Asociacija Stipeto-Convolvuletum compacti ass. nova na Kosovu

Fadil Millaku, Elez Krasniqi, Ferat Rexhepi

Povzetek

Vegetacija Kosova na serpentinitu je posebnost, ki do sedaj še ni bila zadovoljivo raziskana. Serpentinit je na Kosovu razširjen na različnih območjih na nadmorskih višini od 400 do 2100 metrov. Večje površine najdemo na severu Kosova, vendar je tudi južni del bogat s serpentinitom in endemičnimi vrstami. Z züriško-montpelliersko metodo smo preučili floro in vegetacijo na serpentinitu pri vasi Gurana v jugovzhodnem delu Kosova ob meji z Republiko Makedonijo. To območje do sedaj ni bilo dobro raziskano zaradi vojaške navzočnosti na obmejnem območju. Na tem delu smo našli vrste, ki jih ne najdemo na drugih območjih s serpentinitom na Kosovu. Vrsti Convolvulus compactus Boiss. (sin. Convolvulus cochlearis) in Stipa mayeri prevladujeta na teh območjih in gradita sestoje, ki smo jih uvrstili v asociacijo Stipeto-Convolvuletum compacti ass. nova. Raziskovali smo v letih od 2007 do 2010. Na podlagi dobljenih rezultatov in s primerjavo z drugimi avtorji smo prišli do zaključka, da lahko te sestoje uvrstimo v novo asociacijo, ki smo jo poimenovali Stipeto-Convolvuletum compacti ass. nova.

Ključne besede

vegetacija Kosova, Gurana, območja serpentinita

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Blečić, V., Tatić, B. & Krasniqi, F. 1969: Tri endemične zajednice na serpentinskoj podlozi Srbije. Acta Botanica Croatica 28: 43–47.

Blečić, V. & Krasniqi, F. 1971: Zajednica endemičnog šibljaka forzicije i krtušca (Polygalo- Forsythietum europaeae) u jugozapadnoj Srbiji. Glas. Repub. Zav. Zaš. Prir. Muz. Titograd, 4: 35–40.

Braun Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Aufl. Springer Verlag, Wien, 865 pp.

Buzo, K. 2005: Gjeobotanika. SHBLU, Tiranë, 292 pp.

Čarni, A., Konstandinovski, M. & Matevski V. 2000: “Saum” (fringe) vegetation (Trifolio-Geranietea) in the Republic of Macedonia, Acta Botanica Croatica 59(1): 279–329.

Dakov, M. (ed.). 1984: červena kniga na NR Bulgaria, Tom 1 Rastenia, Sofia, 298 pp.

Hundozi, B. 1987: Salvio-Scorzoneretum villosae. Buletini i punimeve shkencore, FSHMN, 10: 132–138.

Jordanov, D. (ed.), 1963–1982: Flora na NR Bulgaria I–VIII. BAN. Institut po botaniku s botanička gradina (glavni redaktor Daki Jordanov),

Sofia. Josifović, M. (ed.) 1970–1977: Flora S. R. Srbije I–IX, SANU, Beograd.

Krasniqi, F. 1987: Endemics in flora of Kosova and the problem of their protection. ANU BiH. Posebna izdanja, Odjeljenje Prirodnih i Matematičnih Nauka, Sarajevo, 14: 119–124.

Krasniqi, E. 2003: Flora vaskulare e Rajonit të Mirushës, Punim i magjistraturës, UP, FSHMN, Prishtinë, 219 pp.

Krasniqi, E. 2006: Flora dhe vegjetacioni i Malit Drenicë, Disertacion i doktoratës, UP, FSHMN, Prishtinë, 240 pp.

Krasniqi, E. & Millaku, F. 2004: Aster albanicus Deg., përhapja në Shqipëri e Kosovë, vitaliteti ekologjik dhe vendndodhje të reja në territorin e Kosovës, Studime Biologjike 9: 120–125.

Krasniqi, F. 1972: Šumska vegetacija brdskog regiona Kosova. Zajednica Naučnih Ustanova Kosova, Studije, Knjiga 27, Priština, 133 pp.

Krasniqi, E. & Millaku, F. 2007: The association Hyperico-Euphorbietum glabriflorae Rexhepi 1978 in the serpentine terrains of Drenica Mountain. Hacquetia 6 (2): 183–193.

Kruckeberg, A. 1985: California serpentines: Flora, vegetation, geology, soil and management problems. University of California Press, 180 pp.

Matevski, V. 2010: Flora na Republika Makedonija, Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite, Tom. II, Sv. 1, Skopje, 69 pp.

Micevski, K. 1970: Astragalo-Potentilletalia, nov vegetaciski red na brdskite pasišta vo Macedonija. Makedonska Akad. na Naukite i Umetnostite 2 (2): 15–23.

Micevski, K. 1985–2005: The Flora of SR Macedonia 1–6. Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite. Skopje.

Millaku, F., Heiselmayer, P., Rexhepi, F., Krasniqi, E., Eichberger, C & Hazir, A. 2007: Endemic, stenoendemic and relict plants in serpentines of Kosova. Sauteria 16: 149–162.

Mucina, L., Grabherr, G. & Ellmauer Th. 1993: Die Pflanzengesellschaften Österreichs, Teil I. Antropogene Vegetation (Festuco-Brometea), Gustav Fischer, Stuttgart, 578 pp.

Paparisto, K. & al. 1988: Flora e Shqipërisë 1, (Akademia e Shkencave të RPSSH, Qendra e Kërkimeve Biologjike), Tiranë, 460 pp.

Paparisto, K. & al. 1992: Flora e Shqipërisë 2 (Akademia e Shkencave të RSH, Qendra e Kërkimeve Biologjike), Tiranë, 446 pp.

Pavičević, N., Grujić, U., Milošević, Lj., Katalina, P. & Vasić, G. 1974: Pedološka karta SAP Kosova razmere 1 : 50.000), Beograd.

Polunin, O. 1997: Flowers of Greece and the Balkans (a field guide), Oxford Universsity Press, Oxford, New York, Tokyo, 592 pp.

Qosja, Xh. & al. 1992: Flora e Shqipërisë 3 (Akademia e Shkencave të RSH, Qendra e Kërkimeve Biologjike), Tiranë, 331 pp.

Rexhepi, F. 1978: Zeljaste zajednice brdskog regiona Kosova. Doktorska disertacija, Novi Sad, 113–121.

Rexhepi, F. 1979: Kontribut për njohjen e florës së serpentines në Kosovë. Bioteknika 1–2: 53–70.

Rexhepi, F. 1982: Vegjetacioni i Kosovës dikur dhe sot. Përparimi 2: 229–259.

Rexhepi, F. 1982: Vegjetacioni i Kosovës dikur dhe sot, Përparimi 3: 383–422. Rexhepi, F. 1985: Mbrojtja e florës dhe Vegjetacionit në serpentinet e Kosovës. Natyra e Kosovës 5: 61–72.

Rexhepi, F. & Millaku, F. 1996: Gjinia Potentilla L. në Ballkan. Buletini i FSHMN-së 11: 161–168.

Rexhepi, F. 1997: Mediterranean, Submediterranean and Illyric floristic elements in the Kosovo’s flora (Yugoslavia). Bocconea 5 (2): 451–456.

Rexhepi, F. 2000: Bimët endemike të Kosovës, UP, Prishtinë, 150 pp.

Rexhepi, F. 2007: The vegetation of Kosova (1), Mapgraphition and phythocenological investigation (Complementary edition in English). UP, FNS, Prishtinë, 137 pp.

Sarić, M., (ed.) 1986: Flora S. R. Srbije X, SANU, Beograd, 164 pp.

Tahirsylaj, S. & Asllani, A. 2009: Bioklima dhe vlerësimet bioklimatike në Republikën e Kosovës. Iliria 5: 185–298.

Tutin, T. G. et al. 1964–1980: Flora Europaea 1–5, Cambridge, At the University Press. Vangjeli, J. & al. 2000: Flora e Shqipërisë 4 (Akademia e Shkencave të RSH, Instituti i Kërkimeve Biologjike), Tiranë, 502 pp.

Weber, H. E. Moravec, J. Theurillat, J.P. & al. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd edition. Journal of Vegetation Science 11: 739–763.
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.