Phytosociological analysis of noble hardwood forests (Ostryo-Tilienion platyphylli) in the Karst and its neighbouring regions (SW Slovenia)

Authors

  • Igor Dakskobler 1Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Biology, Regional unit Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin, Slovenia
  • Livio Poldini Department of Life Sciences, University of Trieste, via L. Giorgieri, 5, I-34127 Trieste, Italy

Keywords:

phytosociology, synsytematics, Tilio-Acerion, Ostryo-Tilenion plathyphylli, Natura 2000, Karst, Slovenia

Abstract

In SW Slovenia, at Gora under Železna Vrata and Petnik gorge near Branik – both on the northern edge of the Karst, in the collapse doline Orleška Draga at Sežana and under Brkinski Rob at the contact of the Karst and Brkini Hills, we conducted a phytosociological analysis of the stands whose tree layer is dominated by Tilia platyphyllos, T. cordata, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, in places also Carpinus betulus and Ostrya carpinifolia, and classified them into three associations, Corydalido ochroleucae-Aceretum pseudoplatani, Paeonio officinalis-Tilietum platyphylli and Fraxino orni-Aceretum pseudoplatani. The latter was described as a new. Also new is a secondary large-leaved lime association Lamio orvalae-Tilietum platyphylli on the sites of montane beech forests (Lamio orvalae-Fagetum) in the Čepovan valley, at the contact of the Dinaric and sub-Mediterranean phytogeographical regions of Slovenia.  

Downloads

Download data is not yet available.

References

Accetto, M. 1991: Corydalido ochroleucae-Aceretum ass. nova v Sloveniji. Razprave 4. razreda SAZU 32 (3): 89–128.

Braun-Blanquet, J., 1964: Pflanzensoziologie. 3. Auflage. Grundzüge der Vegetations Kunde, Springer Verlag, Wien, New York, 865 pp.

Buser, S., 2009: Geološka karta Slovenije 1: 250.000. Geological map of Slovenia 1: 250,000. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.

Cegnar T., 1998: Temperatura zraka. In: Fridl, J., D. Kladnik, M. Orožen Adamič & D. Perko: Geografski atlas Slovenije. Država v prostoru in času. Državna založba Slovenije, Ljubljana, pp. 100–101.

Dakskobler, I. 2006: Prispevek k poznavanju gozdne vegetacije Krasa (jugozahodna Slovenija). Annales, Ser. hist. nat. 16 (1): 57–76.

Dakskobler, I. 2007: Gozdovi plemenitih listavcev v Posočju. Forest of valuable broad-leaved tree species in the Soča valley (western Slovenia). Scopolia 60: 1–287.

Dakskobler, I. 2016: Phytosociological analysis of riverine forests in the Vipava and Reka Valleys (southwestern Slovenia). Folia biologica et geologica 57 (1): 5-61.

Dakskobler, I. & Reščič, M. 2015: Fitocenološka in gozdnogospodarska analiza gorskega bukovega in javorovega gozda na skalnatih rastiščih na Krasu in v Čičariji (JZ Slovenija). Gozdarski vestnik 73 (2): 67–87.

Dakskobler, I., Košir, P. & Kutnar, L. 2013: Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji. Združbe gorskega javorja, gorskega bresta, velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca. Silva Slovenica in Zveza gozdarskih društev, Ljubljana, 74 pp.

Géhu, J.-M. 1997: Observations phytosociologiques préliminaires sur le littoral occidental de l' Íle de Jersey (Anglo-Normande). Colloques Phytosociologiques 27: 169–196.

Košir, P. & Surina, B. 2005: Paeonio officinalis-Tilietum platyphylli – nova združba gozdov plemenitih listavcev v Čičariji (jugozahodna Slovenija). In: Rožac Darovec, V. (ur.): Meje in konfini. Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, pp. 345–366.

Košir, P. 2004: Sinsistematski pregled šuma plemenitih listača ilirske florne provincije s posebnim osvrtom na zajednice u Sloveniji. Doktorska disertacija. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb, 164 pp. + priloge.

Košir, P. 2005: Noble hardwood forests of the altimontane belt (Lamio orvalae-Aceretum pseudoplatani P. Košir et Marinček 1999) in Slovenia (western part of the Illyrian floral province). Natura Croatica 14 (2): 5986.

Košir, P., Čarni, A. & di Pietro, R. 2008: Classification and phytogeographical differentiation of broad-leaved ravine forests in southeastern Europe. Journal of Vegetatio Science 19 (3): 331–342. DOI: https://doi.org/10.3170/2008-8-18372

Maarel van der, E. 1979: Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39 (2): 97–114. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00052021

Martinčič, A. 2003: Seznam listnatih mahov (Bryopsida) Slovenije. Hacquetia 2 (1): 91–166.

Martinčič, A. 2011: Seznam jetrenjakov (Marchanthiophyta) in rogovnjakov (Anthocerotophyta) Slovenije. Scopolia 72: 1–38.

Martinčič, A., Wraber, T. Jogan, N. Podobnik, A., Turk, B., Vreš, B., Ravnik, V., Frajman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., Bačič, T., Fischer, M. A., Eler, K. & Surina, B. 2007: Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Četrta, dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. 967 pp.

Mucina, L., Bultmann, H., Dierssen, K., Theurillat, J.-P., Raus, T., Čarni, A., Šumberová, K., Willner, W., Dengler, J., Garcia, R. G., Chytrý, M., Hájek, M., Di Pietro, R., Iakushenko, D., Pallas, J., Daniëls, F. J. A., Bergmeier, E., Santos Guerra, A., Ermakov, N., Valachovič, M., Schaminée, J. H. J., Lysenko, T., Didukh, Y. P., Pignatti, S., Rodwell, J. S., Capelo, J., Weber, H. E., Solomeshch, A., Dimopoulos, P., Aguiar, C., Hennekens, S. M. & Tichý, L. 2016: Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science 19: 3–264. DOI: https://doi.org/10.1111/avsc.12257

Ogrin, D. 1996: Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik 68: 39–56.

Peruzzi L. 2016: Crocus heuffelianus (Iridaceae), a new record for the Italian flora. Phytotaxa, 261: 291–294. DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.261.3.10

Podani, J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User's Manual, Budapest, 53 pp.

Poldini, L. 1985: L’ Asaro-Carpinetum betuli Lausi 64 del Carso Nordadriatico. Studia Geobotanica 5: 31–38.

Poldini, L. 2009: La diversità vegetale del Carso fra Trieste e Gorizia. Lo stato dell'ambiente. Edizione Goliardiche, Trieste, 732 pp.

Rottensteiner, W. K. 2016: Attempt of a morphological differentiation of Helleborus species in the Northwestern Balkans. Modern Phytomorphology 9 (Suppl.): 17–33.

Seliškar, T., Vreš, B. & Seliškar, A. 2003: FloVegSi 2.0. Računalniški program za urejanje in analizo bioloških podatkov. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana.

Sørensen, Th. 1948: A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content. Det Kongelige Danske Videnskaberns Selskab, Biologiske Skrifter 5 (4): 1–34.

Suppan, U., Prügger, J. & Mayrhofer, H. 2000: Catalogue of the lichenized and lichenicolous fungi of Slovenia. Bibliotheca Lichenologica 76: 1–215.

Šilc, U. & Čarni, A. 2012: Conspectus of vegetation syntaxa in Slovenia. Hacquetia 11 (1): 113–164. DOI: https://doi.org/10.2478/v10028-012-0006-1

Šilc, U., Čarni, A., Dakskobler, I., Kutnar, L., Marinšek, A., Rozman, A., Sajko, I. & Vreš, B. 2017: Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov v Sloveniji : zaključno poročilo v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta (V4-1430). Elaborat. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana, 170 pp.

Urbančič, M., Simončič, P., Prus, T. & Kutnar, L. 2005: Atlas gozdnih tal. Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarski vestnik & Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.100 pp.

Zupančič, B. 1998: Padavine. In: Orožen Adamič, M., Fridl, J., Kladnik, D. & Perko, D.: Geografski atlas Slovenije. Država v prostoru in času. Državna založba Slovenije, Ljubljana, pp. 98–99.

Downloads

Published

2021-04-27

How to Cite

Dakskobler, I., & Poldini, L. (2021). Phytosociological analysis of noble hardwood forests (Ostryo-Tilienion platyphylli) in the Karst and its neighbouring regions (SW Slovenia). Hacquetia, 20(2), 327–372. Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/9076

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>