Borders and Border Memories

Authors

  • Katalin Munda Hirnök Institute for Ethnic Studies, Erjavčeva 26, SI - 1000 Ljubljana
  • Ingrid Slavec Gradišnik ZRC SAZU, Institute of Slovenian Ethnology, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2019480102

Keywords:

border, borderland, memory, Slovenia, Hungary, Goričko region, Raba region

Abstract

The article concisely arranges the facts and memories of a century of shifting borders along the boundary between today's Slovenia and Hungary. As borders primarily symbolize the physical strength of a state, they are an essential subject to people living in borderlands anywhere in the world. Following the Great War, the 1919 delineation of the border in what had for centuries been a stable area (Slovene March) caused upheaval not only for political actors but also for those persons who suddenly found themselves living in separate states. Later, in 1948, the border became part of the Iron Curtain, which completely paralyzed communications in the Yugoslavian (Slovenian)-Hungarian cross-border region and branded it with a highly specific historical and social dynamic. The article illustrates these processes on two levels by providing both a condensed historical sketch of the events taking place at and by the border as well as an analysis of the recorded and spoken memories of the region's people, now passing into collective memory. The narratives of the border presented in this analysis thus move between discursive and experiential aspects.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Avsenik Nabergoj, Irena. 2014. Intima in migracije: Podobe prekmurskih sezonskih delavk v izbranih delih Miška Kranjca. V: Maja Godina Golija (ur.), Prekmurje – podoba panonske pokrajine. Ljubljana in Petanjci: Založba ZRC, ZRC SAZU, 31–46.

Az 1920. évi népszámlálás. 1923. Az 1920. évi népszámlálás: Első rész: A népesség főbb demográfiai adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. Budimpešta: Központi Statisztikai Hivatal, 1923, 48–49.

Bajuk Senčar, Tatiana. 2019. Cross-Border Cooperation and the Europeanization of the Slovenian-Hungarian Border Region. Traditiones 48 (1): 213–231. DOI: https://doi.org/Traditio20190109

Balázs, Pál idr. 2012. A táj átalakulásának feltárása történeti térképelemzés és kérdőíves felmérés alapján az Őrségben és a Vendvidéken [Exploring Landscape Transformation through Historical Map Analysis and Questionnaire Survey in the Őrség and Vendvidék]. TransEcoNet project, project report (WP4, WP6). Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó.

Baud, Michiel in Willem Van Schendel. 1997. Toward a Comparative History of Borderlands. Journal of World History 8 (2): 211–242. Dostopno na: https://www.jstor.org/stable/20068594

Brumen, Borut. 1992. Na sončni stran Alp in drugi strani reke Mure. V: Borut Brumen (ur.), Etno delavnica Markovci 91. Ljubljana: ZOTKS, Gibanje Znanost mladini, 5–23.

-dm- [Dušan Mukič]. 2019. »Želeli smo sožitje in sodelovanje v Evropi«. Porabje 29 (23), 6. 6.: 2-3.

Donnan, Hastings in Thomas M. Wilson. 1994. Border Approaches: Anthropological Perspectives on Frontiers. Lanham, MD: University Press of America.

Donnan, Hastings in Thomas M. Wilson. 1999. Introduction: Borders, Nations and States. V: Hastings Donnan in Thomas M. Wilson (ur.), Borders: Frontiers of Identity, Nation and State. Oxford in New York: Berg, 1–17.

Donnan, Hastings, Madelaine Hurd in Carolin Leutloft-Grandits (ur.). 2017. Migrating Borders and Moving Times: Temporality and the Crossing of Borders in Europe. Manchester: Manchester University Press. Dostopno na: https://www.jstor.org/stable/j.ctt1wn0rz3.7

Erll, Astrid in Ansgar Nünning (ur.). 2010. A Companion to Cultural Memory Studies. Berlin in New York: De Gruyter.

Fujs, Metka. 1991. Značilnosti madžarske okupacijske uprave v Prekmurju. Kronika 39 (1/2): 63-69.

Fujs, Metka. 1992. Ko je bilo Prekmurje republika. Stopinje 1992: 86-90.

Fujs, Metka. 2008. V valovih zgodovine. V: Franci Just, Franc Kuzmič in Anton Vratuša (ur.), Goričko: Na zelenem otoku presahlega morja. Vodnik po znamenitostih občin z območja Krajinskega parka Goričko. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija Petanjci, 19–28.

Fujs, Metka. 2019. Z obrobja na mednarodno prizorišče. V: Žiga Zwitter (ur.), »Mi vsi živeti ščemo«. Prekmurje 1919: Okoliščine, dogajanje, posledice. Povzetki. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 10-11.

