Vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem iz perspektive staršev in otrok beguncev

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.11

Ključne besede:

vzgoja in izobraževanje, otroci priseljenci, otroci begunci, vključevanje, osnovna šola, srednja šola, vrtec

Povzetek

Članek temelji na raziskavi, ki so jo avtorji opravili leta 2021. V središče postavlja izkušnje otrok in staršev beguncev z vključevanjem v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Sogovorniki iz dvanajstih družin so spregovorili o pozitivnih in negativnih vidikih vključevanja v vzgojno-izobraževalni sistem. Med njimi so prevladovale težave z učenjem jezika, učne težave, diskriminacija. Proces vključevanja, ki v zakonih in strategijah deluje kot enoznačen »postopek« prilagajanja otrok na nove jezikovne, kulturne, izobraževalne in institucionalne razmere, v raziskavi predstavljamo iz perspektive »subjektov vključevanja«. Ti proces doživljajo kot dolgotrajen, niansiran in težaven.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Baloh, Anton (2010). Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule. Koper: Osnovna šola Koper.

Banjac, Živko (2015). Učenci priseljenci iz drugih držav v slovenskem šolskem sistemu. Branje združuje: z BDS že 20 let: Zbornik Bralnega društva Slovenije (ur. Veronika Rot Gabrovec). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 17–24.

Bešter, Romana, Medvešek, Mojca (2016). Medkulturne kompetence učiteljev: primer poučevanja romskih učencev. Sodobna pedagogika 2/2016, 26–43. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-U7AZICAW.

Budinoska, Ines (2013). Jezikovna integracija otrok priseljencev v slovenski osnovni šoli. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Creswell, John W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Čančar, Ivana (2016). Področja medkulturnosti v sodobni šoli in potreba po izobraževanju učiteljev. Sodobna pedagogika 2/2016, 118–126.

Čančar, Ivana, Drljić, Karmen (2015). Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-TDSDBYAR.

Denzin, Norman K., Lincoln, Yvonna S. (2015). The SAGE Handbook of Qualitative Research. Sage Handbooks. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Dežan, Lucija, Sedmak, Mateja (2020). Policy and Practice: The Integration of (Newly Arrived) Migrant Children in Slovenian Schools. Annales, Historia et Sociologia 30/4, 559–574. https://doi.org/10.19233/ASHS.2020.37.

Doomernik, Jeroen, Bruquetas-Callejo, Maria (2016). National Immigration and Integration Policies in Europe Since 1973. Integration Processes and Policies in Europe. Contexts, Levels and Actors (ur. Blanca Garcés-Mascareñas, Rinus Penninx). New York Dordrecht London: Springer Cham Heidelberg, 57–76, , https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-21674-4.pdf (25. 4. 2022).

Gaber, Slavko, Marjanovič Umek, Ljubica (2009). Študije (primerjalne) neenakosti. Ljubljana, Pedagoška fakulteta. Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

Gombač, Jure, Lukšič Hacin, Marina, Lokar, Metka, Mlekuž, Jernej, Sardoč, Mitja, Toplak, Kristina, Vižintin, Marijanca Ajša, Vrečer, Natalija, Tunič, Maja (2011). Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo. Poročilo o opravljenem terenskem delu analize primerov dobrih praks: kvalitativna raziskava, http://www.medkulturni-odnosi.si/images/stories/datoteke/porocilo_terensko_delo1.pdf (10. 5. 2022).

Gornik, Barbara, Sedmak, Mateja (2021). The Child-Centred Approach to the Integration Of Migrant Childre: The MiCreate Project. Migrant Children‘s Integration and Education in Europe: Approaches, Methodologies and Policies (ur. Mateja Sedmak, Fernando Hernandez-Hernandez, Juana M. Sancho-Gil, Barbara Gornik. Barcelona: Octaedro, 99-118, https://octaedro.com/wp-content/uploads/2021/04/9788418615375.pdf (17. 4. 2022).

Lesar, Irena, Majcen, Ivana, Podlesek, Anja (2020). Stališča (bodočih) pedagoških delavcev kot temelj kakovostnega vključevanja otrok priseljencev. Dve domovini / Two Homelands 52, 147–164. https://doi.org/10.3986/dd.2020.2.09.

Lunder Verlič, Stanka (2015). Izobraževanje in usposobljenost razrednih učiteljev v zvezni državi Kansas in Sloveniji za poučevanje v razredih z otroki priseljenci (Doktorska disertacija). Koper: Pedagoška fakulteta.

Mayeza, Emmanuel (2017). Doing child-centered ethnography: Unravelling the complexities of reducing the perceptions of adult male power during fieldwork. International Journal of Qualitative Methods 16, 1–10. https://doi.org/10.1177/1609406917714162.

Milharčič Hladnik, Mirjam (2006). Bogastvo konceptualizacij in analiz šolske pravičnosti. Uspešnost in pravičnost v šoli (ur. Mojca Peček, Cveta Razdevšek Pučko). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 49–60.

Milharčič Hladnik, Mirjam (2011). Šola kot institucija izenačevanja razlik v precepu multikulturne raznolikosti. IB revija 45/1–2, 13–18.

Milharčič Hladnik, Mirjam (2012). Medkulturni odnosi in socialne participacije v kontekstu migracij. Dve domovini / Two Homelands 36, 7–18. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-MWLLEZIR.

Milharčič Hladnik, Mirjam, Kožar Rosulnik, Klara (2021). The Challenges of Integrating Migrant Children into Slovenian Education System. Migrant Children‘s Integration and Education in Europe: Approaches, Methodologies and Policies (ur. Mateja Sedmak, Fernando Hernandez-Hernandez, Juana M. Sancho-Gil, Barbara Gornik. Barcelona: Octaedro, 187–205, https://octaedro.com/wp-content/uploads/2021/04/9788418615375.pdf (17. 4. 2022).

Peček, Mojca, Lukšič Hacin, Marina (2006). Uspešnost in pravičnost v osnovnih šolah v Sloveniji. Uspešnost in pravičnost v šoli (ur. Mojca Peček, Cveta Razdevšek Pučko). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 61–98.

Peček, Mojca, Skubic Ermenc, Klara (2016). Educating Teachers to Teach in Culturally and Linguistically Heterogeneous Classrooms. Sodobna pedagogika 67/2, 8–25.

Skubic Ermenc, Klara (2007). Interkulturnost v učnih načrtih slovenske šole. Pedagoška obzorja 22/1–2, 128–135.

Skubic Ermenc, Klara (2010). Med posebnimi pravicami in načelom interkulturnosti. Sodobna pedagogika 2/2010, 268–279. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQWVTWQZ.

Šlibar, Neva, ur. (2006). Barve strpnosti, besede drugačnosti, podobe tujosti: Vzgoja za strpnost in sprejemanje drugačnosti preko mladinske književnosti. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje, Filozofska fakulteta.

Ule, Mirjana (2005). Psihologija komuniciranja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

UNHCR (2011). UNHCR Resettlement Handbook. Ženeva: United Nations High Commissioner for Refugees, Division of International Protection.

Vah Jevšnik, Mojca (2010). Medkulturna vzgoja in izobraževanje v vrtcu in v prvem triletju osnovne šole. Revija za elementarno izobraževanje 3/2–3, 133–141. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-DHMAR39A.

Vižintin, Marijanca Ajša (2013). Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli. Doktorska disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Vižintin, Marijanca Ajša (2014). Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev. Dve domovini / Two Homelands 40, 71–89. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-OXB8B02G.

Vižintin, Marijanca Ajša (2017). Medkulturna vzgoja in izobraževanje. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Vižintin, Marijanca Ajša (2018). Developing intercultural education. Dve domovini / Two Homelands 47, 89–196. https://doi.org/10.3986/dd.2018.1.06.

Vogrinc, Janez (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Prenosi

Objavljeno

2022-07-09

Kako citirati

Klun, L., Alali, A., & Gombač, J. (2022). Vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem iz perspektive staršev in otrok beguncev. Dve Domovini, 2022(56). https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.11

Številka

Rubrike

Članki