Prispevki

Navodila za avtorje

1. Usmeritev revije

Revija Dve domovini / Two Homelands je namenjena objavi znanstvenih in strokovnih člankov in knjižnih ocen s področja humanističnih in družboslovnih disciplin, ki obravnavajo različne vidike migracij in z njimi povezane pojave. Revija, ki izhaja od leta 1990, je večdisciplinarna in objavlja članke v slovenskem ali angleškem jeziku. Letno izideta dve številki v tiskani in elektronski obliki na svetovnem spletu (http://twohomelands.zrc-sazu.si/).

Prispevke, urejene po spodnjih navodilih, pošljite uredništvu v elektronski obliki na naslov hladnik@zrc-sazu.si. Članki so recenzirani. Prispevki morajo biti oblikovani v skladu z Navodili avtorjem za pripravo prispevkov za Dve domovini / Two Homelands. Avtorji so odgovorni za jezikovno in slogovno dovršenost člankov. Rokopisov, ki jih uredništvo sprejme v objavo, avtorji ne smejo hkrati poslati drugi reviji. Avtorji se strinjajo, da se objavljeni članki v tiskani reviji Dve domovini/Two Homelands objavijo tudi v elektronski obliki na svetovnem spletu.

2. Sestavine prispevkov

Celotni članek je lahko dolg največ 45.000 znakov s presledki in mora vsebovati sestavine, ki si sledijo po naslednjem vrstnem redu:

 • Naslov članka (okrepljeno) naj bo kratek, jasen in naj vključuje ključne pojme iz članka
 • Ime in priimek avtorja. Priimku naj sledi opomba pod črto, v kateri so s podpičjem ločeni štirje elementi:
  • avtorjeva izobrazba (na primer: dr. zgodovine);
  • ime avtorjeve institucije: Ustanova, Oddelek, Mesto (na primer: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Ljubljana);
  • avtorjev elektronski naslov;
  • ORCID šifra.
 • Predlog vrste prispevka (izvirni, pregledni ali kratki znanstveni članek/prispevek)
 • Izvleček (do 700 znakov s presledki)
 • Ključne besede (do 5 besed)
 • Abstract v angleškem jeziku (do 700 znakov s presledki)
 • Keywords (do 5 besed)
 • Celotno besedilo naj bo označeno z »Normal« – brez oblikovanja, določanja slogov in drugega; pisava Times New Roman, velikost 12, obojestranska poravnava, presledek 1,5; odstavki naj bodo brez vmesnih vrstic; prazna vrstica naj bo pred in za vsakim naslovom in predvidenim mestom za tabelo ali sliko; naslove označite ročno, podnaslove prvega reda z velikimi tiskanimi črkami in okrepljeno, podnaslove drugega reda z malimi tiskanimi črkami in okrepljeno; (pod)poglavij ne številčimo
 • Literatura (urejena po spodnjih navodilih)
 • Summary (angleški povzetek članka z prevedenim naslovom (ameriško črkovanje), do 3000 znakov s presledki)

V besedilih se izogibajte podčrtovanju besed, okrepljenemu in poševnemu tisku; s poševnim tiskom označite le navedene naslove knjig, časopisov in revij. V prispevkih uporabljajte naslednje okrajšave in narekovaje: prav tam, idr., ur., »abc«. Izpust znotraj citata označite z oglatim oklepajem […].

Knjižne ocene morajo imeti sestavine, ki si sledijo po naslednjem vrstnem redu: ime in priimek avtorja ali urednika knjige, ki je predmet ocene, naslov knjige, založba, kraj, leto izida, število strani, besedilo naj obsega med 5.000 in 10.000 znaki skupaj s presledki, na koncu sledita ime in priimek avtorja ocene.

3. Citiranje

Avtorji naj pri citiranju med besedilom upoštevajo naslednja navodila:

 • Citati, dolgi pet ali več vrstic, morajo biti ročno oblikovani v ločenih enotah, zamaknjeni, brez narekovajev, pokončno; prva vrstica odstavka po citatu ne sme biti zamaknjena.
 • Citati, krajši od petih vrstic, naj bodo med drugim besedilom v narekovajih in pokončno (ne poševno).
 • Navajanje avtorja v oklepaju: (Anderson, 2003: 91–99); več navedb različnih avtorjev naj bo ločenih s podpičjem in razvrščenih po letnicah (Hladnik, 2009: 15; Vah & Hacin, 2011: 251–253; Hladnik, idr., 2019); če imamo več del istega avtorja, ki so izšla istega leta, jih ločimo z malimi črkami (Anderson, 2003a, 2003b).

V opombah se lahko citira samo težko dostopne arhivske in časopisne vire. Citiranje avtorjev v opombah sledi navodilom za citiranje v glavnem besedilu (avtor, letnica).

4. Urejanje seznama literature

Seznam literature in virov je na koncu besedila. V seznamu literature se navajajo samo navedbe literature iz besedila. Enote naj bodo razvrščene po abecednem redu priimkov avtorjev, enote istega avtorja pa razvrščene po letnicah. Več referenc istega avtorja iz istega leta naj se označijo z malimi tiskanimi črkami (npr. Ford, 1999a, 1999b). Polnopomenski elementi v angleških naslovih knjig in člankov (razen veznikov in predlogov) se pišejo z veliko začetnico. Viri in literatura naj vsebujejo DOI ((https://doi.org/...). Stalni spletni naslov je v bibliografski enoti vedno zadnji podatek (glej primere spodaj).

Za urejanje literature priporočamo uporabo programov Zotero, EndNote, Mendeley, Citavi, ipd. Revija DD sprejema literaturo v formatih BibTeX, RIS in JATS XML.

V kolikor literature ne morete oddati v strukturirani obliki, upoštevajte naslednja pravila:

a) Knjiga:
Anderson, Benedict (2003). Zamišljene skupnosti: O izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: Studia Humanitatis.

b) Članek v zborniku:
Milharčič Hladnik, Mirjam (2009). Naša varuška. Krila migracij: Po meri življenjskih zgodb (ur. Mirjam Milharčič Hladnik, Jernej Mlekuž). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 15–20. https://doi.org/10.3986/9789612541125.

c) Članek v reviji/časopisu:
Vah, Mojca, Hacin, Marina (2001). Theorising Immigrant/Ethnic Entrepreneurship in the Context of Welfare States. Migracijske i etničke teme 27/2, 249–261, https://hrcak.srce.hr/74487.

Turk, Helena (1925). Moja pot po svetu, Amerikanski Slovenec, 8. 10. 1925, 2, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6OZVFZCN..

d) Spletna stran:
Becker, Howard (2003). New Directions in the Sociology of Art, http://www.howardsbecker.com/articles/newdirections.html (14. 6. 2021).

ILO (2018). Global Estimates on International Migrant Workers. Geneva: ILO, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_652001.pdf (12. 10. 2020).

Kochhar, Rakesh (2020). Hispanic Women, Immigrants, Young Adults, Those with Less Education Hit Hardest by COVID-19 Job Losses, Pew Research, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/06/09/hispanic-women-immigrants-young-adultsthose-with-less-education-hit-hardest-by-covid-19-job-losses (5. 1. 2020).

Če ima tiskani vir tudi spletno objavo, ta podatek nujno vključimo. Če ima spletna objava katerega od stalnih identifikatorjev (PID), kot so DOI, ARK, URN, Handle, URI, navedemo ta URL naslov brez datuma (zadnjega dostopa do strani). Če je URL spletne objave karkoli drugega, dodamo datum zadnjega dostopa do strani, in sicer po naslednjem vzorcu: (15. 2. 2021).

5. Grafične in slikovne priloge

 • Preglednice (tabele) naj bodo vključene v besedilo (narejene naj bodo v programu Microsoft Word) in kar se le da enostavno oblikovane (zanje ne uporabljajte posebnih v Wordu vgrajenih slogov).
 • Vseh drugih prilog (slike, zemljevidi, ilustracije, grafi ipd.) ne vključujte v besedilo.
 • Vse preglednice, tabele in fotografije morajo biti označene v besedilu (npr. Tabela 1, Slika 1).
 • Točno lokacijo v besedilu navedite po naslednjem vzorcu: ... (Slika 1) ... (Preglednica 1).
 • Vse preglednice in drugo slikovno gradivo mora imeti pripis, ki naj se vedno začne z naslovom Slika/Preglednica (in zaporedna številka), npr.:

  Slika 1: Kuharica Liza v New Yorku leta 1905 (avtor: Janez Novak, vir: Arhiv Slovenije, 1415, 313/14)

  Preglednica 1: Število prebivalcev Ljubljane po popisu leta 2002 (vir: Statistični urad RS, Statistične informacije, 14).

 • Pripisi k slikam/preglednicam naj ne vsebujejo opomb.
 • Datoteke slikovnega gradiva oštevilčite in poimenujte z vašim priimkom, npr. Novak1.jpg, Novak2.jpg itd.
 • Velikosti slike naj bo takšna, kot bo natisnjena ali večja. Fotografije naj bodo v enem od naslednjih formatov: TIF, EPS, SVG, JPG, PNG v polni kakovosti in s tipografijami v krivuljah. Ločljivost slik naj bo najmanj 300 dpi.
 • Za grafične in slikovne priloge, za katere nimate avtorskih pravic, morate dobiti dovoljenje za objavo in uredništvu predložiti dokazilo.

Recenzentski postopek

Glavnik in odgovorni urednik, urednik posamezne številke ali tematskega sklopa ob prejemu članka pred posredovanjem besedila recenzentom presodi, ali je le-to ustrezno za objavo v reviji. Vsa besedila, ki ustrezajo osnovnim zahtevam za objavo v reviji Dve domovini • Two Homelands, so recenzirana. Za objavo sta potrebni dve pozitivni recenziji. Proces recenziranja je anonimen: dva recenzenta prejmeta članek brez avtorjevega imena; avtor prejme recenziji brez imen recenzentov. Urednik posamezne številke ima pravico do predlogov vsebinskih dopolnitev in tehničnih izboljšav. Članki so sprejeti ali zavrnjeni na podlagi obeh recenzij in uredniške odločitve.

Recenzijski postopek traja do šest mesecev.

Odprti dostop in arhiviranje

Vsi članki so takoj po izidu revije v celoti prosto dostopni. S tem si prizadevamo, da bi bili vsi raziskovalni dosežki dostopni čim širšemu krogu ljudi, in tako podpiramo globalno izmenjavo raziskovalnih dosežkov. Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunavajo nikakršni stroški.

Digitalne izvode revije hranita repozitorij ZRC SAZU in digitalna knjižnica slovenske nacionalne knjižnice NUK, dLib.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Avtorji, ki želijo, da se njihov članek objavi v reviji, se strinjajo z naslednjimi pogoji:

Pisci besedila potrjujejo, da so avtorji oddanega prispevka, ki bo predvidoma izšel v reviji Dve domovini • Two Homelands v okviru Založbe ZRC, ZRC SAZU, tako da bo avtorstvo navedeno z imenom in priimkom. O likovno-grafični in tehnični opremi dela ter o pogojih njegovega trženja odloča ZRC SAZU.

Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.

Imetniki moralnih avtorskih pravic na prispevkih, objavljenih v tej publikaciji, so avtorji, imetniki materialnih avtorskih pravic pa so avtorji in ZRC SAZU (Založba ZRC) kot založnik. Avtorji ohranijo izključne pravice na objavljenih delih in založniku prenesejo neizključni pravici reproduciranja in distribuiranja dela v vseh oblikah in medijih in dovoljujejo, da se založnik v primeru ponovne uporabe dela navaja kot izvirni izdajatelj tega dela ter da javnosti omogoči dostop do dela pod pogoji Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna (CC BY-NC-ND 4.0). Uporabniki lahko pod pogoji navedene licence dostopajo do vseh arhivskih številk revije in posameznih prispevkov, objavljenih v njih. To ne velja za v člankih objavljena gradiva tretjih oseb.

Avtorji lahko sklenejo dodatne ločene pogodbene dogovore za neizključno distribucijo različice dela, objavljene v reviji, (npr. oddaja v institucijski repozitorij ali objava v knjigi) z navedbo, da je bilo delo prvič objavljeno v tej reviji.

Pred postopkom pošiljanja ali med njim lahko avtorji delo objavijo na spletu (npr. v institucijski repozitorijih ali na svojih spletnih straneh), k čemur jih tudi spodbujamo, saj lahko to prispeva k plodnim izmenjavam ter k hitrejšemu in obsežnejšemu navajanju objavljenega dela.