Subalpinski bukov gozd z dlakavim slečem (Polysticho lonchitis-Fagetum rhododendretosum hirsuti subass. nova) na Snežniku (Liburnijski kras, Dinaridi)

Boštjan Surina, Marash Rakaj

Povzetek

Prispevek podaja fitocenološko oznako subalpinskega bukovega gozda (Polysticho lonchitis-Fagetum) z dlakavim slečem (Rhododendron hirsutum) na Snežniku. Obravnavani sestoji uspevajo na kamnitih in/ali skalnatih ter strmih pobočjih severnih ekspozicij. Primerjave z ostalimi subalpinskimi bukovimi ter (jelovo-)bukovimi sestoji z dlakavim slečem (Omphalodo-Fagetum rhododendretosum hirsuti, Homogyno sylvestris rhododendretosum hirsuti, Rhododendro-Fagetum) ter subalpinskimi bukovji iz Avstrije (Saxifrago rotundifolii-Fagetum) so pokazale njihov poseben sintaksonomski položaj v okviru asociacije Polysticho-Fagetum. Zato smo te sestoje uvrstili v novo subasociacijo Polysticho-Fagetum rhododendretosum hirsuti subass. nova, za razlikovalnice pa izbrali vrste Rhododendron hirsutum, Rubus saxatilis, Rosa pendulina in Clematis alpina.

Ključne besede

Dinaridi, Snežnik, Polysticho-Fagetum, subalpinski bukov gozd, Rhododendron hirsutum, vegetacija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auflage. Springer, Wien – New York, 865 pp.

Dakskobler, I. 1997: Geografske variante asociacije Seslerio autumnalis-Fagetum (Ht.) M. Wraber ex Borhidi 1963. Razprave IV. razreda SAZU 38 (8): 165–255.

Dakskobler, I. 2002: Jelovo-bukovi gozdovi na Bovškem (Julijske Alpe, severozahodna Slovenija). Razprave IV. razreda SAZU 43 (2): 109–155.

Dakskobler, I. 2003: Asociacija Rhododendro hirsuti-Fagetum Accetto ex Dakskobler 1998 v zahodni Sloveniji. Razprave IV. razreda SAZU 44 (2): 5‑85.

Dakskobler, I. 2004: Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Koritnice v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija). Gozdarski vestnik 62 (7–8): 299–315.

Dakskobler, I., Urbančič, M. & Wraber, A. 2000: Gozd bukve in jelke z dlakavim slečem Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) Marinček et al. 1993 rhododendretosum hirsuti (Urbančič et al. 1979 nom. nud.) subass. nova v Trnovskem gozdu (zahodna Slovenija). Zbornik gozdarstva in lesarstva 62: 5–52.

Dierschke, H. 1994: Pflanzensoziologie. Eugen Ulmer, Stuttgart, 683 pp.

Horvat, I., 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. Glasnik za šumske pokuse 6: 127–256.

Kindler, V. 1957: Zgodovina snežniških gozdov. In: Tregubov, V. & Čokl, M. (eds.): Prebiralni gozdovi na Snežniku. Ljubljana, pp. 81–84.

Košir, Ž. 1979: Ekološke, fitocenološke in gozdnogospodarske lastnosti Gorjancev v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva 17 (1): 1–242.

Manohin, V. 1957: Podnebje Snežnika in okolice. In: Tregubov, V. & Čokl, M. (eds.): Prebiralni gozdovi na Snežniku. Ljubljana, pp. 17–22.

Marinček, L. 1980: Subalpsko bukovje Škofjeloškega hribovja. Loški razgledi 27: 182–192.

Marinček, L. 1983: Klimatogene bukove združbe v Sloveniji. Ekologija 18 (1): 1–13.

Marinček, L. 1996: Subalpine Buchewälder in den Westlichen Dinariden (Polysticho lonchitis-Fagetum var. geogr. Allium victorialis var. geogr. nova). Annali dei Musei Civici di Rovereto. Sez.: Arch., St., Sc.nat.Suppl.II 11: 197–208.

Marinček, L. 1998: Hochmontane Buchenwälder Illyriens. Annales, Series historia naturalis 13: 103–108.

Marinček, L., Mucina, L., Zupančič, M., Poldini, L., Dakskobler, I. & Accetto, M., 1993: Nomenklatorische Revision der illyrischen Buchenwälder (Verband Aremonio-Fagion). Studia Geobotanica 12 (1992): 121–135.

Martinčič, A. 2003: Seznam listnatih mahov (Bryopsida) Slovenije. Hacquetia 2 (1): 91–166.

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Ravnik, V., Podobnik, A., Turk, B. & Vreš, B. 1999: Mala flora Slovenije. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 845 pp.

Mekinda-Majaron, T. 1995: Klimatografija Slovenije, temperature zraka, obdobje 1960–1990. Ministrstvo za okolje in prostor, Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Ljubljana, 356 pp.

Pavlovec, R. & Pleničar, M. 2000: Kako je nastajal Snežnik. In: Čeligoj, V. (ed.): Knjiga o Snežniku. Ilirska Bistrica, pp. 10–13.

Pleničar, M. 1956: Geološki izlet na Snežnik. Proteus 19 (1): 16–18.

Podani, J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer programs for data analysis in ecology and systematics. Budapest, 53 pp.

Pogačnik, N. & Prosen, M., 1998: Zgradba bukovega gozda ob zgornji gozdni meji na Snežniku. Gozdarski vestnik 56 (10): 443–459.

Poldini, L. & Nardini, S., 1993: Boschi di forra, faggete e abieteti in Friuli. Studia Geobotanica 13: 215–298.

Šifrer, M. 1959: Obseg pleistocenske poledenitve na Notranjskem Snežniku. Geografski zbornik 5: 27–80.

Smerdel, I. 1989: Ovčarstvo na Pivki: transhumanca od srede 19. stol. do srede 20. stoletja ali trije “ovčarji”. Lipa, Koper, 157 pp.

Suppan, U., Prügger, J. & Mayrhofer, H., 2000: Catalogue of the lichenized and lichenicolous fungi of Slovenia. Bibliotheca Lichenologica 76: 5–215.

Surina, B. & Vreš, B., 2004: Phytsociological characteristics of sites of Heliosperma pusillum (=Silene pusilla, Caryophyllaceae) in the freezing ravines on the Snežnik Plateau (SW Slovenia). Razprave IV. razreda SAZU 45 (2): 147–183.

Tomažič, G. & Tregubov, V. 1958: Tabelarni pregled gozdnih tipov. In: Tregubov, V. (ed.): Gozdno gojitveni elaborat ma osnovi gozdnih tipov za revir Gomance. Elaborat. Ljubljana, pp. 30.

Tomažič, G. & Tregubov, V. 1959: Tabelarni pregled gozdnih tipov revirja Okroglina. In: Tregubov, V. (ed.): Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Okroglina. Elaborat. Ljubljana, pp. 35.

Tregubov, V. 1957: Gozdne rastlinske združbe. In: Tregubov, V. & Čokl, M. (eds.): Prebiralni gozdovi na Snežniku. Ljubljana, pp. 23–65.

van der Maarel, E. 1979: Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39 (2): 97–114.

Weber, H. E., Moravec, J. & Theurillat, J.-P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd edition. Journal of Vegetation Science 11 (5): 739–768.

Willner, W. 2002: Syntaxonomische Revision der südmitteleuropäischen Buchenwälder. Phytocoenologia 32 (3): 337–453.

Willner, W. 2007: Fagion sylvaticae Luquet 1926. In: Willner, W. & Grabherr, G. (eds.): Die Wälder und Gebüsche Österreichs. 1 Textband. München, pp. 144–166.

Willner, W. & Grabherr, G. 2007: Die Wälder und gebüsche Österreichs. 2 Tabellenband. Elsevier GmbH, Spektrum Akademischer Verlag, München, 290 pp.

Wraber, T. 1997: Snežnik – gora (tudi) za botanike. Proteus 59 (9–10): 408–421.

Zupančič, B. 1995: Klimatografija Slovenije, količina padavin, obdobje 1960–1990. Ministrstvo za okolje in prostor, Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Ljubljana, 366 pp.

Zupančič, M. 1970: Vegetacijski profil Snežniškega pogorja. In: Brdnik, J., Pavlovec, R.& Prvinšek, L. (eds.): Mladinski raziskovalni tabori 1970. Ljubljana, pp. 66–91.

Zupančič, M. 1980: Smrekovi gozdovi v mraziščih dinarskega gorstva Slovenije. Biološki inštitut Jovana Hadžija, ZRC SAZU, Ljubljana, 262 pp.

Zupančič, M. 2001: Vegetacijska raziskovanja G. Tomažiča na Notranjskem Snežniku. Hladnikia 12–13: 31–39.
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.