Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017−: dodatek 2021 (sinonimi za postrv in brancina)

Avtorji

  • Metka Furlan

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.27.2.02

Ključne besede:

Novi etimološki slovar slovenskega jezika, spletni rastoči slovar, etimološki slovar, etimologija, slovenščina, zoonim, ihtionim, postrv, Salmo trutta, brancin, Dicentrarchus labrax

Povzetek

V prispevku se objavljajo gesla, ki so bila konec leta 2021 dodana rastočemu spletnemu Novemu etimološkemu slovarju slovenskega jezika (2017–), dostopnemu na portalu Fran Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. V geslih so obravnavani slovenski sinonimi za postrv in brancina.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Metka Furlan

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Novi trg 4, SI-1000 Ljubljana

Literatura

Dajnko 1824 = Peter Dajnko, Lehrbuch der Windischen Sprache: ein Versuch zur gründlichen Erlernung derselben für Deutsche, zur vollkommeneren Kenntniß für Slowenen, Grätz: Gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich, 1824.

Erjavec 1881 = Prirodopis živalstva s podóbami: za spodnje razréde srednjih šol, izdelal Dr. Alojzij Pokorny, poslovenil Fran Erjavec, Ljubljana: Založila in na svetlo dala Mática Slovenska, 1881.

Furlan 2010 = Metka Furlan, Porabskoslovensko óvca ‘osa’: praslovanska sinonima *(v)osva : *(v)osa v slovenščini, Slavia Centralis 3.1 (2010), 205–213.

Furlan 2020 = Metka Furlan, Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017–: dodatek 2020 (sinonimi za Turdus pilaris in Mustela putorius), Jezikoslovni zapiski 26.2 (2020), 21–41.

Gregorič 2014 = Jože Gregorič, Kostelski slovar, ur. Sonja Horvat – Ivanka Šircelj-Žnidaršič – Peter Weiss, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.

Hirtz = Miroslav Hirtz, Rječnik narodnih zoologičkih naziva II: ptice (= Aves), Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1938–1947; III: ribe (= Pisces), Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1956.

Korošec 2018 = Tomo Korošec, Ribiški slovar, Ljubljana: Ribiška zveza Slovenije, 2018.

Kroonen 2013 = Guus Kroonen, Etymological Dictionary of Proto-Germanic, Leiden – Boston: Brill, 2013.

Munda 1926 = Avgust Munda, Ribe v slovenskih vodah, Ljubljana: Slovensko ribarsko društvo, 1926.

Offizia 1988 = Marjuča Offizia, Iz morja v ponev: ribe v tržaških ribarnicah in kuhinji, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1988.

SMZ = Slovensko morje in zaledje: zbornik za humanistične, družboslovne in naravoslovne raziskave, Koper: Lipa, 1977–1984.

Snoj 1994 = Marko Snoj, Naglaševanje praslovanskih -y/-ъv- osnov ženskega spola, Slavistična revija 42.4 (1994), 491–528.

Valjavec 1878 = Matija Valjavec, Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku, Zagreb: Tisak dioničke tiskare, 1878.

Zubatý 1903 = Joseph Zubatý, Zu den slavischen Femininbildungen auf -yńi, Archiv für slavische Philologie 25 (1903), 355–365.

Prenosi

Objavljeno

2021-11-01

Kako citirati

1.
Furlan M. Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017−: dodatek 2021 (sinonimi za postrv in brancina). JZ [Internet]. 1. november 2021 [citirano 25. maj 2022];27(2):23-47. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10697

Številka

Rubrike

Razprave in članki