Manuscript Songbooks: Between Religious and Folk

  • Marjeta Pisk ZRC SAZU, Institute of Ethnomusicology, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Keywords: manuscript songbooks, church songs, folk songs, oral and written, heritage

Abstract

Manuscript songbooks as a very important source have only partly been taken into account in research on church songs and religious folk songs and in the process of folklorization of art songs. This article analyzes the reasons for researchers’ lack of interest of in this topic, and it presents the problems of genre demarcation in manuscript songbooks, which contain both church songs and folk songs. Discussion of the relations between institutional religious and folk elements are complemented by the interplay between written and oral material.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alasia da Sommaripa, Gregorio. 1607. Vocabolario Italiano, e Schiauo: che contiene vna breue instruttione per apprendere facilmente detta lingua Schiaua, le lor ordinarie salutationi, con vn ragionamento famigliare per li viandanti: aggiuntoui anco in fine il Pater noster, l'Aue Maria, il Credo, i Precetti di Dio, e della S. Chiesa, con alcune lodi spirituali solite à cantarsi da questi popoli nelle maggiori solennità dell'anno / raccolto da Fra Gregorio Alasia da Sommaripa. In Vdine: appresso Gio. Battista Natolini.

Ameln, Konrad. 1960. Lied, C. Das Kirchenlied. V: Friedrich Blume (ur.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 8. Kassel [idr.]: Metzler [idr.], 781.

Andohtlive. 1756. Andohtlive pejsme na u'se taille s. mashe: u' vishi: Freut euch ihr liebe Seelen etc. Graz: Widmanstätt. Erben.

Bäumker, Wilhelm. 1886–1911. Das katolische Kirchenlied in seinen Singweisen I–IV. Freiburg.

Bihler, Anton. 1849a. Povabilo na slovenske cerkvene pesmi. Kmetijske in rokodelske novice 7 (32), 8. 8.: 102 (29. dokladni list k 32. listu Novic 1849). Dostopno na: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-YD65G1EO

Bihler, Anton. 1849b. Koroške cerkvene pesmi: Cerkveno leto. Ljubljana: Blaznik.

Bichler, Anton. 1852. Cerkveno leto ali Pesmi z napevi za vse nedele ino praznike. Celovec: J. Leon.

Burke, Peter. 1983. Popular Culture in Rarly Modern Europe. New York [idr.]: Harper & Row.

Canti liturgici. 2017. Canti liturgici di tradizione orale: Le ricerche dell’ultimo decennio. Venezia: Fondazione Levi. http://www.fondazionelevi.it/canti-liturgici-tradizione-orale-le-ricerche-dellultimo-decennio/ (12. 11. 2018).

Čandek, Janez, Janez Ludvik Schönleben, Jurij Dalmatin in Tomaž Hren. 1672. Evangelia inu lystuvi: na v'se nedele inu jmęnitne prasnike, ceiliga léita, po catholiski vishi, inu po teh ponoulenih mashnih bukvah resdeléni: vsem catholishkim slouenskim cerkuam, stupráu v'Krainski deshéli, k' dobrimu, is Latinskiga na Slovenski jesik suestu prelosheni, inu s'nouizh poprauleni.

Dajnko, Peter. 1824. Opravilo svete meše, spovedne ino druge prilične molitbe za katolške kristjane. Radgona.

Deutsch, Walter in Gerlinde Hofer. 1969. Die Volksmusiksammlung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (Sonnleithner-Sammlung). I. Teil. Wien: Verlag A. Schendl.

Direktorij. 2003. Direktorij za ljudske pobožnosti in bogoslužje. Kongregacija za bogoslužje in zakramente (pripr.). Ljubljana: Družina (Cerkveni dokumenti; 102).

Ditmajer, Nina. 2017. Romarske pesmi v Foglarjevi pesmarici (1757–1762). V: Aleksander Bjelčevič idr. (ur.), Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja; 36), 75–82.

