Janez Krstnik Dolar in Janez Vajkard Valvasor. Desetletno znanstvo, Valvasorjeve zasluge za Dolarjevo promocijo in njegova »krivda« za skladateljevo neprepoznavnost

  • Boris Golec Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Ključne besede: Janez Krstnik Dolar, Janez Vajkard Valvasor, jezuiti

Povzetek

Kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor ima zasluge, da je širšo javnost že leta 1689 kot prvi kratko seznanil s pomenom skladatelja Janeza Krstnika Dolarja (ok. 1620–1673). A obenem je Dolarjeva identiteta tudi po Valvasorjevi krivdi dolgo ostala nejasna. Polihistor je rojaka in skladatelja vsekakor spoznal še kot dijak na ljubljanski jezuitski gimnaziji, kjer je Dolar poučeval v letih 1656–1658. Več kot verjetno je njuno ponovno srečanje oziroma srečevanje na Dunaju okoli leta 1666. Obstaja precejšnja verjetnost, da je Valvasor iz prve roke izvedel za natis Dolarjevih skladb in da je tiske, ki jih do danes še niso odkrili, tudi videl na lastne oči.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Boris Golec, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Doktor zgodovinskih znanosti, raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU in izredni profesor na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani

Literatura

Bizant, Milan. »Marijine kongregacije v ljubljanskem jezuitskem kolegiju«. V: Jezuitski kolegij v Ljubljani (1697–1997). Zbornik razprav, ur. Vincenc Rajšp. Redovništvo na Slovenskem, zv. 4, 137–156. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Provincialat slovenske province Družbe Jezusove, Inštitut za zgodovino Cerkve Teološke fakultete, 1998.

Ciperle, Jože. »Jezuitski učni program in njihovi študiji v Ljubljani«. V: Jezuiti na Slovenskem. Zbornik simpozija. Redovništvo na Slovenskem, zv. 3, 157–179. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve Teološke fakultete v Ljubljani, Provincialat slovenske province Družbe Jezusove, 1992.

Cvetko, Dragotin. »Dolar, Nikolaj«. V: Muzička enciklopedija, zv. 1, 374. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ, 1958.

Cvetko, Dragotin. Skladatelji Gal us, Plautzius, Dolar in njihovo delo. Ljubljana: Slovenska matica, 1963.

Cvetko, Dragotin. Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem. Zv. 1. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1958.

Cvetko, Igor. »Valvasor in njegov zvok«. V: Valvasorjev zbornik. Ob 300 letnici izida Slave vojvodine Kranjske.Referati s simpozija v Ljubljani 1989, ur. Andrej Vovko, 311–322. Ljubljana: SAZU, 1990.

Dolarjev zbornik. Ur. Edo Škulj. Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Knjižna zbirka, zv. 15. Ljubljana: Družina, 2002.

Dolničar, Janez Gregor. »Bibliotheca Labacensis publica Collegii Carolini Nobilium«. V: Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar. O slovstvu na Kranjskem, ur. Luka Vidmar, 181–293. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2009.

Faganel, Tomaž. »Glasbeno delo v ljubljanskem kolegiju: poskus prikaza ustroja in njegove vsebinske zasnove«. V:Jezuitski kolegij v Ljubljani (1697–1997). Zbornik razprav, ur. Vincenc Rajšp. Redovništvo na Slovenskem, zv. 4, 229–240. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Provincialat slovenske province Družbe Jezusove, Inštitut za zgodovino Cerkve Teološke fakultete, 1998.

Golec, Boris. »Valvasorjev izvor, družina in mladost – stare neznanke v novi luči (1. del)«. Kronika 61, št. 1 (2013): 5–66.

Golec, Boris. »Valvasorjev izvor, družina in mladost – stare neznanke v novi luči (2. del)«. Kronika 61, št. 2 (2013): 217–272.

Golec, Boris. »Valvasorjev izvor, družina in mladost – stare neznanke v novi luči (3. del)«. Kronika 62, št. 1 (2014): 15–66.

Höfler, Janez. »Janez Krstnik Dolar (ok. 1620–1673). Prispevek k zgodovini glasbe na Slovenskem v 17. stoletju«. Kronika 20, št. 2 (1972): 82–89.

Letopis Ljubljanskega kolegija Družbe Jezusove (1596–1691). Prevedla Marija Kiauta, ur. France Baraga. Ljubljana: Družina, Provincialat Družbe Jezusove, 2003.

Miklavčič, Maks. »Schönleben, Janez Ludvik«. V: Slovenski biografski leksikon, zv. 3, ur. Alfonz Gspan et al., 236–240. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960–1971.

Pohlin, Marko. Kraynska grammatika. Bibliotheca Carnioliae. Prev. Jože Stabej in Luka Vidmar. Ljubljana: Založba ZRC, 2003.

Premrl, Stanko. »Dolar, Nikolaj«. V: Slovenski biografski leksikon, zv. 1, ur. Izidor Cankar et al., 139. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1925–1932.

Radics, Peter von. »Der krainische Historiograph Johann Ludwig Schönleben (geb. 1618, gest. 1681)«. Mittheilungen des Musealvereines für Krain 7 (1894): 1–72.

Radics, Peter von. »Valvasor in Wien«. Laibacher Zeitung 113, št. 275 (30. 11. 1894): 2353–2354; 113, št. 276 (1. 12. 1894): 2361–2362.

Sehnal, Jiři. »Jan K. Dolar und Mähren«. V: Dolarjev zbornik, ur. Edo Škulj. Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Knjižna zbirka, zv. 15, 87–94. Ljubljana: Družina, 2002.

Steska, Viktor. »Dolničarjeva 'Biblioheca Labcensis publica'«.Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 10 (1900): 134–140, 145–174.

Škulj, Edo. »Ioannes Baptista Dolar e Societate Iesu«. V:Dolarjev zbornik, ur. Edo Škulj. Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Knjižna zbirka, zv. 15, 27–36. Ljubljana: Družina, 2002.

Valvasor, Janez Vajkard. Čast in slava vojvodine Kranjske. 4 zv. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2009–2013.

Valvasor, Johann Weichard. Die Ehre deß Hertzogthums Crain. 15 knjig. Ljubljana, 1689.

Objavljeno
2015-05-21
Kako citirati
1.
Golec B. Janez Krstnik Dolar in Janez Vajkard Valvasor. Desetletno znanstvo, Valvasorjeve zasluge za Dolarjevo promocijo in njegova »krivda« za skladateljevo neprepoznavnost. DMD [Internet]. 21. maj 2015. [citirano 25. maj 2020.];10(2):87-9. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/1986
Rubrike
PRISPEVKI