Enostavčne povedi v Katekizmu in Abecedniku (1550) Primoža Trubarja

  • Majda Merše
Ključne besede: skladnja, enostavčna poved, Primož Trubar, katekizem, abecednik

Povzetek

Prispevek ima namen predstaviti (oblikovno in funkcijsko) tipologijo in z njo problematiko enostavčnih povedi, ki se pojavljajo v prvih dveh knjigah v slovenskem jeziku: v Katekizmu in Abecedniku Primoža Trubarja iz leta 1550. Prikaz tematsko razširja in hkrati dopolnjuje poznavanje skladenjske ravnine slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, kakršno so poleg Bohoričeve slovnice oblikovale dosedanje raziskave skladnje v samostojnejših Trubarjevih in Dalmatinovih besedilih, večinoma v prvi vrsti posvečene uporabljenim stilnim in retoričnim figuram.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Majda Merše

Zapoge 39

SI-1217 Vodice

Literatura

Ahačič 2007 = Kozma Ahačič, Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Linguistica et philologica 18).

Ahačič 2008 = Kozma Ahačič, Trubarjev prvi Abecednik, v: Primož Trubar, Abecednik (1550), Prevod v sodobni jezik, ur. Kozma Ahačič, Slovenj Gradec: Združenje Trubarjev forum, 2008 (Zbirka Trubar v sodobnem jeziku, zvezek 1), 29–46.

Ahačič 2008–2009 = Kozma Ahačič, Skladnja in retorični modeli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Slavistična revija 56.4–57.1 (2008–2009) = Trubarjeva številka, ur. Majda Merše, 93–104.

Ahačič 2009 = Kozma Ahačič, Prva slovenska knjiga, v: Primož Trubar, Katekizem (1550) v sodobni knjižni slovenščini, ur. Kozma Ahačič, Slovenj Gradec: Združenje Trubarjev forum, 2009 (Zbirka Trubar v sodobnem jeziku, zvezek 2), 239–260.

Giesemann 2018 = Gerhard Giesemann, Teologija reformatorja Primoža Trubarja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018 (Apes academicae 2).

Jelovšek 2016 = Alenka Jelovšek, »My sva téh svetnikov otroci«: dvojina osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Slavistična revija 64.2 (2016), 95–112.

Keber 1986 = Janez Keber, Vzročni vezniki v Trubarjevih delih, v: Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije, ur. Darko Dolinar, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1986, 111–116.

Legan Ravnikar 2008 = Andreja Legan Ravnikar, Slovenska krščanska terminologija od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Lingua Slovenica 4).

Merše 1995 = Majda Merše, Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995 (Razred za filološke in literarne vede, Dela 44).

Merše 2009 = Majda Merše, Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Linguistica et philologica 23).

Merše 2011 = Majda Merše, Trubarjevo prevajanje opomb v Hišni postili, v: Globinska moč besede: red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici, ur. Marko Jesenšek, Bielsko-Biała idr.: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011 (Mednarodna knjižna zbirka Zora 80), 106–125.

Merše 2013 = Majda Merše, Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: razprave o jezikovnem sistemu, besedju in prevodni problematiki, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Linguistica et philologica 29).

Merše 2017 = Majda Merše, Raba glagola biti sem v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Jezikoslovni zapiski: ob jubileju Ljubov Viktorovne Kurkine 23.2 (2017), 211–227.

Müller 2008–2009 = Jakob Müller, Temelji slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Slavistična revija 56.4–57.1 (2008–2009) = Trubarjeva številka, ur. Majda Merše, 165–187.

Neweklowsky 1989 = Gerhard Neweklowsky, Raba podrednih veznikov v Trubarjevem Pismu Rim­ljanom, Slavistična revija 37.1–3 (1989), 109–119.

Neweklowsky 1995 = Gerhard Neweklowsky, Die Entwicklung der slowenischen Schriftsprache in den ersten zehn Jahren 1550–1560. (Zum zweiten Teil des Neuen Testaments), v: Primus Truber und seine Zeit, München: Verlag Otto Sagner, 1995 (Sagners slavistische Sammlung 24), 309–321.

Novak 1983/84 = France Novak, Stavčna tipologija v Dalmatinovi Gmajn predguvori čez vso sveto Biblio, Jezik in slovstvo 29.6 (1983/84), 183–187.

Orel 2019 = Irena Orel, Skladenjske razlike v katekizmih slovenskih in hrvaških reformatorjev (Trubar 1550, Konzul 1564; Krelj 1566, Vlačić 1566), Slavia Centralis 12.1 (2019), 182–202.

Orožen 1996 = Martina Orožen, Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika (od Brižinskih spomenikov do Kopitarja), Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996.

Orožen 2008–2009 = Martina Orožen, Trubarjeva ubeseditev evangelijskih povzetkov v novozaveznih besedilih, Slavistična revija 56.4–57.1 (2008–2009) = Trubarjeva številka, ur. Majda Merše, 319–337.

Pogačnik 1968 = Jože Pogačnik, Zgodovina slovenskega slovstva I, Maribor: Založba Obzorja, 1968.

Pogorelec 1968 = Breda Pogorelec, Razvoj prostega stavka v slovenskem knjižnem jeziku (Vloga dativa v stavku), Jezik in slovstvo 8.5 (1968), 145–150.

Pogorelec 1972 = Breda Pogorelec, Trubarjev stavek, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 8, ur. Breda Pogorelec s sodelovanjem Alenke Logar-Pleško, Ljub­ljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1972, 305–321.

Pogorelec 1984 = Breda Pogorelec, Skladnja pri Dalmatinu in Bohoriču, v: XX. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ur. Jože Koruza, Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja, Filozofska fakulteta, 1984, 223–248.

Pogorelec 1986 = Breda Pogorelec, Dalmatinovo besedilo med skladnjo in retorično figuro in Bohoričeva gramatična norma, v: 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, ur. Breda Pogorelec – Jože Koruza, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1986 (Obdobja 6), 473–497.

Pogorelec 2011 = Breda Pogorelec, Zgodovina slovenskega knjižnega jezika: jezikoslovni spisi 1, ur. Kozma Ahačič, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU – Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011 (Lingua Slovenica, Fontes 1).

Rajhman 1977 = Jože Rajhman, Prva slovenska knjiga v luči teoloških, literarno-zgodovinskih, jezikovnih in zgodovinskih raziskav, Ljubljana: Partizanska knjiga, 1977.

Sajovic 1986 = Tomaž Sajovic, Retoričnost in besedilnost Trubarjeve pridige, v: 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, ur. Breda Pogorelec – Jože Koruza, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1986 (Obdobja 6), 499–513.

Seitz 1995 = Elisabeth Seitz, Govorniško sredstvo ali pomoč pri prevajanju?: dvojično vezniško priredje v izbranih besedilih Primoža Trubarja, Martina Lutra in njunih sodobnikov, Slavistična revija 43.4 (1995), 469–489.

Toporišič 1982 = Jože Toporišič, Nova slovenska skladnja, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1982.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja, 42000.

Vidovič Muha 2013 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2013 (Razprave FF).

Objavljeno
2021-05-06
Kako citirati
1.
Merše M. Enostavčne povedi v Katekizmu in Abecedniku (1550) Primoža Trubarja. JZ [Internet]. 6. maj 2021. [citirano 22. januar 2022.];27(1):27-4. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10058
Rubrike
Razprave in članki