Dolinar, Luka. 1829. Peşme v' nedele zeliga leta. Ljubljana: Joshef Sassenberg.

Dolinar, Luka. 1833. Peşme v' godove in prasnike zeliga leta. Ljubljana: Joshef Blasnik.

Dolinar, Luka. 1841. Vishe sa pesme od svetnikov in od svetniz v Ljubljanski shkofiji samo v poddrushnizah zheshenih. Ljubljana: Joshef Blasnik.

Dolinar, Luka. 1848. Mnoge şvete peşme. Ljubljana: Ignazi Klemens.

Domej, Teodor. 2014. Cerkvena pesem v 18. in 19. stoletju, podcenjena zvrst slovenske pisne in ustne jezikovne kulture. V: Andreas Leben, Martina Orožen in Erich Prunč (ur.), Beiträge zur interdisziplinären Slowenistik / Prispevki k meddisciplinarni slovenistiki: Festschrift fur Ludwig Karničar zum 65. Geburtstag. Graz: Leykam, 243–250.

Einspieler, Klaus. 2012. Svetopisemski, teološki in liturgični vidiki. V: Simon Trießnig in Peter Svetina (ur.), Loška cerkvena pesmarica iz leta 1825. Celovec: Mohorjeva družba in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, 187–197.

Emeršič, Cecilija in Štefan Ferenčak. 2008. Cerkvena glasba za šolsko leto 2008/2009. (Pred. in dop. izd. dosedanjih skript.). Dostopno na: http://www.liturgija.si/wp-content/uploads/2009/11/Skripta-EP-2008-popravljena.pdf

Ene duhovne pesmi. 1563. Ene duhovne Pejʃni, katere ʃo ʃkusi Primosha Truberja vta ʃlouenʃki yeʃik istolmazhene, inu vshe ʃeday kdrugimu maly drukanu. Sa leteimi ye tudi en drugi deil kerʃhanʃkih peiʃni. Geistliche Lieder in der Windischen Sprach, Sampt andern zugethonen Psalmen vnnd Christlichen Liedern, wolche von ettlichen gutthertzigen Christen, auss der teutschen Sprach in die Windische verdolmetscht, so hernach im andern theil dises Buchlins gefunden werden.

Ferenčak, Štefan Alojzij. 2005. Viri in predloge pesmi v Tinjskem rokopisu. V: Martina Orožen, Zinka Zorko in Emil Tokarz (ur.), Tinjska rokopisna pesmarica. Maribor: Slavistično društvo (Zora; 40), 304–343.

Freut euch. Freut euch ihr lieben Seelen. https://www.volksliederarchiv.de/freut-euch-ihr-lieben-seelen/ (2. 3. 2019).

GNI GZ 69. Rokopisna zbirka. Zapuščina J. Glonarja. Mapa 69. Pesmarica (Nabožna) (Poslal Čarè). JAK. WANG iz Beljaka. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI OSNP 8177. Zbirka Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi. Pesem št. 8177. Alojzija Cerar, Konfin na Gorenjskem, 1910. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI OSNP 8244. Zbirka Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi. Pesem št. 8244. Jožefa Trontel, 1912. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI OSNP 8245. Zbirka Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi. Pesem št. 8245. Jera Kumše, Tomišelj pri Igu, 1907. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI OSNP 9630. Zbirka Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi. Pesem št. 9630. Antonija Tepina, Stražišče pri Kranju, 8. 9. 1912. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI OSNP 9911. Zbirka Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi. Pesem št. 9911. Medgorje, 1909. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI RZ 58. Rokopisna zbirka. Mapa 58. Pesmarica Juri Starz. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI RZ 389. Rokopisna zbirka. Mapa 389. Meta Polda, 1858. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI RZ 400. Rokopisna zbirka. Mapa 400. Pesmarica Josipine Bučar. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI RZ 471. Rokopisna zbirka. Mapa 471. Neizdana zbirka Gesellschaft-a der Musikfreunde iz leta 1819 (t. i. Sonnleithnerja zbirka), kopije. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI RZ 486. Rokopisna zbirka. Mapa 486. Pesemske bukve sa zelo leto, spiʃal Janes Osimk v Višnji Gori v letih 1827–1852. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI RZ Kokošar. Rokopisna zbirka. Zapuščina I. Kokošarja. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

GNI RZ Kokošar, Stare cerkvene. Rokopisna zbirka. Zapuščina I. Kokošarja. Stare cerkvene pesmi pred 1800: Cerkvene pesmi stareje (iz prešlega stoletja). Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU.

Golež Kaučič, Marjetka. 2003. Ljudsko in umetno: Dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Goody, Jack. 1993 (1987). Med pisnim in ustnim: Študije o pisnosti, družini, kulturi in državi. Ljubljana: Škuc in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Studia humanitatis).

Goody, Jack. 2000. The Power of the Written Tradition. Washington: Smithsonian Institution Press.

Grafenauer, Ivan. 1916a. Stiški (ljubljanski) rokopis. Dom in svet 29 (9–10): 239–243.

Grafenauer, Ivan. 1916b. Drobci iz starejše kulturne in slovstvene zgodovine. Čas 10 (6): 299–319.

Grafenauer, Ivan. 1942. »Ta stara velikonočna pejsen« in še kaj. Čas XXXVI (6–10): 89–138.

Grafenauer, Ivan. 1952. Narodno pesništvo. V: Ivan Grafenauer in Boris Orel (ur.), Narodopisje Slovencev II. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 12–102.

Gruden, Josip. 1915. Šola pri sv. Nikolaju in ljubljansko nižje šolstvo po reformacijski dobi. Kulturno-zgodovinska študija. Carniola: Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 6 (1–2): 1–21.

Hofer, Anton. 1995. Volksmusik in Niederösterreich: Teil I. Stubenvoll, Franz, Geistliche Lieder aus der Weinviertler Singtradition. Wien, Köln in Weimar: Böhlau (Corpus Musicae Popularis Austriacae; 3/1).

Höfler, Janez. 1975. Slovenska cerkvena pesem v 18. stoletju: Tipološki prikaz njenega glasbenega stavka. Ljubljana: SAZU.

Ivančič Kutin, Barbara. 2006. Vpliv konteksta kraja in časa na pripovedovanje folklornih pripovedi. V: Irena Novak Popov (ur.), Slovenska kratka pripovedna proza. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 627–634.

Japelj, Jurij. 1784. Zerkvene pesmi, litanie inu molitve per boshji slushbi: is Nemshkiga na Slovensko prestavlene. Lublana: Ignac Alojz Kleinmayr.

Jeran, Luka in Andrej Zamej(i)c. 1855. Jesuşa in Marije dvoje naj svetejshi Şerze: molitevne bukve za vse, ki Jesusovo in Mariino Şerze poboshno zhastijo, in slasti sa brate in sestre téh neomadeshanih Şerz. Ljubljana: Janez Giontini.

Kidrič, France. 1925. Primož Lavrenčič in njegova cerkvena pesmarica (Iz predštudij za zgodovino slov. cerkvene pesmi). Časopis za zgodovino in narodopisje 20: 81–85.

Kienle, Ambrosius. 1893. Kleines Kirchenmusikalisches Handbuch. Freiburg.

Kirchenchoral. 1844. Kirchenchoral- und Melodienbuch: Für Freunde alter Kirchengesänge von einem katholischen Pfarrer. Köln: Schauberg.

Klapše, Pavel Franc. 1757 (1743). Synopsis catechetica tu je: Sbrani nauk karshanski, u' kratkih besedah sapopaden, taku dobru sa poduzhiti te nevedne u' karshanski véri: koker tudi visha te prezhastite molitve s. roshenkranza, si svojmi skriunustmi, inu odpustki: nuzne buquize v'sem zhastitim, inu vissoku urednim gospudam farmanam ... te nyh pashi podloshne karshanske ouzhize poduzhiti. Lublana: Anna Elisabetha Raichhardt.

Klobčar, Marija. 2014. Pesemsko obveščanje in ustvarjanje tradicije. Traditiones 43 (3): 87–110. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2014430401

Klobčar, Marija. 2018. »O poslušajte eno grozovitno zgodbo«: Pesemski letaki z osupljivimi novicami. V: Urška Perenič in Aleksander Bjelčevič (ur.), Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja; 37), 159–168.

Kotnik, Janko. 1929. Slovenski rokopis z Leš pri Prevaljah iz sredine 18. stoletja. Časopis za zgodovino in narodopisje 25: 174–189.

Kovačič, Mojca. 2014. Posnetki vokalnih zasedb Glasbene matice in podoba ljudske pesmi v času prvih gramofonskih snemanj na Slovenskem. Traditiones 43 (2): 75–97. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2014430204

Kozorog, Miha. 2010. »Pa Tminu se patiepaje«: Življenjski svet lokalne skupnosti mladih v uglasbenih besedilih: Prvi del, Uglaševanje. Glasnik SED 50 (3–4): 33–41.

Kozorog, Miha. 2011. Nekaj pripomb za več družbenega konteksta v slovenski folkloristiki. Traditiones 40 (3): 27–50. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400303

Kramar, France. 1929a. Katere stare cerkvene pesmi z napevi sem zapisal med slovenskim narodom. Cerkveni glasbenik 52 (7–8): 111–113.

Kramar, France. 1929b. Katere stare cerkvene pesmi z napevi sem zapisal med slovenskim narodom. Cerkveni glasbenik 52 (9–10): 140–143.

Kramar, France. 1929c. Katere stare cerkvene pesmi z napevi sem zapisal med slovenskim narodom. Cerkveni glasbenik 52 (11–12): 176–178.

Krebsova pesmarica. Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja. NRSS 22. Dostopno na: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_022/VIEW/

Kumer, Zmaga. 1958. Slovenske prireditve srednjeveške božične pesmi Puer natus in Bethlehem. V: Razprave. [Razred 2], Razred za filološke in literarne vede / Dissertationes. Classis 2, Philologia et litterae; 3. Ljubljana: SAZU, 65–164.

Kumer, Zmaga. 1961. Predreformacijsko izročilo v slovenskih protestantskih pesmaricah in poznejšem razvoju. Slovenski etnograf 14: 115–134.

Kumer, Zmaga. 1992. Ljudske nabožne pesmi na Slovenskem. Traditiones 21: 85–104.

Lavrenčič, Primož. 1752. Missionske catholish karshanske pejssme. Celovec: Joannes Frid. Kleinmayr.

Legiša, Lino. 1973. Liber Cantionum Carniolicarum. Kalobški rokopis. Ljubljana: SAZU (Dela; 27).

Leydi, Roberto. 1995 (1991). Druga godba: Etnomuzikologija. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Studia humanitatis).

Logar, Engelbert. 2014. Handschriftliche geistliche Liedersammlungen der Kärntner Slowenen. V: Andreas Leben, Martina Orožen in Erich Prunč (ur.), Beiträge zur interdisziplinären Slowenistik / Prispevki k meddisciplinarni slovenistiki: Festschrift fur Ludwig Karničar zum 65. Geburtstag. Graz: Leykam, 269–278.

Logar, Engelbert. 2016. Geistliche handschriftliche Lieder- und Kirchenliedersammlungen. V: Katja Sturm-Schnabl in Bojan-Ilija Schnabl (ur.), Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška: Von den Anfängen bis 1942. Band 2: J-Pi. Wien: Böhlau, 816–826.

Logar, Engelbert. 2017. Izbrane koroške rokopisne pesmarice v bohoričici. V: Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin in Urška Perenič (ur.), Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja; 36), 53–63.

Macchiarella, Ignazio. 1992. Il canto paraliturgico. V: Giampaolo Mele in Pietro Sassu (ur.), Primo Convegno di Studi: Liturgia e Paraliturgia nella Tradizione Orale. Centro di Cultura Popolare U.N.L.A. Santu Lussurgiu. Cagliari: Editrice Universitas, 115–135.

Majar, Matija. 1846. Pesmarica cerkevna ali Svete pesme, ki jih pojó ilirski Slovenci na Štajerskim, Krajnskim, Koroškim, Goriškim in Benatskim in nektere molitvice, litanije in svet križoven pot. Celovec: Janez Leon.

Maurizio, Leonardo da Porto. 1843. Pot Svetiga Krisha. Gradec: J. A. Kienreich.

Muršič, Rajko. 2000. Trate vaše in naše mladosti: Zgodba o mladinskem in rock klubu 1. Ceršak: Subkulturni azil.

Nepodp. 1878a. Iz govora po blagoslovljenji novih orgelj v Šen-Tilju poleg Velenja 29. junija t. l. Cerkveni glasbenik 1 (6): 49–50.

Nepodp. 1878b. Iz ? Cerkveni glasbenik 1 (8): 69–70.

Novak, Vilko. 1974. Prekmurske rokopisne pesmarice. Jezik in slovstvo 19 (6–7): 212–217.

NUK Ms 1318. Pesmarica Jožefa Ambrožiča, 8 zv. (1771–1793). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisni oddelek.

Ogrin, Matija. 2016. Kodikološki opis rokopisa in besedilno izročilo Kapelskega pasijona. V: Erich Prunč in Matija Ogrin (ur.), Kapelski pasijon. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU in Celjska Mohorjeva družba, 459–510.

Orel, Irena. 2011. Od znanega k manj znanemu v 18. stoletju: Od Škofjeloškega do Osapskega pasijona, od Stržinarjeve do Kadunčeve pesmarice, od pridig Janeza Svetokriškega do rokopisnih pridig s Koroškega. V: Miha Preinfalk (ur.), Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU in Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 389–405.

Paglovec, Franc Mihael. 1733. Cantilenae variae partim antiquae partim novae in hunc libellum transcriptae, ne pereant, et oblivioni dentur ac ut posteris devoto usui esse queant. Šmartno v Tuhinju: Wider.

Paglovec, Franc Mihael. 1741. Evangelia, inu branie: na nedele, inu prasnike zhes celu leitu, is latinskiga na crainski jesik svestu, inu skerbnu preloshene, popraulene, inu pogmerane ... Ljubljana: Adam Friderik Reichhardt.

Parhamer, Ignaz. 1760 (1750). Catechismus, tu je Bukvize tiga isprashuvania is pet shtukou kershanskiga navuka. Zhastitiga paterja Petra Canisiusa is Tovarshtva Jesusoviga: k' shpoganio vsih gospudou faimashtrou, duhounih oskerbnikou. Lublana: Joann. Georg. Heptnerio.

Peſm k sazhetku S. Maſhe. Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja. NRSS 50. Dostopno na: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_050/VIEW/

Philipp, brat. 1904. Kartuzijanskega brata Filipa Marijino življenje. Matija Zemljič (prev.). Maribor: [prevajatelj].

Pisk, Marjeta. 2008. Raziskave ljudske pesmi: Med tekstom in kontekstom. Traditiones 37 (1): 99–111. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370105

Pisk, Marjeta. 2017. Rokopisne pesmarice v Kokošarjevi zapuščini. V: Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin in Urška Perenič (ur.), Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja; 36), 65–74.

Pisk, Marjeta. 2018. Zbirke »mrtvečih pesmi«: Iz rokopisnih v tiskane zbirke ali obratno? V: Urška Perenič in Aleksander Bjelčevič (ur.), Starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja; 37), 25–32.

Potočnik, Blaž. 1827. Svete pesmę za vse velęke praznęke in godove med letam. Ljubljana: Leopold Eger.

Potočnik, Blaž. 1837. Svete pesmę za praznęke in godove med letam. Ljubljana: Jožef Blaznik.

Praßl, Franz Karl. B. n. l. Kirchengesangbuch. Oesterreichisches Musiklexikon online. Dostopno na: https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_K/Kirchengesangbuch.xml

Qualizza, Marino. 1999. Se zmisleš. Canti popolari. Stregna: Comune di Stregna.

Rakuša, Fran. 1890. Slovensko petje v preteklih dobah: Drobtinice za zgodovino slovenskega petja. Ljubljana: Narodna tiskarna.

Ramovš, Fran. 1920. Zanimiv koroško-slovenski rokopis. Časopis za slovenski jezik, kulturo in zgodovino 2: 282–295.

Redeskini, Maksimilijan. 1775. Osem inu shestdeset sveteh pesm, katire so na proshnje, inu poshelenje vezh brumneh dush skerbnu skup sbrane, pobulshane inu pogmirane, k vezhe zhaste boshje temu slishnemu pak k' duhovnemu troshtu, inu podvuzhenju na sivitlobo dane. Ljubljana. Dostopno na: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-30JQOYE4

Rupel, Mirko. 1934. Slovenski protestantski pisci. Ljubljana: Tiskovna zadruga.

Rupnik, Gašper. 1784. Peisme od kershanskiga vuka po versti tega katechisma, katiri je na povelo Zesarske svetlusti na deshele vun poslan: sraunu eniga perdauka teh peisem per sveti mashi, inu shegnu. Lublana: Ign. Kleinmajer.

Scheinigg, Janez. 1889. Narodne pesni koroških Slovencev. Ljubljana: Kleinmayr in Bamberg.

Schepping, Wilhelm. 1974. Die „Purifizierung“ des geistlichen Liedes im 19. Jahrhundert aus der Sicht der Musikalischen Volkskunde: (Teil I). Jahrbuch für Volksliedforschung 19: 21–52. DOI: https://doi.org/10.2307/846569

Schepping, Wilhelm. 1975. Die „Purifizierung“ des geistlichen Liedes im 19. Jahrhundert aus der Sicht der Musikalischen Volkskunde: (Teil II). Jahrbuch für Volksliedforschung 20: 9–36. DOI: https://doi.org/10.2307/846645

Schneider, Manfred. 1998. Volksmusik in Tirol: Lieder für die Weihnachtszeit nach Tirolen Quellen. Wien, Köln, Weimar: Böhlau (Corpus Musicae Popularis Austriacae; 9).

Slavenske drobtince. 1852. Slavenske drobtince. Slovenska bčela: Podučen in kratkočasen list 3 (42): 343–344.

SLP 2. 1981. Slovenske ljudske pesmi: Druga knjiga: Pripovedne pesmi. Zmaga Kumer (idr., ur.). Ljubljana: Slovenska matica.

SLP 3. 1992. Slovenske ljudske pesmi: Tretja knjiga: Pripovedne pesmi. Marko Terseglav (idr., ur.). Ljubljana: Slovenska Matica.

Smolik, Marijan. 1996. Spokorni del bogoslužja v času Brižinskih spomenikov. V: Janko Kos idr. (ur.), Zbornik Brižinski spomeniki. Ljubljana: SAZU, 97–102.

Smolik, Marijan. 2005. Nekaj malega o vsebini pesmi v Tinjskem rokopisu. V: Martina Orožen idr., Tinjska rokopisna pesmarica. Maribor: Slavistično društvo (Zora; 40), 301–303.

Smolik, Marijan. 2011. Odmev verskih resnic in kontroverz v slovenski cerkveni pesmi od začetkov do konca 18. stoletja. Matija Ogrin (ur.). Druga, pregledana izdaja, prva elektronska izdaja. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Dostopno na: http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:ovr/VIEW

SNP 3. 1904–1907. Slovenske narodne pesmi: 3. zvezek. Karel Štrekelj (ur.). Ljubljana: Slovenska matica.

Stanič, Valentin. 1826. Molitve in premishlovanja per objiskovanju shtirih k' sadoblenju odpustika svetiga-lèta odlozhenih zerkva: katerim je spredpostavljen kratki nauk od svetiga léta 1826: s' perstav'kam 41 zerkvenih ino drugih pesm sa kmete ino mlade ljudi. Gorica.

Starec, Roberto. 1992. Laude e canti paraliturgici nella tradizione veneta. V: Giampaolo Mele in Pietro Sassu (ur.), Primo Convegno di Studi. Liturgia e Paraliturgia nella Tradizione Orale. Centro di Cultura Popolare U.N.L.A. Santu Lussurgiu. Cagliari: Editrice Universitas, 115–135.

Stržinar, Ahacij. 1729. Catholish kershanskiga vuka peissme: katére se per kershánskimo vuko, Boshyh potyh, per svétimu missiónu; inu slasti per svétimo Francisco Xaverio na Strashe Górniga Gradu fare nuznu poyo. Kir ie vsaki dan sa vsákiga romária popólnoma odpustik enkrat v' letu: pogmérane inu na svitlóbo dane. Nemshki Gradz: Widmanstadianskih Erbizhah.

Suppan, Wolfgang. 1975. Hymnologie und Volksliedforschung. V: Rolf W. Brednich, Lutz Röhrich in Wolfgang Suppan (ur.), Handbuch des Volksliedes: Band II: Historisches und Systematisches – Interethnische Beziehungen-Musiketnologie. München: Wilhelm Fink Verlag, 517–525.

Šivic, Urša. 2002. Muzikološki vidik preobražanja umetne pesmi druge polovice 19. stoletja v ponarodelo. Muzikološki zbornik 38: 125–130.

Šivic, Urša. 2008. Po jezeru bliz Triglava: Ponarodevanje umetnih pesmi iz druge polovice 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Šivic, Urša. 2014. Gramofonske plošče z 78 obrati na minuto – izraz ponarodelosti ali vzrok zanjo? Traditiones 43 (2): 155–175. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2014430208

Traditiones. 2014. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (1934–2014) / Institute of Ethnomusicology ZRC SAZU (1934–2014). Traditiones 43 (2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/issue/view/GNI/showToc

Trinko, Ivan. 1951. Naše molitve: Molitvenik za Beneške Slovence. Gorica: [I. Trinko].

Vidmar, Luka. 2017. Odmevi božjih poti, češčenj in podob svetnikov na Gorenjskem v Paglovčevi pesmarici Cantilenae variae. V: Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin in Urška Perenič (ur.), Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja; 36), 23–31.

Volkmer, Leopold. 1783. Pesme k - tem opravili te svete meshe: s - toj pesmoj pred predgoj, is nemshkega na slovensko prestavlene sa fare Optuiske dehantie. Gradec: Franz Anton Royer.

Voragine, Jacobus de. 1995. The Golden Legend: Readings on the Saints. Volume I and II. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Vrhovnik, Ivan. 1934. Slovenščina v ljubljanskih cerkvah. Kronika slovenskih mest 1 (1): 35–42.

Published
2019-06-28
How to Cite
1.
Pisk M. Manuscript Songbooks: Between Religious and Folk. Traditiones [Internet]. 2019Jun.28 [cited 2020Aug.12];48(2):69-5. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/7743
Section
OBREDNE PESMI MED LITURGIJO IN LJUDSKIM IZROČILOM / RITUAL SONGS BETWEEN LITURGY AND FOLK TRADITION