Plant communities of moist rock crevices with endemic Primula carniolica in the (sub)montane belt of western Slovenia

Authors

  • Igor Dakskobler ZRC SAZU, Institute of Biology, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenia
  • Andrej Martinčič Zaloška 78 a, 1000 Ljubljana, Slovenia

Keywords:

phytosociology, synsytematics, calcareous rock faces, Astrantia carniolica, Pinguicula alpina, Primula carniolica, Saxifraga aizoides, Julian Alps, Dinaric Alps, Slovenia

Abstract

Based on our analysis of a large number of relevés of communities of moist rock crevices in western Slovenia (southern Julian Alps, northern part of the Trnovski Gozd Plateau) we described several new syntaxa with the endemic Primula carniolica. The most unique in terms of ecology is a hygrophilous chasmophytic community classified into the association Astrantio carniolicae-Primuletum carniolicae, which served, together with similar hygrophilous associations Astrantio carniolicae-Pinguiculetum alpinae and Campanulo cespitosae-Saxifragetum aizoidis, associations Phyteumato columnae-Primuletum carniolicae and Primulo carniolicae-Potentilletum clusianae, and the subassociation Primuletum carniolicae violetosum biflorae, as the basis for the description of the new suballiance Astrantio carniolicae-Paederotenion luteae within the alliance Physoplexido comosae-Saxifragion petraeae. The elevational range of chasmophytic communities with the Natura 2000 species Primula carniolica is 200 to 1460 m a.s.l. Chasmophytic species that most commonly accompany Primula carniolica include Orthothecium rufescens, Paederota lutea, Phyteuma schuechzeri subsp. columnae, Sesleria caerulea and Aster bellidiastrum.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Accetto, M. 2008: Floristične in vegetacijske zanimivosti z ostenij na severnih, severozahodnih in zahodnih pobočjih doline potoka Prušnice (0152/1, del). Razprave 4. razreda SAZU (Ljubljana) 49-1: 5–53.

Accetto, M. 2010: Rastlinstvo Iškega Vintgarja. Praprotnice in semenke. Folia biologica et geologica 51 (4): 5–149.

Accetto, M. 2013: Rastlinstvo in deloma rastje soteske Zale v zgornjem porečju Iške. Zbornik gozdarstva in lesarstva 99: 3–149.

Accetto M. 2015: Gozdno in drugo rastje na levem bregu Iškega vintgarja. Forest and other plant communities on the Iški vintgar left bank. Acta silvae et ligni 106: 1–121.

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004: Flora alpina. Bd. 1, 2, 3. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1159 pp., 1188 pp, 322 pp.

Anonymous, 2002: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Uradni list RS 82/2002.

Anonymous, 2004: Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. Uradni list RS 46/2004.

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auflage. Springer, Wien – New York, 865 pp.

Buser, S. 2009: Geološka karta Slovenije 1: 250.000. Geological map of Slovenia 1.250,000. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.

Čušin, B. (ed.), Babij, V., Bačič, T., Dakskobler, I., Frajman, B., Jogan, N., Kaligarič, M., Praprotnik, N., Seliškar, A., Skoberne, P., Surina, B., Škornik, S. & Vreš, B. 2004: Natura 2000 v Sloveniji, Rastline. Založba ZRC, Ljubljana, 172 pp.

Dakskobler, I. 1998: Vegetacija gozdnega rezervata Govci na severovzhodnem robu Trnovskega gozda (zahodna Slovenija). In: J. Diaci (ed..): Gorski gozd. Zbornik referatov. 19. gozdarski študijski dnevi, Logarska dolina 26. - 27. 3. 1998, Ljubljana, pp. 269–301.

Dakskobler, I. 1999: Contribution to the knowledge of the association Fraxino orni-Pinetum nigrae Martin-Bosse 1967. Wissenschaftliche Mitt. Niederösterr. Landesmuseum (St. Pölten) 12: 25–52.

Dakskobler, I. 2006: Calcareous open sedge swards and stony grasslands (Seslerietalia caeruleae) on the northern edge of the Trnovski gozd plateau (the Dinaric mountains, western Slovenia). Hacquetia 5 (1): 73–112.

Dakskobler, I. 2007: Gozdovi plemenitih listavcev v Posočju. Forest of valuable broad-leaved tree species in the Soča Valley (western Slovenia). Scopolia 60: 1–287.

Dakskobler, I. 2008: Združbe visokih steblik v Julijskih Alpah in v severnem delu Trnovskega gozda (severozahodna in zahodna Slovenija). Tall herb communities in the Julian Alps and in the northern part of the Trnovski gozd plateau (northwestern and western Slovenia). Razprave 4. razreda SAZU 49-1: 57–164.

Dakskobler, I. 2010: Razvoj vegetacije na prodiščih reke Idrijce v zahodni Sloveniji. Development of vegetation on gravel sites of the Idrijca River in western Slovenia, Folia biologica et geologica 51 (2): 5–90.

Dakskobler, I. 2015a: Phytosociological analysis of montane beech forests on steep shady slopes on mixed geological bedrock in western Slovenia. Folia biologica et geologica 56 (1): 8–103.

Dakskobler, I. 2015b: Phytosociological description of Ostrya carpinifolia and Fraxinus ornus communities in the Julijan Alps and in the northern part of the Dinaric Alps (NW and W Slovenia, NE Italy). Hacquetia 14 (2): 175–247.

Dakskobler, I., Urbančič, M. & Wraber, A. 2000: Gozd bukve in jelke z dlakavim slečem (Omphalodo-Fagetum rhododendretosum hirsuti) v Trnovskem gozdu (zahodna Slovenija). Zbornik gozdarstva in lesarstva 62: 5–52.

Dakskobler, I., Frajman, B. & Jogan, N. 2004: Primula carniolica L. – kranjski jeglič. In: Čušin, B. (ed.) & al.: Natura 2000 v Sloveniji – rastline, ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, pp. 135–140.

Dakskobler, I & Vreš, B. 2014: Ekološke značilnosti, razširjenost in ohranitvena stanja evropsko varstveno pomembnih praprotnic in semenk, ki uspevajo v gozdovih Slovenije. Gozdarski vestnik 72 (10): 440–451.

Dakskobler, I., Martinčič, A. & Rojšek, D. 2017: New localities of Adiantum capillus-veneris in the river-basin of Volarja/Volarnik (the Julian Alps) and phytosociological analyses of its sites. Folia biologica et geologica 58 (1): 31–45.

Dakskobler, I. & Surina, A. 2017a: Phytosociological analysis of alpine swards and heathlands (pioneer patches) on ridges and peaks in the Julian Alps (NW Slovenia). Hacquetia 16 (1): 49–171.

Dakskobler, I. & Surina, B. 2017b: Phytosociological analysis of montane-subalpine dwarf willow shrub communities in the Julian Alps and on the Trnovski gozd plateau (NW and W Slovenia). Hacquetia 16 (2): 213–280.

Dakskobler, I., Čar, J., Terpin, R. & Vončina, A. 2017: Kranjski jeglič (Primula carniolica) v dveh robnih območjih občine Idrija in zakaj ga ni v Anderletovem seznamu flore Gorenjske. Proteus 79 (6): 254–260.

Dakskobler, I. & A. Martinčič, A. 2018: A new endemic plant community with Schoenus nigricans in the Southeastern Alps and northern Dinaric Alps. Folia biologica et geologica 59 (1): 5–28.

Dolinar, B., Vreš, B. & Dakskobler, I. 2013: Pregled znanih in nova nahajališča kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) na Dolenjskem. Hladnikia (Ljubljana) 32: 3–21.

Dolinar, B., Vreš, B., Dakskobler, I., Schein, T. & Stergaršek, J. 2015: Pregled nahajališč kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) v Notranjskem regijskem parku. Hladnikia 36: 31–45.

Dolinar, B., Dakskobler, I., Jogan, N. & Vreš, B. 2017: Pregled nahajališč kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) v osrednjem delu njegovega areala. Hladnikia 39: 18–32.

Giovagnoli, L. & Tasinazzo, S. 2012: Hymenostylio recurvirostri-Pinguiculetum poldinii ass. nova in the Valbrenta ravines (Venetian Prealps): a new palaeoendemic plant association belonging to the class Adiantetea Br.-Bl. 1948. Plant Sociology 29 (2): 49–58.

Hodgetts, N. et al. 2019: A miniature world in decline. European Red List of Mosses, Liverworts and Hornworts. Brussels, Belgium: IUCN. pp. 87.

Jogan, N., Kaligarič, M., Leskovar, I., Seliškar, A. & Dobravec, J. 2004: Habitatni tipi Slovenije HTS 2004. Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana, 64 pp.

Maarel, van der E. 1979: Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39 (2): 97–114.

Martinčič, A. 2016: Updated Red List of bryophytes of Slovenia. Hacquetia 15(1): 107–126.

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Podobnik, A., Turk, B., Vreš, B., Ravnik, V., Frajman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., Bačič, T., Fischer, M. A., Eler, K. & Surina, B. 2007: Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Četrta, dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 967 pp.

Mucina, L., Bultmann, H., Dierssen, K., Theurillat, J.P., Raus, T., Carni, A., Sumberova, K., Willner, W., Dengler, J., Garcia, R.G., Chytry, M., Hajek, M., Di Pietro, R., Iakushenko, D., Pallas, J., Daniels, F.J.A., Bergmeier, E., Santos Guerra, A., Ermakov, N., Valachovic, M., Schaminee, J.H.J., Lysenko, T., Didukh, Y.P., Pignatti, S., Rodwell, J.S., Capelo, J., Weber, H.E., Solomeshch, A., Dimopoulos, P., Aguiar, C., Hennekens, S.M., Tichy, L. 2016: Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science 19: 3–264.

Pignatti, E. & Pignatti, S. 2014: Plant Life of the Dolomites. Vegetation Structure and Ecology. Publication of the Museum of Nature South Tyrol Nr. 8, Naturmuseum Südtirol, Bozen, Springer Verlag, Heidelberg, 769 pp.

Pignatti, E. & Pignatti, S. 2016: Plant Life of the Dolomites.Vegetation Tables. Publication of the Museum of Nature South Tyrol Nr. 11, Bozen, Springer Verlag, Heidelberg, 575 pp.

Podani, J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User's Manual, Budapest, 53 pp.

Podobnik, A., Surina, B. & Dakskobler, I. 2013: Zgodba o Bertolonijevi orlici v Sloveniji. Proteus 75 (7): 295–302.

Poldini, L. 1978: La vegetazione petrofila dei territori carsici nordadriatici. Spominski zbornik Maksa Wraberja 1905-1972. Poročila Vzhodnoalpsko-dinarskega društva za proučevanje vegetacije 14: 297–324, Ljubljana.

Ros, R.M., Mazimpaka, V., Abou-Salama, U., Aleffi, M., Blockeel, T.L., Brugués, M., Cano, M.J., Cros, R.M., Dia, M.G., Dirkse, G.M., El Saadawi, W., Erdağ, A., Ganeva, A., González-Mancebo, J.M., Hernstadt, I., Khalil, K., Kürschner, H., Lanfranco, E., Losada-Lima, A., Refai, M.S., Rodríguez-Nunez, S., Sabovljević, M., Sérgio, C., Shabbara, H., Sim-Sim, M. & Söderström, M. 2007: Hepatics and Anthocerotes of the Mediterranean, an annotated checklist. Cryptogamie, Bryologie 28 (4): 351–437.

Ros, R.M., Mazimpaka, V., Abou-Salama, U., Aleffi, M., Blockeel, T.L., Brugués, M., Cros, R.M., Dia, M.G., Dirkse, G.M., Draper, I., El Saadawi, W., Erdağ, A., Ganeva, A., Gabriel, R., González-Mancebo, J.M., Hernstadt, I., Hugonnot, V., Khalil, K., Kürschner, H., Losada-Lima, A., Luís, L., Mifsud, S., Privitera, M., Puglisi, M., Sabovljević, M., Sérgio, C., Shabbara, H.M., Sim-Sim, M., Sotiaux, A., Tacchi, R., Vanderpoorten, A. & Werner, O. 2013: Mosses of the Mediterranean, an annotated checklist. Cryptogamie, Bryologie 34 (2): 99–283.

Rozman, A., Dakskobler, I. & Šilc, U. 2020: Phytosociological analysis of basophilic Scots pine forests in the Southeastern Alps. Hacquetia 19 (1) in print.

Seliškar, T., Vreš, B. & Seliškar, A. 2003: FloVegSi 2.0. Fauna, Flora, Vegetation and Paleovegetation of Slovenia. Computer programme for arranging and analysis of biological data. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana.

Surina, B. 2005: Subalpinska in alpinska vegetacija Krnskega pogorja v Julijskih Alpah. Scopolia 57: 1–122.

Surina, B. & Vreš, B. 2004: Fitocenološka oznaka rastišč vrste Heliosperma pusillum (= Silene pusilla, Caryophyllaceae) v mraziščih na Snežniku (JZ Slovenija). Razprave 4. razreda SAZU 45-2: 147–183.

Surina, B. & Dakskobler, I. 2005: Delimitation of the alliances Caricion firmae (Seslerietalia albicantis) and Seslerion juncifoliae (Seslerietalia juncifoliae) in the southeastern Alps and Dinaric mountains. Plant Biosystems 139 (3): 399–410.

Surina, B. & Dakskobler, I. 2013: Phytosociology and ecology of the Dinaric fir-beech forests (Omphalodo-Fagetum) at the north-western part of the Illyrian floral province (NW Dinaric Alps). Hacquetia 12 (1): 11–85.

Šilc, U. & Čarni, A. 2012: Conspectus of vegetation syntaxa in Slovenia. Hacquetia (Ljubljana) 11 (1): 113–164.

Theurillat, J.-P. 2004: Pflanzensoziologisches System. In: Aeschimann, D., Lauber, K., Moser D. M. & Theurillat J.-P.: Flora alpina 3: Register. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, pp. 301–313.

Weber, H. E., Moravec, J. & Theurillat, J. P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd. Edition. J. Veg. Sci. 11 (5): 739–766.

Wraber, T. 1986: Die Felsenmiere (Minuartia rupestris) – Vegetation der Julischen Alpen. Biološki vestnik 34 (1): 115–124.

Downloads

Published

2020-04-06

How to Cite

Dakskobler, I., & Martinčič, A. (2020). Plant communities of moist rock crevices with endemic Primula carniolica in the (sub)montane belt of western Slovenia. Hacquetia, 19(2), 155–231. Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/7966

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>