Bolgarski odvisniki neuresničenega dejanja in njihove slovenske prevodne ustreznice: skladenjska primerjava

Avtorji

  • Robert Grošelj

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.27.2.04

Ključne besede:

odvisniki neuresničenega dejanja, pomensko-skladenjska primerjava, prevajanje, bolgarščina, slovenščina

Povzetek

Prispevek primerja pomensko-skladenjske značilnosti bolgarskih odvisnikov neuresničenega dejanja in njihovih slovenskih prevodnih ustreznic; primerjava temelji na besedilnih zgledih iz petih bolgarskih književnih del in njihovih slovenskih prevodov. Analizirani bolgarski odvisniki in njihove prevodne ustreznice so si podobni po pomenu, časovni perspektivi, položaju in osebkovnosti; slovenske ustreznice se od izhodiščnih odvisnikov razlikujejo predvsem po zgradbi, skladenjski funkciji in rabi glagolskih oblik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Robert Grošelj

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za prevajalstvo
Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana

Literatura

AP = Алек Попов, Мисия Лондон, София: Ciela, 2009.

[Alek Popov, Misija London, Sofija: Ciela, 2009.]

APS = Alek Popov, Misija London, prev. Eva Šprager, Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014.

GG = Георги Господинов, Естествен роман, София: Корпорация Развитие, 1999, www.slovo.bg (5. 7. 2021).

[Georgi Gospodinov, Estestven roman, Sofija: Korporacija Razvitie, 1999, www.slovo.bg (5. 7. 2021).]

GGS = Georgi Gospodinov, Naravni roman, prev. Borut Omerzel, Ljubljana: Študentska založba, 2005.

HO = Хаим Оливер, Федерация на династронавтите, София: Народна младеж, 1963, https://chitanka.info (5. 7. 2021).

[Haim Oliver, Federacija na dinastronavtite, Sofija: Narodna mladež, 1963, https://chitanka.info (5. 7. 2021).]

HOS = Haim Oliver, Federacija dinastronavtov, prev. Matej Rode, Ljubljana: MK, 1965.

IP = Ивайло Петров, Преди да се родя и след смъртта ми, София: Издателство Захарий Стоянов, Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2005, https://chitanka.info (5. 7. 2021).

[Ivajlo Petrov, Predi da se rodja i sled sm”rtta mi, Sofija: Izdatelstvo Zaharij Stojanov, Universitetsko izdateltvo Sv. Kliment Ohridski, 2005, https://chitanka.info (5. 7. 2021).]

IPS = Ivajlo Petrov, Preden sem se rodil in potem, prev. Ana Drk, v: Antologija bolgarske književnosti 2, ur. Ljudmil Dimitrov idr., Ljubljana: Znanstvena založba FF, 2009, 374–420.

JR1 = Йордан Радичков, Свирепо настроение, София: Издателство Христо Ботев, 1965, https://chitanka. info (5. 7. 2021).

[Jordan Radičkov, Svirepo nastoenie, Sofija: Izdatelstvo Hristo Botev, 1965, https://chitanka.info (5. 7. 2021).]

JR2 = Йордан Радичков, Верблюд, Варна: Книгоиздателство Георги Бакалов, 1984, https://chitanka.info (5. 7. 2021).

[Jordan Radičkov, Verbljud, Varna: Knigoizdatelstvo Georgi Bakalov, 1984, https://chitanka.info (5. 7. 2021).]

JR3 = Йордан Радичков, Скандинавците, Варна: Издателство LiterNet, 2002, https://liternet.bg (5. 7. 2021).

[Jordan Radičkov, Skandinavcite, Varna: Izdatelstvo LiterNet, 2002, https://liternet.bg (5. 7. 2021).]

JRS = Jordan Radičkov, Kruto razpoloženje, prev. Eva Šprager, Ljubljana: Slovenska matica, 2006.

Antova idr. 2002 = Evgenia Antova – Ekaterina Boytchinova – Poly Benatova, Short grammar of Bulgarian for English speaking learners, Sofia: »AVM Komers« ET – »ASPA« SD, 2002.

Běličová – Sedláček 1990 = Helena Běličová – Jan Sedláček, Slovanské souvětí, Praha: Akademia, 1990.

Blum-Kulka 1986 = Shoshana Blum-Kulka, Shifts of Cohesion and Coherence in Translation, v: Interlingual and Intercultural Communication, ur. Juliane House – Shoshana Blum-Kulka, Tübingen: Narr, 17–35.

Bojadžiev idr. 1999 = Т одор Бояджиев и др., Съвременнен български език, София: Издателска къща Петър Берон.

[Todor Bojadžiev idr., S”vremennen b”lgarski ezik, Sofija: Izdatelska k”šta Pet”r Beron, 1999.]

Gabrovšek – Žele 2019 = Dejan Gabrovšek – Andreja Žele, Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini, Slavistična revija 67.3 (2019), 487–507.

Grošelj 2020 = Robert Grošelj, Bolgarski zamenjalni odvisniki v slovenščini: prevodni pogled, Jezikoslovni zapiski 26.2 (2020), 129–144.

