SOCIAL AND CULTURAL RELOCATIONS OF RUDOLF MAISTER. ABOUT THE POLITICAL MYTHOLOGY OF LOWER STYRIA
DRUŽBENE IN KULTURNE PREMESTITVE RUDOLFA MAISTRA. RAZPRAVA O POLITIČNI MITOLOGIJI SPODNJE ŠTAJERSKE

Peter Simonič

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470110

Abstract

The article deals with the historical circumstances of the life and work of General Rudolf Maister and the social perception of his actions through the 20th century when he transformed himself from the controversial and peripheral personalities of Slovenian society into one of the greatest political and military heroes of the Slovenian state.

***

Članek obravnava zgodovinske okoliščine življenja in delovanja generala Rudolfa Maistra in družbeno percepcijo njegovih dejanj skozi 20. stoletje, ko se je iz sporne in obrobne osebnosti slovenske družbe preoblikoval v enega največjih političnih in vojaških junakov slovenske države.

Keywords

The First World War; politics; nationalism; Styria; ritual; social memory; political mythology; political anthropology; historical anthropology // vojna; politika; geografija; nacionalizem; Štajerska; ritual; družbeni spomin; politična mitologija; politična antropologija; historična antropologija

Full Text:

PDF

References

Anderson, Benedict. 1998. Zamišljene skupnosti. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Barth, Fredrik. 1969. Ethnic Groups and Boundaries. Boston: Little Brown and Company.

Bister, Feliks J. 1991. Življenje in delo Antona Korošca do prve svetovne vojne. In: Zdenko Čepič et al (eds.), Življenje in delo dr. Antona Korošca. Prispevki za novejšo zgodovino 31 (1): 5–26.

Case, Holly. 2013. The Strange Politics of Federative Ideas in Eastern-Central Europe. The Journal of Modern History 85 (4): 833–866.

Ciglenečki, Marjeta. 2011. Upodobitve Rudolfa Maistra. Časopis za zgodovino in narodopisje 82 (2-3): 156–179.

Čepič, Zdenko et al. (eds.). 1991. Življenje in delo dr. Antona Korošca. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Prispevki za novejšo zgodovino 31 (1).

Engels, Frederick. 1979. Zunanja politika ruskega carizma. MEID 5. Ljubljana: CZ, 525–577.

Eriksen, Thomas Hylland. 2010. Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. London, New York: Pluto Press.

Ferlež, Jerneja (ed.). 2012. Nemci in Maribor: Stoletje probratov 1846-1946. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl.

Filipič, France. 1991. Dr. Anton Korošec in marksisti. In: Zdenko Čepič et al. (eds.), Življenje in delo dr. Antona Korošca. Prispevki za novejšo zgodovino 31(1): 83–108.

Fischer, Jasna. 2005. Slovensko narodno ozemlje in razvoj prebivalstva. In: Jasna Fischer et al. (eds.), Slovenska novejša zgodovina 1848–1992, Vol. 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, 17–20.

Gellner, Ernest. 1983. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell.

Gupta, Akhil and James Ferguson. 1992. Beyond Culture - Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology 7 (1): 6–23.

Guštin, Damijan. 2011. Strateško-operativna (za)misel Rudolfa Maistra o uporabi oboroženih sil v času gradnje nacionalne države 1918–1919. Časopis za zgodovino in narodopisje 82 (2-3): 18–36.

Hartman, Bruno. 1998. Rudolf Maister, general in pesnik. Ljubljana: DZS.

Hartman, Bruno. 2001. Kultura v Mariboru. Maribor: Obzorja.

Hauc, Franci. 1991. Spomenik resnice: Maribor dobil kip svojega prvega škofa Antona Martina Slomška. Slovenec, 30 september, 24.

Jenuš, Gregor. 2013. »Es gibt einen Meister über alle irdische Maister«. Avstrijski odzivi na Maistrov prevzem oblasti v Mariboru in na Spodnjem Štajerskem v letih 1918–1919. Arhivi 36 (2): 213–236.

Jezernik, Božidar. 1998. Dežela, kjer je vse narobe: Prispevki k etnologiji Balkana. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

Jezernik, Božidar. 2008. “Svoji k svojim!” Politične in družbene dimenzije slovenskega narodnega vprašanja. Etnolog 18: 65–74.

Jezernik, Božidar (ed.). 2013. Heroji in slavne osebnosti na Slovenskem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Zupaničeva knjižnica, 38).

Karner, Stephen. 2005. Die Steiermark im 20. Jahrhundert. Graz: Leycam.

Kaser, Karl. 2011. Balkan und Naher Osten: Einführung in eine gemeinsame Geschichte. Wien, Köln, Wiemar: Böhlau Verlag.

Kladnik, Tomaž. 2011. General Maister in oblikovanje slovenskih oboroženih sil v letih 1990–1991. Časopis za zgodovino in narodopisje 82 (2-3): 67–85.

Kocutar, Stane. 2011. General Rudolf Maister in njegovi soborci v mariborskem časopisju 1918–1934. Časopis za zgodovino in narodopisje 82 (2-3): 110–116.

Komić Marn, Renata. 2013. Men on Horseback: The Role and Reception of the Equestrian Monument in Slovenia. Acta historiae artis Slovenica 18 (2): 57–114.

Kosi, Jernej in Janez Cvirn. 2012a. Ukrepi proti nemški manjšini v letih 1919–1923. In: Jerneja Ferlež (ed.), Nemci in Maribor: Stoletje probratov 1846–1946. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 68–69.

Kosi, Jernej in Janez Cvirn. 2012b. Statistična asimilacija nemštva pri štetjih 1921 in 1931. In: Jerneja Ferlež (ed.), Nemci in Maribor: Stoletje probratov 1846–1946. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 70–71.

Kropej, Monika. 2015. Identifikacija slovenskih skrajnih nacionalističnih gibanj z Rudolfom Maistrom. Izpitna naloga pri predmetu Antropologija Balkana (neobjavljeno). Ljubljana: M. Kropej, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Lovrenčič, Milan. 2011. Smoter ustanavljanja in delovanja društev generala Maistra. Časopis za zgodovino in narodopisje 82 (2-3): 136–142.

Maister, Rudolf in Makso Šnuderl. 1928. Mi in naši Nemci. Maribor: Narodna Odbrana.

Mal, Josip. 1928. Slovenci v desetletju 1918–1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine. Ljubjana: Leonova družba.

Moll, Martin. 2007. The German-Slovene Language and State Border in Southern Austria: from Nationalist Quarrels to Friendly Co-Existence (19th to 21st Century). In: Ellis Steven G. and Lud’a Klusáková (eds.), Imaging frontiers, contesting identities. Pisa: Pisa University Press.

Nećak, Dušan. 2001. Die Alpen-Adria-Region 1945 bis 1991. In: Andreas Moritsch (ed.), Alpen-Adria. Zur Geschichte einer Region. Klagenfurt/Celovec, Laibach/Ljubljana, Dunaj/Vienna: Hermagoras Verlag, Mohorjeva založba.

Niedermüller, Peter. 1994. Politics, Culture and Social Symbolism: Some Remarks on the Anthropology of Eastern European Nationalism. Ethnologia Europea 24 (1): 21–33.

Partljič, Tone. 2012. Ljudje krize. Večer, 9. november, 7.

Penič, Lojze. 2011. Veterenska organizacija borcev za Severno mejo 1918–1919. Časopis za zgodovino in narodopisje 82 (2-3): 99–109.

Pfeisinger, Gerhard. 1996. Meje revolucije: Revolucija leta 1848 na Štajerskem, Slovenci in Dunajska oktobrska revolucija. Zgodovinski časopis 50 (4): 545–556.

Pichler, Franz. 1986. Die steuerliche Belastung der steirischen Bevölkerung durch die Landesdefension gegen die Türken. Mittheilungen des steiermärkischen Landesarchives 35-36: 71–104.

Pleterski, Janko. 1975. Avstrija in Slovenci 1912–1913. Kronika (Časopis z slovensko krajevno zgodovino) 23 (2): 110–120.

Pleterski, Janko. 1998. Dr. Ivan Šušteršič, 1863–1925. Pot prvaka slovenskega političnega katolicizma. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC.

Popovici, Aurel. 1906. Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich: politische Studien zur Lösung der nationalen Fragen und staatrechtlichen Krisen in Österreich-Ungarn. Leipzig: Elischer Nachf.

Potočnik, Dragan. 1999. Mariborski Nemci v letih 1918–1941. Kronika 47 (1-2): 143–151.

Potočnik, Dragan. 2011. General Rudolf Maister in domoljubje pri pouku zgodovine. Časopis za zgodovino in narodopisje 82 (2-3): 143–155.

Promitzer, Christian. 2012. Maribor kot mesto spomina avstrijskih Štajercev 1919–1941. In: Jerneja Ferlež (ed.), Nemci in Maribor: Stoletje probratov 1846–1946. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 72–76.

Rahten, Andrej. 2011. Mednarodne okoliščine Maistrove akcije. Časopis za zgodovino in narodopisje 82 (2- 3): 5–17.

Rakovec, Andreja. 2015. Komu so Mariborčani postavljali spomenike?: Spomeniki znanih osebnosti v Mariboru. In: Maja Godina Golija (ed.), Maribor in Mariborčani. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 181–202.

Scott, Helen (ed.). 2008. The Essential Rosa Luxemburg: Reform or Revolution & General Strike. Chicago, Illinois: Haymarket books.

Simonič, Peter. 2009. Kaj si bo narod mislil? Ritual slovenske državnosti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Siracusa, Joseph M. 2010. Diplomacy: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Slavič, Matija. 1928. Državni prevrat v mariborski oblasti. In: Slovenci v desetletju 1918–1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine. Ljubljana: Leonova družba, 215–270.

Stavbar, Vlasta. 2006. Deklaracijsko gibanje 1917/18 na Spodnjem Štajerskem. Časopis za zgodovino in narodopisje 77 (2-3): 36–44.

Stavrianos, Leften Stavros. 2000. The Balkans since 1453. London: Hurst & Company.

Stergar, Rok. 2004. Slovenci in vojska 1867–1914: Slovenski odnos do vojaških vprašanj od uvedbe dualizma do začetka 1. svetovne vojne. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete (zbirka Historia).

Šnuderl, Makso. 1988. Socialno politične osnove boja za Maribor in štajersko Podravje v letu 1918/19. In: Janez J.Švajncer et al.(eds.), Boj za Maribor. Maribor: Obzorja, 72–83.

Švajncer, Janez J. et al. (eds.). 1988. Boj za Maribor. Maribor: Obzorja.

Taškar, Jana. 2005. Največjo veljavo ima kulturni praznik. Delo, 4. junij, 2.

Ude, Lojze. 1988. Boj za Maribor in štajersko Podravje v letu 1918/19. V: Janez J.Švajncer et al.(eds.), Boj za Maribor. Maribor: Obzorja, 84–128.

Velikonja, Mitja. 2005. Evroza: Kritika novega evrocentrizma. Ljubljana: Mirovni inštitut.

Wörsdörfer, Rolf. 2007. Martin, Moll: Kein Burgfrieden. Der deutschslowenische Nationalitätenkonflikt in der Steiermark 1900–1918 (review). H-Soz-Kult (3 September). Innsbruck: StudienVerlag.

Zveza društev General Maister. http://zvezadgm.javno.si/ (accesed February 2017).

Žolnir, Nevenka in Brane Piano. 1999. V Ljubljani so postavili spomenik generalu Maistru. Delo, 26 junij, 1.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470110

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave