Ornitonimi u Habdelićevu Dikcionaru: divlje (šumske) ptice

  • Goran Filipi
Ključne besede: Habdelić, Dikcionar, ornitonimi, narečjeslovje, kajkavščina, čakavščina, štokavščina, etimologija

Povzetek

Ornitonimi v Habdelićevem Dikcionarju: divje ptice
V prispevku so obravnavani ornitonimi za divje ptiče in nekateri izrazi, povezani z njimi, ki jih je avtor prispevka ekscerpiral iz Habdelićevega Dikcionarja (1670). Zbrano gradivo se najprej predstavlja ob ustreznem gradivu iz treh starejših hrvaških slovarjev, od katerih sta bila dva natisnjena pred Habdelićevim, eden pa po njem in je dostopen na Portalu hrvaške jezikovne dediščine (crodip.ffzg.hr/default_hr.aspx). Gradivo se nato povezuje s sodobno ornitonimijo, in sicer z gradivom iz temeljnega Hirtzovega dela o zoonimih, z gradivom, ki ga je avtor v treh desetletjih zbral v Istri, in z gradivom iz drugih leksikalnih virov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ANDR = Jacques André, Les noms d’oiseaux en latin, Paris: Librairie C. Klincksieck, 1967.

ARJ = Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–XXIII, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1880–1976.

BKaš = Radojka Baldić-Đugum, Beside kaštelanske, Kaštel: Muzej Grada Kaštela, 2006.

BOE = Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Milano: Martello Editore, 1971 (pretisak mletačkoga izdanja iz 1856.).

CGP = Nikola Kustić, Cakavski govor grada Paga s rječnikom, Zagreb: Društvo Pažana i prijatelja grada Paga, 2002.

DELI-cd = Manlio Cortelazzo – Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Bologna: Zanichelli (Biblioteca Elettronica Zanichelli) (CD izdanje).

DIV = Mirko Divković, Latinsko-hrvatski rječnik za škole, Zagreb: ITRO »Naprijed«, 1980 (reprint izdanja iz 1900.).

DpS = Martin Jakšić, Divanimo po slavonski, Zagreb: Pergamena, 2003.

ERHJ = Ranko Matasović, Etimološki rječnik hrvatskoga jezika: A–Nj, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016.

Gaz. = Ivan Belostenec, Gazophylacium, seu Latino-Illyricum onomatum aerarum: selectioribus synonimis, phraseologiis verborum construcionivus, metaphoris, adagiis, abundatissime locupletatum / admodum reverendi patris Joannis Belostenecz, Zagreb: Stari grad, 1998 (pretisak izdanja iz 1740.).

GG = Iva Lukežić – Sanja Zubčić, Grobnički govor XX. stoljeća: gramatika i rječnik, Rijeka: Katedra Čakavskog sabora Grobinšćine, 2007.

HER = Alemko Gluhak, Hrvatski etimološki rječnik, Zagreb: August Cesarec, 1993.

ICU = Walter Černy – Karel Drchal, Impariamo a conoscere gli uccelli, Novara: Istituto geografico De Agostini, 1982.

ID = Josip Ribarić, O istarskim dijalektima: razmještaj južnoslavenskih dijalekata na poluotoku Istri s opisom vodičkog govora, Pazin: Josip Turčinović d. o. o., 2002.

IstOrn = Goran Filipi, Istarska ornitonimija: etimologijski rječnik pučkog nazivlja, Rijeka: Izdavački centar, 1994.

IZNŽ = Nikola Fink, Imenik znanstvenih naziva obrađenih u »Rječniku narodnih zoologičkih naziva« (Vodozemci – Gmazovi – Ptice – Ribe) prof. dra M. Hirtza. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1956.

LAIČaG = Goran Filipi – Barbara Buršić Giudici, Lingvistički atlas istarskih čakavskih govora, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2019.

LHRj = Milan Žepić, Latinsko-hrvatski rječnik, Zagreb: Školska knjiga, 1972.

LLCE = Jozo Marević, Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik I–II, Velika Gorica: Marka – Zagreb: Matica hrvatska, 2000.

LOHS = Goran Filipi, Lexicon ornitologicum Histriae Slovenicae, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 1993 (Knjižnica Annales 4).

MKsl-lat = Jože Stabej, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), 1997, elektronska objava na www.fran.si, Ljubljana, 2014.

NAE = Harriel I. Jorgensen, Nomina Avium Europaearum, Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1958.

NPt = Janez Gregori – Ivan Krečič, Naši ptiči, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979.

OA = osobne ankete

OP = Dejan Miloradov – Vasa Pavković – Slobodan Puzović – Javor Rašajski, Ornitološki rečnik, Novi Sad: Matica srpska, 2016.

PaR = Marija Gagić, Rječnik pazinskoga govora, Pazin: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre – Zadar: Ogranak Matice hrvatske, 2017.

PHE = Lars Svensson, Ptice Hrvatske i Europe, Zagreb: Udruga BIOM, 2018.

RBaBu = Marko Peić – Grgo Bačlija, Rječnik govora bačkih Bunjevaca, Novi Sad: Matica srpska – Subotica: NIO Subotičke novine, 1990.

RBČG = Petar Šimunović, Rječnik bračkih čakavskih govora, Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2009.

RĐG = Jela Maresić – Vladimir Miholek, Opis i rječnik đurđevačkoga govora, Đurđevac: Gradska knjižnica, 2011.

REW = Wilhelm Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1972.

RGBH = Ante Sekulić, Rječnik govora bačkih Hrvata, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Katoločki institut za kulturu, povijest i duhovnost »Ivan Antunović«, 2005.

RGG = Ivan Večenaj – Mijo Lončarić, Rječnik govora Gole, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1997.

RGGH = Radoslav Benčić, Rječnik govora grada Hvara, Hvar: Muzej hrvatske baštine, 2013.

RGGK-cd = Damir Kalogjera, Mirjana Svoboda – Višnja Josipović, Rječnik govora grada Korčule, Zagreb: Novi Liber, 2008 (CD izdanje).

RGV = Blaž Jurišić, Rječnik govora otoka Vrgade II: rječnik, Zagreb: JAZU, 1973.

RGZM = Radoslav Runko, Rječnik govora zaseoka Mrkoči u Istri, Rijeka: Naklada Kvarner, 2014.

RHrJ = Franjo Iveković – Ivan Broz, Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb: Naklada Nediljko Dominović 2009 (pretisak izdanja iz 1901.).

RIBK = Alojz Pavlović – Eduard Pavlović, Rječnik novoštokavske ikavice benkovačkoga kraja, Zadar: Ogranak Matice hrvatske, 2018.

RKDI = Štefica Hanzer i dr., Rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Udruga Ivana Perkovca za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine – Opća pučka škola Šenkovac, 2015.

RKKJ = Rječnik kajkavskoga književnog jezika 1–14, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1984–2017.

RMG = Marija Peruško, Rječnik medulinskoga govora, Medulin: Mendula – Općina Medulin, 2010.

RNZNpt = Miroslav Hirtz, Rječnik narodnih zoologičkih naziva: ptice (Aves), Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1938–1947.

RPrG = Ratko Crnobori, Rječnik premanturskoga govora, Medulin: Općina Medulin, 2018.

RSBS = Martin Jakšić, Rječnik govorā slavonskih, baranjskih i srijemskih, Zagreb: Dominović d. o. o. 2015.

RSG = Siniša Vuković, Ričnik selaškega govora (rječnik dijalekta Selca na otoku Braču), Split: Laus, 2001.

RSPo = Nikola Tokić – Ivan Magaš, Rječnik sela Popovića, Zadar: Ogranak Matice hrvatske, 2018.

RTrCG = Duško Geić, Rječnik i gramatika trogirskoga cakavskoga govora, Split: Književni krug – Trogir: Združeni artisti, 2015.

RVKG = Tomislav Lipljin, Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora, Varaždin: Stanek Media d. o. o. – Stanek d. o. o., 2013.

SKOK = Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 1–4, Zagreb: JAZU (1971–1974).

SR = Milan Moguš, Senjski rječnik, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Senj: Matica hrvatska, 2002.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Državna založba Slovenije, 1970–1991.

UE = Roger Peterson – Guy Mountfort – P. A. D. Hollom, Guida degli uccelli d’Europa, Padova: Franco Muzzio & C. editore, 1985.

VG = Enrico Rosamani, Vocabolario giuliano, Trieste: LINT, 1999.

VNSS-cd = Doris Debenjak – Božidar Debenjak– Primož Debenjak, Veliki nemško-slovenski slovar, Ljubljana: Državna založba Slovenija, 2001 (CD izdanje).

Objavljeno
2021-05-06
Kako citirati
1.
Filipi G. Ornitonimi u Habdelićevu Dikcionaru: divlje (šumske) ptice. JZ [Internet]. 6. maj 2021. [citirano 27. januar 2022.];27(1):7-26. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10057
Rubrike
Razprave in članki