Prispevki

Revija trenutno ne sprejema prispevkov.

Smernice za avtorje

1. Usmeritev revije

 

Revija Dve domovini/Two Homelands je namenjena objavi znanstvenih in strokovnih člankov, poročil, razmišljanj in knjižnih ocen s področja humanističnih in družboslovnih disciplin, ki obravnavajo različne vidike migracij in z njimi povezane pojave. Revija, ki izhaja od leta 1990, je večdisciplinarna in večjezična. Letno izideta dve številki v tiskani in elektronski obliki na svetovnem spletu (http://twohomelands.zrc-sazu.si/).

Prispevke, urejene po spodnjih navodilih, pošljite uredništvu v elektronski obliki na naslov hladnik@zrc-sazu.si. Članki so recenzirani. Avtorji naj poskrbijo za primerno jezikovno raven in slogovno dovršenost. Prispevki morajo biti oblikovani v skladu z Navodili avtorjem za pripravo prispevkov za Dve domovini/Two Homelands. Rokopisov, ki jih uredništvo revije Dve domovini/Two Homelands sprejme v objavo, avtorji ne smejo hkrati poslati drugi reviji. V skladu z Zakonom o avtorskih pravicah in 10. členom Poslovnika o delu uredništva revije Dve domovini/Two Homelands se avtorji z objavo v reviji Dve domovini/Two Homelands strinjajo z objavo prispevka tudi v elektronski obliki na svetovnem spletu.

 

2. Sestavine prispevkov

 

Članki morajo imeti sestavine, ki si sledijo po naslednjem vrstnem redu:

 • glavni naslov članka (z velikimi tiskanimi črkami, okrepljeno);
 • ime in priimek avtorja (priimku naj sledi opomba pod črto, v kateri so navedeni: 1. avtorjeva izobrazba in naziv (na primer: dr. zgodovine, znanstveni sodelavec); 2. ime in naslov avtorjeve institucije (na primer Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana); 3. avtorjev elektronski naslov);
 • predlog vrste prispevka (izvirni, pregledni ali kratki znanstveni članek/prispevek, strokovni članek);
 • izvleček (slovenski naslov članka in slovenski izvleček, skupaj s presledki do 1000 znakov);
 • ključne besede (do 5 besed);
 • abstract (angleški prevod naslova članka in slovenskega izvlečka);
 • key words (angleški prevod ključnih besed);
 • članek (1. skupaj s presledki naj ne presega 45.000 znakov; 2. celotno besedilo naj bo označeno z »Normal« – torej brez oblikovanja, določanja slogov in drugega; 3. pisava Times New Roman, velikost 12, obojestranska poravnava, presledek 1,5; 4. odstavki naj bodo brez vmesnih vrstic; prazna vrstica naj bo pred in za vsakim naslovom in predvidenim mestom za tabelo ali sliko; 5. odstavki so brez zamikov; 6. naslove označite ročno, podnaslove prvega reda z velikimi tiskanimi črkami in okrepljeno, podnaslove drugega reda z malimi tiskanimi črkami in okrepljeno; 7. (pod)poglavij ne številčimo.

V besedilih se izogibajte podčrtovanju besed, okrepljenemu in poševnemu tisku; s poševnim tiskom označite le navedene naslove knjig in časopisov. V slovenskih prispevkih uporabljajte naslednje okrajšave in narekovaje: prav tam, idr., ur., »abc«; v angleških: ibid., et al., ed./eds., “migration”. Izpust znotraj citata označite z oglatim oklepajem […].

Poročila in ocene morajo imeti sestavine, ki si sledijo po naslednjem vrstnem redu:

 • poročila s konferenc in drugih dogodkov, razmišljanja: naslov dogodka, datum poteka, ime in priimek avtorja, besedilo naj obsega med 5.000 in 15.000 znaki skupaj s presledki;
 • knjižne ocene: ime in priimek avtorja ali urednika knjige, ki je predmet ocene, naslov knjige, založba, kraj, leto izida, število strani, besedilo naj obsega med 5.000 in 15.000 znaki skupaj s presledki, na koncu sledita ime in priimek avtorja ocene.

 

3. Citiranje

 

Avtorji naj pri citiranju med besedilom upoštevajo naslednja navodila:

 • Citati, dolgi pet ali več vrstic, morajo biti ročno oblikovani v ločenih enotah, zamaknjeni, brez narekovajev.
 • Citati, krajši od petih vrstic, naj bodo med drugim besedilom v narekovajih in pokončno (ne poševno).
 • Navajanje avtorja v oklepaju: (Anderson 2003: 91–99); več navedb naj bo ločenih s podpičjem in razvrščenih po letnicah (Milharčič Hladnik 2009: 15; Vah Jevšnik, Lukšič Hacin 2011: 251–253).
 • Seznam literature in virov je na koncu besedila; v seznamu literature na koncu se navajajo samo navedbe literature iz besedila; enote naj bodo razvrščene po abecednem redu priimkov avtorjev, enote istega avtorja pa razvrščene po letnicah; če imamo več del istega avtorja, ki so izšla istega leta, jih ločimo z malimi črkami (Anderson 2003a; 2003b).

a) Knjiga:
Anderson, Benedict (2003). Zamišljene skupnosti: O izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: Studia Humanitatis.

b) Članek v zborniku:
Milharčič Hladnik, Mirjam (2009). Naša varuška. Krila migracij: Po meri življenjskih zgodb (ur. Mirjam Milharčič Hladnik, Jernej Mlekuž). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 15–20.

c) Članek v reviji:
Vah Jevšnik, Mojca, Lukšič Hacin, Marina (2001). Theorising Immigrant/Ethnic Entrepreneurship in the Context of Welfare States.Migracijske i etničke teme 27/2, 249–261.

d) Spletna stran:

 • Becker, Howard (2003). New directions in the Sociology of Art, http://home.earthlink.net/~hsbecker/newdirections.htm (1. 2. 2008).
 • Interaction: Some ideas, http://home.earthlink.net/interaction.htm (1. 2. 2008).

 

4. Grafične in slikovne priloge

 • Fotografije, slike, zemljevidi idr. – z izjemo tabel, narejenih v urejevalniku Word, ki pa morajo biti oblikovane za stran velikosti 16,5 x 23,5 cm – naj ne bodo vključeni v Wordov dokument. Vse slikovno gradivo oddajte oštevilčeno v posebni mapi z vašim priimkom in imenom. Opombe v podnapisih ali tabelah morajo biti ločene od tekočega teksta. Fotografije naj bodo v formatu jpg.
 • Lokacijo slikovnega gradiva v tekstu označite na naslednji način:
  Fotografija 1: Kuharica Liza v New Yorku leta 1905 (avtor: Janez Novak, vir: Arhiv Slovenije, 1415, 313/14) ali Preglednica 1: Število prebivalcev Ljubljane po popisu leta 2002 (vir: Statistični urad RS, Statistične informacije, 14).
 • Za grafične in slikovne priloge, za katere nimate avtorskih pravic, morate dobiti dovoljenje za objavo.

Izjava o zasebnosti

Z oddajo člankov ali drugih prispevkov avtorji in recenzenti soglašajo z zbiranjem in obdelovanjem njihovih osebnih podatkov (kot so ime, priimek, elektronski naslov), kar zagotavlja učinkovitejšo komunikacijo, uredniško delo in objavo člankov in drugih prispevkov.

Imena in naslovi elektronske pošte, ki bodo vneseni v ta spletni portal, bodo uporabljeni izključno za namene tega portala in ne bodo posredovani ali razkriti tretjim osebam za druge namene.