AGAINST CREATIVITY: LOOSELY STRUCTURED THOUGHTS ON A LOOSELY DEFINED TOPIC
PROTI USTVARJALNOSTI. OHLAPNO STRUKTURIRANE MISLI O OHLAPNO DEFINIRANI TEMI

Blaž Bajič

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2017460205

Abstract

This article addresses the notion of creativity by following its use in a discourse common to a heterogeneous group of social agents. It is argued that creativity, with an associated notional framework, shapes a depoliticized way of imagining communities, places, and society. It is claimed that such an approach prevents us from properly grasping the form of social processes under scrutiny and must be rejected.

***

Prispevek obravnava pojem ustvarjalnosti, tako da sledi njegovi rabi v diskurzu, ki je skupen heterogeni skupini družbenih akterjev. Skupaj s povezanim pojmovnim ozadjem ustvarjalnost oblikuje depolitiziran način predstavljanja skupnosti, krajev in družbe. Teza prispevka je, da takšen pristop onemogoča, da bi ustrezno zajeli oblike družbenih procesov, ki jih preučujemo, in ga je zato treba zavrniti.

Keywords

creativity; neoliberalism; critique; Ljubljana; Tim Ingold // ustvarjalnost; neoliberalizem; kritika; Ljubljana; Tim Ingold

Full Text:

PDF

References

Abram, Sandi. Forthcoming. Samonikla kreativna fabrika v času neoliberalne mašine kreativnih industrij [The Grassroot Creative Factory in the Age of the Neoliberal Machine of Creative Industries]. Časopis za kritiko znanosti 45 (269).

Bajič, Blaž. 2014. Lokalno ustvarjanje, ustvarjanje lokalnosti: Primer rokodelsko-umetniških sejmov v Ljubljani [Locating Creativity, Creating Locality: The Case of Arts and Crafts Fairs in Ljubljana]. In: Maja Korun Hočevar (ed.), Delavnica, polna nereda: Sodobni rokodelci in oblikovalci v Sloveniji [Workshop, Full of Clutter: Contemporary Artisans and Designers in Slovenia]. Ljubljana: Zavod Lab laar and JSKD, 25–37.

Bajič, Blaž. 2015. Ustvarjanje prostorov ustvarjalnosti: Sodobni rokodelski sejmi kot produkcija lokalnosti [Creating Spaces of Creativity: Contemporary Arts and Crafts Fairs in Ljubljana as Production of Locality in the Time of a Neoliberal Paradigm of Place]. Traditiones 44 (3): 149–170. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2015440308

Bajič, Blaž. 2016. Gospoda Timothyja Ingolda prevrat znanosti [Herr Timothy Ingold’s Revolution in Science]. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 56 (3–4): 17–30. Available at: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-293IXOOB/6a67227b-788e-4e3a-849a-0c7e333aa87a/PDF

Bibič, Bratko. 2003. Hrup z Metelkove: Tranzicije prostorov in kulture v Ljubljani [The Noise from Metelkova: Ljubljana Spaces and Culture in Transitions]. Ljubljana: Mirovni inštitut. Available at: http://www2.mirovni-institut.si/slo_html/publikacije/pdf/MI_politike_hrup_z_metelkove.pdf, September 14th, 2017.

Bibič, Bratko. 2013. Improvizacije na temo 93/13 – Orientiranje prekernega glasbenika v novem svetovnem redu [Improvisation on Theme 93/13: Orientation of a Precarious Musician in the New Global Order]. Časopis za kritiko znanosti 253 (3–4): 170–196. Available at: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-VROJ9FS2/961c53db-7d72-4f23-998f-34f055b061de/PDF

Blazo, Kristy. 2017. About Design Anthropology—For, With, By. http://designanthropology.tumblr.com/aboutda, September 14th, 2017.

Bourdieu, Pierre. 1977 (1972). Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Breznik Močnik, Maja et al. 2011. CCICS: Cultural and Creative Industries—Slovene Style. Ljubljana: Ministry of Culture. Available at: http://www.arhiv.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/aktualno/2011/KKIPS/brosura-web-en.pdf, September 14th, 2017.

Carrier, James. 2012. Anthropology after the Crisis. Focaal—Journal of Global and Historical Anthropology 64: 115–128. DOI: http://dx.doi.org/10.3167/fcl.2012.640110

Davidson, Mark and Elvin Wyly. 2012. Class-ifying London: Questioning Social Division and Space Claims in the Post-Industrial Metropolis. City 16 (4): 395–421. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13604813.2012.696888

Dolar, Mladen. 2013. Sapere aude! http://nsk-slo.si/index.php/odkrito_povedano/clanek/mladen_dolar_sapere_aude, August 29th, 2017.

Edensor, Tim et al. 2010. Introduction: Rethinking Creativity: Critiquing the Creative Class Thesis. In: Tim Edensor et al. (eds.), Spaces of Vernacular Creativity: Rethinking the Cultural Economy. London: Routledge, 1–16.

Florida, Richard L. 2012 (2002). The Rise of the Creative Class: Revisited. New York: Basic Books.

Foucault, Michel. 2008. Vednost – oblast – subjekt. Ljubljana: Krtina.

Friedman, Jonathan. 2001. The Iron Cage of Creativity: An Exploration. In: John Liep (ed.), Locating Cultural Creativity. London: Pluto Press, 46–61.

Goody, Jack. 1977. Against Ritual: Loosely Structured Thoughts on a Loosely Defined Topic. In: Sally F. Moore and Barbara G. Myerhoff (eds.), Secular Ritual. Amsterdam: Van Gorcum: 25–35.

Hallam, Elisabeth and Tim Ingold (eds.). 2007. Creativity and Cultural Improvisation. Oxford: Berg.

Ingold, Tim. 2000. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London: Routledge.

Ingold, Tim. 2007. Lines: A Brief History. London: Routledge.

Ingold, Tim. 2011. Being Alive: Essays on Movement, Knowledge, and Description. London: Routledge.

Ingold, Tim. 2013. Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture. London: Routledge.

Ingold, Tim and Elisabeth Hallam. 2007. Creativity and Cultural Improvisation: An Introduction. In: Elisabeth Hallam and Tim Ingold (eds.), Creativity and Cultural Improvisation. Oxford: Berg, 1–24.

Ingold, Tim and Elisabeth Hallam. 2014. Making and Growing: An Introduction. In: Elisabeth Hallam and Tim Ingold (eds.), Making and Growing: Anthropological Studies of Organisms and Artefacts. Surrey: Ashgate, 1–24.

Jelesijević, Nenad. 2012. Odhod iz kulture [Departure from Culture]. Medijska preža 42: 4–5. Available at: http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/42/kultura/, August 29th, 2017.

Korun Hočevar, Maja (ed.). 2014. Delavnica, polna nereda: Sodobni rokodelci in oblikovalci v Sloveniji [A Workshop Full of Clutter: Contemporary Artisans and Designers in Slovenia]. Ljubljana: Zavod Lab laar in JSKD.

Kozina, Jani. 2016. Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji [Living Environment of Creative People in Slovenia]. Ljubljana: Založba ZRC.

Kozorog, Miha. 2012. Proti »urbanosti«: Ohlapno strukturirane misli o ohlapno definirani temi [Against “Urbocentrism”: Loosely Structured Thoughts on a Loosely Defined Topic]. In: Jaka Repič and Jože Hudales (eds.), Antropološki vidiki načinov življenja v mestih [Anthropological Aspects of Ways of Life in Cities]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Zupaničeva knjižnica; 36), 59–73.

Krašovec, Primož. 2013a. Never trust a hipster – Kritika kreativnog malograđanstva i koncepta nove klase [Never Trust a Hipster—A Critique of Creative Petit Bourgeoisie and a Concept of New Class]. In: Miloš Jažić, Dušan Maljković and Ana Veselinović (eds.), Kriza, odgovori, levica: Prilozi za jedan kritički diskurs [The Crisis, Answers, the Left: Contributions to a Critical Discourse]. Belgrade: Rosa Luxembourg Stiftung and Regionalna kancelarija za Jugoistično Europu, 253–268. Available at: http://arhiv.rosalux.rs/userfiles/files/Kriza_Odgovori_Levica_drugo_izdanje2013.pdf, August 29th, 2017.

Krašovec, Primož. 2013b. Družba znanja in malomeščanski antikomunizem [Knowledge Society and Petit Bourgeoisie Anti-Communism]. Available at: http://nsk-slo.si/index.php/odkrito_povedano/clanek/primozh_krashovec_druzhba_znanja_in_malomeshchanski_antikomunizem, August 29th, 2017.

Latour, Bruno. 1993. We Have Never Been Modern. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Lavie, Smadar, Kirin Narayan and Renato Rosaldo (eds.). 1993. Creativity/Anthropology. Ithaca: Cornell University Press.

Lazzarato, Maurizio. 2012. The Making of the Indebted Man: An Essay on the Neoliberal Condition. Los Angeles: Semiotext(e).

Lebarič, Vasja Ris. 2013. Puščava normalnosti [The Desert of Normality]. Časopis za kritiko znanosti 41 (253): 21–28. Available at: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-U7RQPHVK/32bcce27-1a45-4c50-90bd-231c8fb3c4cc/PDF

Lévi-Strauss, Claude. 2004 (1962). Divja misel [La pensée sauvage]. Ljubljana: Krtina.

Liep, John. 2001. Locating Cultural Creativity. London: Pluto Press.

Löfgren, Orvar. 2001. Celebrating Creativity: On the Slanting of a Concept. In: John Liep (ed.), Locating Cultural Creativity. London: Pluto Press, 71–80.

Močnik, Rastko. 2010. Delovni razredi v sodobnem kapitalizmu [The Working Classes in Contemporary Capitalism]. In: Gal Kirn (ed.), Postfordizem: Razprave o sodobnem kapitalizmu [Post-Fordism: Discussions on Contemporary Capitalism]. Ljubljana: Mirovni inštitut, 149–202.

Muršič, Rajko. 2012. Na trdna tla: Brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek nevladja mladinskega polja [On the Solid Ground: Analysis of Grassroots Venues and Youth Non-Governmental Field in Slovenia]. Tolmin: Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon.

Noys, Benjamin. 2010. The Persistence of the Negative: A Critique of Contemporary Continental Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Noys, Benjamin. 2014. The Discreet Charm of Bruno Latour. In: Jernej Habjan and Jessica Whyte (eds.), (Mis)readings of Marx in Continental Philosophy. Hampshire: Palgrave Macmillan, 195–210.

Otto, Ton and Rachel Charlotte Smith. 2013. Design Anthropology: A Distinct Style of Knowing. In: Wendy Gunn, Ton Otto and Rachel Charlotte Smith (eds.), Design Anthropology: Theory and Practice. Oxford: Bloomsbury, 1–29.

Pascal, Blaise. 1966. Pensées. London: Penguin.

Poljak Istenič, Saša. 2015. Kolo kot akter ustvarjalne urbane regeneracije [Bicycle as an Agent of Creative Urban Regeneration]. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 55 (3–4): 23–37. Available at: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-RUJ3FQ1B/dde6f38d-15c6-4615-bd3a-535f35383fb0/PDF

Poljak Istenič, Saša. 2016. Reviving Public Spaces through Cycling and Gardening: Ljubljana—European Green Capital. Etnološka tribina 39 (46): 157–175. DOI: http://dx.doi.org/10.15378/1848-9540.2016.39.06

Peck, Jamie. 2005. Struggling with the Creative Class. International Journal of Urban and Regional Research 29 (4): 740–770. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2427.2005.00620.x

Rancière, Jacques. 2004. The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible. London: Continuum.

ReNPK0811. 2008. Resolution on the 2008-2011 National Programme for Culture. Uradni list RS [Official Gazette of the Republic of Slovenia] 35/2008: 3378–3413. Available at: https://www.uradni-list.si/_pdf/2008/Ur/u2008035.pdf, August 29th, 2017.

Spencer, Douglas. 2011. Architectural Deleuzism: Neoliberal Space, Control and the “Univer-City.” Radical Philosophy 168: 9–21.

Spencer, Douglas. 2015. Predgovor k prevodu Arhitekturnega deleuzizma v Prazninah [Foreword to the Translation of Architectural Deluzism in Praznine]. Praznine 8. Available at: http://www.praznine.si/arhitekturni-deleuzizem/, September 12th, 2017.

Vogrinc, Jože. 2012. Popularna godba: Eseji ob poslušanju [Popular Music: Essays on Listening]. Maribor: Subkulturni azil, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo.

Vogrinc, Jože. 2013. Osmišljanje poslušanja (intervju z Jožetom Vogrincem) [Making Sense of Listening (Interview with Jože Vogrinc)], July 14th, 2013. Available at: http://www.sigic.si/odzven/osmisljanje-poslusanja, September 12th, 2017.

Wilf, Eitan. 2011. Sincerity vs. Self-Expression: Modern Creative Agency and the Materiality of Semiotic Forms. Cultural Anthropology 26 (3): 462–484. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1548-1360.2011.01107.x

Wilf, Eitan. 2014. Semiotic Dimensions of Creativity. Annual Review of Anthropology 43: 397–412. DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev-anthro-102313-030020

Zupančič Žerdin, Alenka. 2013. Znanje in umetnost na poti v drugo republiko [Knowledge and Art on the Way to the Second Republic]. Available at: http://nsk-slo.si/index.php/odkrito_povedano/clanek/znanje_in_umetnost_na_poti_v_drugo_republiko, August 29th, 2017.

Žaucer, Tadej et al. (eds.). 2012. Kreativna urbana regeneracija: Priložnosti v Ljubljanski urbani regiji [Creative Urban Regeneration: Potentials in the Ljubljana Urban Region]. Ljubljana: IPoP.

Žižek, Slavoj. 1997. Multiculturalism, or, the Cultural Logic of Multinational Capitalism. New Left Review 225: 28–51.

Žižek, Slavoj. 2004. The Lesson of Rancière. In: Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible. London: Continuum, 69–79.

Žižek, Slavoj. 2008. Tolerance as an Ideological Category. Critical Inquiry 34 (4): 660–682. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/592539DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2017460205

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave