Synanthropic vegetation of the city of Kranj (central Slovenia)

Authors

  • Urban Šilc
  • Petra Košir

Keywords:

synanthropic vegetation, phytosociology, Slovenia

Abstract

The city represents a special environment with characteristic site factors: higher temperature, lower radiation, higher pollution, sealed soils... Studies of synanthropic vegetation in urban environment are rare in Slovenia. The article presents a survey of spontaneous synanthropic vegetation and its distribution in various parts of the city of Kranj. Vegetation is classified into classes: Asplenietea trichomanis, Koelerio-Corynephoretea, Polygono-Poetea, Stellarietea mediae, Artemisietea, Galio-Urticetea and Molinio-Arrhenatheretea.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Babij, V. 2003: Sistematika, nekatere rastiščne značilnosti in razširjenost ptičje dresni (Polygonum aviculare agg.) v Sloveniji. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

Babij, V., Čelik, T., Drovenik, B., Jogan, N., Seliškar, A., Trpin, D. & Vreš, B. 1996: Ogrožene rastlinske in živalske (hrošči, metulji) vrste ter združbe v celotnem mokrišču “V produ” pri Zgornjem Kašlju. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana.

Bornkamm, R. 2002: On the phytosociological affiliations of an invasive species Senecio inaequidens in Berlin. Preslia 74: 395–407.

Brandes, D. 1993: Eisenbahnanlagen als Untersuchungsgegenstand der Geobotanik. Tuexenia 13: 415–444.

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Springer Verlag, Wien, 865 pp.

Čarni, A. 1993: Les associations des ourlets nitrophiles dans le sud-est de la Slovenie comme indicateurs des habitats. Colloques phytosociologiques 22: 467–497.

Čarni, A. 1995: Communities with predominating Artemisia vulgaris and some other ruderal communities in submediteranean Slovenia. Annales 7: 177–180.

Čarni, A. 1997: The Hordeetum murini and Lepidio drabae-Agropyretum in the coastal part of Slovenia. Annales 11: 39–42.

Čarni, A. 2005: Vegetation of trampled habitats in the Prekmurje region (NE Slovenia). Hacquetia 4 (2): 151–159.

Čušin, B. 2001: Inicialne združbe na prodiščih reke Nadiže v zahodni Sloveniji (asociacija Epilobio-Scrophularietum caninae W. Koch & Br.-Bl. ex Mueller 1974). Hladnikia 12–13: 67–78.

Dakskobler, I., Drovenik, B., Seliškar, A., Slapnik, R., Vreš, B., Trpin, D. & Babij, V. 1996: Flora, vegetacija in favna mehkužcev (Mollusca) ter hroščev (Coleoptera) obrežja in prodišč reke Soče (izbrane lokacije). BIJH ZRC SAZU, Ljubljana. Duchoslav, M. 2002: Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). Preslia 74: 1–25.

Ehrendorfer, F. 1973: Liste der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 318 pp.

Ellenberg, H. 1996: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. Ulmer Verlag, Stuttgart, 1095 pp.

Fajon, Š. & Pirnat, J. 2005: Posegi v gozdne zaplate v mestu Kranj. Gozdarski vestnik 63 (3): 131–152.

Kaligarič, M. 1992: Vegetacija žitnih in vinogradnih plevelov v Koprskem primorju. Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

Kaligarič, M. 2001: Nova segetalna združba iz zveze Caucalidion lappulae Tx. 1950 iz severozaho-dne Istre (Slovenija). Ann., Ser. Hist. nat. 11 (2): 279–288.

Klotz, S., Kühn, I. & Durka, W. 2002: BIOLFLOREine Datenbank mit biologisch-ökologischen Merkmalen zur Flora von Deutschland. Schriftenreihe für Vegetationskunde (38) 1–334.

Marković, L. 1984: Die Ruderalvegetation im dinarischen und vordinarischen Gebiet Sloweniens. Razprave 25 (2): 65–120.

Marković, L. 2000: Die Ruderalvegetation im subpannonischen Gebiet Sloweniens. Razprave 41 (3): 95–178.

Marković, L. 2005: Die Ruderalvegetation in voralpinen und alpinen Gebiet Sloweniens. Razprave 45 (2): 61–144.

Martinčič, A. 2003: Seznam listnatih mahov (Bryopsida) Slovenije. Hacquetia 2 (1): 91–166.

Mattheis, A. & Otte, A. 1989: Die Vegetation der Bahnhöfe im Raum München-Mühldorf-Rosenheim. Berichte der ANL 13: 77–143.

Mucina, L. 1990: Urban vegetation research in European COMECON-countries and Yugoslavia: a review. In: Sukopp, H. et al. (ed.): Urban ecology. SPB Academic Publishing, The Hague, pp. 23–43.

Mucina, L., Grabherr, G. & Ellmauer, T. 1993: Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Anthropogene Vegetation. Gustav Fisher Verlag, Jena, 578 pp.

Olsen, J. 2006: http://www.planning.org/viewpoints/openspace.htm?project = Print, 21. 6. 2006

Poldini, L. 1980: Übersicht über die Vegetation des Karstes von Triest und Görz (NO-Italien). Studia Geobotanica 1 (1): 79–130.

Poldini, L. 1989: La vegetazione del Carso Isontino e Triestino. Edizioni LINT, Trieste, 313 pp.

Pyšek, P. 1993: Factors affecting the diversity of flora and vegetation in central European settlements. Vegetatio 106: 89–100.

Seljak, G. 1989: Plevelna vegetacija vinogradov in sadovnjakov na Goriškem in vpliv večletne rabe nekaterih herbicidov na spremembo dominantnosti nekaterih vrst. Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

Sukopp, H. & Werner, P. 1983: Urban environments and vegetation. In: Holzner, N., Werger, M. J. A. & Ikusima, I. (ed.): Man’s impact on vegetation. Dr. W. Junk Publishers, The Hague, pp. 247–260.

Surina, B. & Seliškar, A. 2001: Vegetacija skalnih razpok na starih zidovih v Ljubljani. In: Čarni, A. (ed.): Vegetacija Slovenije in sosednjih območij. Abstract book Symposium Vegetation of Slovenia and neighbouring countries 2001, Ljubljana, pp. 92–93.

Šilc, U. 2001: Ruderal communities on sandy soil in SE Slovenia. Acta Biologica Slovenica 44 (1–2): 53–70.

Šilc, U. 2002: Odontito-Ambrosietum Jarolímek et al. 1997 – a ruderal association new to Slovenia. Acta botanica Croatica 61 (2): 179–198.

Šilc, U. 2004: Redke združbe z dominantnimi metlikami. Hladnikia 17: 39–41.

Šilc, U. 2005a: Die Unkrautvegetation im Bereich Südost-Slowenien. Tuexenia 25: 235–250.

Šilc, U. 2005b: Weed vegetation of the northern part of Ljubljansko polje. Hacquetia 4 (2): 161–171.

ter Braak, J. F. C. & Šmilauer, P. 2002: CANOCO Reference Manual and CanoDraw for Windows User’s Guide to Canoco for Windows: Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). Microcomputer Power (Ithaca, NY, USA), Ithaca, NY,USA.

Tichý, L. 2002: JUICE, software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science 13: 451–453.

Westhoff, V. & Van der Maarel, E. 1973: The Braun- Blanquet approach. In: Whittaker, R. H. (ed.): Ordination and Classification of Communities. Dr. W. Junk Publishers, The Hague, pp. 617–727.

Wraber, M. 1969: Pflanzengeographische Stellung und Gliederung Sloweniens. Vegetatio 17 (1–6): 176–199.

Zalokar, M. 1939: Vegetacija ruderalnih in plevelnatih tal v Ljubljanski kotlini. Ljubljana.

Zelnik, I. 2000: Vegetacijski in ekološki problemi na cestnih brežinah. Oddelek za biologijo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

Zerbe, S., Maurer, U., Schmitz, S. & Sukopp, H. 2003: Biodiversity in Berlin and its potential for nature conservation. Landscape and Urban Planning 62: 139–148.

Published

2015-09-02

How to Cite

Šilc, U., & Košir, P. (2015). Synanthropic vegetation of the city of Kranj (central Slovenia). Hacquetia, 5(2). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/2954

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>