Grošelj 2021 = Robert Grošelj, The fate of the Bulgarian word deto in Slovene literary translations, Ezikov svjat 19.1 (2021), 34–44.

Herrity 2000 = Peter Herrity, Slovene: A Comprehensive Grammar, London – New York: Routledge, 2000.

Hirci – Mikolič Južnič 2014 = Nataša Hirci – Tamara Mikolič Južnič, Korpusna raziskava rabe vzročnih in pojasnjevalnih povezovalcev v prevodih iz angleščine in italijanščine, v: Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije, ur. Agnes Pisanski Peterlin – Mojca Schlamberger Brezar, Ljubljana: Znanstvena založba FF, 2014, 150–170.

Hirci – Mikolič Južnič 2015 = Nataša Hirci – Tamara Mikolič Južnič, Anything but simple?: adversative connectors between English and Slovene, v: Contrastive analysis in discourse studies and translation – Analyse contrastive de discours et traduction – Kontrastive Diskursanalyse und Translation, ur. Mojca Schlamberger Brezar idr., Ljubljana: Znanstvena založba FF, 2015, 84–106.

Ivanova 2017 = Елена Ю. Иванова, Придаточное неосуществленного действия в болгарском языке и его русские параллели, Rhema. Рема 16.2 (2017), 41–69.

[Elena Ju. Ivanova, Pridatočnoe neosuščestvlennogo dejstvija v bolgarskom jazyke i ego rus­skie paralleli, Rhema. Rema 16.2 (2017), 41–69.]

Ivanova – Gradinarova 2015 = Елена Ю. Иванова – Алла А. Градинарова, Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского, Москва: Языки славянской культуры, 2015.

[Elena Ju. Ivanova – Alla A. Gradinarova, Sintaksičeskaja sistema bolgarskogo jazyka na fone russkogo, Moskva: Jazyki slavjanskoj kul’tury, 2015.]

Krvina – Žele 2018 = Domen Krvina – Andreja Žele, Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih, Jezikoslovni zapiski 24.1 (2018), 7–25.

Nicolova 1983 = Руселина Ницолова, Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение за начин и сравнение, в: Граматика на съвременния български книжовен език 3: синтаксис, гл. ред. Константин Попов, София: Издателство на БАН, 1983, 363–373.

[Ruselina Nicolova, Složno s”stavno s podčineno obstojatelstveno izrečenie za način i sravnenie, v: Gramatika na s”vremennija b”lgarski knižoven ezik 3: sintaksis, gl. red. Konstantin Popov, Sofija: Izdatelstvo na BAN, 1983, 363–373.]

Pisanski Peterlin 2015 = Agnes Pisanski Peterlin, Sentence-initial adversative connectives in Slovene-English translation of academic discourse: A corpus study, v: Contrastive analysis in discourse studies and translation – Analyse contrastive de discours et traduction – Kontrastive Diskursanalyse und Translation, ur. Mojca Schlamberger Brezar idr., Ljubljana: Znanstvena založba FF, 2015, 68–82.

Scatton 1993 = Ernest A. Scatton, Bulgarian, The Slavonic Languages, ur. Bernard Comrie – Greville Corbett, London – New York: Routledge, 1993, 188–248.

Schlamberger Brezar 2017 = Mojca Schlamberger Brezar, Exploration des corpus littéraires à des fins linguistiques et traductionnels: exemple du connecteur ‘mais’ en français et de ses variantes traductionnelles en slovène, inTRAlinea Special Issue: Corpora and Literary Translation (2017), http://www.intralinea.org/specials/article/2259.

Skubic 1999 = Andrej Skubic, Ogled kohezijske vloge slovenskega členka, Slavistična revija 47.2 (1999), 211–238.

Stefanova 2000 = Марияна Стефанова, Съвременнен български език: синктаксис и лек­сикология, Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2000.

[Marijana Stefanova, S”vremennen b”lgarski ezik: sintaksis i leksikologija, Šumen: Universitetsko izdatelstvo Episkop Konstantin Preslavski, 2000.]

Stefanova 2007 = Марияна Стефанова, Съвременнен български език: фонетика и морфология, Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2007.

[Marijana Stefanova, S”vremennen b”lgarski ezik: fonetika i morfologija, Šumen: Universitetsko izdatelstvo Episkop Konstantin Preslavski, 2007.]

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42000.

Valčanova 2002 = Marinela Valčanova, Raziskave o slovenskem jeziku v bolgarski jezikoslovni tradiciji – zgodovina in perspektive, v: Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture, ur. Aleksandra Derganc, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti FF, 2002 (Obdobja 18), 389–400.

Žele 2013 = Andreja Žele, Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi, Ljubljana: samozaložba, 2013.

Žele 2016 = Andreja Žele, O razlikah med priredno in podredno izraženim razmerjem, Jezikoslovni zapiski 22.2 (2016), 31–44.

Prenosi

Objavljeno

2021-11-01

Kako citirati

1.
Grošelj R. Bolgarski odvisniki neuresničenega dejanja in njihove slovenske prevodne ustreznice: skladenjska primerjava. JZ [Internet]. 1. november 2021 [citirano 25. maj 2022];27(2):67-84. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10700

Številka

Rubrike

Razprave in članki