Sodelovanje slovenskih osnovnih šol z učitelji maternih jezikov otrok priseljencev

Avtorji

  • Marijanca Ajša Vižintin

Ključne besede:

otroci priseljenci, integracija, makedonski jezik in kultura v Sloveniji, albanski jezik in kultura v Sloveniji, slovenščina kot drugi/tuji jezik

Povzetek

Za uspešno integracijo otrok priseljencev so potrebne različne oblike vključevanja. Osnovna šola Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje je postala v šolskem letu 2008/09 ena od osmih šol v Sloveniji, ki je – poleg poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika – uvedla poučevanje maternih jezikov in kultur otrok priseljencev, makedonščine in albanščine. Opisani so trije začetki poučevanja materinščine otrok priseljencev v Sloveniji z vidika njihovih učiteljev in njihovo sodelovanje s šolo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marijanca Ajša Vižintin

Univ. dipl. prof. slovenščine in bibliotekarka, podiplomska študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani; Škocjan 34/d, 6000 Koper

Literatura

Bytyqi, Bedrije (2008/09). Largimi nga vendlindja ime – Preselitev iz moje domovine. Brin. Hrpelje: Osnovna šola Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje, 35–36.

Horvat, Simona (2008). Pomagajmo si (televizijska oddaja). TV Koper in TV SLO 2, 27. 11. 2008, http://www.rtvslo.si/play/posnetek-brez-naslova/ava2.23626251/ (14. 1. 2009).

Heckmann, Friedrich (2008). Strategies for integrating migrant children in European schools and societies: a syinthesis of research findings for policy-markers: report submitted to the European Commission by the NESSE network experts. European Commission´s Directorate-General for Education and Culture, http://www.nesse. fr/nesse/social-aspects-of-education-and-training/insights-from-european-research (10. 6. 2009).

Integrating Immigrant Children into Schools in Europe: Measures to foster communication with immigrant families and heriateg language teaching for immigrant children (2009). Brussels: Eurydice, http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/ pdf/0_integral/101EN.pdf (20. 8. 2009).

Javni razpis za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011 (2008), http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_ javna_narocila/javni_razpisi/?tx_ t3javnirazpispi1%5Bshow_single%5D=881 (23. 7. 2008).

Knez, Mihaela (2008). Jezikovna integracija otrok priseljencev v slovenski osnovni šoli. Jeziki v izobraževanju: zbornik prispevkov konference (ur. Milena Ivšek). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 155–163.

Kosovo v skoraj sto letih izpod Turkov do neodvisnosti, http://www.siol.net/svet/aktualno/2008/02/kosovo_v_skoraj_sto_letih_izpod_turkov_do_neodvisnosti.aspx (2. 6. 2009).

Lukšič Hacin, Marina (1995). Ko tujina postane dom: resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

Milharčič Hladnik, Mirjam (2007a). Migracije in medkulturni odnosi. Organizacija znanja, 12 (4), http://splet02.izum.si/cobiss-oz/news.jsp?init=t&apl=Volumes. jsp&par=2007_4 (25. 8. 2009).

Milharčič Hladnik, Mirjam (2007b). Avtobiografičnost narativnosti: metodološko teoretični pristopi v raziskovanju migracijskih izkušenj, Dve domovini/Two Homelands 26, 31–46.

Motik, Dragica (2007). Spoznavam sebe, tebe, nas: priročnik za učitelje za delo z učenci in starši. Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Penjak, Alenka (2009). Zadrega se topi tudi s Trnuljčico: na Ljudski univerzi Koper so se Albanke s Kosova naučile slovenščine in se osamosvojile. Primorske novice, 19. 6. 2009, 140: 2.

Pirih Svetina, Nataša (2003 in druge izdaje). A, B, C … 1, 2, 3 gremo: učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuj jezik pri oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.

Pirih Svetina, Nataša (2005). Slovenščina kot tuji jezik. Domžale: Izolit.

Požgaj Hadži, Vesna, Balažic Bulc, Tatjana (2005). Kam je izginila srbohrvaščina? Status jezika nekoč in danes. Večkulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 41. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Zbornik predavanj (ur. Marko Stabej). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 30–39.

Roter, Petra (2007). Pomen in vloga jezika v integracijskem procesu. Priseljenci: študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo (ur. Miran Komac). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 301–331.

Slovenščina za Slovence po svetu (ur. Dragica Motik). Zavod Republike Slovenije za šolstvo, http://www.zrss.si/slovenscina/ (20. 8. 2009).

Strategija za uspešnejše vključevanje učencev migrantov na področju vzgoje in izobraževanja v RS (2007). Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, http://www. mss.gov.si/si/delovna_podrocja/razvoj_solstva/projekti/enake_moznosti/?type=98 (23. 7. 2008).

Vrečer, Natalija (2007). Integracija kot človekova pravica: prisilni priseljenci iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU , Andragoški center Republike Slovenije.

Vrtec in šola – stičišče kultur: zbirnik gradiv za spodbujanje medkulturnega dialoga (ur. Dragica Motik, Irma Veljić) (2008). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Zakon o osnovni šoli (ZOsn) (1996). Uradni list Republike Slovenije, 12/1996, http:// zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO448.html (20. 8. 2009).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F) (2007). Uradni list Republike Slovenije, 102/2007, http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO3125. html (20. 8. 2009).

Prenosi

Objavljeno

2009-01-01

Kako citirati

Vižintin, M. A. . (2009). Sodelovanje slovenskih osnovnih šol z učitelji maternih jezikov otrok priseljencev. Dve Domovini, (30). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/11086

Številka

Rubrike

Članki