O RAZMERJU MED NESNOVNO KULTURNO DEDIŠČINO IN ZBIRKO VRAŽEVERJA V SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU<br>ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AND THE COLLECTION OF SUPERSTITIONS AT THE SLOVENE ETHNOGRAPHIC MUSEUM</br>

  • Adela Pukl Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, 1000 Ljubljana
Keywords: nesnovna dediščina, vraževerje, muzejska zbirka, muzejski predmet // intangible heritage, superstition, museum collection, museum object

Abstract

V članku je predstavljen nastanek zbirke vraževerja v Slovenskem etnografskem muzeju, zbiranje in dokumentiranje predmetov vraževerja ter pomembnost ohranjanja, dokumentiranja in raziskovanja nesnovne kulturne dediščine za celovito obravnavo vraževerja.

***

This paper presents the establishment of a collection of superstitions in the Slovene ethnographic museum, describes collection and documentation of objects of superstition and addresses the importance of conservation, documentation and research of intangible cultural heritage for a comprehensive treatment of superstition.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Enciklopedija Slovenije. 1992. Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Ficker, Friedbert. 2007. »Wer diesen Brief bei sich hat…«. Anmerkungen zu einem »Haus- und Schutzbrief«. Traditiones 36 (2): 191–195. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2007360211

Hiller, Helmut. 1989. Sve o praznovjerju. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

ICOMOV kodeks muzejske etike. 2005. Icomov kodeks muzejske etike. Ljubljana: ICOM.

Knez, Darko. 2006. Čaščenje svetnikov v 17. stoletju. Argo 49 (1): 32–46.

Kropej, Monika. 2000. Magija in magično zdravljenje v pripovednem izročilu in ljudsko zdravilstvo danes. Etnolog 10: 75–84.

Kropej, Monika. 2004. Kolomonov žegen. V: Baš, Angelos (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 226.

Kuret, Niko. 1989 (1965–71). Praznično leto Slovencev. Starosvetne šege in navade od pomladi do zime. Ljubljana: Družina.

Makarovič, Gorazd. 1995. Slovenci in čas. Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja. Ljubljana: Krtina.

Makarovič, Gorazd. 2004. Ljudska religioznost. V: Baš, Angelos (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 290.

Munjeri, Dawson. 2009. Following the Lenght and Breadth of the Roots: Some Dimensions of Intangible Heritage. V: Smith, Laurajane in Natsuko Akagawa (ur.), Intangible heritage. New York: Routledge, 131–150.

Nesnovna kulturna dediščina. 2005. Nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Rogelj Škafar, Bojana. 1993. Slovenski etnografski muzej. Sprehod skozi čas in le delno skozi prostor. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2004. Praznoverje. V: Baš, Angelos (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 463.

Smolik, Marijan. 1990. Ljudske oblike vernosti pri Slovencih. Traditiones 19: 125–132.

Sosič, Barbara. 2000. Gradivo o ljudski medicini v zapisih terenskih ekip Slovenskega etnografskega muzeja. Etnolog 10 (61): 213–254.

Štrukelj, Pavla. 1963. Vraževerje, kuhanje oglja – oglarstvo (Terenski zapisi, Vitanje, teren 20, zvezek 4).

Ukaz o razglasitvi. 2008a. Ukaz o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine. Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=20082

Ukaz o razglasitvi. 2008b. Ukaz o razglasitvi Zakona o varstvu kulturne dediščine. Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=485

Valvasor, Janez Vajkard. 2009 (1689). Slava vojvodine Kranjske (1. del). Ljubljana: Zavod dežela Kranjska.

Valvasor, Janez Vajkard. 2010 (1689). Slava vojvodine Kranjske (2. del). Ljubljana: Zavod dežela Kranjska.

Vraževerje na Slovenskem. 1963–1964. Vraževerje na Slovenskem. Od mlajše kamene dobe do amuletov 20. stoletja. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Židov, Nena. 2000. Ali so metode alternativne medicine v Sloveniji res nekaj povsem novega? Etnolog 10 (61): 139–159.

Židov, Nena (ur.). 2008. Med naravo in kulturo. Vodnik po stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Published
2013-10-15
How to Cite
1.
Pukl A. O RAZMERJU MED NESNOVNO KULTURNO DEDIŠČINO IN ZBIRKO VRAŽEVERJA V SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU<br>ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AND THE COLLECTION OF SUPERSTITIONS AT THE SLOVENE ETHNOGRAPHIC MUSEUM</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2013Oct.15 [cited 2020Jul.10];42(1):227-38. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/932
Section
O (nesnovni) dediščini / On (Intangible) Heritage