PUSTOVANJE. LOČNICE IN PREHODI<br>CARNIVAL. BOUNDARIES AND TRANSITIONS</br>

  • Tina Volarič
Keywords: ločnice, vloge, pustovanje, Drežnica, semiotika kulture // boundaries, relationships, Carnival, semiotics of culture

Abstract

Za organizacijo pustovanja v Drežnici v celoti skrbi vaška fantovščina. Njeni člani so tudi edini nosilci pustnih mask, pomembni po-ustvarjalci odnosov v vasi in predstavniki povezanosti vaške skupnosti. Kolikšno vlogo imajo v ustvarjanju in interpretaciji pustovanja druge skupine v vasi, ki so izključene iz središčno-tvornih procesov pustovanja? Prispevek pokaže, kako so izključene skupine z ločnicami strogo ločene od aktivnega fantovskega središča, a skupaj z njimi ustvarjajo območje srečevanj ali, enkrat v prihodnje, mogoče spremembe.

***

Carnival organization in Drežnica is entirely in the hands of the village’s community of young men, who are also the only bearers of the Carnival costumes. They are important re-creators of the relationships in the village and they represent its togetherness. What part in creating and interpreting Carnival is played by other groups in the village that are excluded from the central processes of creating the Carnival celebration? This article shows how the excluded groups are strictly separated from the active center of young men through boundaries, but at the same time they also exist in a zone of confrontation, or even potential change someday.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmed, Sara. 2004. Collective Feelings. Or, the Impressions Left by Others. Theory, Culture & Society 21 (2): 25–42. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0263276404042133

Bahtin, Mihail M. 1978. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse. Beograd: Nolit.

Barthes, Roland. 1975. Zadovoljstvo u tekstu. Niš: Gradina.

Bernard, Jeff idr. (ur.). 2005. Text & Reality = Text & Wirklichkeit. Ljubljana: Založba ZRC SAZU; Dunaj: Österreichische Gesellschaft für Semiotik, Institut für Sozio-semiotische Studien; Gradec: Department of Slavic Studies.

Bhabha, Homi K. 1994. The Location of Culture. London in New York: Routledge.

Caillois, Roger. 2003. Igre in ljudje. V: Strehovec (ur.) 2003, 139–226.

Cantell, Timo. 1998. Shifting Spaces, Shifting Identites. “The Total Balalaika Show”. European Journal of Cultural Studies 1 (2): 239–257. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/136754949800100205

Chandler, Daniel. 2001. Semiotics for Beginners. London: Routledge. http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html

Clifford, James. 1999. Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge, Massachusetts in London: Harvard University Press.

Cohen, Abner. 1976. Two-Dimensional Man. An Essay on the Anthropology of Power and Symbolism in Complex Society. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.

Cohen, Anthony P. 1995. Self Consciousness. An Alternative Anthropology of Identity. London in New York: Routledge.

Derrida, Jacques. 1994. Izbrani spisi. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze.

Douglas, Mary. 1999. Miselni slogi. Kritični eseji o dobrem okusu. Ljubljana: Založba/*cf.

Drežniška fantovščina. 2002. Drežniški pust. Opis pustovanja v Drežnici [tipkopis, Drežnica: Drežniška fantovščina].

Fikfak, Jurij. 2003. O d tradicije do produkcije lokalnosti – nekatera izhodišča in pogledi. V: Fikfak idr. (ur.) 2003, 9–20.

Fikfak, Jurij idr. (ur.). 2003. O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in gradiva. Ljubljana: ZRC SAZU.

Harding, Jennifer in E. Deidre Pribam. 2002. The Power of Feeling. Locating Emotions in Culture. European Journal of Cultural Studies 5 (4): 407–425. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1364942002005004294

Huizinga, Johan. 2003. O izvoru kulture v igri. V: Strehovec (ur.) 2003, 7–137.

Javornik, Miha. 2005. Signifier Versus Signified – To the Question of Boundaries in Times of Globalization. V: Bernard idr. (ur.) 2005, 15–27.

Križnar, Naško. 1996. Drežniški pust. Ljubljana: Avdiovizualni laboratorij ISN ZRC SAZU. [Videokaseta (Beta, 67 min.), barve, zvok].

Kuret, Niko. 1984. Maske slovenskih pokrajin. Ljubljana: Cankarjeva založba, Inštitut za slovensko narodopisje SAZU.

Lotman, Jurij M. 2006. Znotraj mislečih svetov. Človek – tekst – semiosfera – zgodovina. Ljubljana: ISH.

Low, Setha M. 2002. Embodied Space(s). Anthropological Theories of Body, Space, and Culture. Space and Culture 6 (1): 9–18.

Lozica, Ivan. 1989. Izvan teatra. Teatrabilni oblici folklora u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa.

Lozica, Ivan. 1996. Hrvatski karnevali. Zagreb: Golden marketing.

Mauss, Marcel. 1996. Esej o daru in drugi spisi. Ljubljana: ŠKUC.

Miklavčič Brezigar, Inga. 2003. Refleksija projekta in razstave »Pustovanja na Goriškem«. Goriški muzej Nova Gorica, 2002–2003. Etnolog 14, 65: 273–290.

Morley, David. 2001. Belongings. Place, Space and Identity in Mediated World. European Journal of Cultural Studies 4(4): 425–448. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/136754940100400404

Muršič, Rajko. 2005. Ethnographic Experience, Understanding and Narratives in the Discourse of Popular Music. V: Bernard idr. (ur.) 2005, 147–158.

Narvaez, Rafael F. 2006. Embodiment, Collective Memory and Time. Body and Society 12 (3): 51–73. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1357034X06067156

Portis Winner, Irene. 2005. Semiotika kmetstva v tranziciji. Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki. Ljubljana: ZRC SAZU.

Pust in fantovščina … 2007. Pust in fantovščina. http://www.kobarid.si/dreznica/pust.html (4. 4. 2007).

Rapport, Nigel. 2003. I am Dynamite. An alternative anthropology of power. London in New York: Routledge.

Shields, Rob. 1990. The 'System of Pleasure'. Liminality and the Carnevalesque at Brighton. Theory, Culture and Society 7: 39–72. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/026327690007001002

Slak, Franci. 1991. Drežniški pustovi. Ljubljana: TV Slovenija. [Videokaseta (16 mm, 21 min.), barve, zvok.]

Sonesson, Göran. 1997. The Multimediation of the Lifeworld. V: Nöth, Winfried (ur.), Semiotics of the Media. Proceedings of the International Congress, Kassel, March, 1995. Berlin in New York: Mouton de Gruyter, 61–78 http://www.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/media_1.html

Strehovec, Janez (ur.). 2003. Teorije igre pri Johanu Huizingi, Rogerju Cailloisu in Eugenu Finku. Ljubljana: Študentska založba.

Šega, Polona. 2000. Obhodi obrednih maskirancev v Drežnici konec 20. stoletja. V: Fikfak idr. (ur.) 2003, 177–90.

Ubersfeld, Anne. 2000. Brati gledališče. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko.

Zupanc, Dragomir (idr.). 1979. Ta grdi. Beograd: TV Beograd. [Videokaseta (16 mm, 29 min.), barve, zvok].

Published
2008-10-10
How to Cite
1.
Volarič T. PUSTOVANJE. LOČNICE IN PREHODI<br>CARNIVAL. BOUNDARIES AND TRANSITIONS</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2008Oct.10 [cited 2020Jul.10];37(1):47–78. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1080
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays