Prispevki

Revija trenutno ne sprejema prispevkov preko sistema OJS.

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med postopkom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
  • Pisci besedila potrjujejo, da so avtorji oddanega prispevka, ki bo predvidoma izšel v reviji Acta historiae artis Slovenica v okviru Založbe ZRC, ZRC SAZU.
  • Vsi avtorji so videli in odobrili zadnjo različico oddanega članka.
  • Prispevek še ni bil nikjer objavljen, niti ni v procesu objavljanja v kakšni drugi reviji (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
  • Avtorji se strinjajo s tem, da ob objavi oddanega članka v reviji na ZRC SAZU (Založbo ZRC) prenesejo neizključne avtorske pravice: obdržijo avtorske pravice v obsegu, ki jim omogoča, da z avtorskim delom lahko še naprej razpolagajo, tudi tako, da ga še pred izidom članka v reviji objavijo v katerem od osebnih ali institucijskih repozitorijev.
  • Avtorji soglašajo z objavo njihovih del pod pogoji licence Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna (CC BY-NC-ND 4.0).
  • Za vse v članek vključeno avtorsko gradivo tretjih oseb, tudi spletno, so avtorji pridobili ustrezna dovoljenja za objavo v tiskani in elektronski obliki. Omejitve glede prenosa avtorskih pravic na tem gradivu bodo jasno označene.
  • V s člankom povezanimi raziskavami so bila pridobljena vsa potrebna dovoljenja za delo z ljudmi (v skladu z veljavnimi zakoni in institucionalnimi smernicami ter odobrene s strani ustrezne ustanov).
  • Besedilo ustreza stilskim in bibliotehničnim zahtevam navodilih za avtorje, navedenih v poglavju Navodila za avtorje (v meniju O reviji).

Smernice za avtorje

1. Smernice objavljanja in avtorstvo

- Vsi prispevki za Acta historiae artis Slovenica naj vsebujejo sprotne opombe z navedbami virov v skladu z navodili za citiranje dosegljivi na tej spletni strani: http://uifs1.zrc-sazu.si/?q=/node/301

- Finančna podpora za raziskovalno delo in pripravo prispevkov terza objavo reprodukcij in arhivskega gradiva naj bo omenjena v opombah. Priporočljivo je izogibanje večkratnemu hkratnemu financiranju in konfliktom interesov.

- Uredniški odbor ne odobrava plagiatorstva in napačnega navajanja podatkov.

- Uredništvo revije Acta historiae artis Slovenica praviloma ne sprejema besedil, ki so že bila objavljena ali so v uredniškem postopku za objavo v drugi publikaciji. Če pa so bili prispevki izjemoma že predhodno objavljeni, morajo biti bralci o tem ustrezno obveščeni.

 

2. Dolžnosti avtorjev

- Raziskave, katerih rezultati so objavljeni v reviji Acta historiae artis Slovenica, naj potekajo odgovorno in v skladu z načeli znanstvene etike.

- Avtorji prevzemajo vso odgovornost za vsebino oddanih in objavljenih prispevkov.

- Avtorji so odgovorni za ureditev avtorskih pravic slikovnega gradiva.

- Avtorji se morajo prepričati, da so napisali povsem izvirno delo, saj z objavo jamčijo, da gre za izvirni znanstveni prispevek, ki še ni bil objavljen.

- Avtorji jamčijo, da so ob navajanju rezultatov raziskav in/ali ugotovitev drugih le-te ustrezno citirali. Predstavljanje ugotovitev drugih kot rezultat lastnih raziskav je neetično in nedopustno. Dobesedno navajanje brez jezikovnih sprememb naj bo v narekovajih in ustrezno citirano.

- Avtorji naj svoje ugotovitve predstavijo jasno, neposredno ter brez poneverjanja in prilagajanja podatkov; uredniški odbor ne podpira manipulacij slikovnega gradiva in napačnih navedb virov.

- Opisi raziskovalnih pristopov in metod naj bodo jasni in naj omogočajo nadaljnjo evalvacijo obstoječih ugotovitev in opis stanja raziskav.

- Sodelovanje v recenzentskem postopku je avtorjeva dolžnost.

- O morebitnih napakah v sprejetih ali objavljenih rokopisih so avtorji dolžni obvestiti uredniški odbor. Avtorji morajo pristati na objavo popravkov.

- Če so bile ugotovitve, navedene v prispevkih za objavo v Acta historiae artis Slovenica, že objavljene ali so v postopku objave, so avtorji o tem dolžni obvestiti uredniški odbor. Pri tem je priporočljivo, da avtorji priskrbijo kopijo obstoječih objav ali rokopisov.

- Prevodi in priredbe že obstoječih ugotovitev, besedil in virov naj bodo jasno označeni in naj vsebujejo ustrezni sklic na besedila v izvirniku.

 

Vir: Responsible Research Publication: International Standards for Authors: http://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.pdf

 

3. Dolžnosti uredništva

- Uredništvo ima na podlagi recenzentskega postopka pravico prispevke sprejeti v objavo ali jih zavrniti in določiti pogoje za dosego kvalitete vsebin, predlaganih za objavo.

- Urednik mora pri izbiri člankov za objavo poskušati zadovoljiti potrebe bralcev in avtorjev.

- Uredništvo naj v uredniškem postopku izključi možnosti konfliktov interesov.

- Uredniški odbor naj sprejema pravične odločitve, izbira vsebin za objavo naj ne bo podrejena komercialnim vidikom; uredniški postopek naj bo ustrezen in pravičen.

- Če v objavah odkrijejo napako, so uredniki dolžni objaviti popravek ali se zavzeti za uredniško retrakcijo.

- Uredniški odbor je dolžan avtorjem posredovati navodila za pisanje člankov.

- Uredništvo se zavezuje k anonimnosti recenzentov.

 

Viri:

Cope’s New Code of Conduct: http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf

Responsible Research Publication: International Standards for Editors: http://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011.pdf

Cope Short Guide to Ethical Editing for New Editors: http://publicationethics.org/files/short%20guide%20to%20ethical%20editing%20for%20new%20editors.pdf

 

4. Odgovornost recenzentov

- Recenzentska evalvacija naj bo objektivna.

- Recenzenti naj v evalvacijo sprejmejo le prispevke, ki so povezani z njihovim področjem raziskav.

- Recenzenti naj se izogibajo konfliktom interesov glede raziskovanja, avtorjev ali financiranja.

- Recenzenti se obvezujejo, da bodo informacije, pridobljene med recenziranjem, ohranili kot zaupne in jih ne bodo uporabili v osebno korist.

- Recenzenti naj opozorijo na morebitne necitirane, a za objavo relevantne vire.

- Recenzenti se obvezujejo, da bodo recenzentski postopek prilagodili smernicam, urniku in standardom kakovosti, ki jih določajo uredniška načela Acta historiae artis Slovenica.

- Recenzenti se zavezujejo, da bodo v recenzentskem postopku ocenili izključno vsebino prispevkov, ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje, etnični izvor, državljanstvo ali politično usmeritev avtorjev in avtoric.

- Vsebina recenziranih prispevkov je zaupna.

       

Vir: Cope Ethical Guidelines for peer Reviewers: http://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf

 

5. Etika objavljanja

- Za nadzor in ohranjanje etike objavljanja je odgovoren uredniški odbor.

- Uredniški odbor sledi smernicam COPE (Komiteja za etiko objavljanja), dosegljivim na: http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf.

- Uredniški odbor se zavezuje, da bo poskušal ohraniti integriteto akademskega diskurza.

- Uredniški odbor se zavezuje, da bo pri svojem delu izključeval poslovne / ekonomske interese na račun standardov raziskovalne etike.

 

Viri:

Cope Code of Conduct for Journal Publishers: http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_publishers_Mar11.pdf

Cope’s Code of Conduct: http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf

Cope Retraction Guidelines: http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf

Izjava o zasebnosti

Imena in e-poštni naslovi vpisani v tem spletišču se bodo striktno uporabljala le za navedene namene te publikacije in ne bodo predane nobeni tretji osebi.