Odločevalna vprašanja in tipi odgovorov nanje v češčini v primerjavi s slovenščino

Avtorji

  • Ines Škvorc

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.27.2.03

Ključne besede:

odločevalna vprašanja, odgovor, povedek, besedni red

Povzetek

Odločevalna vprašanja in odgovori nanje imajo tako v češčini kot v slovenščini podobno skladenjsko in leksikalno zgradbo. Razlike med češkimi in slovenskimi odločevalnimi vprašanji so očitne predvsem na funkcijski in stilni ravni, pri odgovorih pa tudi na ravni leksikalno-skladenjskih uresničitev. V prispevku so sistematično razdelani različni načini uresničitve povedka pri odločevalnih vprašanjih in odgovorih nanje v češčini in slovenščini ter primerjana njihova leksikalna struktura v obeh jezikih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Ines Škvorc

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za slavistiko
Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana

Literatura

Breznik 1934 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celje: Družba sv. Mohorja, 1934.

Daneš – Hlavsa – Grepl 1987 = František Daneš – Zdeněk Hlavsa – Miroslav Grepl, Mluvnice češtiny III: skladba, Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1987.

Grepl 1965 = Miroslav Grepl, O větách tázacích, Naše řeč 48.5 (1965), 276–291.

Grepl – Karlík 1998 = Miroslav Grepl – Petr Karlík, Skladba češtiny, Olomouc: Votobia, 1998.

Hoffmannová – Homoláč – Mrázková 2019 = Jana Hoffmannová – Jiři Homoláč – Kamila Mrázková (ur.), Syntax mluvené češtiny, Praha: Academia, 2019.

Kopečný 1962 = František Kopečný, Základy české skladby, Praha: Státní pedagogické nakadatelství, 1962.

Mathesius 1943 = Vilém Mathesius, Jazykozpytné poznámky k řečnické výstavbě souvislého výkladu, Slovo a slovesnost 9 (1943), 114–129.

Müllerová 1982 = Olga Müllerová, Otázka a odpověď v dialogu, Slovo a slovesnost 43 (1982), 200–212.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: DZS, 1994.

Stankovska 2013 = Petra Stankovska, Češka skladnja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013.

Toporišič 1982 = Jože Toporišič, Nova slovenska skladnja, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1982.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja, 42000.

Zajc 1969 = Metka Zajc, Odločevalna in dopolnjevalna vprašanja, Jezik in slovstvo 14.1 (1969), 19–21.

Prenosi

Objavljeno

2021-11-01

Kako citirati

1.
Škvorc I. Odločevalna vprašanja in tipi odgovorov nanje v češčini v primerjavi s slovenščino. JZ [Internet]. 1. november 2021 [citirano 25. maj 2022];27(2):49-65. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10699

Številka

Rubrike

Razprave in članki