Bratovščine v vizitacijskih protokolih in v časniku Wiener Diarium. Viri za zgodovino zgodnjenovoveških bratovščin v Avstriji

Martin Scheutz

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7339

Povzetek

Bratovščine so bile zelo razširjena manifestacija laikov znotraj Cerkve. Nasploh je imelo težko oprijemljivo življenje bratovščin množico različnih funkcij: delovale so kot moškim in ženskam dostopna društva, kot zavarovanje ob smrti, kot banka, kot izvajalci glasbene službe, kot meceni za opremo cerkva itd. Če pogledamo avstrijske vizitacijske protokole 16. in zgodnjega 17. stoletja, vidimo, da so reformacijski zlom bratovščine sicer preživele z izgubami, vendar je kontinuiteta iz srednjega v zgodnji novi vek jasno vidna. Viri o bratovščinah še niso zadostno raziskani, predvsem še manjkajo finančne in zgodovinske študije. Prav digitalizacija zgodnjenovoveških medijev tudi tu odpira nova raziskovalna polja. Bratovščine namreč niso bile le naročniki tiskanih del, ampak vedno znova tudi predmet poročanja tiska, kot ponazarja primer časnika Wiener Diarium.

Ključne besede

bratovščine v Avstriji; vizitacijski akti; viri o delovanju bratovščin; Wiener Diarium/Wiener Zeitung; bratovščine

Celotno besedilo:

PDF (Deutsch)

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7339

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.