METAMORPHOSES OF SLOVENIAN FOLK DANCE
METAMORFOZE LJUDSKEGA PLESA

Mirko Ramovš

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340111

Abstract

Similar to other phenomena in folk culture, folk dance has been subject to different influences throughout its existence that changed its form, structure, style, and function in people’s everyday and festive lives. This paper analyses the changes that have taken place and tries to categorize them and establish reasons for them. The paper is primarily based on dances recorded after World War II, in combination with materials collected in the program of the Committee for the Collection of Slovenian Folk Songs at the beginning of the 20th century.

***

Tako kot vsi pojavi ljudske kulture je bil tudi ples v teku svojega obstoja podvržen različnim vplivom, ki so spreminjali njegovo obliko, strukturo, slog ter vlogo v vsakdanjem in prazničnem življenju. Prispevek analizira te spremembe, jih skuša opredeliti in poiskati vzroke. Opira se večinoma na plese, zapisane po 2. svetovni vojni, v dopolnitev pa služi gradivo, nabrano v začetku 20. stoletja v okviru akcije Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi.

Keywords

metamorphosis; dance; form; function; name // metamorfoze; ples; oblika; vloga; ime

Full Text:

PDF

References

Golež Kaučič, Marjetka. 2003. Teorija intertekstualnosti in njena uporaba v folklorističnih raziskavah (The Theory of Intertextualism and its Application in Folklore Research), (= Zbornik referatov za trinajsti mednarodni slavistični kongres, Ljubljana, 15.–21. avgusta 2003 / Papers for the 13th International Congress of Slavists, Ljubljana: August 15–21, 2003). Slavistična revija, special issue: 311–328.

Linhart, Anton Tomaž. 1981. Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije 1 in 2 (An Essay on the History of Carniola and Other Lands of the South Slavs of Austria). Ljubljana: Slovenska matica.

Maletić, Ana. 1986. Knjiga o plesu (The Book of Dance). Zagreb: Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske.

Orel, Boris. 1936. Mitos o mostu (The Myth of the Bridge). France Marolt, Tri obredja iz Bele krajine (= Slovenske narodoslovne študije 2). Ljubljana: Glasbena Matica: 74–91.

Ramovš, Mirko. 1972. Potrkan ples (Stamping Dance). Traditiones 1: 129–141.

Ramovš, Mirko. 1977. Romarski vrtec (Pilgrim Swirl). Traditiones 4: 47–78.

Ramovš, Mirko. 1988. Visoki ali prvi rej? (High Dance or First Dance?) Traditiones 5–6: 187–208.

Ramovš, Mirko. 1992. Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem - Gorenjska, Dolenjska, Notranjska (The Polka is Ordered. Dance Heritage in Slovenia: Upper Carniola, Lower Carniola, Inner Carniola). Ljubljana: Založba Kres.

Ramovš, Mirko. 1995. Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem – Bela krajina (The Polka is Ordered. Dance Heritage in Slovenia: Bela krajina). Ljubljana: Založba Kres.

Ramovš, Mirko. 1996. Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem – Prekmurje in Porabje (The Polka is Ordered. Dance Heritage in Slovenia: Prekmurje and the Rába River Valley). Ljubljana: Založba Kres.

Ramovš, Mirko. 1997. Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem – Vzhodna Štajerska (The Polka is Ordered. Dance Heritage in Slovenia: Eastern Styria). Ljubljana: Založba Kres.

Ramovš, Mirko. 1998. Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem – Od Slovenske Istre do Trente, 1. del (The Polka is Ordered. Dance Heritage in Slovenia: From Slovenian Istria to Trenta, part 1). Ljubljana: Založba Kres.

Ramovš, Mirko. 1999. Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem – Od Slovenske Istre do Trente, 2. del (The Polka is Ordered. Dance Heritage in Slovenia: From Slovenian Istria to Trenta, part 2). Ljubljana: Založba Kres.

Ramovš, Mirko. 2000. Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem – Koroška in zahodna Štajerska (The Polka is Ordered. Dance Heritage in Slovenia: Carinthia and Western Styria). Ljubljana: Založba Kres.

Sachs, Curt. 1992. Eine Weltgeschichte des Tanzes (A World History of Dance, 3rd reprint of the 1933 Berlin edition). Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag.

Štrekelj, Karel. 1906. Navodila in vprašanja za zbiranje in zapisovanje narodnih pesmi, narodne godbe, narodnih plesov in šeg, ki se nanašajo na to (Guidelines and Questions for the Collection and Recording of Folk Songs, Folk Music, Folk Dances and Related Customs). Ljubljana: Zadružna tiskarnica.

Šuštar, Marija and Valens Vodušek. 1963. Koreografska oblika pomladno-obredne igre “most” v Sloveniji in njene variante v Jugoslaviji (The Choreographic Form of the Springtime Ceremonial “Dance” Game in Slovenia and its Variants in Yugoslavia). Rad 9. kongresa SUFJ u Mostaru i Trebinju 1962, Sarajevo: 481–487.

Vodušek, Valens. 1960. Alpske poskočne pesmi v Sloveniji (Lively Alpine Dances in Slovenia). Rad kongresa folklorista Jugoslavije, 6, Bled 1959: 55–58.

Vogelnik, Mojca et al. 1990. Ples (Leksikoni Cankarjeve založbe) (Dance). Ljubljana: Cankarjeva založba.

Wolfram, Richard. 1951. Die Volkstänze in Österreich und verwandte Tänze in Europa (Folk Dance in Austria and Related Dances in Europe). Salzburg: Otto Müller Verlag.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340111

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave