https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/issue/feed Dve domovini 2021-01-25T11:37:26+01:00 Mirjam Milharčič Hladnik hladnik@zrc-sazu.si Open Journal Systems <p>Revija&nbsp;<em>Dve domovini • Two Homelands</em>, ki jo id 1990 izdaja Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, je osrednja slovenska znanstvena revija, namenjena objavi izvirnih znanstvenih člankov, ki obravnavajo različne vidike migracij, izseljevanja in priseljevanja, multikulturalizma ter integracijskih praks in politik v regionalnem in globalnem kontekstu. Je interdisciplinarna revija, ki objavlja članke, diskusijske prispevke, tematske sklope in knjižne ocene v slovenskem ali angleškem jeziku.</p> <p>Print ISSN: 0353-6777<br>Online ISSN: 1581-1212</p> https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9527 Deklina zgodba? Zgodbe migrantk, ki niso obstale pred zidovi 2021-01-24T13:24:00+01:00 Jernej Mlekuž mlekuz@zrc-sazu.si <p>Zgodbe migrantk, ki spregovorijo v pričujočem sklopu, govorijo o družbah, kulturah, skupnostih, ki so jim migrantke pripadale. A govorijo tudi o tem, kako so v teh družbah, kulturah, skupnostih izstopale. Bile so, kot lahko beremo v objavljenih člankih, zavedne pripadnice svoje narodne skupnosti, a so hkrati s svojim delom tudi presegale nacionalne okvire in z zanimanjem in naklonjenostjo spoznavale, odkrivale in raziskovale nove nacionalne, nadnacionalne in druge prostore. Bile so precej drugačne od večine vrstnic. Niso živele vlog mater, gospodinj, kraljic doma, temveč predvsem vloge antropologinj oziroma raziskovalk staroselskih ljudstev (dr. Branislava Sušnik), slikark (Bara Remec) in misijonark ter pisateljic (Marija Sreš). Tudi kot antropologinje, slikarke, misijonarke in pisateljice niso bile »tipične« (karkoli že ta sum­ljivi pridevnik pomeni) predstavnice svoje poklicne vrste, temveč so bile, kot boste brali, »drugačne« antropologinje, slikarke, misijonarke in pisateljice svojega časa. Z razkrivanjem odstopanj naših junakinj bi lahko še nadaljeval, a to boste, bralke in bralci, v prispevkih brali sami.</p> <p>Sklop, ki je pred vami, obeležuje 100-letnico rojstva dr. Branislave Sušnik. Nastal je v ciljnoraziskovalnem projektu »Dr. Branislava Sušnik in sodobniki – ambasadorji slovenske znanosti v Južni Ameriki« (ARRS, V6-1925) in raziskovalnem programu »Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij« (ARRS, P5-0070). Prispevkoma o življenju in delu slovenske antropologinje v Paragvaju smo dodali še zgodbi v Argentini živeče slikarke Bare Remec in misijonarke ter pisateljice Marije Sreš, ki je velik del življenja preživela v Indiji. Enkratne zgodbe žensk so tako v skupni družbi zasijale v novih oblačilih.</p> 2021-01-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9528 Podobe o Branislavi Sušnik med Slovenci v Argentini: Migracija, življenje v Paragvaju in povezave z domovino 2021-01-24T13:30:18+01:00 Jaka Repič jaka.repic@ff.uni-lj.si <p>Članek predstavlja življenje in raziskovalno delo Branislave Sušnik, ki se je po drugi svetovni vojni najprej izselila v Argentino in nato v Paragvaj, kjer je delovala na raziskovalnih področjih jezikoslovja, antropologije in kulturne zgodovine staroselskih ljudstev. Osredotoča se na analizo njenih migracijskih izkušenj, povezav z domovino, predvsem pa na podobe, ki so se o njej kot izseljenski znanstvenici med Slovenci v Argentini izoblikovale v tisku.</p> 2021-01-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9529 Zamolčana znanstvenica: Doprinos dr. Branislave Sušnik k raziskovanju staroselskih kultur Paragvaja 2021-01-24T13:31:41+01:00 Marija Mojca Terčelj Marija.Mojca.Tercelj@fhs.upr.si <p>Članek predstavi življenjsko zgodbo slovenske emigrantke dr. Branislave Sušnik in oceni njeno znanstvenoraziskovalno delo na področju zgodovinske antropologije, etnografije, etnolingvistike in muzeologije Paragvaja. Izpostavi pomembnost njenih raziskav na področju amerikanistike in odmevnost njenega dela v paragvajski družbi. Opozori tudi na nekorekten odnos slovenske stroke do njenih znanstvenih dosežkov. Slovenska etnologija in kulturna antropologija do zdaj nista uspeli ovrednotiti njenega znanstvenega dela. V zaključku članek zato predlaga strokovno in osebno pripoznanje dr. Sušnikove, prevode njenih ključnih del in njihovo vključitev v dediščino slovenskih znanstvenih dosežkov.</p> 2021-01-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9530 Med ustvarjalnostjo in migracijami: Biografski portret umetnice in begunke Bare Remec 2021-01-24T13:45:47+01:00 Kristina Toplak kristina.toplak@zrc-sazu.si <p>Avtorica v članku analizira življenje Bare Remec – umetnice, učiteljice, begunke, planinke, filantropinje, ženske, in to od otroštva in mladosti v Ljubljani ter iz­obraževanja v Zagrebu do begunstva in konca življenja v Barilochah v Argentini. Biografski portret sloni na številnih virih, med katerimi je le malo intervjujev z umetnico in prvoosebnih zapisov njenih sodobnikov. Poleg metodoloških izzivov med pisa­njem biografskega portreta avtorica postavlja v ospredje umetničin življenjski potek, ki ga je pisala s pomočjo manj znanih podatkov o odvisnosti Bare Remec od migracije ter spolne in identitetne definiranosti njenega časa.</p> 2021-01-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9531 Marija Sreš, misijonarka, ki je postala indijska pisateljica: K novim smerem proučevanja misijonskih sester 2021-01-24T13:33:59+01:00 Ana Jelnikar ana.jelnikar@zrc-sazu.si <p>Prispevek obravnava življenjsko zgodbo misijonarke in nagrajene pisateljice Marije Sreš ter odpira nove poglede na misijonske ženske migracije. Predstavlja spoj verske s posvetno poklicanostjo, ki opredeljuje migracijske poti in literarno ustvarjanje Marije Sreš v Indiji, pri čemer misijonarka-avtorica pogosto izstopa iz predpisanih spolnih vlog. Prispevek njeno zgodbo umešča v širši kontekst katoliške internacionale sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Družbeni angažma Marije Sreš temelji na osebni veri v Kristusa, ki ji ponuja legitimacijo za žensko delovanje v misijonih in možnost večje samorealizacije (tudi s pisanjem).</p> 2021-01-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9532 Evropski mejni režim: Tihotapljenje ljudi in paradoks kriminalizacije solidarnosti 2021-01-24T13:34:53+01:00 Jelka Zorn jelka.zorn@fsd.uni-lj.si <p>Članek razpravlja o tihotapljenju ljudi v kontekstu evropskega mejnega režima. Oriše teptanje pravice do azila, razčleni demonizacijo tihotapcev in prikaže paradoks kriminalizacije solidarnosti. Kot tržna nelegalna storitev se tihotapljenje ljudi bistveno razlikuje od solidarnosti z ljudmi na poti. Protitihotapska zakonodaja pa ukinja razlike med tihotapljenjem in solidarnostnimi praksami, saj materialna korist ni nujen element kriminalizacije pomoči pri migraciji. Ugotavlja, da »nasilne meje« in državni pregon antagonizem tihotapstvo-solidarnost umeščajo na isti kontinuum in da so solidarnostne prakse upor proti nasilnim mejam, tihotapljenje pa njihov učinek.</p> 2021-01-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9533 Odnos prebivalstva ob slovenski državni meji do priseljencev: Študija občin Kostel in Osilnica 2021-01-24T13:35:51+01:00 Rok Zupančič rok.zupancic@fdv.uni-lj.si Denis Premec dp2586@student.uni-lj.si <p>Avtorja v članku preučujeta stališča prebivalcev občin Kostel in Osilnica ob slovensko-hrvaški meji do ljudi na poti. Na tem območju skušajo migranti množično prečkati mejo, zato je posrednih ali neposrednih stikov med lokalnim prebivalstvom in migranti več kot drugod po državi. Zanimalo ju je, ali so stališča tamkajšnjega prebivalstva v primerjavi s stališči celotnega prebivalstva Slovenije o vprašanjih, povezanih z migranti, drugačna, in ali so povezana z nekaterimi demografskimi dejavniki (s spolom, starostjo, z izobrazbo, veroizpovedjo). Pričujočo mikroštudijo, ki temelji na terenski anketi, leta 2020 izvedeni v Kostelu in Osilnici, postavljata tudi v kontekst raziskav Slovensko javno mnenje.</p> 2021-01-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9534 Reprezentacije islama in muslimanov v slovenskih osnovnošolskih učbenikih 2021-01-25T11:37:26+01:00 Ela Porić ela.poric@gmail.com Aleš Črnič ales.crnic@fdv.uni-lj.si <p>Članek obravnava reprezentacije islama in muslimanov v slovenskih osnovnošolskih učbenikih. Kritično diskurzivno analizo usmerja na štiri tematske poudarke, okoli kate­rih se zgoščajo reprezentacije: varnost in nasilje, geografsko kulturno umestitev, vlogo žensk in odnose med spoloma ter prispevek muslimanov k razvoju zahodne civilizacije. Rezultati kažejo redke primere očitno problematičnih reprezentacij, celostna anali­za pa razkriva, da šele množica manjših pristranskosti in/ali pretiravanj ob odsotnosti nekaterih tematik in/ali vizualnih ilustracij tvori popačeno reprezentacijo, ki reproducira nekatere stereotipe in starodavni strah pred muslimani in islamom.</p> 2021-01-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9535 Identitetne transformacije v migracijskih procesih: Prelivajoča se pripadnost Kanadčanke slovensko-italijanskih korenin 2021-01-24T13:37:53+01:00 Urška Strle ursulus@yahoo.com <p>Članek na podlagi življenjske zgodbe Anne Urbancic, dolgoletne profesorice italijanskih študij na Univerzi Toronto, zrcali identitetne transformacije. Rekonstrukcija njene zgodbe temelji na intervjuju, v katerem osvetljuje svojo kompleksno priseljensko dediščino, in na njenih različnih premišljevanjih o svoji kulturni identiteti v Kanadi. Njene pripovedi iz zadnjih dveh desetletij kažejo na istovetenje kot stalno spreminjajoči se proces, ki v veliki meri nastaja iz notranje percepcije zunanjega sveta. Pri tem sta najpomembnejši njena humanistična miselnost in izostrena družbena senzibilnost.</p> 2021-01-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9536 Knjižna ocena - Anna Mazurkiewicz (ur.), East Central European Migrations During the Cold War: A Handbook; Berlin in Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2019, 430 str. 2021-01-24T13:38:38+01:00 Miha Zobec miha.zobec@gmail.com <div>&nbsp;</div> <div>Knjiga zgodovino migracij v vsaki od držav Srednje in Vzhodne Evrope podaja v zgoščeni obliki, zato niti ni mogoče pričakovati, da bi se avtorji posameznih prispevkov spuščali v poglobljeno pojasnjevanje migracijskih procesov. Ne glede na to pa knjiga da vedeti, da migracije niso obstranski, ampak ključni del zgodovine tega dela celine, ki jo je bolj kot priseljevanje zaznamovalo izseljevanje. Knjiga je dragocen doprinos k poznavanju preteklosti »druge Evrope«, z navedbo pomembnejšega arhivskega gradiva in literature na koncu razdelka o vsaki državi pa je tudi opora pri nadaljnjem raziskovanju. S seznanjanjem o izseljevanju v času komunistične zaprtosti, ki ga je vsaj ponekod zaznamoval tudi beg pred kremeljskimi tanki, nas opominja, da so države na to preteklost pri oblikovanju današnjih migracijskih politik očitno pozabile.</div> 2021-01-24T00:00:00+01:00 Copyright (c)