Ausgabe aus dem Jahre 1592, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1967.

Kern 2012 = Boris Kern, Pisanje skupaj in narazen v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika, v: Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih, ur. Nataša Jakop – Helena Dobrovoljc, Ljubljana: Založba ZRC, 2012, 141–149.

Legan Ravnikar 2022 = Andreja Legan Ravnikar, Besedotvorje v Bohoričevi slovnici (1584) primerjalno s tvorjenkami v zgodovinskem Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, v: Novi pogledi na Adama Bohoriča, ur. Marko Jesenšek, Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2022, 135–159.

Merše 2003 = Majda Merše, Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (prevzemanje, raba in primerjava s stanjem v slovanskih jezikih), Slavistična revija 51 (2003), posebna številka: Zbornik referatov za trinajsti mednarodni slavistični kongres, 81–103.

Merše 2011 = Majda Merše, Uvod, v: Kozma Ahačič idr., Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Zbirka Slovarji), 7–31.

Merše 2013 = Majda Merše, Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: razprave o jezikovnem sistemu, besedju in prevodni problematiki, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Linguistica et philologica 29).

Snoj 2014 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, www.fran.si.

Snoj 2020 = Marko Snoj, Slovar Pohlinovega jezika: na osnovi njegovih jezikoslovnih del, www.fran.si.

SSKJ16 = Kozma Ahačič idr., Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. A–D, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021 (Zbirka Slovarji).

Šekli 2013 = Matej Šekli, Analoški procesi nastajanja drugotnih vzorcev zlaganja v pozni praslovanščini, Slavistična revija 61.2 (2013), 343–360.

Toporišič 1982 = Jože Toporišič, Nova slovenska skladnja, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1982.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja, 2000.

Vidovič Muha 2011 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011.

Vidovič Muha 2013 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2013 (Razprave FF).

Vidovič Muha 2019 = Ada Vidovič Muha, Iz zgodovine slovenskega besedotvorja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013.

Zuljan Kumar 2008 = Danila Zuljan Kumar, Besedni red v govorjenih slovenskih narečjih, v: Škrabčeva misel VI: zbornik s simpozija 2007, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2008, 121–135.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2022 — posodobljeno 13.04.2023

Verzije

Kako citirati

Jelovšek, A. (2023). Samostalniške tvorjenke in določanje iztočnic v obrnjenem Hipolitovem slovarju. Jezikoslovni Zapiski, 28(2), 205–216. https://doi.org/10.3986/JZ.28.2.11 (Original work published 29. december 2022)

Številka

Rubrike

Hipolit Novomeški (1667–1722): ob tristoti obletnici smrti slovenskega leksikografa