Göncz, László. 2000. Svojstveni dogodki ob Muri leta 1919. V: László Göncz (ur.), Pokrajina ob Muri in trianonska mirovna pogodba. Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti (Lendavski zvezki; 17), 51-72.

Gráfik, Imre. 2001. Tromeja: Od srednjeevropske nacionalne travme do stičišča narodov. Etnologija Slovencev na Madžarskem = A Magyarországi szlovének néprajza 3: 9-32.

Green, Sarah. 2012a. A Sense of Border. V: Thomas M. Wilson in Hastings Donnan (ur.), A Companion to Border Studies. Malden, MA, in Oxford, UK: 573–592. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118255223.ch33

Green, Sarah. 2012b. Reciting the Future. HAU 2 (1): 111–129. DOI: https://doi.org/10.14318/hau2.1.007

Green, Sarah. 2013. Borders and the Relocation of Europe. Annual Review of Anthropology 42: 345–361. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092412-155457

Harminc éve kezdték lebontani a vasfüggönyt. https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/05/02/harminc-eve-kezdtek-lebontani-a-vasfuggonyt (1. 8. 2019).

Horsman, Mathew in Andrew Marshall. 1995. After a Nation-State: Citizens, Tribalism and the New World Disorder. London: HarperCollins.

Huber, Ivanka. 2014. Družinsko življenje na Goričkem v 20. stoletju. V: Maja Godina Golija (ur.), Prekmurje – podoba panonske pokrajine. Ljubljana in Petanjci: Založba ZRC, ZRC SAZU, 171–184.

Ispán, Ágota Lídia (idr.). 2018. Complex Ethnographic Research Methods for the Study of Protected Areas and Border Communites at the Slovenian-Hungarian Border. Acta Ethnographica Hungarica 62 (2): 471–500. DOI: https://doi.org/10.1556/022.2018.63.2.12

Ispán, Ágota Lídia. 2019. Transformation of a Strictly Controlled Border Area into a Tourist Destination: Making Heritage in Communist Hungary. Traditiones 48 (1): 77–100. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480103

Josipovič, Damir. 2016. Porabski Prekmurci in meje Prekmurja. Anali PAZU HD 2 (1): 15-26.

Just, Franci. 2003. Sezonstvo in izseljenstvo v delih panonskih literarnih ustvarjalcev – pesem preseljevanj. V: Marina Lukšič Hacin (ur.), Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: Sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije: Zbornik razširjenih razprav mednarodne konference. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 367–385.

Just, Franci, Franc Kuzmič in Anton Vratuša (ur.). 2008. Goričko: Na zelenem otoku presahlega morja. Vodnik po znamenitostih občin z območja Krajinskega parka Goričko. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija Petanjci.

Kiss, Mária. 1981. Gazdasági - társadalmi és politikai viszonyok 1918 és 1945 között. V: Lajos Kuntár in László Szabó (ur.), Szentgotthárd: Helytörténeti, művelődéstörténeti, helyismereti tanulmányok. Szombathely: Szentgotthárd Nagyközség Tanácsa, 221–286.

Klobčar, Marija. 2014. Pesemsko izročilo Prekmurja: Obzorja spreminjanja in refleksije dediščine. V: Maja Godina Golija (ur.), Prekmurje – podoba panonske pokrajine. Ljubljana in Petanjci: Založba ZRC, ZRC SAZU, 11–30.

Komska, Yuliya. 2015. The Iron Curtain: The Cold War's Quiet Border. Chicago: The University of Chicago Press.

Kõresaar, Ene. 2014. Concepts around Selected Pasts: On ‘Mnemonic Turn’ in Cultural Research. Folklore 57: 7–28. DOI: https://doi.org/10.7592/FEJF2014.57.koresaar

Kosi, Jernej. 2018. The Imagined Slovene Nation and Local Categories of Identification: “Slovenes” in the Kingdom of Hungary and Postwar Prekmurje. Austrian History Yearbook 49: 87–102. DOI: https://doi.org/10.1017/S0067237818000103

Košič, Jožef. 1992. Življenje Slovencev med Muro in Rabo. Budimpešta [s. n.].

Koštric, Sandra. 2011. Od »slovenske Sibirije« do čarobne pokrajine neskončnih ravnin: Prekmurje v kontekstu slovenske nacionalne identitete: Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.

Kovács, Attila. 2000. O zgodovini Lendave. V: Boris Jesih in Albina Nećak Lük (ur.), Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru: 2. Urejanje medetničnih odnosov v Lendavi. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 23-44.

Kovács, Attila. 2006. Številčni razvoj prekmurskih Madžarov v 20. stoletju. Razprave in gradivo 48–49: 6–37.

Kovács, Attila. 2007. Agrarna reforma in kolonizacija na območju Dolnje Lendave med obema vojnama. Razprave in gradivo 53–54: 68−97.

Kovács, Attila. 2011. A magyarországi szlovének a magyar-jugoszláv kapcsolatok tükrében, 1945-56. V: Enikő A. Sajti (ur.), Magyarország és a Balkán a XX. században: Tanulmányok. Szeged: JATE Press, 65–80.

Kovács, Attila. 2013. Represija v Prekmurju med drugo svetovno vojno – primer internacije kolonistov iz okolice Dolnje Lendave v Sárvár. Prispevki za novejšo zgodovino 53 (1): 186–200. Dostopno na: http://sistory.si/11686/34914

Kovács, Attila. 2016. Demografsko praznjenje obmejnega, narodnostno mešanega območja v Prekmurju v dvajsetem stoletju – primer dvojezičnih naselij v občini Moravske toplice. V: Danijel Grafenauer in Katalin Munda Hirnök (ur.), Raznolikost v raziskovanju etničnosti: Izbrani pogledi. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 100–118.

Kozar, Ciril. 2017. Martinje: Vas pod Srebrnim bregom. Martinje: GOR-STOR d.o.o.

Kozar-Mukič, Marija. 1984. Slovensko Porabje / Szlovénvidék. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerza Edvarda Kardelja; Szombathely: Savaria Múzeum (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja - 20. stoletje).

Kozar-Mukič, Marija. 2000. Vpliv trianonske meje na način življenja Slovencev v okolici Monoštra. V: László Göncz (ur.), Pokrajina ob Muri in trianonska mirovna pogodba. Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti (Lendavski zvezki; 17), 95–96.

Kozar-Mukič, Marija. 2003. Arhivski podatki o izseljevanju porabskih Slovencev po drugi svetovni vojni. V: Marina Lukšič Hacin (ur.), Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: Zbornik razširjenih razprav mednarodne konference. Radenci, Slovenija, 22.-25. oktober 2002. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Migracije; 4), 111−118.

Kozorog, Miha. 2019. “They Feed Here And Live There”: Borderwork With Wildlife in Slovenia’s North-East Corner. Traditiones 48 (1): 191–211. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480108

Laine, Jussi P., Ilkka Liikanen in James W. Scott (ur.). 2018. Post-Cold War Borders: Reframing Political Space in the EU’s Eastern Europe. London: Routledge.

Lechevalier, Arnaud in Jan Wielgohs (ur.). 2013. Borders and Border Regions: Changes, Challenges and Chances. Bielefeld: Transcript Verlag. Dostopno na: https://www.jstor.org/stable/j.ctv1fxhcq

Lokar, Metka. 2014. Primorci in Istrani v Prekmurju - prišleki, ki niso več. V: Maja Godina Golija (ur.), Prekmurje – podoba panonske pokrajine. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 211-227.

Lorenčič, Aleksander. 2019. Oris gospodarskega razvoja Prekmurja od priključitve do danes. V: Žiga Zwitter (ur.), »Mi vsi živeti ščemo«: Prekmurje 1919: Okoliščine, dogajanje, posledice: Povzetki. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 67−68.

Low, Setha M. in Denise Lawrence-Zúñiga (ur.). 2003. The Anthropology of Place and Space: Locating Culture. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Luthar, Oto. 2008. Meja kot sindrom!?: Multi- in interkulturnost ter diferenciacija kultur v Prekmurju skozi 20. stoletje. V: Vera Klopčič in Anton Vratuša (ur.), Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah: Zbornik referatov na znanstvenem posvetu v Murski Soboti 9.11. novembra 2007. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Inštitut za narodnostna vprašanja, 33–40.

Macdonald, Sharon. 2012. Presencing Europe’s Past. V: Ullrich Kockel, Máiréad Nic Craith in Jonas Frykman (ur.), A Companion to the Anthropology of Europe. Malden, MA: Wiley Blackwell, 233–252.

Macdonald, Sharon. 2013. Memorylands: Heritage and Identity in Europe Today. London in New York: Routledge.

Maučec, Jože in Vilko Novak. 1945. Slovensko Porabje. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod OF.

Meinhof, Ulrike Hanna (ur.). 2002. Living (with)Border: Identity Discourses on East-West Borders in Europe. Aldershot: Ashgate.

Mód, Lászlo Balázs. 2019. “A Border that divides and connects”: Monuments and Commemorations on the Slovenian–Hungarian Border. Traditiones 48 (1): 101–116. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480104

Munda Hirnök, Katalin. 2003. Sezonstvo med porabskimi Slovenci v 19. in 20. stoletju. V: Marina Lukšič Hacin (ur.), Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: Zbornik razširjenih razprav mednarodne konference. Radenci, Slovenija, 22.-25. oktober 2002. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Migracije; 4), 119–128.

Munda Hirnök, Katalin. 2013. Represija nad Slovenci v Porabju v času Rákosijevega režima (1948–1956). Prispevki za novejšo zgodovino 53 (1): 201–212. Dostopno na: http://sistory.si/11686/34915

Munda Hirnök, Katalin. 2016. Življenje porabskih slovenskih deportirancev po zaprtju delovnih taborišč. Etnolog 26: 81-101. Dostopno na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-Z4GDKX7L

Munda Hirnök, Katalin in Mojca Medvešček. 2016. Čezmejna mobilnost porabskih Slovencev. Traditiones 45 (3): 89–111. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2016450305

Munda Hirnök, Katalin in Mojca Medvešek. 2017. Vloga katoliške cerkve pri ohranjanju slovenskega jezika v Porabju v preteklosti in danes. Bogoslovni vestnik 77 (3/4): 717–728.

Newman, David. 2011. Contemporary Research Agendas in Border Studies: An Overview. V: Doris Wastl-Walter (ur.), The Ashgate Research Companion to Border Studies. London: Routledge, 33–47. Dostopno na: https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315612782.ch2

Novak, Vilko (ur.). 1935a. Slovenska krajina: Zbornik ob petnajstletnici osvobojenja. Beltinci: Konzorcij.

Novak Vilko. 1935b. Slovstveno delo Slovenske krajine. V: Vilko Novak (ur.), Slovenska krajina: Zbornik ob petnajstletnici osvobojenja. Beltinci: Konzorcij, 34–39.

Novak, Vilko. 1976. Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov.

Novak, Vilko (ur.). 1988. Števan Kühar, Ljudsko izročilo Prekmurja. Murska Sobota: Pomurska založba.

Oates-Indruchová, Libora in Muriel Blaive. 2015. Border Visions and Border Regimes in Cold War Eastern Europe. Journal of Contemporary History 50 (3): 656–659. DOI: https://doi.org/10.1177/0022009415592687

Perovšek, Jurij. 2016. Delegacija SNOS v Prekmurju leta 1945. Studia Historica Slovenica 16 (2): 419–436.

Pojbič, Jože. 2019. Spomini z obeh strani železne zavese. Delo, 27. 6. https://www.delo.si/magazin/zanimivosti/spomini-z-obeh-strani-zelezne-zavese-199137.html (30. 8. 2019).

Prinčič, Jože 2008. Največja in uspešna slovenska podjetja v drugi polovici 20. stoletja. V: Jurij Fikfak, Jože Prinčič in Jeffrey David Turk(ur.), Biti direktor v času socializma: Med idejami in praksami. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Opera ethnologica Slovenica), 205–258.

Pšajd, Jelka. 2007. Če klonkaš, sa ti opre: Življenjske zgodbe iz Porabja. Murska Sobota: Pokrajinski muzej Murska Sobota.

Ravnik, Mojca. 1999. Družina in sorodstvo v slovenskem Porabju, v Prekmurju in slovenski Istri. Traditiones 28 (1): 331–342. Dostopno na: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-PJFNW2ND

Rojht, Ksenija. 2010. Prekmurska Gospoda na začetku 20. stoletja. Zgodovina za vse (1): 39–50.

Rose, Brian. 2004. The Lost Border: The Landscape of the Iron Curtain. Princenton: Princeton Architectural Press.

Sedar, Klaudija. 2014. Cerkvena ureditev Prekmurja skozi čas. V: Maja Godina Golija (ur.), Prekmurje – podoba panonske pokrajine. Ljubljana in Petanjci: Založba ZRC, ZRC SAZU, 141–154.

Sedar, Klaudija (ur.). 2018. Fajn je bilou: Zgodbe iz življenja Porabk in Porabcev. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica.

Sevastianov, Sergei V., Jussi P. Laine in Anton A. Kireev (ur.). 2015. Introduction to Border Studies. Vladivostok: Dalnauka.

Slavič, Matija. 1935. Prekmurske meje v diplomaciji. V: Vilko Novak (ur.), Slovenska krajina: Zbornik ob petnajstletnici osvobojenja. Beltinci: Konzorcij, 83–107.

Slovenija in evropski standardi varstva narodnih manjšin. 2002. Ljubljana: Informacijski dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, Inštitut za narodnostna vprašanja, Avstrijski inštitut za jugovzhodno Evropo (Zbirka Slovenija in Svet Evrope; 21).

Spalová, Barbora in Jakub Grygar (ur.). 2006. Anthropology at Borders: Power, Culture, Memories. Praha: FHS UK a MKC Prague.

Spomenik graničarjem / Határőr Emlékhely Apátistvánfalva. Slovenski prevod razstavnih panojev V01–V10. Arhiv ISN, ZRC SAZU.

Stipkovits, Ferenc. 1994. Porabski Slovenci: Dodatki k zgodovini porabskih Slovencev 1945-1949. Celldömölk: Módszertani Szakcsoport.

Straczuk, Justyna. 2012. Local Practices of European Identity on the New Eastern Borders of the EU. V: Ullrich Kockel, Máiréad Nic Craith in Jonas Frykman (ur.), A Companion to the Anthropology of Europe. Malden, MA: Wiley Blackwell, 199–211.

Svašek, Maruška. 2000. Borders and Emotions: Hope and Fear in the Bohemian-Bavarian Frontier Zone. Ethnologia Europaea 30 (2): 111–126. DOI: https://doi.org/10.16995/ee.910

Svenšek, Ana. 2019. Porabje: Samosvoj košček zemlje, kjer kljub vsemu še živijo Slovenci. https://www.rtvslo.si/prekmurje/porabje/porabje-samosvoj-koscek-zemlje-kjer-kljub-vsemu-se-zivijo-slovenci/479500 (15. 10. 2019).

Šarf, Fanči. 1988. Občina Lendava. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerza Edvarda Kardelja (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja - 20. stoletje).

Ustava SRS. 1974. Ustava Socialistične republike Slovenije. Uradni list SRS 6/74.

Vratuša, Anton. 2008a. Panonski prostor in ljudje med dvema tromejama. V: Vera Klopčič in Anton Vratuša (ur.), Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah: Zbornik referatov na znanstvenem posvetu v Murski Soboti 9.11. novembra 2007. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Inštitut za narodnostna vprašanja, 18–32.

Vratuša, Anton. 2008b. Prekmurski človek nekdaj in zdaj. V: Mitja Slavinec (ur.), Zgodovinska identiteta sveta ob Muri: 6. Znanstvena konferenca PAZU. Murska Sobota 5. in 6. december 2008. Murska Sobota: Pomurska akademsko znanstvena unija, 6–8.

Vrbnjak, Viktor. 2007. Prekmurje po prvi svetovni vojni. V: Franc Kuzmič (ur.), Zbornik soboškega muzeja. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 71–116.

Vršič, Nataša. 2004. Kulturno približevanje Prekmurja Sloveniji 1919–1941. Kronika 52 (1): 73–90.

Wastl-Walter, Doris (ur.). 2011. The Ashgate Research Companion to Border Studies. London: Routledge.

Wilson, Thomas M. 2012. The Europe of Regions and Borderlands. V: Ullrich Kockel, Máiréad Nic Craith in Jonas Frykman (ur.), A Companion to the Anthropology of Europe. Malden, MA: Wiley Blackwell, 163–180.

Wilson, Thomas M. in Hasting Donnan. 1998. Nation, State and Identity at International Borders. V: Thomas M. Wilson in Hastings Donnan (ur.), Border Identities: Nation and State at International Frontiers. Cambridge: Cambridge University Press, 1–30.

Wilson, Thomas M. in Hasting Donnan (ur.). 2012. A Companion to Border Studies. Malden, MA: Wiley Blackwell.

Zelko, Ivan. 1996. Zgodovina Prekmurja: Izbrane razprave in članki. Murska Sobota: Pomurska založba.

Zhurzhenko, Tatiana. 2011. Borders and Memory. V: Doris Wastl-Walter (ur.), The Ashgate Research Companion to Border Studies. London: Routledge, 63–84.

Živojinović, Dragoljub R. 2017. Douglas Wilson Johnson. Balcanica 48: 219–228.

Published

19.12.2019

How to Cite

Munda Hirnök, K., & Slavec Gradišnik, I. (2019). Borders and Border Memories. Traditiones, 48(1), 27–75. https://doi.org/10.3986/Traditio2019480102

Issue

Section

ZAVAROVANA OBMOČJA OB SLOVENSKO-MADŽARSKI MEJI / PROTECTED AREAS ALONG THE SLOVENIAN-HUNGARIAN BORDER