Geomorphology of the Pohorje mountains

  • Ivan Gams
Keywords: Geomorphology, geomorphogenesis, Quaternary geomorphological processes, glaciers, Pohorje, Central Alps, northeastern Slovenia

Abstract

The Pohorje mountain range, young mountains with prevailing metamorphic rocks and dacite, continues to uplift above the igneous laccolith in the area of the rapid rising asthenosphere in the transition to the Pannonian basin also due to changes in temperature and, resultantly, of the density of uplifting dacite- and other intrusions which have not metamorphosed the surrounding sediments. On the Pohorje by the river Drava (hereinafter the Drava Pohorje), the drainage network does not match the orography, because, between the Vuzenica-Radlje basin and Fala, the Drava epigenetically deepened its gorge into the marginal range of Kobansko. Modest plateaus on the ridge of the Pohorje originate from the time when the base level maintained a cover of the so-called Eibiswald strata between the Karavanke and the Kobansko in the upper Miocene. The originally larger ridge plateau in the centre of the Pohorje was lowered by erosion and periglacial processes; it has been preserved as an inclined plateau on the Eastern Pohorje. Explained through the recent tectonic shifting, established by means of GPS in the years 1996–2002 at the peak Velika Kopa, is the southeastwards curving of the five valleys above the Legen terrace where, supposedly, original headwaters of the Spodnja Mislinja came from. Due to its geological, geomorphological and hydrological peculiarities the Legen Quaternary terrace deserves that it should be declaired the ‘geopark’, the first one in Slovenia. Even more explicit and extensive is the westwards curving of the valleys on the northern slope of the Pohorje, and their northeastward orientation in the Ribnica-Lovrenc-Selnica valley system. In the east section of the Lovrenc valley system above Fala the brook Rečnikov potok has not adjusted its course to the recent tectonic subsiding, so that its valleys run obliquely to the slope inclination. The up to 700 metres deep Mislinja rift lowered the central ridge of the Pohorje to 1299 metres. Blowing intensely across it, the northeastern Pleistocene cold winds made possible the origination of two smaller glaciers in the upper drainage basin of the Radoljna. The gently sloping Pohorje landforms are not the result of the old age but of the disintegration of granular rocks to permeable sand, above which the thick cover of continuous roots of grasses and prevailing spruce reduces the erosion.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bat, M., Uhan, J. 2004: Vode. Narava Slovenije. Mladinska knjiga. Ljubljana.

Brancelj, A., Gorjanc, N., Jačimović, R., Jeran, Z., Šiško, M., Urbanc-Berčič, O. 1999: Analysis of sediment from Lovrenška jezera (lakes) in Pohorje. Geografski zbornik 39. Ljubljana.

Budnar-Tregubov, A. 1958: Palinološko raziskovanje barij na Pokljuki in na Pohorju. Geologija 4. Ljubljana.

Culiberg, M. 1986: Palinološka raziskovanja na Lovrenškem in Ribniškem barju na Pohorju. Biološki vestnik 34, 1. Ljubljana.

Culiberg,M., A. Šercelj: 2000: Spremembe prvotnih gozdov na Pohorju v zadnjih stoletjih z vidika pelodne analize. Razprave IV. r. SAZU, 61-2, Ljubljana.

Faninger, E. 1973: Pohorske magmatske kamnine. Geologija 16. Ljubljana.

Frenzel, B., Peczi, M. , Velicko, A. A. 1992: Atlas of Paleoclimates and paleoenvironments of the Northen hemisphere, late Pleistocene-Holocene. Budapest, Stuttgart.

Gams, I. 1959: Pohorsko Podravje, razvoj kulturne pokrajine. SAZU 9. Ljubljana.

Gams, I. 1962: Visokogorska jezera v Sloveniji. Geografski zbornik 7. Ljubljana.

Gams, I. 1976: Hidrogeografski oris porečja Mislinje s posebnim ozirom na poplave. Geografski zbornik 15-2. Ljubljana.

Gams, I. 1983: Hribovske kmetije Slovenjgraškega Pohorja. Geografski zbornik 23. Ljubljana.

Gams, I. 1987: Katastrofalno neurje sredi junija 1986 na Pohorskem Podravju. Ujma 1. Ljubljana.

Gams, I. 1992: Posebnosti preventive pred poplavami na robu kotlin in dolin. Ujma 6. Ljubljana.

Gams, I. 1995: Jezero v Mislinjski dolini in njegova dediščina. Slovenj Gradec in Mislinjska dolina 1. Slovenj Gradec.

Gams, I. 1998: Relief. Geografija Slovenije. Slovenska matica. Ljubljana.

Gams, I., Kunaver, J., Natek, K. 2005: Geomorfološke značilnosti vršnega dela Pohorja. 1. posvetovanje slovenskih geomorfologov. Geomorfološko društvo Slovenije. Ljubljana.

Grčman, H., Hudnik,V., Lobnik, F., Mihelič, T., Prus, T., Vrščaj, B., Zupan, M. 2004: Tla. Narava Slovenije. Mladinska knjiga. Ljubljana.

Habič, P., 1984: Reliefne enotge in stgrukturnie matičnega krasa. Acta carsologica, 14-15, Ljubljana.

Hiltl, K. 1893: Das Bachergebirge; eine monographische Studie mit besondererBerucksichtigung der Forst- und Jagdwirtschaft und Touristik. Samozaložba. Klagenfurt.

Hinterlechner-Ravnik, A. 1973: Pohorske kamnine II. Geologija 14. Ljubljana.

Jovanović, P., 1976: Karta brzine savremenih vertikalnih pomeranja zemljine kore u Jugoslaviji. Simpozij o osnovnim geodetskim radovima u Jugoslaviji. Hercegnovi.

Kieslinger, A. 1929: Eiszeitseen in Ostkärnten. Carinthia II. Klagenfurt.

Kolbezen, M. 1979: Transport hribinskega materiala na potokih vzhodnega in jugovzhodnega Pohorja kot posledica erozije tal. Geografski vestnik 51. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. 2005: Erozija prsti na kmetijskih zemljiščih v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 45-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS45103

Komac, M. 2005: Intenziteta padavin kot sprožilnik pri pojavljanju plazov v Sloveniji. Geologija 48-2. Ljubljana.

Koprivnik, J. 1923: Pohorje. Ponatis prispevkov iz Planinskega vestnika 1913–1919. Maribor-Ljubljana.

Kunaver, J. 2004: Relief. Narava Slovenije. Mladinska knjiga. Ljubljana.

Melik, A. 1957: Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino. Slovenska matica. Ljubljana.

Meze, D. 1963: H geomorfologiji Voglajnske pokrajine in Zgornjega Sotelskega. Geografski zbornik 8. Ljubljana.

Mihevc, A., Vrabec, .M. 2005: Geološke in geomorfološke zanimivosti med Pohorjem in Savinjo. I. posvetovanje slovenskih geomorfologov. Geomorfološko društvo Slovenije. Ljubljana.

Mioč, P. 1977: Geološka zgradba Dravske doline. Geologija 20. Ljubljana.

Mioč, P. Žnidarčič, M. 1972: Osnovna geološka karta 1 : 100.000, list Slovenj Gradec. Geološki zavod Ljubljana. Ljubljana.

Perko, D. 1994: Relief aspects in Slovenia. Geografski zbornik 34. Ljubljana.

Poročilo o raziskovalno-kaptažni vrtini za termalno vodo SGT-1/90 pri Slovenj Gradcu 1900. KK Geološki Zavod Ljubljana. Ljubljana.

Premru, U. 1990: Uporabnost geomorfologije v tektoniki s pomočjo daljinske zaznave. Geomorfologija in ekologija. Znanstveno raziskovalni center SAZU. Ljubljana.

Premru, U. 2005: Tektonika in tektogeneza Slovenije. Geološka zgradba in geološki razvoj Slovenije. Geološki zavod Slovenije. Ljubljana.

Rakovec, I. 1951: O najdbi mastodonta (Mastodon arvernensis Croiz. Et Job.) na Štajerskem. Razprave razreda za prirodoslovne in medicinske vede. Ljubljana.

Ribarič, V. 1994: Potresi v Sloveniji. Slovenska matica. Ljubljana.

Sölva, H., Stüve, K., Strauss, P. 2005: The Drava river and the Pohorje Mountain Range (Slovenia): Geomorphological Interpretations. Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermak 134. Graz.

Summerfield, A., M. 1991: Global Geomorphology. Pearson Education limited. Harlow.

Šeme, J. 1994: Neurje 1994 na območju Pohorja. Ujma 9. Ljubljana.

Šercelj, A. 1996: Začetki in razvoj gozdov v Sloveniji. Dela IV. razreda Slovenske akademija znanosti in umetnosti 35. Ljubljana.

Šifrer, M. 1974, Kvartarni razvoj Dravinjskih goric in bližnjega obrobja. Geografski zbornik 14. Ljubljana.

Šušteršič, F., Popit, S., Vrabec, M., Dajčman, G. 2005: Ekskurzija 2: Bistriški graben. 1. posvetovanje slovenskih geomorfologov. Geomorfološko društvo Slovenije. Ljubljana.

Vidrih, R., Godec, M., Cetić, I. 1992: Potres na področju Mute. Ujma 6. Ljubljana.

Winkler-von Hermaden, A. 1957: Geologisches Kräftespiel und Landformung. Wien.

Zupančič, N. 2005: Geologija Pohorja. 1. Posvetovanje slovenskih geomorfologov. Geomorfološko društvo Slovenije. Ljubljana.

Žnidaršič, N., Mioč, P. 1989: Geološka karta Slovenije 1 : 100.000. Lista Maribor in Leibnitz. Geološki zavod Slovenije. Ljubljana.

Published
2008-12-15
How to Cite
1.
Gams I. Geomorphology of the Pohorje mountains. AGS [Internet]. 2008Dec.15 [cited 2020Jul.11];48(2):185–254. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1260
Section
Papers