Approaches of the Albanian Folkloristic in Kosovo: Background, Researches, Publications

  • Arbnora Dushi Institute of Albanology, Department of Folklore, rr. Eqrem Çabej, p.n., 10000 Prishtina
Keywords: folkloristic, paradigms, folklore, methodology, Kosovo Albanians, Kosovo

Abstract

The aim of the article on disciplinary trends in Albanian folkloristic in Kosovo is to offer an overview of folkloristic orientations and impacts related to the social and political status of Albanians in the former Yugoslavia, respectively in Kosovo. The living conditions of Albanians in some Balkan countries have affected the approaches, orientations and schools through which Albanian folklore studies have evolved. In this context, Albanian folklore studies in Kosovo differed from those in Albania during the period under communism when Yugoslavia and Albania had tense or broken diplomatic relations. In this paper, the historical background of the discipline and circumstances of Albanians living in Kosovo are presented. Both had a discernible impact on the research and publications carried out by the Folklore Department at the Institute of Albanology in Prishtina, as the only institution for the scientific research of Albanian folklore. Its research methodology, paradigms, publications as well as the status of folklore studies today provide an overview of folkloristic in Kosovo.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arllati, Behar. 2017. Murteza Roka, një mbledhës i panjohur i folklorit: Visaret e Kombit, Vëllimi X – Lahuta e Kosovës. [Murteza Roka, an Unknown Collector of Folklore: Visaret e Kombit, X – The Lute of Kosovo]. Gjurmime Albanologjike: Folklor dhe Etnologji 47: 147–164.

Ben-Amos, Dan. 1971. Toward a Definition of Folklore in Context. Journal of American Folklore 84 (331): 3–15. DOI: https://doi.org/10.2307/539729

Ben-Amos, Dan. 2014. A Definition of Folklore: A Personal Narrative. Estudis de Literatura Oral Popular 3: 9–28.

Berisha, Anton. 1989. Qasje poetikës së letërsisë gojore shqipe [An Approach to the Poetry of Albanian Oral Literature]. Prishtinë: Rilindja, 271–294.

Berisha, Anton. 2017. Letërsia gojore duhet të studiohet para së gjithash si art i fjalës [Oral Literature Should Be Studied First and Foremost as the Art of Speech]. Gjurmime Albanologjike: Folklor dhe Etnologji 47: 191–210.

Berisha, Rrustem. 2011. Ndihmesa e Anton Çettës për punën e Degës së Folklorit [The Contribution of Anton Çetta to the Department of Folklore]. In: Adem Zejnullahu et al. (eds.), Anton Çetta, figurë poliedrike e kulturës shqiptare. Prishtina: Instituti Albanologjik, 141–150.

Berisha, Rrustem, and Mustafa Myzafere (eds.). 1987. Këngë dashurie II [Love Songs II]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Berisha, Rrustem et al. (eds.). 1991. Këngë kreshnike I [Songs of Frontier Warriors I]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Berisha, Rrustem et al. (eds.). 2007. Këngë popullore historike III [Historical Folk Songs III]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Blank, Trevor (ed.). 2009. Folklore and the Internet: Vernacular Expression in a Digital World. Logan: Utah State University Press.

Bronner, Simon J. 2016. Toward a Definition of Folklore in Practice. Cultural Analysis 15 (1): 6–27. DOI: https://doi.org/10.2307/539729

Çetta, Anton (ed.). 1974a. Këngë kreshnike [Songs of Frontier Warriors]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Çetta, Anton (ed.). 1974b. Balada dhe legjenda [Ballads and Legends]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Çetta, Anton (ed.). 1979. Përralla I [Fairy Tales I]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Çetta, Anton (ed.). 1982. Përralla II [Fairy Tales II]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Çetta, Anton (ed.). 1995. Nga folklori ynë III: Pleqëni dhe tregime etnografike [Ethnographic and Judicial Folk Stories from Our Folklore III]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Çetta, Anton (ed.). 2000. Nga folklori ynë IV [From our Folklore IV]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Çetta, Anton (ed.). 2001. Nga folklori ynë V [From our Folklore V]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Çetta, Anton, and Anton Berisha (eds.). 1982. Këngë dasme I [Wedding Songs I]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Çetta, Anton, and Anton Berisha (eds.). 1984. Këngë dasme II [Wedding Songs II]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Çetta, Anton, and Anton Berisha (eds.). 1987. Vajtime, gjamë dhe elegji [Laments and Elegiac Songs]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Çetta, Anton et al. (eds.). 1987. Anekdota I [Anecdotes I]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Çetta, Anton et al. (eds.). 1988. Anekdota II [Anecdotes II]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Çetta, Anton et al. (eds.). 1993. Këngë kreshnike III [Songs of Frontier Warriors III]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Dançetoviq, Vojislav S. et al (eds.). 1952. Kangë popullore shqiptare të Kosovë – Metohis [Albanian Folk Songs from Kosovo and Metohia]. Prishtinë: Mustafa Bakija.

Dundes, Alan. 2006. Folkloristics in the Twenty-First Century. Journal of American Folklore 118 (470): 385–408. DOI: https://doi.org/10.1353/jaf.2005.0044

Dushi, Arbnora. 2009. Homo Narrans: Rrëfimi personal gojor [Homo Narrans: Oral Personal Narrative]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Dushi, Arbnora. 2013. Komunikimi dhe kontaktet e folkloristëve shqiptarë para vitit 1990 [Communications of Albanian Folklorists Before 1990]. In: Miaser Dibra et al. (eds.), Identitet kulturor shqiptar në 100 vjet. Tiranë: QSA-IAKSA, 50–56.

Dushi, Arbnora. 2015a. Folklori ndërmjet mbijetesës dhe transformimit [Folklore between Survival and Transformation]. Albanologji 2: 7–21.

Dushi, Arbnora. 2015b. Talking to Ourselves: Albanian Folklore Studies in Kosovo and the Challenges They Face Today. Ethnologia Balkanica 17: 163–176.

Dushi, Arbnora. 2016. An Albanian Historical Ballad and the Parallel Existence in Performance. In: Arbnora Dushi and Lumnije Kadriu (eds.), Parallel Worlds in Ballad and Folk Song. Prishtinë: Instituti Albanologjik, 361–377.

Dushi, Arbnora. 2017. Folkloristi dhe Historiani gojor: Vëllezër apo kushërinj? [The Folklorist and the Oral Historian: Brothers or Cousins?]. Gjurmime Albanologjike: Folklor dhe Etnologji 47: 221–236.

Elmer, David. 2013. The Milman Parry Collection of Oral Literature. Oral Tradition 28 (2): 341–354. Available at: http://admin.oral-tradition.chs.orphe.us/wp-content/uploads/files/articles/28ii/20_28.2.pdf

Fetiu, Sadri. 1987. Poetika e baladës popullore shqiptare [The Poetics of Albanian Folk Ballads]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Fetiu, Sadri. 2017. Folklori dhe Folkloristika [Folklore and the Folkloristics]. Gjurmime Albanologjike: Folklor dhe Etnologji 47: 185–190.

Fetiu, Sadri (ed.). 1982. Ninulla [Lullabies]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Fetiu, Sadri (ed.). 1983. Këngë dhe lojëra të fëmijëve [Children Songs and Plays]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Fetiu, Sadri et al. (eds.). 2005. Tradita kulturore e Hasit [The Cultural Tradition of the Hasi Region]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Fetiu, Sadri et al. (eds.). 2007. Këngë popullore historike I [Historical Folk Songs I]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Gega-Musa, Leontina. 2007. Frang Bardhi-mbledhës i parë i proverbave [Frang Bardhi – First Collector of Proverbs]. In: Islamaj Shefkije et al. (eds.), Frang Bardhi – 400 vjetori i lindjes. Prishtinë: Instituti Albanologjik, 269–276.

Gega-Musa, Leontina. 2009. Poetika e gjëegjëzës [The Poetic of Riddles]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Gega-Musa, Leontina. 2016. Prej riteve të kalimit në kremtime [From Rites of Passage to Ceremonies]. Gjurmime Albanologjike: Folklor dhe Etnologji 46: 57–70.

Gega-Musa, Leontina. 2017. Folklori si materie interdisiplinare [Folklore as an Interdisciplinary Matter]. Gjurmime Albanologjike: Folklor dhe Etnologji 47: 175–184.

Golež - Kaučič, Marjetka. 2017. Introduction. In: Marjetka Golež Kaučič (ed.), What To Do With Folklore?: New Perspective on Folklore Research. Trier: BASIS, 4–8.

Grmek, Mirko, Mark Gjidara, and Neven Šimac 2010. Spastrimi etnik: Dokumente historike mbi një ideologji serbe [Le Nettoyage Ethnique]. Trans. B. Ajazi. Tirana: Shtëpi botuese “55”.

Hakamies, Pekka. 2003. Oral History – A New Paradigm in Finnish Folkloristics. Етнічна історія народів Європи 14: 6–10. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2003_14_3

Heimo, Anne, and Kaarina Koski. 2014. Internet Memes and Statements and Entertainment. Folklore Fellow Communication 44: 4–12.

Honko, Lauri. 1976. Genre Theory Revisited. In: Juha Pentikainen and Tuula Juurikka (eds.), Folk Narrative Research. Helsinki: ISFNR (Studia Fennica; 20), 20–26.

Honko, Lauri. 2000. Thick Corpus and Organic Variation: An Introduction. In: Lauri Honko (ed.), Thick Corpus, Organic Variation and Textuality in Oral Tradition. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura (Studia Fennica Folkloristika; 7), 3–28.

Hoxha, Arben. 2014. Çështje epistemologjike të folkloristikës shqiptare [Epistemological Issues of Albanian Folkloristics]. Albanologji 4: 393–407.

Kajtazi, Halil (ed.). 2015. Fjalë të urta nga Drenica. [Proverbs from the Drenica Region]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 1998. Folklore’s Crisis. Journal of American Folklore 111 (441): 281–327. DOI: https://doi.org/10.2307/541312

Klobčar, Marija. 2011. Real and Virtual Spaces of Revisiting the Question “What To Do With Folklore”? Traditiones 40 (3): 5–15. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400301

Kolsti, John. 1990. The Bilingual Singer: A Study in Albanian and Serbo-Croatian Oral Epic Traditions. New York: Garland (Harvard Dissertations in Folklore and Oral Tradition).

Mehmeti, Enver. 1987. Kongresi i XXXII i Lidhjes së Shoqatave të Folkloristëve të Jugosllavisë [32nd Congress of Yugoslav Folklorist Associations]. Gjurmime albanologjike: Seria folklor dhe etnologji 16: 221–222.

Munishi, Rexhep. 1979. Këndimi i femrave të Podgurit [Women’s Singing from Podguri Region]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Munishi, Rexhep. 1987. Këngët malësorçe shqiptare [Highland Albanian Songs]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Munishi, Rexhep. 1988. Krijimtaria korale shqipe në Jugosllavi [Albanian Choral Creativity in Yugoslavia]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Munishi, Visar. 2012. Çiftelitë e nëntorit 2012, simbol e simbolikë moralizuese [The November Çiftelias of 2012, Their Moralist Symbol and Symbolism]. Gjurmime albanologjike: Seria folklor dhe etnologji 41/42: 307–318.

Mustafa, Myzafere. 2003. Përralla shqiptare – poetika dhe mitikja [Albanian Fairy Tale – Its Poetic and Mythology]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Mustafa, Myzafere. 2005. Proza gojore – teksti dhe konteksti [Folk Prose – Its Text and Context]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Mustafa, Myzafere. 2011. Kontributi i prof. Anton Çettës në mbledhjen dhe studimin e letërsisë gojore [The Contribution of Prof. Anton Çetta to the Collection and Study of Oral Literature]. In: Adem Zejnullahu et al. (eds.), Anton Çetta, figurë poliedrike e kulturës shqiptare. Prishtina: Instituti Albanologjik, 125–140.

Mustafa, Myzafere, and Rrustem Berisha (eds.). 1979. Këngë dashurie I [Love Songs I]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Mustafa, Myzafere, and Rrustem Berisha (eds.). 1987. Kallëzime I [Folk Tales I]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Mustafa, Myzafere, and Rrustem Berisha (eds.). 2011. Fabula [Fables]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Neziri, Zymer. 1998. Gustav Majeri dhe fillet e botimit të këngës kreshnike shqiptare [Gustav Mayer and the Beginning of the Publication of Albanian Frontier Warrior Songs]. In: Zymer Neziri (ed.), Gustav Majer (Gustav Meyer). Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Neziri, Zymer. 2004. Poetika e krahasimit [The Poetics of Comparison in Folk Poetry]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Neziri, Zymer. 2006. Studime për folklorin I [Studies of Folklore I]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Neziri, Zymer. 2008. Studime për folklorin II [Studies of Folklore II]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Neziri, Zymer (ed.). 1997. Epika legjendare e Rugovës V [The Legendary Epics Songs of the Rugova Region V]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Neziri, Zymer (ed.). 2009. Epika legjendare e Rugovës I [The Legendary Epics Songs of the Rugova Region I]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Neziri, Zymer (ed.). 2011. Epika legjendare e Rugovës II [The Legendary Epics Songs of the Rugova Region, Vol. II]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Neziri, Zymer (ed). 2017. Eposi i Kreshnikëve, monument i trashëgimisë kulturore shqiptare I, II [Epos of Kreshniks, the Monument of Albanian Cultural Heritage I, II]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Pllana, Shefqet. 2004. Studime në fushë të folklorit [Studies in the Field of Folklore]. Prishtina: University of Prishtina.

Pllana, Shefqet et al. (eds.). 1978. Këngë popullore të Rilindjes Kombëtare [Folk Songs of the National Enlightenment]. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës.

Rukiqi, Mehmet (ed.). 2004. Anekdota [The Anecdotes]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Rukiqi, Mehmet (ed.). 2009. Këngë dasme I, II [The Wedding Songs I, II]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Shita, Vehap. 2007. Zekeria Rexha, Patriot, humanist, intelektual emotiv [Zekeria Rexha, the Patriot, Humanist and Emotional Intellectual]. Prishtinë: Gutenberg.

Sims, Martha C., and Martine Stephens. 2005. Living Folklore: An Introduction to the Study of People and their Traditions. Logan, UT: Utah State University Press.

Skendi, Stavro. 2007. Poezia epike gojore e shqiptarëve dhe sllavëve të jugut [Epic Oral Poetry of Albanians and South Slavs]. Trans. Xhevat Lloshi. Tiranë: IDK.

Syla, Fazli. 1982. Poezia popullore shqiptare e kaçakëve [Albanian Folk Poetry of Kaçaks (heroic outlaws]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Syla, Fazli et al. (eds.). 2007. Këngë popullore historike II [Albanian Historical Songs II]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Ulaj, Idriz (ed.). 2009. Këngë dhe vajtime nga Krahina e Plavës dhe Gucisë [Songs and Laments from Plava and Gusinje]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Ulaj, Idriz (ed.). 2011. Prozë popullore nga krahina e Plavës dhe e Gucisë [Folk Prose from Plava and Gusinje]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Vinca, Nuhi. 2007. Poetika e lirikës popullore shqiptare [The Poetics of Albanian Folk Lyrics]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Zejnullahu, Adem. 1987. Krijimtaria gojore dhe proza e shkruar shqiptare në Jugosllavi [Albanian Folk Prose and Creations in Yugoslavia]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Zejnullahu, Adem et al. (eds.). 2007. Këngë popullore historike IV [Folk Historical Songs IV]. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Zheji, Gjergj. 1998. Folklori shqiptar [Albanian Folklore]. Tiranë: Argeta LGM.

Published
2020-02-27
How to Cite
1.
Dushi A. Approaches of the Albanian Folkloristic in Kosovo: Background, Researches, Publications. Traditiones [Internet]. 2020Feb.27 [cited 2021Jan.17];48(3):73-1. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/8015
Section
RAZPRAVE / ARTICLES - Uredila / Edited by Jurij Fikfak & Thomas C. Wolfe