Ohranjanje mokrotnih travnikov v jugovzhodni Sloveniji

Igor Zelnik

Povzetek

Na mokrotnih travnikih je zaradi velike raznolikosti ekoloških gradientov in človekovega delovanja v času in prostoru nastala zanje značilna izredno visoka biodiverziteta v okviru vrst, ekosistemov, krajin in regij. To še posebej velja za mokrotne travnike na območju JV Slovenije, ki je na prehodu med dinarsko in panonsko regijo, zato smo prav to območje podrobneje proučili. Da bi relativno dobro ohranjeno naravno dediščino ohranili tudi v bodoče, bi morali te travnike varovati v sklopu krajin in ekoloških mrež, ki bi jih funkcionalno povezovale na regionalnem nivoju.

Ključne besede

mokrotni travniki, ohranjanje, biodiverziteta, ekosistem, krajina, krajinska ekologija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Åhren P. M. 2001: Biodiversity of Wetlands in Focus on Sustainable Tourism. In: Working and Information Documents. 4th European regional meeting on the Ramsar Convention, Bled, 13–18 October 2001. MOP RS & Ramsar Bureau: 118.

Anko B. 1998: Nekateri teoretski vidiki krajinskoekološke tipizacije krajin. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 56: 115 – 160.

Anko B. 1999: Environmental Management of Landscapes. In: Nath B. & al. (eds.): Environmen tal Management in Practice. London, Rout led ge, pp. 230–250.

ARSO, 2001: Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji. Ljubljana, 224 pp.

Baš F. 1937: Izgoni na Dravskem polju. ČZN, Maribor, 1–4: 325–340.

Bissels S., Hölzel N., Donath T.W. & Otte A. 2004: Evaluation of restoration success in alluvial grasslands under contrasting flooding regimes. Biological Conservation, 118: 641–650.

Božič, L. 2003: Important Bird Areas (IBA) in Slove nia 2: Proposed Special Protected Areas (SPA) in Slovenia. Ljubljana, DOPPS – Birdlife Slovenia, 140 pp.

Council of Europe 1995: Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy. ECE/CEP/23. Submitted by the CE at the Ministerial Conference Environment for Europe, Sofia, 23–25 October 1995.

Donath T.W., Hölzel N., Bissels S. & Otte A. 2004: Perspectives for incorporating biomass from non-intensively managed temperate flood-meadows into farming systems. Agriculture, Ecosystems & Environment, 104, 3: 439–451.

Ellenberg H. 1996: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 5. Auflage. Stuttgart, Ulmer Verlag, 1096 pp.

Ellmauer T., Mucina L. 1993: Molinio-Arrhenatheretea. In: Die Pflanzengesellschaften Österreichs, Teil 1. Mucina L., Grabherr G., Ellmauer T. (Hrsg.). Jena, Stuttgart, Fischer Verlag, pp: 297–401.

Farina A. 1998: Principles and methods in landscape ecology. London, Chapman & Hall, 235 pp.

Franklin J.F. 1993: Preserving biodiversity: species, ecosystems or landscapes? Ecological Applications, 3(2): 202–205.

Grootjans A.P., Bakker J.P., Jansen A.J.M. & Kemmers R.H. 2002: Restoration of brook valley meadows in the Netherlands. Hydrobiologia, 478: 149–170.

Haberl, H. 1995: Menschliche Eingriffe in den natürlichen Energiefluß von Ökosystemen: Sozioökonomische Aneignung von Nettoprimärproduktion in den Bezirken Österreichs. Wien, IFF Social Ecology, Social Ecology Working Paper, 43: 1–168.

Harris L.D. 1984: The fragmented forest. The University of Chicago Press, 211 pp.

Hobbie S.E., Jensen D.B. & F.S. Chapin, III. 1994: Resource Supply and Disturbance as Contols over Present and Future Plant Diversity. In: Schulze E.D. & Mooney H.A. (Eds.): Biodiversity and Ecosystem Function. Springer Verlag, Berlin. Pp: 385–408.

Hölzel N. & Otte A. 2003: Restoration of a speciesrich flood meadow by topsoil removal and diaspore transfer with plant material. Applied Vegetation Science, 6: 131–140.

Horvatić S. 1939: Splošna primerjava vegetacije nižinskih travnikov Slovenije z ono iz Hrvatske in Slavonije. Zbornik prirodoslov. Društva 1: 40–43.

Hudoklin A. 1993: Naravovarstveni pomen habitatov v spodnjem Posavju. Acrocephalus, 14: 177–185.

Hudoklin A. 2000: Krakovski gozd. In: Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji. In: Polak S. (ed.), Ljubljana, DOPPS: pp. 119–127.

Joyce C. 2001: The sensitivity of a species-rich floodmeadow plant community to fertilizer nitrogen: the Lužnice river floodplain, Czech Republic. Plant Ecology, 155: 47–60.

Joyce C.B. & Wade P.M. 1998: Wet Grasslands: a European Perspective. In: Joyce C.B. & Wade P.M. (eds.) European Wet Grasslands: Biodiversity, Management and Restoration. John Wiley & Sons, pp: 1–12.

Keddy P.A. 2000: Wetland Ecology. Cambridge University Press, 614 pp.

Kiemstedt H. 1996: Landschaftsplannung und Eingriffsregelung als Instrumente eines umfassenden Naturschutzes in Deutschland. In: Nature conservation outside protected areas. Ljubljana, Ogrin (ed.). Urad za prostorsko planiranje, MOP RS in Inštitut za Krajinsko arhitekturo, BF. pp: 119–130.

McCrea A.R., Trueman I.C., Fullen M.A., Atkinson M.D. & Besenyei L. 2001: Relationships between soil characteristics and species richness in two botanically heterogeneous created meadows in the urban English West Midlands. Biological Conservation, 97: 171–180.

Ogrin, D. 1997: Slovenske krajine. 2. izdaja. Ljubljana, DZS. 304 pp.

Perko, D. & Orožen Adamič, M. (ur.) 1998: Slovenija – pokrajine in ljudje. Ljubljana, Mladinska knjiga, 735 pp.

Pleničar, M. & Premru, U. 1977: Osnovna geološka karta 1: 100.000. Tolmač za list Novo mesto L 33–79. Zvezni geološki zavod, Beograd, 61 pp.

Polak S. (ed.), 2000: Important Bird Areas (IBA) in Slovenia. Ljubljana, DOPPS, Birdlife, 227 pp.

Plachter H. 1996: A Central European Approach for the Protection of Biodiversity. In: Nature conservation outside protected areas. Ljubljana,

Ogrin (ed.). Urad za prostorsko planiranje, MOP RS in Inštitut za Krajinsko arhitekturo, BF. pp: 91–119.

Prach K. 1996: Degradation and restoration of wet and moist meadows in the Czech Republic: general trends and case studies. Acta bot. Gallica,

(4/5): 441–449.

Rosenthal G. 1992: Erhaltung und Regeneration von Feuchtwiesen. Dissertationes botanicae, Band 182, 286 pp.

Seliškar A. 1996: Traviščna in močvirna vegetacija. In: J. Gregori & al. (ed.): Narava Slovenije, stanje in perspektive. Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana. pp: 99–106.

Silvestrini G. 2001: The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy. In: Working and Information Documents. 4th European regional meeting on the Ramsar Convention, Bled, 13–18 October 2001. MOP RS & Ramsar Bureau. pp: 67–69.

Sovinc A. 2001: Opportunities for the New Ramsar Sites: Experiences of a Territorially Small Country. Annales, Ser. hist. nat., 11, 2 (25): 233- 238.

Straškrabová J. & Prach K. 1998: Five Years of Restoration of Alluvial Meadows: A Case Study from Central Europe. In: Joyce C.B. & Wade P.M. (eds.) European Wet Grasslands: Biodiversity, Management and Restoration. John Wiley & Sons. Pp: 295–303.

Šilc U. 2003: Vegetation of the class Salicetea purpureae in Dolenjska (SE Slovenia). Fitosociologia, 40 (2): 3–27.

Tilman D., Wedin D. & Knops J. 1996: Productivity and sustainability influenced by biodiversity in grassland ecosystems. Nature, 379: 718–720.

UNEP 1992: Convention on Biological Diversity. Secretariat of the CBD, UNEP.

UNESCO 1994: The Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971). Office of international Standards and Legal Affairs UNESCO, Paris, 6 pp.

Odlok o razglasitvi območja Jovsi za naravni spomenik. Uradni list RS št. 38/95, 10 pp.

Vitousek P.M. & Hooper D.U. 1994: Biological Diversity and Terrestrial Ecosystem Biogeochemistry. In: Schulze E.D. & Mooney H.A. (eds.): Biodiversity and Ecosystem Function. Springer Verlag, Berlin. Pp: 3–14.

Vos W., Stortelder A. 1992: Vanishing Tuscan Landscapes. Wageningen, PUDOC: 327 pp.

Westhoff V., Maarel E. van der. 1973. The Braun- Blanquet Approach. In: Whittaker, R.H. (ed.) Ordination and Classification of Communities. 2nd edition, The Hague, Dr. W. Junk. Publishers. pp: 617–726.

Whittaker R. H. 1972. Evolution and Measurement of Species Diversity. Taxon 21:213-251.

Whittaker R. H. 1973. Direct Gradient Analysis: Results. In: Whittaker, R.H. (ed.) Ordination and Classification of Communities. 2nd edition, The

Hague, Dr. W. Junk. Publishers. pp: 33–51.

Zelnik I. 2003: Phytosociological description of wet meadows in SE Slovenia. M. Sc. Thesis, Biotech. Faculty, Biology Department, Ljubljana, 180 pp.

Zelnik I. 2004: Scirpus georgianus Harper – new species in Slovenian flora and character species of the association Dactylorhizo majalis-Scirpetum georgiani ass. nova. Hacquetia 3 (2): 95–105.
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.