Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med postopkom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
  • Pisci besedila potrjujejo, da so avtorji oddanega prispevka, ki bo predvidoma izšel v reviji Acta historiae artis Slovenica v okviru Založbe ZRC, ZRC SAZU.
  • Vsi avtorji so videli in odobrili zadnjo različico oddanega članka.
  • Prispevek še ni bil nikjer objavljen, niti ni v procesu objavljanja v kakšni drugi reviji (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
  • Besedilo ustreza stilskim in bibliotehničnim zahtevam, navedenim v poglavju Navodila za avtorje (v meniju O reviji).
  • Literatura in viri so citirani skladno z navodili 17. izdaje Chicago Manual of Style, s sprotnimi opombami in končnim seznamom citirane literature (slog »Notes and Bibligraphy«).
  • Avtorji se strinjajo s tem, da ob objavi oddanega članka v reviji na ZRC SAZU (Založbo ZRC) prenesejo neizključne avtorske pravice: obdržijo avtorske pravice v obsegu, ki jim omogoča, da z avtorskim delom lahko še naprej razpolagajo, tudi tako, da ga še pred izidom članka v reviji objavijo v katerem od osebnih ali institucijskih repozitorijev.
  • Avtorji soglašajo z objavo njihovih del pod pogoji licence Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna (CC BY 4.0).
  • Za vse v članek vključeno avtorsko gradivo tretjih oseb, tudi spletno, so avtorji pridobili ustrezna dovoljenja za objavo v tiskani in elektronski obliki. Omejitve glede prenosa avtorskih pravic na tem gradivu bodo jasno označene.
  • V raziskavah, povezanih s člankom, so bila pridobljena vsa potrebna dovoljenja za delo z ljudmi (v skladu z veljavnimi zakoni in institucionalnimi smernicami ter odobrene s strani ustrezne ustanov).

Izjava o zasebnosti

Imena in e-poštni naslovi vpisani v tem spletišču se bodo striktno uporabljala le za navedene namene te publikacije in ne bodo predane nobeni tretji osebi.