Terraced landscapes in Slovenia

  • Lucija Ažman Momirski
  • Drago Kladnik
Keywords: geography, terraced landscape, cultivated terraces, rural geography, agricultural geography, Slovenia

Abstract

Slovenia is a country of exceptionally diverse landscapes at the intersection of four major European macroregions: the Alpine, Pannonian, Dinaric, and Mediterranean regions. Terraces, which are a characteristic Mediterranean landscape element, occur in all landscape types, but they vary in terms of density, purpose, and current function. Terraces, which define the most characteristic terraced landscape, are most common in the Mediterranean environment. However, they are also common in Karst-Dinaric landscapes and the wine-growing Pannonian hills, but are more unusual in mountainous Alpine regions, where they occur especially in transition areas to Mediterranean landscapes. Different types of terraces are defined by their purposes: agricultural, viticultural, and fruit-growing. The first type is found across Slovenia, whereas the second and third types are found in hills with favorable climates for cultivating grapes and fruit trees. Agricultural terraces are older; with the declining role of agriculture, increased social mobility, and an ageing and insufficient agricultural workforce, these terraces have lost their former role and their former fields are now almost entirely replaced by meadows. With the exception of the Mediterranean region and some of the Dinaric regions, wine-growing terraces and the less common fruit-growing terraces are the product of modern, mechanized farming, and a different understanding of the quality of vineyard production. This requires greater separation between rows to allow the use of farm machinery between grapevines set further apart.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ažman Momirski, L. 2004: Arhitektura in arheologija, razlike in sorodnosti. Doctoral dissertation. Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Ažman Momirski, L. 2008: Goriška Brda: the terraced vineyards of Goriška Brda. Terraced landscapes of the Alps: atlas. Alpter project. Venezia.

Ažman Momirski, L., Kladnik, D. 2008: Terraced landscapes in Slovenia. International Conference Living Terraced Landscapes, Perspectives and strategies to revitalise the abandoned regions. Ljubljana.

Ažman Momirski, L., Škvarč, A., Kodrič, I. 2008: The terraces of Goriška Brda – Case study of Medana. Terraced landscapes of the Alps. Venezia.

Ažman Momirski, L., Kladnik, D., Komac, B., Petek, F., Repolusk P., Zorn, M. 2008: Terasirana pokrajina Goriških brd. Geografija Slovenije 17. Ljubljana.

Baš, F., 1984: Stavbe in gospodarstvo na slovenskem podeželju: izbrani etnološki spisi. Ljubljana.

Belec, B. 1968: Ljutomersko-ormoške gorice. Maribor.

Bračič, V. 1967: Vinorodne Haloze. Maribor.

Colnarič, J. 1971: Ureditev vinograda. Ljubljana.

Colnarič, J., Gregorič, J., Hrček, L., Korošec, Z. 1985: Posebno vinogradništvo. Competition project. VTOZD za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Ljubljana.

Colnarič, J., Vrabl, S. 1991: Vinogradništvo. Ljubljana.

Drobnjak, V. 1990: Fizičnogeografski pomen kulturnih teras. Primorje, zbornik 15. zborovanja slovenskih geografov. Portorož.

Dular, A. 1994: Pij, kume moj dragi! Vinogradništvo in vinogradniki v Beli krajini. Novo mesto.

Fontanari, E., Patassini, D. 2008: Terraced landscapes of the Alps: Projects in progress. Venezia.

Geodetska uprava Republike Slovenije. Digital Orthophoto of settlement areas of Medana, Rinčetova Graba and Zajelše. Ljubljana, 2005.

Blaznik, P., Grafenauer, B., Vilfan, S. 1970: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog 1 – Agrarno gospodarstvo. Ljubljana.

Hrvatin, M. 1988: Razvoj izrabe tal na Bovškem na izbranih primerih. Pokrajina in ljudje na Bovškem. Ljubljana.

Hrvatin, M., Perko, D., Petek, F.2006: Land use in selected erosion-risk areas of Tertiary low hills in Slovenia. Acta geographica Slovenica 46-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS46103

Hrvatin, M., Perko, D. 2008: Landscape characteristics of common land in Slovenia. Acta geographica Slovenica, 48-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS48101

Investicijski program za obnovo 46 ha nasada jablan KZ Tomaž. Kmetijski pospeševalni zavod Maribor. 1959. Maribor.

Investicijski program za obnovo 140 ha vinogradov VG Jeruzalem–Ormož. Kmetijski pospeševalni zavod Maribor. 1960. Maribor.

Investicijski program za obnovo 115 ha vinogradov VŽK Ljutomer. Agrobiro, 1962. Ljubljana.

Kladnik, D. 1990: Možnosti intenziviranja rabe kulturnih teras. Primorje, zbornik 15. zborovanja slovenskih geografov. Portorož.

Kladnik, D. 2007: Society. Slovenia in Focus. Ljubljana.

Marušič, J., Ogrin, D., Jančič, M., Bartol, B. 1998: Metodološke osnove, regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Ljubljana.

Marušič, J., Jančič, M., Zakotnik, I., Kravanja, N., Piano, S. 1998: Krajine alpske regije, regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje Ministrstva za okolje in prostor. Ljubljana.

Marušič, J., Jančič, M., Hladnik, J., Kravanja, N., Kolšek, A., Piano, S., Simič, M. 1998: Krajine predalpske regije, regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje Ministrstva za okolje in prostor. Ljubljana.

Marušič, J., Ogrin, D., Jančič, Kolšek, A., Dešnik, S. 1998: Krajine subpanonske regije, regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje Ministrstva za okolje in prostor. Ljubljana.

Marušič, J., Ogrin, D., Jančič, M., Hudoklin, J. 1998: Kraške krajine notranje Slovenije, regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje Ministrstva za okolje in prostor. Ljubljana.

Marušič, J., Ogrin, D., Jančič, M., Podboj, M. 1998: Krajine primorske regije, regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje Ministrstva za okolje in prostor. Ljubljana.

Mavrič, D. 2006: Vedute kot možen vir za preučevanje baročnega vrtnega oblikovanja na Goriškem. Barok na Goriškem – Il Barocco nel Goriziano. Nova Gorica, Ljubljana.

Melik, A. 1960: Slovenija – Geografski opis, vol 4: Slovensko Primorje. Ljubljana.

Natek, M. 1998: Kmečko prebivalstvo. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana.

Perko D., Urbanc, M. 2004: Landscape research in Slovenia. Heverlee.

Perko, D. 1997: Slovenija na stiku velikih evropskih pokrajinskih enot. Traditiones 26. Ljubljana.

Perko, D. 2001: Pokrajine. Nacionalni atlas Slovenije. Ljubljana.

Presl, I. 1995: Vinogradništvo v vaseh koprskega zaledja od sredine 19. stoletja do petdesetih let 20. stoletja. Dežela refoška, vinogradništvo in vinarstvo slovenske Istre. Annales 10. Koper.

Register pridelovalcev grozdja in vina. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2007, Ljubljana.

Scaramellini, G., Varotto, M. 2008: Terraced landscapes of the Alps: atlas. Alpter project. Venezia.

Simčič, Z. 1959: Terasiranje vinogradov na Primorskem. Sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo. Ljubljana.

Slovenija – pokrajine in ljudje. Perko, D., Orožen Adamič, M. 1998. Ljubljana.

Škvarč, A., Kodrič, I. 2007: Narava in regulacija, urejanje vinogradov in sadovnjakov na terasah. Urbani izziv 17, 1-2. Ljubljana.

Titl., J. 1965: Socialnogeografski problemi na koprskem podeželju. Koper.

Urbanc, M. 2002: Kulturne pokrajine v Sloveniji. Geografija Slovenije 5. Ljubljana.

Urbanc, M. 2008: Stories about real and imagined landscapes: the case of Slovenian Istria. Acta geographica Slovenica 42-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS48204

Valenčič, V. 1970a: Vinogradništvo. Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, Zgodovina agrarnih panog 1. Ljubljana.

Valenčič, V. 1970b: Vrste zemljišč. Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, Zgodovina agrarnih panog 1. Ljubljana.

Valvasor, J. V. 1977: Slava vojvodine Kranjske. Contemporary reprint. Ljubljana.

Vrišer, I. 1954: Goriška Brda: gospodarska geografija. Geografski zbornik 2. Ljubljana.

Vršič, S., Lešnik, M. 2001: Vinogradništvo. Ljubljana.

Published
2009-12-15
How to Cite
1.
Ažman MomirskiL, Kladnik D. Terraced landscapes in Slovenia. AGS [Internet]. 2009Dec.15 [cited 2020Jun.6];49(1):7-37. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1267
Section
Papers