LJUDSKO IZROČILO IN SODOBNA (PO)USTVARJALNOST: (Z)GODBA ZA 3 MIN IN 12 SEK<br>FOLK HERITAGE AND CONTEMPORARY (RE)PRODUCTION: A MUSICAL STORY FOR THREE MINUTES AND TWELVE SECONDS</br>

  • Boštjan Narat
Keywords: poustvarjanje, izkušnja, rekonstrukcija, ljudsko, umetno // re-creation, experience, reconstruction, folk, artistic

Abstract

V prispevku je reflektirana povezava med ljudsko in sodobno glasbeno izkušnjo, pri čemer pozornost ni usmerjena na ohranjanje tradicije v smislu arhiviranja, pač pa predvsem na (ne)možnost rekonstrukcije žive izkušnje. Le-ta postane mogoča takrat, ko je stik med preteklim (ljudskim) in sedanjim utemeljen v občutku za izvorno identiteto – ljudska in sodobna godba se nahajata v istem horizontu (razumevanja) glasbe –, kar ima za posledico večjo prilagodljivost v poustvarjalski praksi, ki je nujen pogoj za podoživetje pretekle glasbene situacije.

***

This paper deals with the relationship between the experience of folk and that of contemporary music. The author’s attention is devoted primarily to the possibility of reconstructing a live experience rather than sticking to a tradition in the sense of archiving. Such an experience becomes possible when the connection between past (folk music) and present is based on a feeling of original identity – folk and contemporary music exist in the same musical horizon – that results in a better adaptability of the re-creational praxis, which is the preliminary for re-experiencing the past musical situation.

References

Blacking, John. 1995. Music, Culture & Experience. Chicago: The University of Chicago Press.

Blaukopf, Kurt. 1993. Glasba v družbenih spremembah. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, SH.

Dolar, Mladen. 1986. Strel sredi koncerta. V: Adorno, Theodor W., Uvod v sociologijo glasbe. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Feld, Steven. 1988. Aesthetics as Iconicity of Style, or Lift-up-over Sounding: Getting into the Kaluli Groove. 1988. Yearbook for Traditional Music. International Council for Traditional Music.

Feld, Steven. 1990. Sound and Sentiment; Birds, Weeping, Poetics and Song in Kaluli Expression. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Higgins, Kathleen P. 1997. Musical Idiosyncrasy and Perspectival Listening. V: Jenefer Robinson (ur.), Music and Meaning. Ithaca, London: Cornell University Press.

Merriam, Alan P. 2000. Antropologija glasbe. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

Muršič, Rajko. 1993. Neubesedljive zvočne igre: Od filozofije k antropologiji glasbe. Maribor: Akademska založba.

Nettl, Bruno. 1983. The Study of Ethnomusicology. Urbana in Chicago: University of Illinois Press.

Nettl, Bruno and Philip V. Bohlman (ur.). 1991. Comparative Musicology and Anthropology of Music. Chicago: The University of Chicago Press.

Stravinski, Igor F. 1997. Glasbena poetika. Ljubljana: Nova revija.

Published
2005-10-14