MATERIALNE SLEDI KULTURE. PRAZNIKI IN PRAZNIČNA MIZA SLOVENCEV V 20. IN 21. STOLETJU
MATERIAL TRACES OF CULTURE. HOLIDAYS AND THE SLOVENIAN FESTIVE TABLE IN THE 20TH AND THE 21ST CENTURIES

Maja Godina Golija

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370205

Abstract

Praznične jedi, njihova priprava, oblika, bogastvo in regionalna raznovrstnost so področja kulture prehranjevanja, ki so bila v etnoloških delih najpogosteje obravnavana. Že v 19. stoletju so se narodopisci poleg duhovne kulture zanimali še za nekatere sestavine materialne kulture, tudi za praznične jedi, ki naj bi izražale posebnost in izvirnost kulture naroda oz. etnične skupine. Manj je etnoloških del, ki bi obravnavala druga področja prehrane, npr. vsakdanje jedilne obroke, navade pri jedi, prehrano socialnih in starostnih skupin, spremembe v prehrani. Avtorica v članku obravnava manj raziskano področje kulture prehrane Slovencev – praznične jedi in jedilne obroke ter njihovo spreminjanje v 20. in v 21. stoletju.

***

Festive food and its preparation, variety, wealth of different shapes, and regional diversity are the themes most often dealt with in ethnological literature. Apart from spiritual culture ethnographers were interested in certain elements of material culture already in the 19th century, believing that festive foods expressed special characteristics and original features of a nation or an ethnic group. Ethnological texts dealing with other areas of food culture, for example with meals, eating habits, food culture of different social and age groups, or changes in tradition, have been rare. The author examines a less researched area of the food culture of Slovenes, namely festive food and meals, and their transformation in the 20th and in the 21st centuries.

Keywords

prehrana; koledarski prazniki; Slovenija; 20. in 21. stoletje // food culture; calendar holidays; Slovenia; 20th and 21st century

Full Text:

PDF

References

Cundrič, Janez. 1969. Za novo leto. Svinjski rilec in kurji kremplji. Večer, 18. 12. 1969: 9.

Douglas, Mary. 1984. Food in the Social Order. Studies of Food and Festivities in Three American Communities. New York: Russel Sage Foundation.

Godina, Maja. 1992. Iz mariborskih predmestij. O življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih 1919 do 1941. Maribor: Založba Obzorja.

Godina Golija, Maja. 1996. Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor: Založba Obzorja.

Guštin Grilanc, Vesna. 1997. Je več dnevou ku klobas. Nekdanje navade in recepti tržaškega podeželja. Trst: Založba Devin.

Haid, Oliver M. 2002. Tasks and Challenges of Nutritional Ethnology in Current Festival Culture: A Case Study of Two-South Tyrolean Town Festivals. V: Lysaght, Patricia (ur.), Food and celebration. From fasting to feasting. Proceedings of the 13th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljana, Preddvor and Piran, Slovenia, June 5–11, 2000. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Dublin: Department of Irish Folklore, University College, 371–379.

Hörandner, Edith. 2002. Food and Ambience. V: Lysaght, Patricia (ur.), Food and celebration. From Fasting to Feasting. Proceedings of the 13th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljana, Preddvor, and Piran, Slovenia, June 5–11, 2000. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Dublin: Department of Irish Folklore, University College, 253–256.

Kuret, Niko. 1989. Praznično leto Slovencev. Starosvetne šege in navade od pomladi do zime. 1. zv. [2. izd.] Ljubljana: Družina.

Mennell, Stephen, Murcott Anne in Anneke H. van Otterloo. 1998. Prehrana i kultura. Sociologija hrane. Zagreb: Jesenski i Turk.

Ostrovška, Milica. [B. n. l.]. Tako smo živeli. Pripoved o neki mladosti. [Tipkopis]. Maribor.

Ovsec, Damjan J. 1993. Velika knjiga o praznikih. Praznovanja na Slovenskem in po svetu. Ljubljana: Domus.

Potočnik, Bernarda. 1994. Hmeljnik. Način življenja plemiške družine Wambolt von Umstadt med prvo in drugo svetovno vojno. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 22).

Renčelj, Stanislav. 1990. Suhe mesnine – narodne posebnosti. Ljubljana: Kmečki glas.

van Gennep, Arnold. 1960 (1909). The Rites of Passage. London: Routledge&Kegan Paul.

Wiegelmann, Günter. 2006. Alltags- und Festspeisen in Mitteleuropa. Innovationen, Strukturen und Regionen vom späten Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Münster: Waxmann.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370205

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave