O reviji

Namen in cilji

Acta historiae artis Slovenica je znanstvena revija, ki jo od leta 1996 izdaja Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. Revija objavlja razprave o zgodovini umetnosti s poudarkom na slovenskem, italijanskem in srednjeevropskem prostoru, a tudi prispevke s področja likovne teorije in kulturnozgodovinske prispevke, povezane z likovno umetnostjo. Besedila dopolnjujejo daljši povzetki v tujem jeziku oziroma v slovenščini, če je izvirnik tujejezičen, ter izvlečki v slovenskem in angleškem jeziku. Revijo ureja uredniški odbor v sodelovanju z mednarodnim svetovalnim odborom. Praviloma izhaja dvakrat letno, občasno pa izidejo tudi obsežnejše dvojne številke. Od leta 2010 izdajamo tudi posebne tematske številke. Sprejemamo prispevke v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Besedila dopolnjujejo daljši povzetki v tujem jeziku oziroma v slovenščini, če je izvirnik tujejezičen, ter izvlečki v slovenskem in angleškem jeziku.

Indeksi

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ, DOAJ. 

 

Pogostost izhajanja

Letno izideta dve številki, občasno je ena od številk v letniku tematska.

Naročila

Tiskane izvode revije lahko naročite prek spletne strani Založbe ZRC.

Zgodovina revije

Ustanovljena 1996, posebne tematske številke od 2010.