ASPECTS OF TRADITION
VIDIKI TRADICIJE

Saša Poljak Istenič

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410206

Abstract

In ethnology and anthropology, the term tradition usually denotes transmission over time and continuity of phenomena, while recent views also highlight other aspects. Because of disappearance of “typical” cultural phenomena it became a value. Since it has connected people on many levels, it can be perceived as a means of identity politics. At the same time it becomes a strategy to strengthen a sense of belonging and achieve diverse goals. These aspects are presented with some empirical examples.

***

V etnologiji in antropologiji izraz tradicija navadno označuje prenašanje kulture skoz čas in kontinuiteto kulturnih pojavov, medtem ko novejši pogledi poudarjajo tudi druge vidike. Zaradi izginjanja »značilnih« kulturnih fenomenov je postala vrednota. Ker povezuje ljudi na mnogih ravneh, jo razumemo kot sredstvo identitetne politike. Hkrati postaja tudi strategija za krepitev občutkov pripadnosti in za dosego drugih ciljev. Ti vidiki so vzorčno predstavljeni z empiričnimi zgledi.

Keywords

tradition; ethnology; anthropology; identity; tourism // tradicija; etnologija; antropologija; identiteta; turizem

Full Text:

PDF

References

AlSayyad, Nezar (ed.). 2001. Consuming Tradition, Manufacturing Heritage: Global Norms and Urban Forms in the Age of Tourism. London and New York: Routledge.

AlSayyad, Nezar (ed.). 2004. Introduction: The End of Tradition or the Tradition of Endings? In: AlSayyad, Nezar (ed.), The End of Tradition? London and New York: Routledge, 1–28.

Anttonen, Pertti J. 2005. Tradition through Modernity: Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki: Finnish Literature Society (Studia Fennica. Folkloristica, 15).

Beck, Ulrich. 2003. Kaj je globalizacija? Zmote globalizma – odgovori na globalizacijo (What is Globalization? Fallacies of Globalism – Answers to Globalization). Ljubljana: Krtina.

Bell, David. 2006. Variations on the Rural Idyll. In: The Handbook of Rural Studies. SAGE Publications. http://sage-ereference.com/hdbk_rural/Article_n10.html (23. 9. 2009).

Bogataj, Janez and Jurij Fikfak. 2004. Dediščina (Heritage). In: Baš, Angelos (ed.), Slovenski etnološki leksikon (The Slovenian Ethnological Lexicon). Ljubljana: Mladinska knjiga, 76.

Brumen, Borut. 2001. Umišljena tradicija “dobrih starih časov” (Imagined Tradition of the “Good Old Times”). In: Šmitek, Zmago and Borut Brumen (eds.), Zemljevidi časa. Zbornik ob 60-letnici Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo (Maps of Time: Miscellany for the 60th Anniversary of Department of Ethnology and Cultural Anthropology). Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 193–207.

Davison, Graeme. 2008. Heritage: From Patrimony to Pastiche. In: Fairclough, Graham (et al., eds.), The Heritage Reader. London and New York: Routledge, 31–41.

DSLL. 2005. Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki (elektronski vir) (Dictionary of Slovenian Literary Language, electronic source). Ljubljana: SAZU and ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; DZS; Amebis.

Kalapoš Gašparac, Sanja. 2009. Tradicija na pladnju turizma (Tradition on the Tray of Tourism). In: Ceribašić, Naila and Ljiljana Marks (eds.), Izazov tradicijske kulture. Svečani zbornik za Zoricu Vitez (The Challenge of Traditional Culture: Ceremonial Miscellanea for Zorica Vitez). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 327–335.

Kuret, Niko. 1962. Turizem in folklora (Tourism and Folklore). Glasnik SED 4 (1): 1.

Löfgren, Orvar. 1990. The Danger of Knowing What You Are Looking For: On Routinizing Research. Ethnologia Scandinavica 20: 3–15.

Lowenthal, David. 1995. The Past is a Foreign Country. Cambridge, New York and Melbourne: Cambridge University Press.

Markovčič, Maruška. 2005. Zeleni prag Ljubljane – vzhod. Podeželje se predstavi (Green Threshold of Ljubljana – East: Introduction to the Countryside). Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem. http://www.ljubljana.si/si/mol/publikacije/?category=68138 (5. 1. 2012).

Markovčič, Maruška and Josip Pintar. 2004. Sožitje med mestom in podeželjem (Coexistence of City and Countryside). www.rralur.si/html/po_projektih/docs/sozitje_med_mestom_in_podezeljem.pps (7. 9. 2006).

Maslo, Gorazd and Maruška Markovčič. 2003. Razvoj podeželja na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana (Rural Development on the Eastern Part of the City of Ljubljana). http://www.bf.uni-lj.si/iae/Tone/Predstavitev%20CRPOV%20.ppt (26. 2. 2007).

Nuryanti, Wiendu. 1996. Heritage and Postmodern Tourism. Annals of Tourism Research 23 (2): 249–260. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(95)00062-3

Rapport, Nigel and Joanna Overing. 2000. Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts. London and New York: Routledge.

Robertson, Roland. 1995. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. In: Featherstone, Mike, Scott Lash and Roland Robertson (eds.), Global Modernities. London: Sage, 25–44.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2004. Tradicija (Tradition). In: Baš, Angelos (ed.), Slovenski etnološki leksikon (The Slovenian Ethnological Lexicon). Ljubljana: Mladinska knjiga, 635–636.

Smith, Laurajane. 2006. Uses of Heritage. London, New York: Routledge.

Survey. s.a. Survey (results) (source without identification information, typescript). Tourist Society Besnica – Janče archives.

Taylor, John P. 2001. Authenticity and Sincerity in Tourism. Annals of Tourism Research 28 (1): 7–26. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0160-7383(00)00004-9

Uršič, Matjaž and Marjan Hočevar. 2007. Protiurbanost kot način življenja (Antiurbanity as a Way of Life). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Vepsäläinen, Mia and Kati Pitkänen. 2010. Second Home Countryside: Representations of the Rural in Finnish Popular Discourses. Journal of Rural Studies 26 (2): 194–204. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2009.07.002DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410206

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave