RAZISKAVE LJUDSKE PESMI MED TEKSTOM IN KONTEKSTOM
FOLK-SONG RESEARCH – BETWEEN TEXT AND CONTEXT

Marjeta Pisk

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370105

Abstract

Raziskovanje ljudske pesmi kot dela folkloristike, ki se osredotoča na simbolne identitete skupin, je mogoče skozi več različno orientiranih raziskovalnih paradigem. Poglaviten premik v raziskovanju pomeni premik od raziskovanja teksta k raziskovanju konteksta, ki ga lahko delimo na ožji kontekst izvedbe in širši kontekst, ki nanj vpliva. Predstavljeno je vprašanje sinhronega in diahronega vidika raziskovanja folklore ter vloga raziskovalca pri oblikovanju podobe ljudskopesemske tradicije.

***

Folk-song research as a part of folklore studies focusing on symbolic identities is possible using research paradigms with various orientations. The main shift in research is the transition from text-oriented research towards studying the context: in the narrower sense, the context of the performance, which in turn is influenced by the broader context. The issues of synchronic and diachronic aspects of folklore research, as well as the role of the researcher in forming the image of folk-song tradition, are also examined.

Keywords

folkloristika; folklora; ljudska pesem; tekst; kontekst // folklore studies; folklore; folk-song; text; context

Full Text:

PDF

References

Abrahams, Roger D. 1981. In and Out of Performance. V: Bošković-Stulli, Maja (ur.), Folklore and Oral Communication. Folklore und Mündliche Kommunikation. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora (Narodna umjetnost; izvanredni sv.), 69–78.

Alver, Brynjulf. 2004. Folkloristics. The Science about Tradition and Society. V: Dundes, Alan (ur.), Folklore. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. Volume IV: Folkloristics. Theories and Methods. London in New York: Routledge, 43–52.

Bauman, Richard. 1975 (1972). Introduction. V: Paredes, Americo and Richard Bauman (ur.), Toward New Perspectives in Folklore. Austin in London: University of Texas Press, xi–xv.

Bausinger, Hermann. 1987. Jezik v etnologiji. Traditiones 16: 35–49.

Ben-Amos, Dan. 1975 (1972). Toward a Definition of Folklore in Context. V: Paredes, Americo and Richard Bauman (ur.), Toward New Perspectives in Folklore. Austin in London: University of Texas Press, 3–15.

Bošković-Stulli, Maja. 1978. Usmena književost. V: Povijest hrvatske književnosti 1. Usmena i pučka književnost. Zagreb: Liber Mladost, 7–40.

Dégh, Linda. 1995. Narratives in Society. A Performer-Centered Study of Narration. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia (FF communications; 255).

Dundes, Alan. 1980. Interpreting Folklore. Bloomington: Indiana University Press.

Dundes, Alan. 1996 (1989). Folklore Matters. Knoxville: The University of Tennessee Press.

Fikfak, Jurij. 1999. Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC.

Fikfak, Jurij. 2005. O recepciji in produkciji harmonije. Nekaj izhodišč na primeru škoromatov. Traditiones 34 (2): 75–86. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340205

Foley, John Miles. 2000. The textualization of South Slavic Oral Epic and its Implications for Oral-derived Epic. V: Honko, Lauri (ur.), Textualization of Oral Epics. Berlin in New York: Mouton de Gruyter (Trends in Linguistics. Studies and Monographs; 128), 71–87.

Gabbert, Lisa. 1999. The »Text/Context« Controversy and the Emergence of Behavioral Approaches in Folklore. Folklore Forum 30 (1/2): 119–128. https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/2022/2326/1/30(1-2)+119-128.pdf (10. 3. 2008).

Golež Kaučič, Marjetka. 2001a. Med tradicijo in inovacijo ali položaj folkloristike v sodobni znanosti. Glasnik SED 41 (1, 2): 116–120.

Golež Kaučič, Marjetka. 2001b. Raziskovalne metode v folkloristiki – med tradicionalnim in inovativnim. Traditiones 30 (1): 279–291.

Honko, Lauri. 2000. Text as process and practice: the textualization of oral epics. V: Honko, Lauri (ur.), Textualization of Oral Epics. New York in Berlin: Mouton de Gruyter (Trends in Linguistics. Studies and Monographs; 128).

Ivančič Kutin, Barbara. 2004. Razmerje med vsakdanjim govornim posredovanjem in pripovedovanjem. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko (Obdobja 22. Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem – Členitev jezikovne resničnosti), 255–261.

Ivančič Kutin, Barbara. 2005. Kontekst in tekstura folklornih pripovedi na Bovškem [Doktorsko delo]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko.

Klobčar, Marija. 2006. Krekove presoje ljudskega pesništva. Traditiones 35 (2): 193–203. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2006350210

Klobčar, Marija. 2008. The Folk Song and Its Bearers as a Relationship between Two Structures (v tisku).

Kremenšek, Slavko. 1977. O etnologiji in folkloristiki. V: Zbornik 24. kongresa jugoslovanskih folkloristov. Piran = Glasnik Slovenskega etnološkega društva 17 (5): 287–293.

Lozica, Ivan. 1989. Aurea Aetas. V: Rihtman-Auguštin (ur.), Folklore and Historical Process. Folklor i povijesni proces. Zagreb: Institute of Folklore Research, 33–39.

Muršič, Rajko. 2000. Trate vaše in naše mladosti. Zgodba o mladinskem in rock klubu 1. Ceršak: Subkulturni azil.

Sawin, Patricia E. 1998. Performance. V: Encyclopedia of folklore and literature. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC-CLIO, 497–499.

Skafte Jensen, Minna. 2000. The writing of the Iliad and the Odyssey. V: Honko, Lauri (ur.), Textualization of Oral Epics. Berlin in New York: Mouton de Gruyter (Trends in Linguistics. Studies and Monographs; 128), 57–70.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC.

Stanonik, Marija. 1992. Slovstvena folklora kot terminološko vprašanje. Traditiones 21 (1992): 25–72.

Terseglav, Marko. 1983. Težnje v povojni slovenski folkloristiki. V: Bogataj, Janez in Marko Terseglav (ur.), Zbornik 1. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov: 30. kongres Zveze društev folkloristov Jugoslavije, 18. kongres Zveze etnoloških društev Jugoslavije. Rogaška Slatina. (2. zv.). Ljubljana: SED (Knjižnica GSED; 10/1), 176–203.

Terseglav, Marko. 1987. Ljudsko pesništvo. Ljubljana: DZS (Literarni leksikon; 32).

Toelken, Barre. 1996. The Dynamics of Folklore (Rev. and Exp. Ed.). Logan, Utah: Utah State University Press.

Vodušek, Valens. 1977. O sodobnih nalogah folkloristike. V: Zbornik 24. kongresa jugoslovanskih folkloristov, Piran 1977 = Glasnik Slovenskega etnološkega društva 17 (5), 294–297.

Vodušek, Valens. 1980. O evropski etnomuzikologiji. V: Bogataj, Janez in Slavko Kremenšek (ur.), Poglavja iz metodike etnološkega raziskovanja 1., Ljubljana: Filozofska fakulteta (Knjižnica Glasnika SED; 4), 47–48.

Vodušek, Valens. 2003. O evropski etnomuzikologiji. Kratek oris njenega predmeta, metod, ciljev in dosedanjih dognanj na Slovenskem. V: Terseglav, Marko in Robert Vrčon (ur.), Etnomuzikološki članki in razprave. Ljubljana: Založba ZRC, 26–35.

Zonabend, Françoise. 1993 (1980). Dolgi spomin. Časi in zgodovine v vasi. Ljubljana: ŠKUC, Filozofska fakulteta (Studia Humanitatis).DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370105

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave