Ponovno o stavbni zgodovini cerkve sv. Miklavža na Godešiču in ikonografiji poslikave njene zahodne fasade

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.02

Ključne besede:

Godešič, srednjeveško stensko slikarstvo, furlanski slikarji, Poslednja sodba, Kolo sreče, Abrahamovo naročje, Marijino kronanje, sv. Katarina Aleksandrijska, sv. Nikolaj, angeli muzikanti

Povzetek

Študija vsebuje nove podatke o stavbni zgodovini cerkve sv. Miklavža na Godešiču in novo ikonografsko analizo poslikave na njeni zahodni fasadi. Cerkev je bila najbrž zgrajena v 12. ali 13. stoletju, prezbiterij pa na začetku 16. stoletja. Fasado je neznani furlanski slikar poslikal konec 14. stoletja, prezbiterij pa Jernej iz Loke pred letom 1531. V dosedanjih raziskavah o poslikavi fasade so bili ohranjeni prizori interpretirani kot razširjena Poslednja sodba. France Stele je nad vhodom v cerkev prepoznal osrednjo skupino Poslednje sodbe, nad njo upodobitev nebes s figuro Boga Očeta ali Abrahama, desno pa še prizor Kolo sreče. Alenka Vodnik je glavni vir za poslikavo iskala v apokrifni Pavlovi apokalipsi, pri čemer naj bi prizor s kolesom predstavljal Peklensko kolo. Ponovni pregled je pokazal drugačno zasnovo: nad Poslednjo sodbo je bilo Marijino kronanje, na desni je bil prizor s sv. Katarino Aleksandrijsko, na levi pa prizor s sv. Nikolajem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Gašper Cerkovnik

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za umetnostno zgodovino
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana

Luka Vidmar

ZRC SAZU
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

Adkins, Cecil. “Trumpet Marine.” V Grove Music Online. Oxford: Oxford University Press, 2001. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.28494.

Assion, Peter. “Katharina (Aikaterinê) von Alexandrien.” V Lexikon der christlichen Ikonographie. Zv. 7, Ikonographie der Heiligen, uredil Engelbert Kirschbaum, stp. 289–97. Rom: Herder, 1994.

Benz, Richard, ur. Die Legenda aurea des Jacobus de Voragine. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1999.

Berdux, Silke, in Erich Tremmel. “Trumscheit/Tromba marina.” V Die Musik in Geschichte und Gegenwart Online, uredil Laurenz Lütteken. RILM, Bärenreiter, Metzler, 2016–. Leto prve objave 1998. Leto objave na spletu 2016. Dostop 9. 8. 2023. https://www.mgg-online.com/mgg/ stable/52031.

Bertoncel, Mojca, in Štefan Pavli. “Romanska apsida v podružnični cerkvi sv. Nikolaja na Godešiču.” Loški razgledi 48 (2001): 155‒60.

Bertoncel, Mojca, in Štefan Pavli. “Nove najdbe v podružnični cerkvi sv. Nikolaja na Godešiču.” Loški razgledi 49 (2002): 211‒15.

Bizjak, Matjaž. “Commutatio Diotmari in prvo pričevanje o obstoju Godešiča v pisnem viru.”V Godešič skozi tisočletje 1006–2006, uredila Judita Šega, 49‒60. Godešič: Odbor za pripravo tisočletnice Godešiča, 2006.

Blaznik, Pavle. Srednjeveški urbarji za Slovenijo. Zv. 4., Urbarji freisinške škofije. Ljubljana: SAZU, 1963.

Blaznik, Pavle. Škofja Loka in loško gospostvo (973‒1803). Škofja Loka: Muzejsko društvo, 1973.

Brenk, Beat. “Weltgericht.” V Lexikon der christlichen Ikonographie. Zv. 4., Allgemeine Ikonographie, uredil Engelbert Kirschbaum, stp. 513–23. Rom: Herder, 1994.

Cevc, Emilijan. Slovenska umetnost. Ljubljana: Prešernova družba, 1966.

Cevc, Emilijan. “Umetnostni pomen škofjeloškega okoliša.” Loški razgledi 1 (1954): 65‒76.

Frugoni, Chiara, ur. Pietro e Ambrogio Lorenzetti. Firenze: Le Lettere, 2002.

Fučić, Branko. Glagoljski natpisi. Zagreb: JAZU, 1982.

Fučić, Branko. Istarske freske. Zagreb: Zora, 1963.

Gnudi, Cesare. Vitale da Bologna. Milano: Silvana, 1962.

Höfler, Janez, ur. Gotika v Sloveniji. Ljubljana: Narodna galerija, 1995.

Höfler, Janez. Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem: Kranjska. Ljubljana: Viharnik, 2017.

Höfler, Janez. “Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem: Pražupniji Stara Loka in Šentpeter pri Ljubljani.” Acta Ecclesiastica Sloveniae 20 (1998): 305‒68.

Höfler, Janez. O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem: K razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku. Ljubljana: Viharnik, 2016.

Höfler, Janez. Srednjeveške freske v Sloveniji. Knj. 1, Gorenjska. Ljubljana: Družina, 1996.

Höfler, Janez. Srednjeveške freske v Sloveniji. Knj. 2, Primorska. Ljubljana: Družina, 1997.

Höfler, Janez. Srednjeveške freske v Sloveniji. Knj. 4, Vzhodna Slovenija. Ljubljana: Družina, 2004.

Höfler, Janez, in Janez Balažic. Johannes Aquila. Murska Sobota: Pomurska založba, 1992.

Kaftal, George. Saints in Italian Art: Iconography of the Saints in the Painting of North East Italy. Florence: Sansoni, 1978.

Klančar Kavčič, Anita. “Konservatorsko-restavratorski posegi na stenskih poslikavah v cerkvi sv. Miklavža na Godešiču.” Loški razgledi 55 (2008): 299‒307.

Klančar Kavčič, Anita. “Restavriranje stenske poslikave na zahodni fasadi godeške cerkve sv. Miklavža.” Loški razgledi 65 (2018): 261‒67.

Klančar Kavčič, Anita, in Vid Klančar. “Godešič ‒ cerkev sv. Nikolaja.” Varstvo spomenikov: Poročila 48 (2013): 63‒66.

Koman, Dušan. Slikar Jernej iz Loke in njegova dela na Loškem. Škofja Loka: Muzejsko društvo, 2011.

Kos, Franc. Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Knj. 3. Ljubljana: Leonova družba, 1911.

Kosi, Miha, Matjaž Bizjak, Miha Seručnik in Jurij Šilc. Historična topografija Kranjske (do leta 1500). Ljubljana: Založba ZRC, 2021. https://doi.org/10.3986/9789612549749.

Koter, Darja. “Likovne upodobitve glasbil in glasbenih prizorov.” V Zgodovina glasbe na Slovenskem. Zv. 1, Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja, uredil Jurij Snoj, 269‒95. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.

Križnar, Anabelle. Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC, 2006.

Kuret, Primož. Glasbeni instrumenti na srednjeveških freskah na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 1973.

Leben, Nika. “Romanska cerkvena arhitektura na severnem obrobju loškega gospostva.” V Kranjski zbornik 1995, 41‒56. Kranj: Mestna občina, 1995.

Llewellyn, Laura, in John Witty, ur. Paolo Veneziano: Art & Devotion in 14th-Century Venice. New York: The Frick Collection, 2021.

Lucchesi Palli, Elisabeth. “Abraham.” V Lexikon der christlichen Ikonographie. Zv. 1, Allgemeine Ikonographie, uredil Engelbert Kirschbaum, stp. 20‒35. Rom: Herder, 1994.

Marle, Raimond van. The Development of the Italian Schools of Painting. Zv. 4. The Hague: M. Nijhoff, 1924.

Menaše, Lev. Marija v slovenski umetnosti: Ikonologija slovenske marijanske umetnosti od začetkov do prve svetovne vojne. Celje: Mohorjeva družba, 1994.

Mitteilungen der K. K. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und Historischen Denkmale, 3. v., 6 (1907).

Mitteilungen der K. K. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und Historischen Denkmale, 3. v., 10 (1911).

Mohorčič, Tea, ur. Akvareli: Dokumenti dediščine / Watercolours: Records of Heritage. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, 2018.

Os, H. W. van. “Krönung Mariens.” V Lexikon der christlichen Ikonographie. Zv. 2, Allgemeine Ikonographie, uredil Engelbert Kirschbaum, stp. 671–76. Rom: Herder, 1994.

Peskar, Robert. “Srednjeveške poslikave cerkvenih zunanjščin v Sloveniji.” V Gotika v Sloveniji: Nastajanje kulturnega prostora med Alpami, Panonijo in Jadranom / Gotik in Slowenien: Vom Werden des Kulturraums zwischen Alpen, Pannonien und Adria / Il gotico in Slovenia: La formazione dello spazio culturale tra le Alpi, la Pannonia e l’Adriatico, uredil Janez Höfler, 309‒29. Ljubljana: Narodna galerija, 1995.

Peskar, Robert. “Umetnostni značaj župnijske cerkve.” V Župnijska cerkev v Šentrupertu na Dolenjskem: 500-letnica izgradnje, oprave in posvetitve, uredil Robert Peskar, 107‒258. Ljubljana: Slovensko konservatorsko društvo, 2020.

Petzold, Leander. “Nikolaus von Myra (von Bari).” V Lexikon der christlichen Ikonographie. Zv. 8, Ikonographie der Heiligen, uredil Engelbert Kirschbaum, stp. 45–58. Rom: Herder, 1994.

Poeschke, Joachim. “Rad.” V Lexikon der christlichen Ikonographie. Zv. 3, Allgemeine Ikonographie, uredil Engelbert Kirschbaum, stp. 492–94. Rom: Herder, 1994.

Praprotnik, Vilma. “Ornamentika slikanih okvirov v srednjeveškem stenskem slikarstvu v Sloveniji.” Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v., 10 (1973): 31‒78.

Prelovšek, Damjan. “Katalog z literaturo.” V Gotsko stensko slikarstvo, France Stele, XLI‒CXXXV. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972.

Rozman, Ksenija. “Stensko slikarstvo od 15. do srede 17. stoletja na Slovenskem: Problem prostora.” Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 1964.

Schiller, Gertrud. Ikonographie der christlichen Kunst. Zv. 4. 2, Maria. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1980.

Stele, France. “Die friulanische Gruppe in der gotischen Wandmalerei Sloweniens.” V Festschrift Karl M. Swoboda zum 28. 1. 1959, uredil Otto Benesch, 265‒72. Wien: Rohrer, 1959.

Stele, France. Gotsko stensko slikarstvo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972.

Stele, France. “Iz konservatorskih spominov.” Varstvo spomenikov 10 (1965): 13‒38.

Stele, France. Monumenta artis Slovenicae. Zv. 1, Srednjeveško stensko slikarstvo. Ljubljana: Akademska založba, 1935.

Stele, France. Slikarstvo v Sloveniji od 12. do srede 16. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica, 1969.

Stele, France. “Varstvo spomenikov (od 1. I. 1932 do 31. XII. 1934).” Zbornik za umetnostno zgodovino 14 (1937): 53‒66.

Šega, Judita. “Godešič v preteklosti in sedanjosti.” Loški razgledi 53 (2006): 13‒40.

Šega, Judita. “Postavil sem si temelj.” V Kronika župnije Reteče: Zbornik ob 150-letnici obstoja župnije Reteče pri Škofji Loki, uredil Štefan Pavli, 55‒253. Reteče: Župnijski urad, 2001.

Štukl, France. “Cerkev svetega Miklavža.” V Godešič skozi tisočletje 1006–2006, uredila Judita Šega, 326‒38. Godešič: Odbor za pripravo tisočletnice Godešiča, 2006.

Štukl, France. “Pod freisinškimi gospodi.” V Godešič skozi tisočletje 1006–2006, uredila Judita Šega, 61‒73. Godešič: Odbor za pripravo tisočletnice Godešiča, 2006.

Štukl, France. “Sprehod po vaseh reteške župnije.” V Kronika župnije Reteče: Zbornik ob 150-letnici obstoja župnije Reteče pri Škofji Loki, uredil Štefan Pavli, 307‒409. Reteče: Župnijski urad, 2001.

Uršič, Mojca. “Jernej iz Loke.” Magistrska naloga, Univerza v Ljubljani, 1987.

Vidmar, Luka. Cerkev sv. Miklavža na Godešiču. Škofja Loka: Muzejsko društvo, 2020.

Vilhar, Breda. Dies irae: Upodobitve Poslednje sodbe na Koroškem / Ausgewählte Darstellungen des Jüngsten Gerichts in Kärnten. Celovec: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Krščanska kulturna zveza, 2002.

Vnuk, Branko, in Marjeta Ciglenečki. Ptujski dominikanski samostan. Ljubljana: Založba ZRC, 2018.

Vodnik, Alenka. “Between Worldly Lords and Eternal Salvation.” V Umetnost okrog 1400: Globalni in regionalni pogledi / Art and Architecture around 1400: Global and Regional Perspectives, uredili Marjeta Ciglenečki in Polona Vidmar, 41‒49. Maribor: Filozofska fakulteta, 2012.

Vodnik, Alenka. “Janezovo razodetje in poslednja sodba: Ali Pavlova vizija?” V Historia artis magistra: Amicorum discipulorumque munuscula Johanni Höfler septuagenario dicata, uredila Renata Novak Klemenčič in Samo Štefanac, 119‒30. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2012.

Vodnik, Alenka. “O legendah in legendi sv. Andreja na Gostečah.” Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v., 46 (2010): 36‒56.

Vodnik, Alenka. Tekstilni vzorci v srednjeveškem stenskem slikarstvu na Slovenskem. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1998.

Volpe, Alessandro. “Pittura a Pomposa.” V Pomposa: Storia, arte, architettura, uredila Antonio Samaritani in Carla Di Francesco, 95–149. Ferrara: Corbo, 1999.

Wilhelm-Schaffer, Irmgard. Gottes Beamter und Spielmann des Teufels: Der Tod in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Köln: Böhlau, 1999.

Zadnikar, Marijan, in Janez Balažic. Turnišče: Zgodovinska in umetnostna podoba farne cerkve. Murska Sobota: Pomurska založba, 1994.

Železnik, Adela. “Goriške delavnice 14. in zgodnjega 15. stoletja.” V Gotika v Sloveniji, uredil Janez Höfler, 237‒45. Ljubljana: Narodna galerija, 1995.

Železnik, Adela. “Stensko slikarstvo takoimenovanih furlanskih delavnic v srednjem veku.” Magistrska naloga, Univerza v Ljubljani, 2000.

Prenosi

Objavljeno

2023-09-08 — posodobljeno 2023-09-13

Verzije

Kako citirati

Cerkovnik, G., & Vidmar, L. (2023). Ponovno o stavbni zgodovini cerkve sv. Miklavža na Godešiču in ikonografiji poslikave njene zahodne fasade. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(1). https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.02 (Original work published 8. september 2023)

Številka

Rubrike

Articles