FOLK SONG TODAY: BETWEEN FUNCTION AND AESTHETICS
LJUDSKA PESEM DANES: MED FUNKCIJO IN ESTETIKO

Marjetka Golež Kaučič

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340114

Abstract

The paper deals with the question of the classification of the folk song today. With regard to its lost original context, has the folk song really become no more than an esthetic artifact, or have new circumstances reconstructed the context and thus added a new functional dimension to the folk song? In addition, the author discusses the new communication channels used to reintegrate the folk song in its traditional environment based on the example of the song “Riba Faronika nosi svet” (Faronika the Fish Bears the World).

***

Razprava se loteva vprašanja o tem, v katero semantično polje uvrščamo ljudsko pesem danes. Ali je zaradi izgube izvirnega konteksta res samo še estetsko dejstvo ali pa zaradi novih okoliščin, ki rekonstruirajo sam kontekst, ponovno lahko opazujemo tudi njeno funkcijsko razsežnost? Avtorica se v razpravi sprašuje tudi o novih komunikacijskih kanalih, po katerih ljudska pesem (na primeru pesmi Riba Faronika nosi svet) ponovno vstopa v tradicionalno okolje.

Keywords

folklore; folklorism; re-creation; Faronika the Fish; function; aesthetics // ljudska pesem; folklora; folklorizem; poustvarjanje; Riba Faronika; funkcija; estetika

Full Text:

PDF

References

Bausinger, Hermann. 1987. Jezik v etnologiji (Language in Ethnology). Traditiones 16: 35–49.

Ben-Amos, Dan. 1981. Zur einer Definition der Foklore in Kontekst (Towards a Definition of Folklore in Context). Jahrbuch für Volksliedforschung 26: 15–30.

Burszta, Jósef. 1969. Folklorismus in Polen (Folklorism in Poland). Zeitschrift für Volkskunde 65: 9–20.

Dundes Alan. 1965. “What is Folklore?” In: Alan Dundes (ed.), The Study of Folklore. Berkeley: University of California: 1–3.

Golež Kaučič, Marjetka. 2002. Slovenska ljudska pripovedna pesem (balada) in njeni odsevi v Prešernovi ter odmevi v sodobni poeziji (The Slovenian Folk Narrative Song (Ballad) and its Reflections in the Poetry of France Prešeren and in Contemporary Poetry). Obdobja 19 (2002): 521–541.

Golež Kaučič, Marjetka. 2003. Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti (Folk and Literary: Two Faces of Creativity). Ljubljana: Založba ZRC.

Goljevšček, Alenka. 1982. Mit in ljudska pesem (Myth and Folk Song). Ljubljana: Slovenska matica.

Gusiew, Wiktor. 1974. Estetyka folkloru (Aesthetics of Folklore). Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Kumer, Zmaga. 1960. Funkcija balade na Slovenskem (The Function of the Ballad in Slovenia). Rad kongresa folklorista V, Beograd: Naučno delo.

Kumer, Zmaga. 1975. Pesem slovenske dežele (Songs of Slovenia). Maribor: Založba Obzorja.

Kumer, Zmaga. 1995. Mi smo prišli nocoj k vam...: Slovenske koledniške pesmi (We Came to You Tonight…: Slovenian Carols). Ljubljana: Založba Kres.

Kumer, Zmaga. 1996. Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi (The Role, Structure, and Style of the Slovenian Folk Song). Ljubljana: Založba ZRC.

Oblak, Breda. 1997. Z glasbo skozi čas: učbenik za glasbeno vzgojo: 7 razred (With Music Trough Time: Handbook for Musical Education, 7th grade). Ljubljana: DZS.

Ramovš, Mirko. 1988. Pojavi folklorizma v Beli krajini (The Folklorism Phenomenon in Bela Krajina). Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije 5: 215–220.

SLP I. 1970. Slovenske ljudske pesmi I (Slovenian Folk Songs I). Ed. Zmaga Kumer, Milko Matičetov, Boris Merhar, and Valens Vodušek. Ljubljana: Slovenska matica.

Stanonik, Marija. 1990. O folklorizmu na splošno (On Folklorism in General). Glasnik Slovenskega etnološkega društva 30(1–4): 20–42.

Stanonik, Marija. 1992. Slovstveni folklorizem (Literary Folklorism). Nova revija 11(121/122): 678–680.

Stanonik, Marija. 2001. Teoretični oris slovstvene folklore (Theoretical Outline of Folklore). Ljubljana: Založba ZRC.

Štrekelj, Karel. 1898–1923. Slovenske narodne pesmi I–IV (Slovenian Folk Songs I–IV). Ljubljana: Slovenska matica.

Terseglav, Marko. 1987. Ljudsko pesništvo: Literarni leksikon 32 (Folk Poetry: Literary Lexicon 32). Ljubljana: DZS.

Toelken, Barre. 1981. Zum Begriff der Performanz im dynamischen Kontext der Volksüberlieferung (On the Notion of Performance in the Dynamic Context of Folk Tradition). Zeitschrift für Volkskunde 77: 37–50.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340114

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave