Indikatorji pri homografih na portalu Franček

Avtorji

  • Andrej Perdih

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.27.2.01

Ključne besede:

pedagoška leksikografija, indikator, pedagoški portal, enakopisnica

Povzetek

V prispevku je predstavljen sistem indikatorjev, ki je bil zasnovan za razločevanje med homografi v procesu iskanja po slovarskem delu slovenskega pedagoškega jezikovnega portala Franček. V obstoječih slovarjih so namreč homografom (ali vsaj homonimom) za razločevanje med njimi navadno pripisane številke (indeksi), ki same po sebi ne omogočajo vsebinskega razločevanja. Zato smo za slovarski del portala Franček pripravili besednovrstne, pomenske in nekatere druge tipe indikatorjev. Kot pomenski indikatorji nastopajo zlasti nadpomenke, sinonimi, področne in opisne opredelitve. Kot ključne lastnosti pomenskih indikatorjev smo prepoznali razločevalnost med homografi, razumljivost in kratkost. Namenjeni so ciljnemu uporabniku portala Franček, torej osnovnošolskemu in srednješolskemu uporabniku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andrej Perdih

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Novi trg 4, SI-1000 Ljubljana

Literatura

eSSKJ = eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2016–), www.fran.si.

Longman Dictionary of Contemporary English Online, www.ldoceonline.com.

Macmillan Dictionary, www.macmillandictionary.com.

Portal Franček: različica beta (2021), www.franček.si.

Spletni slovar slovenskega jezika: testni spletni prikaz gesel Leksikalne baze za slovenščino, http://ssj.slovenscina.eu/spletni-slovar.

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika: druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja (2014), www.fran.si.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014 [1970–1991]), www.fran.si.

SSSJ = Jerica Snoj – Martin Ahlin – Branka Lazar – Zvonka Praznik, Sinonimni slovar slovenskega jezika (2018 [2016]), www.fran.si.

WSJP = Wielki słownik języka polskiego, www.wsjp.pl.

Listkovna kartoteka SSKJ, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.

Ahačič – Ledinek – Perdih 2015 = Kozma Ahačič – Nina Ledinek – Andrej Perdih, Portal Fran – nastanek in trenutno stanje, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis 1, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Obdobja 34), 57–66.

Bálint 1997 = Júlia Bálint, Slovar slovenskih homonimov: na podlagi gesel Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1997.

Dziemianko 2019 = Anna Dziemianko, Homogeneous or Heterogeneous?: Insights into Signposts in Learners’ Dictionaries, International Journal of Lexicography 32.4 (2019), 432–457.

Filipec – Čermák 1985 = Josef Filipec – František Čermák, Česká lexikologie, Praha: Academia, 1985.

Gantar 2015 = Polona Gantar, Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015.

Gliha Komac idr. 2015 = Nataša Gliha Komac idr., Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2015, https://fran.si/179/novi-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datoteke/Potrjeni_koncept_NoviSSKJ.pdf.

Godec Soršak 2015 = Lara Godec Soršak, Slovenski otroški šolski slovar, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis 1, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Obdobja 34), 243–250.

Godec Soršak 2019 = Lara Godec Soršak, Zasnova šolskega slovarja za otroke v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju, doktorska disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2019.

Grochowski – Kisiel – Żabowska 2018 = Maciej Grochowski – Anna Kisiel – Magdalena Żabowska, Zasady opisu jednostek funkcyjnych w WSJP PAN, v: Wielki słownik języka polskiego PAN: geneza, koncepcja, zasady opracowania, ur. Piotr Żmigrodzki idr., Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2018, 191–203.

Hartmann – James 1998 = R. R. K. Hartmann – Gregory James, Dictionary of lexicography, London – New York: Routledge, 1998.

Ježovnik – Kenda-Jež – Škofic 2020 = Janoš Ježovnik – Karmen Kenda-Jež – Jožica Škofic, Reduce, Reuse, Recycle: Adaptation of Scientific Dialect Data for Use in a Language Portal for Schoolchildren, v: Proceedings of XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion I, ur. Zoe Gavriilidou – Maria Mitsiaki – Asimakis Fliatouras, Democritus University of Thrace, 2020, 31–37.

Lew – Pajkowska 2007 = Robert Lew – Julita Pajkowska, The effect of signposts on access speed and lookup task success in long and short entries, Horizontes de Lingüística Aplicada 6.2 (2007), 235–252.

Michalec – Veselý 2016 = Vít Michalec – Vojtěch Veselý, Homonymie, v: Kapitoly z koncepce akademického slovníku současné češtiny, ur. Pavla Kochová – Zdeňka Opavská, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016.

Nesi – Tan 2011 = Hilary Nesi – Kim Hua Tan, The effect of menus and signposting on the speed and accuracy of sense selection, International Journal of Lexicography 24.1 (2011), 79–96.

Perdih 2020 = Andrej Perdih, Portal Fran: od začetkov do danes, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46.2 (2020), 997–1018.

Perdih 2021 = Andrej Perdih, Učenje o slovarjih v šoli: portal Franček kot most med splošno in pedagoško leksikografijo (v tisku).

Perdih idr. 2021 = Andrej Perdih – Kozma Ahačič – Janoš Ježovnik – Duša Race, Building an Educational Language Portal Using Existing Dictionary Data, Jazykovedný časopis 72.2 (2021), 568–578.

Perdih – Perdih 2020 = Andrej Perdih – Franc Perdih, Leksikografska obravnava kemijskih elementov: pristopi in sistematičnost, Slavistična revija 68.2 (2020), 229–245.

Perdih – Snoj 2015 = Andrej Perdih – Marko Snoj, SSKJ2, Slavia Centralis 8.1 (2015), 5–15.

Petric Žižić 2020 = Špela Petric Žižić, Tipologija razlag v Šolskem slovarju slovenskega jezika, Slavistična revija 68.3 (2020), 391–409.

Silvester 1978 = Marta Silvester, Priročnik za tehnično stran redakcije gesel, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik SAZU, Leksikološka sekcija, 1978. (Tipkopis.)

Snoj 2004 = Jerica Snoj, Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004.

Tafra 1986 = Branka Tafra, Razgraničavanje homonimije i polisemije (leksikološki i leksikografski problem), Filologija 14 (1986), 381–393.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja, 42000.

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Żmigrodzki 2018a = Piotr Żmigrodzki, Makro- i mikrostruktura słownika: sposób prezentacji materiału, v: Wielki słownik języka polskiego PAN: geneza, koncepcja, zasady opracowania, ur. Piotr Żmigrodzki idr., Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 25–38.

Żmigrodzki 2018b = Piotr Żmigrodzki, Ogólne zasady opisu znaczenia w WSJP PAN, v: Wielki słownik języka polskiego PAN: geneza, koncepcja, zasady opracowania, ur. Piotr Żmigrodzki idr., Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 39–49.

Prenosi

Objavljeno

2021-11-01

Kako citirati

1.
Perdih A. Indikatorji pri homografih na portalu Franček. JZ [Internet]. 1. november 2021 [citirano 6. julij 2022];27(2):7-21. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10696

Številka

Rubrike

Razprave in članki