OBREDNE, NABOŽNE IN MRLIŠKE PESMI V PREPLETU Z LJUDSKIM IZROČILOM
RITUAL, RELIGIOUS AND FUNERAL SONGS INTERWOVEN WITH THE FOLK TRADITION

Drago Kunej

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480201

Abstract

Članek izhaja iz raziskav pri skupnem madžarsko-slovenskem projektu in predstavlja spoznanja študij, še posebej v povezavi z osrednjo tematiko, tj. mrtvečimi pesmimi v Prekmurju in Porabju. Mrtveče pesmi in tudi nekatere druge obredne in nabožne pesmi so bile do nedavnega deležne manjše pozornosti folkloristov in etnomuzikologov, zato so predstavljena nekatera spoznanja, nastala pri projektnem delu in ob širšem premisleku o obrednih, nabožnih in mrliških pesmih ter njihovem prepletanju z ljudskim izročilom.

***

The paper is based on the research carried out in the framework of a joint Hungarian-Slovenian project and presents the research results, especially in relation to the central research topic – dirges in Prekmurje and the Rába Valley. Previously, dirges and some other ritual and religious songs received scant attention from folklorists and ethnomusicologists. The paper thus presents some findings achieved by the project work and some broader insights into the ritual, religious and funeral songs, and the way they are interwoven with folk tradition.

Keywords

mrtveče pesmi; religiozno; smrt; pesmarice; Prekmurje in Porabje; obsmrtni in pogrebnih obredi; ljudske pesmi // dirges; religious; death; songbooks; Prekmurje and Rába Valley (Porabje); funeral rituals; folk songs

Full Text:

PDF

References

Avsenik Nabergoj, Irena. 2019. Posebnosti judovskih žalostink in žalnih obredov v protijudovskem okolju. Traditiones 48 (2): 19–47. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480202

B. n. a. [1967?]. Slovenska ljudska pesem: Dokumentarni posnetki glasbeno-narodopisnega instituta v Ljubljani. Gramofonska plošča. Zagreb: Jugoton.

Brozovič, Maruša. 2019. Smrt, vnebovzetje in vloga Božje Matere Marije v verski tradiciji ter slovenskih legendarnih in nabožnih ljudskih pesmih. Traditiones 48 (2): 49–67. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480203

Dravec, Josip. 1957. Glasbena folklora Prekmurja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Dela SAZU, 2. razr.: 11; ISN; 2).

Kardoš, Janoš. 1929. Krsztsanszke mrtvecsne peszmi. Drügo vödánye. Murska Sobota: Prekmurska tiskarna.

Klobčar, Marija. 2002. Štajerska slovesa – odsev družbene razslojenosti ali enakosti med ljudmi. Traditiones 31 (2): 7–22. Dostopno na: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-KCYYTJDI

Klobčar, Marija, Peter Vendramin in Urša Šivic. 2010. Spejvaj nama, Katica: Ljudske pesmi Prekmurja. Zvočni CD. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kozar, Ciril (ur.). 2011. Poslušajte vsi ljudje: Porabska pesmarica. Gornji Senik: Državna slovenska samouprava.

Kumer, Zmaga. 1963. Neznane vrednote: »Mrtveča« pesem iz Prekmurja. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 5 (1): 1.

Kumer, Zmaga (ur.). 1975. Pesem slovenske dežele. Maribor: Založba Obzorja.

Kumer, Zmaga. 1997. Židje v slovenski ljudski pesmi. Muzikološki zbornik 33: 91−95.

Kumer, Zmaga. 1999. Zlati očenaš: Slovenski ljudski pasijon. Ljubljana: Družina.

Kumer, Zmaga (ur.). 2003. Ena urca bo príšla: Mrliške pesmi na Slovenskem. Ljubljana: Družina.

Kunej, Drago. 2014. Gramofon v službi sakralne glasbe? Muzikološki zbornik 50 (2): 279–291. DOI: https://doi.org/10.4312/mz.50.2.279-291

Kunej, Drago in Rebeka Kunej. 2016. Glasba z obeh strani: Gramofonske plošče Matije Arka in Hoyer tria. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU in Rokodelski center Ribnica.

Ljudski pevci Zveze Slovencev Gornji Senik. 2006. Že spunjeno. Zvočni CD [z dodatnim PDF gradivom na nosilcu]. Murska Sobota: Pokrajinski muzej Murska Sobota.

Pisk, Marjeta. 2018. Zbirke »mrtvečih pesmi«: Iz rokopisnih v tiskane zbirke ali obratno? V: Urška Perenič in Aleksander Bjelčevič (ur.), Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja; 37), 25–32. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.37.25-32

Pisk, Marjeta. 2019. Rokopisne pesmarice – med religioznim in ljudskim. Traditiones 48 (2): 69–95. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480204

Prelovšek, Anita. 2019. Tradicija ljudskih pesmi v glasbi sodobnih pogrebnih slovesnosti. Traditiones 48 (2): 97–112. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480205

Pšajd, Jelka. 2017. Čez ta prag me bodo nesli, ko zatisnil bom oči: Smrtne šege in pogrebne prakse Pomurja in Porabja. Murska Sobota: Pomurski muzej Murska Sobota.

Richter, Pál. 2019. Organ Accompaniment Practices of Uneducated Cantors in Small Villages of the Carpathian Basin. Traditiones 48 (2): 133–147. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480207

Sijarto, Števan. 1796. Mrtvecsne peszmi, stere szo szti sztári píszm vküp pobráne, pobougsane, ino, na haszek szlovenszkoga národa zdaj oprvics na szvetloszt dáne. Szombotel: Sziesz Anton.

SLP 3. 1992. Slovenske ljudske pesmi: Tretja knjiga: Pripovedne pesmi. Marko Terseglav (idr., ur.). Ljubljana: Slovenska matica.

Šivic, Urša. 2019a. Mrtveče pesmi v porabsko-prekmurskem prostoru. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 59 (1): 59–69.

Šivic, Urša. 2019b. Vloga ljudskih kantorjev in pogrebnih pevcev v prekmurskem in porabskem prostoru. Traditiones 48 (2): 113–131. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480206

Traditiones. 2014. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (1934–2014) / Institute of Ethnomusicology ZRC SAZU (1934–2014). Traditiones 43 (2). https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/issue/view/GNI/showToc

Weber, Jane. 2019. Charley Patton med sakralnim in profanim. Traditiones 48 (2): 149–180. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480208DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480201

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave