The Dog in Film: From Reality to Fiction

Authors

  • Marjetka Golež Kaučič ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2018470207

Keywords:

pes v filmu, dokumentarni film, animirani film, vivisekcija, antropomorfizacija, antropocentrizem, domestifikacija // the dog in film, documentary film, animated film, vivisection, anthropomorphisation, antropocentric view, domestification

Abstract

Članek na podlagi teoretskih diskurzov kritične animalistike, antropologije, filozofije in teorije speciesizma razpravlja o tem, kako filmska produkcija upodablja človekovo uporabo in zlorabo psa, kritično presoja udomačitev, ki je uporabo psa v filmskem svetu sploh omogočila, in antropomorfizacijo ne-človeških subjektivitet. Na podlagi fiktivnih filmskih slik reflektira vivisekcijo. Ugotovitve razprave temeljijo na analizi dveh filmov s pasjim protagonistom (Balto, 2012 [1925] in Kužni psi, 1982). Oba tematizirata resničnost, a se ločita po vsebini, žanru in sporočilu, ki ga nosita v zgodbi ter posredujeta filmski javnosti.

***

The article examines, on the basis of theoretical discourses of critical animal studies anthropology, philosophy and theory of speciesism, how film production depicts human use and abuse of a dog. It offers a critical assessment of domestification that made the exploitation of a dog in film possible, and, in general, discusses the anthropomorphisation of non-human subjectivity, as well as reflects on vivisection through fictitious film images. The discussion is supported by the analysis of two films with a canine protagonist (Balto, 2012 [1925] and The Plague Dogs, 1982). Both thematize reality but differ in content, genre, and the message they convey.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A DOG’S Tale, By Twain – Project Gutenberg. Dostopno na: http://www.gutenberg.org/files/3174/3174-h/3174-h.htm

Adams, Richard. 1972. Watership Down. Harmondsworth: Penguin Books.

Adams, Richard. 1977. The Plague Dogs. London: Allain Lane.

Allen, Richard. 1995. Projecting Illusion: Film Spectatorship and the Impression of Reality. Cambridge: Cambridge University Press.

Arnheim, Rudolf. 2000 [1932]. Film kot umetnost. Ljubljana: Krtina.

Atkinson, Nicola. 2006. The Use of Anthropomorphism in the Animation of Animals: What Animators Should Know. Dostopno na: http://ncca.bournemouth.ac.uk/gallery/files/innovations/2006/AtkinsonNicola_6/NAtkinsonInnovations.pdf (20. 8. 2014).

Bakewell, Sarah. 2014 [2010]. Kako živeti?: Življenje Michela du Montaigna z enim vprašanjem in dvajsetimi poskusi odgovora. Novo mesto: Penca in drugi d. n. o.

Balto (Film). Balto. Dostopno na: http://balto.wikia.com/wiki/Balto_(Film)

Balto. True Story. Dostopno na: http://www.baltostruestory.net/

Barthes, Roland. 1974 [1970]. S/Z. New York: Hill in Wang.

Bazin, André. 2010 [1958–1962]. Kaj je film? Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture KINO!

Bekoff, Marc in Carron A. Meaney (ur.). 2009 [1998]. Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare. Westport, Connecticut: Greenwood Press. Dostopno na: http://www.beknowledge.com/wp-content/uploads/2010/12/c81e7Encyclopedia%20of%20Animal%20Rights%20and%20Animal%20Welfare.pdf

Casiddy, Rebecca. 2007. Introduction: Domestication Reconsidered. V: Molly Mullin in Rebecca Cassidy (ur.), Where the Wild Things Are Now: Domestication Reconsidered. Oxford in New York: Berg, 1–26.

Cassidy, Rebecca in Moly Mullin (ur.). 2007. Where the Wild Things Are Now: Domestication Reconsidered. Oxford in New York: Berg.

Clutton-Brock, Juliet. 2006. The Unnatural World: Behavioural Aspects of Humans and Animals in the Process of Domestication. V: Aubrey Manning in James Serpell (ur.), Animals and Human Society: Changing Perspective. London in New York: Routledge, 23–36.

Coetzee, John Maxwell. 2004 [1999]. Sramota. Ljubljana: Didakta.

Cook, Pam in Samo Rugelj (ur.). 2007. Knjiga o filmu. Ljubljana: UMco in Slovenska kinoteka.

Daston, Lorraine in Gregg Mitman. 2005. The How and Why of Thinking with Animals. V: Lorraine Daston in Gregg Mitman (ur.), Thinking with Animals: New Perspectives on Anthropomorphism. New York: Columbia University Press, 1–14.

Deleuze, Gilles in Felix Guattari. 2007. Becoming Animal. V: Linda Kalof in Amy Fitzgerald (ur.), The Animals Reader: The Essential Classic and Contemporary Writings. Oxford in New York: Berg, 37–51.

Documentaries – Nordic World AS. Dostopno na: http://www.nordicworld.tv/ready-made/catalogue/U/program/programs/null/root/catid=5%7Cpcatid=100 (6. 9. 2014).

Dunayer, Joan. 2009 [2004]. Specizam: Diskriminacija na osnovi vrste. Zagreb in Čakovac: Institut za etnologiju i folkloristiku in Dvostruka duga.

Francione, Gary L. 2000. Introduction to Animal Rights: Your Child or the Dog? Philadelphia: Temple University Press.

Francione, Gary L. 2008. Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation. New York: Columbia University Press.

Francione, Gary L. 2009. Commentary #4: Follow-Up to ‘Pets’ Commentary: Non-Vegan Cats. Animal Rights: The Abolitionist Approach. Dostopno na: http://www.abolitionistapproach.com/follow-up-to-pets-commentary-non-vegan-cats/

Francione, Gary L. 2012. ‘Pets’: The Inherent Problems of Domestication. Animal Rights: The Abolitionist Approach, 31. 7. Dostopno na: http://www.abolitionistapproach.com/pets-the-inherent-problems-of-domestication/

Green Hill – zgodba o svobodi. Piercarlo Paderno (režiser). Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=kEBDHLTu1AM (15. 9. 2014).

Harold, James. 2005. Narrative Engagement with Atonement and The Blind Assassin. Philosophy and Literature 29 (1): 130–145. Dostopno na: https://www.academia.edu/8067545/Narrative_Engagement_with_Atonement_and_The_Blind_Assassin (17. 11. 2017).

Ingold, Tim. 1994. Preface to the Paperback Edition. V: Tim Ingold (ur.), What is an Animal? London in New York: Routledge, xviii–xxiv.

Kala. Slovenski filmski center – Filmski letopisi. Dostopno na: http://www.film-center.si/index.php?module=fdb&op=film&filmID=1841

Kavčič, Bojan in Zdenko Vrdlovec. 1999. Filmski leksikon. Ljubljana: Modrijan.

Keber, Janez. 1996. Živali v prispodobah 1. Celje: Mohorjeva družba.

Krstić, Predrag. 2012. Psina: Prilog zoofilozofskoj kritici fenomenologije psa. V: Suzana Marjanić in Antonija Zaradija Kiš (ur.), Književna životinja: Kulturni bestiarij, II. del. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada in Institut za etnologiju i folkloristiku, 897–921.

Kuhn, Annete. 1985. The Power of the Image: Essays on Representation and Sexuality. London: Routledge and Kegan Paul.

Kuhn, Annete. 2001. Melodrama, Soap opera in teorija. V: Ksenija H. Vidmar (ur.), Ženski žanri: Spol in množično občinstvo v sodobni kulturi. Ljubljana: IHS, Fakulteta za podiplomski študij, 43–59.

List of Fictional Dogs. Dostopno na: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fictional_dogs

Lockwood, Randall. 1989. Anthropomorphism is Not a Four-Letter Word. V: R. J. Hoage (ur.), Perceptions of Animals in American Culture. Washington: Smithsonian Institution, 41–56.

Marjanić, Suzana. 2012. Zoosfera Tita Andronika: Ljudska, odviše ljudska bestijalnost. V: Suzana Marjanić in Antonija Zaradija Kiš (ur.), Književna životinja: Kulturni bestijarij, II. del. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada in Institut za etnologiju i folkloristiku, 541–569.

Mlinar, Uroš. 2002. Človek in pes. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 42 (1–2): 12–16.

Montaigne, Du Michel. 1960. Eseji. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Mullin, Molly. 2002. Animals and Anthropology. Society and Animals 10 (4): 387–393. DOI: https://doi.org/10.1163/156853002320936854

Noah. 2014. Wikipedia. Dostopno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Noah

Orwel, George. 1945. Animal Farm. London: Secker and Warburg.

Ryder, Richard D. 1971. Experiments on Animals. V: Stanley Godlovitch, Roslind Godlovitch in John Harris (ur.), Animals, Men and Morals: An Enquiry Into the Maltreatment of Non-Humans. New York: Grove Press, 41–82.

Ryder, Richard D. 2000. Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism. London in New York: Bloomsbury Academic.

Ryder, Richard D. 2010. Speciesism. V: Marc Bekoff in Carron A. Meaney (ur.), Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare. Santa Barbara, Denver in Oxford: Greenwood Press, 320.

Sanders, Clinton R. in Arnold Arluke. 2007. Speaking for Dogs. V: Linda Kalof in Amy Fitzgerald (ur.), The Animals Reader: The Essential Classic and Contemporary Writings. Oxford in New York: Berg, 63–71.

Serpell, James A. 2002. Anthropomorfism and Anthropomorfic Selection beyond the »Cute Responce«. Society and Animals 10 (4): 437–454. DOI: https://doi.org/10.1163/156853002320936926

Serpell, James. 2005. People in Disguise: Anthropomorphism and the Human-pet Relationship. V: Lorraine in Gregg Mitman (ur.), Thinking with Animals. New York: Columbia University Press, 121–136.

Serpell, James in Elisabeth Paul. 2006. Pets and the Development of Positive Attitudes to Animals. V: Aubrey Manning in James Serpell (ur.), Animals and Human Society: Changing Perspectives. London in New York: Routledge, 127–145.

Sramota. 2008. Dostopno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Disgrace_(film)

Sreča na vrvici. 1977. Dostopno na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Sre%C4%8Da_na_vrvici

Svetieva, Aneta. 2002. He is a Dog, but I am a Bigger Dog than He is. Studia Mythologica Slavica 5: 131–144. https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/1799

Štuva, Sara. 2013. Dialog Antropologije z etiko živali: Vloga živali znotraj antropologije. Annales 23 (1): 133–144. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-ZV0CEHGL

The Plague Dogs. 1982. Dostopno na: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Plague_Dogs_(film)

Thompson, Kristin in David Bordwell (ur.). 2009. Svetovna zgodovina filma. Ljubljana: UMco in Slovenska kinoteka.

Tuan, Yi-Fu. 2007. Animal Pets: Cruelty and Affection. V: Linda Kalof in Amy Fitzgerald (ur.), The Animals Reader: The Essential Classic and Contemporary Writings. Oxford in New York: Berg, 141–154.

Twain, Mark. 1904. The Dog's Tale. New York: Harper Brothers.

Vičar, Branislava. 2011. Moralna vrednost živali v diskurzu biotske raznovrstnosti. V: Simona Kranjc (ur.), Meddisciplinarnost v slovenistiki. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, Simpozij = Symposium; 30), 509–514.

Vičar, Branislava. 2018. Banalni nacionalizem, nacionalni simboli in koncept avtohtone vrste. Traditiones 47 (2): 131–151. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470208

Visković, Nikola. 2009. Kulturna zoologija: Što je životinja čovjeku i što je čovjek životinji. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Watership Down. 1978. Dostopno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Watership_Down

Wendt, Lloyd M. 1996. Dogs: A Historical Journey: The Human/Dog Connection Through the Centuries. New York: Howell Book House.

Wollheim, Richard. 1984. The Thread of Life. Cambridge: Harvard University Press.

Wood, David. 1999. ‘Comment ne pas mange’ – Deconstruction and Humanism. V: Peter H. Steeves (ur.), Animal Others: On Ethics, Ontology and Animal Life. Albany: State University of New York Press, 15–35.

Downloads

Published

19.10.2018

How to Cite

Golež Kaučič, M. (2018). The Dog in Film: From Reality to Fiction. Traditiones, 47(2), 117–130. https://doi.org/10.3986/Traditio2018470207

Issue

Section

INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH