ZVRSTNOST SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI. REFLEKSIJA PESEMSKEGA RAZVOJA ALI POGLEDOV NANJ
GENREFICATION OF SLOVENIAN FOLKSONGS: A REFLECTION, OR VIEWS ON THEIR DEVELOPMENT

Marija Klobčar

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2010390208

Abstract

V prispevku sta ob pregledu oblikovanja tipologije slovenskih ljudskih pesmi analizirana razvoj slovenske folkloristične misli in orientacija slovenske folkloristike. Vprašanje zvrstnosti slovenskih ljudskih pesmi je poudarjeno kot vprašanje prioritet, s katerimi se izražajo prioritete družbe. Ob razgledu po drugačnih konceptih prispevek problematizira vlogo institucionaliziranega folklorističnega raziskovanja in opozarja na nujnost premisleka teh vprašanj. Prevrednotenje teh pogledov namreč pomeni tudi prevrednotenje današnjega razumevanja ljudskosti.

***

This paper analyzes the development of the conceptualization and orientation of Slovenian folklore studies based on an overview of how the typology of Slovenian folksongs was shaped. The issue of Slovenian folksong genrefication is highlighted as an issue of priorities that reflect society’s priorities. By examining various approaches, the paper discusses the role of institutionalized research in folklore studies and draws attention to the necessity of reflecting on these issues. Reevaluating these views also implies reevaluating today’s understanding of “folk character.”

Keywords

tipologija; ljudska pesem; pripovedna pesem; orientacija folkloristike // typology; folksong; ballad; orientation of folklore studies

Full Text:

PDF

References

von Arnim, Achim in Klemens Brentano. 1806–1808. Des Knaben Wunderhorn, I–III. Heidelberg: Wohr und Zimmer.

Ben-Amos, Dan. 1976a. Introduction. V: Ben-Amos, Dan (ur.), Folklore Genres. Austin in London: University of Texas Press, ix–xlv.

Ben-Amos, Dan. 1976b. Analytical Categories and Ethnic Genre. V: Ben-Amos, Dan (ur.), Folklore Genres. Austin in London: University of Texas Press, 215–242.

Benz, Nikola in Michaela Brodl. 2005. The Registration of Songs in the INFOLK Database: A Virtual Network of Folksong Archives in Austria. Traditiones 34 (1): 11–124. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340109

Bielawski, Ludwik. 2003. Kolberg. V: Die Musik in Geschichte und Gegenwart 10. Kassel [idr.]: J. B. Metzler, 446–447.

Bohlman, Philip, V. 2004. The Music of European Nationalism. Santa Barbara, Denver in Oxford: ABC-CLIO.

Burlasová, Soňa in L’uba Droppová. 1968. Lidová a zlidověla píseň. V: Melicherčík, Andrej (ur.), Československá vlastivěda. Díl III. Lidová kultura. Praha: Orbis, 636–663.

Bynum, David. E. 1976. The Generic Nature of Oral Epic Poetry. V: Ben-Amos, Dan (ur.), Folklore Genres. Austin in London: University of Texas Press, 36–58.

Delić, Simona. 2007. Spanish Ballads in Johann Gottfried Herder's Volkslieder Collection (1778/79), Jakob Grimm's Silva de romances viejos Collection (1815) and Their Intercultural Echoes in Croatia. V: Matter, Max in Nils, Grosch, Lied und populäre Kultur/Song and Popular Culture (Jahrbuch des Deutschen Volksliedarchivs Freiburg; 52), 97–112.

Dzieła … 1991. Dzieła wszystkie Oskara Kolberga. Informator wydawniczy / Complete Works of Oskar Kolberg: Publication Reference. Poznań: Polskie towarzystwo ludoznawcze, Redakcja dzieł wszystkich Oskara Kolberga.

Elschek, Oskár. 1975. Piesne a hudba. V: Slovensko. L'ud – II. časť. Bratislava: Obzor, 1069–1097.

Elschek, Oskár. 1991. Ideas, Principles, Motivations, and Results in Eastern European Folk-Music Research. V: Nettl, Bruno in Philip V. Bohlmann, Comparative Musicology and Anthropology of Music. Chicago in London: The University of Chicago Press, 91–109.

Fikfak, Jurij. 1999. Ljudstvo mora spoznati sebe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Glonar, Joža. 1923. Predgovor. V: Slovenske narodne pesmi IV: 1–66.

Glonar, Joža. 1939. Stare žalostne. Ljubljana: Akademska založba.

Grafenauer, Ivan. 1973. Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje: Mohorjeva družba.

Heid, Gerlinde. 2006. Volkslied. V: Österreichisches Musiklexikon. Band 5. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2541–2544.

Herder, Johann Gottfried von. 1819. Stimmen der Völker in Liedern. Wien: Johann von Müller.

Honko, Lauri. 2005 (1989). Folkloristic Theories of Genre. V: Dundes, Alan (ur.), Folklore: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. Vol. III. The Genre of Folklore. London and New York: Routledge.

Izpiski … 1903. Izpiski iz nekaterih nedomačih ocen tega dela. V: Štrekelj, Karel (ur.), Slovenske narodne pesmi 2, pril.

J. pl. K. 1881. Narodno blago. Kres 1881: 33–34.

Janežič, Anton. 1850. Narodno pesništvo. Slovenska bčela 1: 28–30.

Karbusický, Vladimír. 1968. Lidová a zlidovělá piseň. V: Melicherčík, Andrej (ur.), Československá vlastivěda. Díl III. Lidová kultura. Praha: Orbis, 301–350.

Katalog. 1960. Katalog der Tonbnadaufnamen B 1 bis B 3000 des Phonogrammarchives der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Graz, Wien in Köln: Hermann Böhlaus Nachf.

Katalog. 1966. Katalog der Tonbnadaufnamen B 3001 bis B 7000 des Phonogrammarchives der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Graz, Wien in Köln: Hermann Böhlaus Nachf.

Katalog. 1974. Katalog der Tonbnadaufnamen B 10001 bis B 13 000 des Phonogrammarchives der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Graz, Wien in Köln: Hermann Böhlaus Nachf.

Klobčar, Marija. 2006. Krekove presoje ljudskega pesništva. V: Fikfak, Jurij (ur.), Gregor Krek (1840–1905). Filologija in slovanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 193–203.

Klobčar, Marija. 2008. Kresne pesmi kot razumevanje obrednega. V: Slavec Gradišnik, Ingrid in Helena Ložar-Podlogar (ur.), Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (1906–1995). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 457–484.

Kollár, Ján. 1953 (1834). Národnie spievanky. Bratislava: Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry.

Korytko, Emil. 1838a. Den Freunden des Slawenthums in Krain; ein Slave aus Norden. Illyrisches Blatt, 23. junij 1838.

Korytko, Emil. 1838b. Sammlung kreinerischer Volkslieder. Ost und West, 8. avgust 1838, št. 63, 259.

Korytko, Emil. 1939–1844. Slovenske pesmi krajnskiga naróda. Ljubljana.

Kotnik, France. 1944. Pregled slovenskega narodopisja. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Založba Klas, 21–52.

Krek, Gregor. 1858. O naši književnosti. Novice gospodarske, obertniške in narodne 31: 243–244.

Krek, Gregor. 1872. Odlomek iz spisa: Važnost ustnega slovstva (tradicijonalne literature) kot izvirnik basnoslovju (mythologiji). Zora 1 (12): 171–174.

Krek, Gregor. 1881. Kres. Kres 1: 49–62.

Krek, Gregor. 1887. Einleitung in die slavische Literaturgeschichte und Darstellung ihrer älteren Perioden. Graz: Verlag von Leuschner und Lubensky.

Krekovičová, Eva. 2000. L'udová pieseň. V: Stoličná, Rastislava (ur), Slovensko. Evropske kontexty l'udovej kultúry. Bratislava: Veda. Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 301–322.

Kresánek, Jozef. 1951. Slovenská l'udová pieseň zo stanoviska hodobného. Bratislava.

Kropej, Monika. 2001. Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana. Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kumer, Zmaga. 1974. Vsebinski tipi slovenskih pripovednih pesmi / Typenindex slowenischer Ezähllieder. Ljubljana: Sekcija za glasbeno in plesno narodopisje pri ISN SAZU.

Kumer, Zmaga. 1998. Pogled na dosedanje delo baladne komisije. V: Golež, Marjetka (ur.), Ljudske balade med izročilom in sodobnostjo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 31–32.

Kumer, Zmaga. 2002. Slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica.

Kumer, Zmaga (ur.). 1984. Ob 50-letnici ustanovitve Folklornega inštituta. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje.

Makarovič, Marija. 1985. Predgrad in Predgrajci. Narodopisna podoba belokranjske vasi. Kočevje: Kulturna skupnost Kočevje.

Murko, Matija. 1929. Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami. Etnolog 3: 5–54.

Novak, Vilko. 1986. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Okpewho, Isidore. 2004. Does the Epic Exist in Africa? Some formal Considerations. V: Dundes, Alan (ur.), Folklore. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. Vol. III. The Genres of Folklore. London in New York: Routhledge, 306–331.

Phonogrammarchiv. 2009. Phonogrammarchiv – Österreichische Akademie der Wissenschaften. http://www.phonogrammarchiv.at/wwwnew/

Pisk, Marjeta. 2010. The Expression Balada in Slovenian Folklore Studies and its Semantic Field. V: Eckhard, John in Tobias Widmaier (ur.), From »Wunderhorn« to the Internet: Perspectives on Conceptions of “Folk Song” and the Editing of Traditional Songs / Vom »Wunderhorn« zum Internet. Perspektiven des »Volkslied«-Begriffes und der Edition populärer Lieder. BASIS 6, Trier: WVT 2010, 90–96.

Pleteršnik, Maks. 1894. Slovensko-nemški slovar 1, Ljubljana: Knezoškofijstvo.

Predgovor. 1970. Predgovor. V: Kumer, Zmaga idr. (ur.), Slovenske ljudske pesmi 1. Ljubljana: Slovenska matica.

Pripovedne ... 1970. Pripovedne pesmi (uvod). Slovenske ljudske pesmi 1: 1.

Ramovš, Mirko. 1991. Otroške igre z odvzemanjem in privzemanjem na Slovenskem. Traditiones 20: 127–142.

Rieuwerts, Sigrid. 1998a. Child, Francis James (1825–1896). V: Brown, Mary Ellen in Bruce A. Rosenberg, Enciklopedia of Folklore and Literature. Santa Barbara, Denver in Oxford: ABC-CLIO, 120–122.

Rieuwerts, Sigrid. 1998b. Percy, Thomas (1729–1811). V: Brown, Mary Ellen in Bruce A. Rosenberg, Enciklopedia of Folklore and Literature. Santa Barbara, Denver in Oxford: ABC-CLIO, 495–497.

Röhrich, Lutz. 1973a. Vorwort. V: Röhrich, Lutz (ur.), Handbuch des Volksliedes. Band 1. München: Wilhelm Fink Verlag, 7–18.

Röhrich, Lutz. 1973b. Die Textgattungen des popularen Liedes. V: Röhrich, Lutz (ur.), Handbuch des Volksliedes. Band 1. München: Wilhelm Fink Verlag, 19–35.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC.

Slovenske narodne pesmi I (SNP I). 1895–1898. Štrekelj, Karel (ur.). Ljubljana: Slovenska matica.

Slovenske narodne pesmi II (SNP II). 1900–1903. Štrekelj, Karel (ur.), Ljubljana: Slovenska matica.

Slovenske narodne pesmi III (SNP III). 1904–1907. Štrekelj, Karel (ur.), Ljubljana: Slovenska matica.

Slovenske narodne pesmi IV (SNP IV). 1908–1923. Štrekelj, Karel in Joža Glonar (ur.), Ljubljana: Slovenska matica.

Šivic, Urša. 2007. Vpliv institucionalnih meril na spreminjanje ljudskega petja. Traditiones 36 (2): 27–41. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2007360202

Štrekelj, Karel. 1887. Prošnja za narodno blago. Ljubljanski zvon 7: 628–632.

Štrekelj, Karel. 1895. Začasni predgovor. V: Slovenske narodne pesmi I, priloga.

Štrekelj, Karel. 1896. Začasni predgovor. V: Slovenske narodne pesmi I, priloga.

Štrekelj, Karel. 1898. Predgovor. V: Slovenske narodne pesmi I, V–XV.

Tyberg, Tove. 2005. Wilhelm Mannhardt – a pioneer in the study of rituals. In: Dundes, Alan (ur.), Folklore. Critical Concepts in Lietrary and Cultural Studies. Volume II. The Founders of Folklore. London in New Yourk: Routledge, 11–120.

Tyllner, Lubomír (ur.). 1995. Thomas Anton Kunz, Böhmische Nationalgesänge und Tänze. České národní zpěvy a tance (faksimile). Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR (Poklady lidové kultury; 5).

Vodušek, Valens. 1959. Alpske poskočne pesmi v Sloveniji. V: Rad 6. kongresa SUFJ, Bled 1959. Ljubljana (1960), 55–78.

Vodušek, Valens. 1960. Neka zapažanja o baladnim napevima na području Slovenije. V: Rad kongresa folklorista Jugoslavije, Zaječar in Negotin 1958. Beograd, 109–118.

Vodušek, Valens. 1967. Slovenska ljudska pesem. V: Slovenske ljudske pesmi. Dokumentarni posnetki glasbeno-narodopisnega instituta v Ljubljani. Zagreb: Jugoton.

Vodušek, Valens. 1973. Slovenska ljudska glasba v stiku s sosednjimi kulturami. V: Zbornik 18. kongresa jugoslovanskih folkloristov, Bovec 1971. Ljubljana, 126–132.

Vodušek, Valens. 1980. O evropski etnomuzikologiji. V: Bogataj, Janez in Slavko Kremenšek (ur.), Poglavja iz metodike etnološkega raziskovanja I. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Knjižnica Glasnika SED; 4), 39–56.

Vodušek, Valens. 2003 (1967). Značilnosti slovenske ljudske glasbe in njenega razvoja. V: Terseglav, Marko in Robert Vrčon (ur.), Valens Vodušek, Etnomuzikološki članki in razprave. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 78–87.

Votruba, František. 1953. Spievanky a ich význam v slovenskom národnom a kultúrnom vývine. V: Kollár, Ján, Národnie spievanky. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatury, 7–27.

Vraz, Stanko. 1879. Pot v gorenje strani (prev. Andrej F. Fekonja). Slovenski narod 12 (255): 1–3.

Vraz, Stanko. 1939. Narodne pesni ilirske. Zagreb: Samozaložba.

Wilson, Willian A. 2005 (1973). Herder, Folklore and Romantic Nationalism. In: Dundes, Alan, Folklore. Critical Concepts in Lietrary and Cultural Studies. Volume II. The Founders of Folklore. London, New York: Routledge, 4–21.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2010390208

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave