O reviji

Namen in cilji

Acta historiae artis Slovenica je znanstvena revija, ki jo od leta 1996 izdaja Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. Revija objavlja razprave o zgodovini umetnosti s poudarkom na slovenskem, italijanskem in srednjeevropskem prostoru, a tudi prispevke s področja likovne teorije in kulturnozgodovinske prispevke, povezane z likovno umetnostjo. Revijo ureja uredniški odbor v sodelovanju z mednarodnim svetovalnim odborom. Praviloma izhaja dvakrat letno, občasno pa izidejo tudi obsežnejše dvojne številke. Od leta 2010 izdajamo tudi posebne tematske številke. Sprejemamo prispevke v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Besedila dopolnjujejo daljši povzetki v tujem jeziku oziroma v slovenščini, če je izvirnik tujejezičen, ter izvlečki v slovenskem in angleškem jeziku.

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ. 

Pogostost revije

Letno izideta dve številki Acta historiae Slovenica. Občasno je ena od številk v letniku tematska.

 

 

1. Smernice objavljanja in avtorstvo

- Vsi prispevki za Acta historiae artis Slovenica naj vsebujejo sprotne opombe z

navedbami virov v skladu z navodili za citiranje dosegljivi na tej spletni strani:

http://uifs1.zrc-sazu.si/?q=/node/301

- Finančna podpora za raziskovalno delo in pripravo prispevkov terza objavo

reprodukcij in arhivskega gradiva naj bo omenjena v opombah. Priporočljivo je

izogibanje večkratnemu hkratnemu financiranju in konfliktom interesov.

- Uredniški odbor ne odobrava plagiatorstva in napačnega navajanja podatkov.

- Uredništvo revije Acta historiae artis Slovenica praviloma ne sprejema besedil, ki so

že bila objavljena ali so v uredniškem postopku za objavo v drugi publikaciji. Če pa

so bili prispevki izjemoma že predhodno objavljeni, morajo biti bralci o tem ustrezno

obveščeni.

2. Dolžnosti avtorjev

- Raziskave, katerih rezultati so objavljeni v reviji Acta historiae artis Slovenica, naj

potekajo odgovorno in v skladu z načeli znanstvene etike.

- Avtorji prevzemajo vso odgovornost za vsebino oddanih in objavljenih prispevkov.

- Avtorji so odgovorni za ureditev avtorskih pravic slikovnega gradiva.

- Avtorji se morajo prepričati, da so napisali povsem izvirno delo, saj z objavo

jamčijo, da gre za izvirni znanstveni prispevek, ki še ni bil objavljen.

- Avtorji jamčijo, da so ob navajanju rezultatov raziskav in/ali ugotovitev drugih le-te

ustrezno citirali. Predstavljanje ugotovitev drugih kot rezultat lastnih raziskav je

neetično in nedopustno. Dobesedno navajanje brez jezikovnih sprememb naj bo v

narekovajih in ustrezno citirano.

- Avtorji naj svoje ugotovitve predstavijo jasno, neposredno ter brez poneverjanja in

prilagajanja podatkov; uredniški odbor ne podpira manipulacij slikovnega gradiva in

napačnih navedb virov.

- Opisi raziskovalnih pristopov in metod naj bodo jasni in naj omogočajo nadaljnjo

evalvacijo obstoječih ugotovitev in opis stanja raziskav.

- Sodelovanje v recenzentskem postopku je avtorjeva dolžnost.

- O morebitnih napakah v sprejetih ali objavljenih rokopisih so avtorji dolžni obvestiti

uredniški odbor. Avtorji morajo pristati na objavo popravkov.

- Če so bile ugotovitve, navedene v prispevkih za objavo v Acta historiae artis

Slovenica, že objavljene ali so v postopku objave, so avtorji o tem dolžni obvestiti

uredniški odbor. Pri tem je priporočljivo, da avtorji priskrbijo kopijo obstoječih objav

ali rokopisov.

- Prevodi in priredbe že obstoječih ugotovitev, besedil in virov naj bodo jasno označeni

in naj vsebujejo ustrezni sklic na besedila v izvirniku.

Vir: Responsible Research Publication: International Standards for Authors:

http://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.pdf

 

3. Dolžnosti uredništva

- Uredništvo ima na podlagi recenzentskega postopka pravico prispevke sprejeti v

objavo ali jih zavrniti in določiti pogoje za dosego kvalitete vsebin, predlaganih za

objavo.

- Urednik mora pri izbiri člankov za objavo poskušati zadovoljiti potrebe bralcev in

avtorjev.

- Uredništvo naj v uredniškem postopku izključi možnosti konfliktov interesov.

- Uredniški odbor naj sprejema pravične odločitve, izbira vsebin za objavo naj ne bo

podrejena komercialnim vidikom; uredniški postopek naj bo ustrezen in pravičen.

- Če v objavah odkrijejo napako, so uredniki dolžni objaviti popravek ali se zavzeti za

uredniško retrakcijo.

- Uredniški odbor je dolžan avtorjem posredovati navodila za pisanje člankov.

- Uredništvo se zavezuje k anonimnosti recenzentov.

Viri:

Cope’s New Code of Conduct:

http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf

Responsible Research Publication: International Standards for Editors:

http://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011.pdf

Cope Short Guide to Ethical Editing for New Editors:

http://publicationethics.org/files/short%20guide%20to%20ethical%20editing%20for%20new%20editors.pdf

 

4. Odgovornost recenzentov

- Recenzentska evalvacija naj bo objektivna.

- Recenzenti naj v evalvacijo sprejmejo le prispevke, ki so povezani z njihovim

področjem raziskav.

- Recenzenti naj se izogibajo konfliktom interesov glede raziskovanja, avtorjev ali

financiranja.

- Recenzenti se obvezujejo, da bodo informacije, pridobljene med recenziranjem,

ohranili kot zaupne in jih ne bodo uporabili v osebno korist.

- Recenzenti naj opozorijo na morebitne necitirane, a za objavo relevantne vire.

- Recenzenti se obvezujejo, da bodo recenzentski postopek prilagodili smernicam,

urniku in standardom kakovosti, ki jih določajo uredniška načela Acta historiae artis

Slovenica.

- Recenzenti se zavezujejo, da bodo v recenzentskem postopku ocenili izključno

vsebino prispevkov, ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje,

etnični izvor, državljanstvo ali politično usmeritev avtorjev in avtoric.

-          Vsebina recenziranih prispevkov je zaupna.

-           

Vir: Cope Ethical Guidelines for peer Reviewers:

http://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf

 

5. Etika objavljanja

- Za nadzor in ohranjanje etike objavljanja je odgovoren uredniški odbor.

- Uredniški odbor sledi smernicam COPE (Komiteja za etiko objavljanja),

dosegljivim na: http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf).

- Uredniški odbor se zavezuje, da bo poskušal ohraniti integriteto akademskega

diskurza.

- Uredniški odbor se zavezuje, da bo pri svojem delu izključeval poslovne /

ekonomske interese na račun standardov raziskovalne etike.

Viri:

Cope Code of Conduct for Journal Publishers:

http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_publishers_Mar11.pdf

Cope’s Code of Conduct: http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf

Cope Retraction Guidelines: http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf

 

Sofinancer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Zgodovina revije

Revija izhaja od leta 1996.